مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 11

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 11 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 11
عدم فعالیت فیزیکی، عدم تحرک، حالت نشسته بودن در کارهای بی تحرک امروزی
Sedentarism
روش نمونه گیری طبقه ای
stratified sampling method
سوالات دو بخشی / دو حالتی (مثل بلی / خیر)
dichotomous questions
مغشوش شدگی، اختلاط (آمار)
confounding
کسر برتری
odds ratio
آزمون نسبت درست نمایی
likelihood ratio test
مطالعه مورد – شاهد
case-control study
گروه غالب
predominant group
متاهل / پیوند پایدار
Married / stable union
ضریب استقامت، ضریب پایداری
stability factor
وصول مطالبات
debts collection
محیط کار
work bench
خاک ریزی
fill soil
تعادل حدی
limit equilibrium
از آنجا به بعد
From then on
اینجا و آنجا
here and there
در مواجهه با، در معرض
Exposed to
هوا زدگی تسریع شده
accelerated weathering
اکسترودر دو پیچه
twin screw extruder
یون
ion
یونیزه
ionized
تیروئید
Thyroid
ماده فرسایشی
erodent
فیبر زدایی، جدا کردن الیاف
defibration
کسر حجمی
void fraction
سرما زدگی
Frostbiting
سلسیوس
Celsius
شرایط جوی اندازه گیری شده منطقه ای
synoptic situation
هکتوپاسکال
Hectopascal  (hPa) 
نوک تا ابرو (ساختمان)
ridge to valley
جرم احتمال
probability mass
عمر قفسه ای، زمان مجاز نگهداری کالا
shelf life
تک نگاشتی
Unigram
دو نگاشتی
bigram
چند جمله ای
multinomial
نقطه نظر شخصی، نقطه نظر ممتاز
vantage point
منوط به … بودن
be contingent on
بر مبنای وزن
by weight
سیمان زودگیر
quick setting cement
برش در صفحه
in-plane shear
خط مرکزی
centreline
برنهاده
superimposed
بار زنده، بار متحرک وارد آمده بر سازه
Superimposed load
سلول واحد
unit cell
بافت ساده
plain weave
مدول یانگ، ضریب یانگ
Young’s Modulus  Young Modulus
چند گزینه ای
multiple item
تغییر طول نسبى ساده
simple strain
کرنش عمودی
normal strain
ضریب پوشش (پارچه)
cover factor
توجیهات (آشنایی با) ماده
material orientations
ارتوتروپیک – دوسانگرد
orthotropic
ایزوتروپیك، یكسان، همگن، متجانس
isotropic
جسم / اجسام سخت
solid bodies  solid body
مواد نسجی
textile materials
ماتریس سختی / سفتی
stiffness matrix
ضریب برشی طولی- عرضی
transverse-longitudinal shear modulus
شار جرمی، دبی جرمی
mass flow rate
قانون توانی
power law
حجم محدود
finite volume
قشر پی راه، لایه شالوده
base course
زیر اساس، زیر بستر، زیربنا، بنیاد
subbase
ساختار زمین، قشر بستر جاده
subgrade
لایه اساس، بستر، شالوده
base
ترافیک هدایت شده
Channelized Traffic
روسازی
pavement
موج شدگی
Wash-boarding / washboarding
تجزیه تدریجی روسازی آسفالت (بر اثر جابجایی ذرات سنگدانه)
Raveling
تراوش (دوغاب از زیر مصالح روسازی)
Bleeding
لبریز شدگی
Flushing
شاوینگ، حرکت موئینه ای که منجر به برآمدگی موضعی سطح روکش آسفالت می شود
Shoving
شیار شدگی
Rutting
برآمدگی‌ زمین‌ یا سنگ فرش‌ كه‌ در اثر یخ‌ زدن‌ ایجاد میگردد، یخ‌ زدگی‌ و باد كردگی‌ زمین‌
frost heave
نوسازی
rehabilitation
نسبت باربری کالیفرنیا – توان باربری نسبی کالیفرنیا – شاخص بار برد کالیفرنیا
California Bearing Ratio (CBR)
اتفاق افتادن یا وجود داشتن قبل از چیز دیگر
preceded by
اتفاق افتادن یا وجود داشتن بعد از چیز دیگر
followed by
بافت متراکم
closely woven
الاستان – نوعی پارچه
Elastane
نخ فانتزی با ظاهری سفت و خشن بصورت بافت حلقوی، نخ بوکلی / باکلی
boucle yarn
بافت لنو
leno
با حسن نیت
bona fide
هزینه فرصت
opportunity cost
از دست دادن فرصت
opportunity loss
روش تسلط / استیلا
Dominance method
برنامه عملیاتی
Action plan
اثربخشی
Effectiveness
روش رضایت بخش عام
Conjunctive Satisfying Method
روش رضایت بخش خاص
Disjunctive Satisfying Method
جدول احتمالات، ماتریس توافقی
Contingency table
ماتریس تصمیم
Decision Matrix
ماتریس بازده
Payoff Matrix
روش بازآمایی
Test-Retest
روش موازی یا همتا
Equivalence
روش دو نیم سازی
Split-Half
روش کودر- ریچاردسون
Kuder-Richardson
روش آلفای کرونباخ
Cronbach Alpha
پنج S ، پنج اصطلاح ژاپنی كه با حرف s شروع می شوند و هدف از كاربرد آن ایجاد محیط كاری مناسب برای كنترل دیداری است.
5S
seiri, seiton, seiso, seiketsu, and shitsuke
سوا كردن ، سازمان دهی،  طبقه بندی چیزهای ضروری و دور ریختن غیر ضروریها
Seiri  = Organization 
مرتب كردن، نظم دادن، آراستگی،  مرتبط کردن چیزهای لازم و ضروری در یک روش منظم و سیستماتیک
Seiton = Tidiness
نبود اضافات و زوائد، درست کردن و بازبینی
Seiso = Purity
پاکیزگی، بهبود و استاندارد سازی
Seiketsu = Cleanness
انضباط، خود نظمی
Shitsuke = Discipline
تولید پاکتر
Cleaner Production
محصول پاک
Cleaning Product
فن آوری تمیز / پاک
Cleaning Technology
ارجاع سراسری
global reference
نقطه عطف
inflexion point
سیستم مرجع
reference system
برنامه تفریحی- آموزنده
Infotainment
برنامه تفریحی- آموزنده
Docutainment
سوالات چند گزینه ای، بلی و خیر
closed questions
پرسشنامه آزاد
open ended questionnaire
نمونه‌گیری گلوله ‌برفی
snowball sampling / snow ball sampling
تحلیل توزیع حاشیه ای
margin distribution analysis
در مقایسه
 cf. cf  Confer (Latin: Compare) 
عمل تواما، عمل با هارمونی و بصورت هماهنگ
acting in unison
نویز سفید
white noise
نیم- توان
half-power, half power
شکل مود
mode shape
ترک مویی
Hairline cracking
خط دید
line of sight
عبور بدون استفاده از چراغ راهنما – عبور کور
blind crossing
میل به ریسک
risk appetite
خود نگرشی
self-review
بی طرفی، بی نظری، عینیت، مادیت
objectivity
حفظ بی طرفی
remain objective
نامه توضیحی، نامه یا یادداشتى که همراه اسناد فرستاده مى شود و در ان دلیل ارسال اسناد و مطالب دیگر درج میگردد
covering letter
پاکتی که پول پاسخ گویی بدان قبلا از سوی فرستنده پرداخت شده است، پاکت با تمبر برگشت مجانی
reply paid envelope
امور خیریه، کارهای عام المنفعه
Welfare State
مهار سیلاب
torrent control
متصدی
in charge of
شرح‌ وقایع‌ بترتیب‌ تاریخ‌، تاریخچه‌
chronicle
قابلیت استفاده ساده
fool-proof
مستقل، بدون وابستگی به دیگران، خود کنترلی
Self-contained
وسیله نقلیه / ماشین / اتوبوس  –  در محوطه دانشگاهی
campus shuttle
مینی بوس کوچک
van pool
ماشین ون
carpool
ماشین با سرنشین زیاد
High Occupancy Vehicle
متر فراتر از سطح دریا
m a.s.l.  /  m asl  /  meter asl
تقریبا، در حدود
ca (circa)
نظریه وجه مزد؛ نظریه وجه مایه
Wages-fund Theory
اندازه بهره وام عندالمطالبه
Call Rate
تغییر وارونه (نسبتهای) عامل
Factor Reversals
روی دست دیگران بلند شدن
Outbid (to)
موکوگلوبولین
Mucoglobulin
زانوی دوردار – ساختمان – نوعی زانویی که شعاع آن از شعاع زانویی استاندارد بزرگ‌‌تر است تا افت‌‌های اصطکاکی را کاهش دهد و مشخصه‌های جریان را بهبود بخشد
Long-radius elbow
سیب آب‌گیری
Cider apple
اصلاح ‌گرانه، تأدیبی
Correctional
سندرم له ‌شدگی
Crush syndrome
فضای پلی – بهداشت و درمان – قسمتی از فضای زیر عنکبوتیه که به پل وارول محدود می‌شود
Cisterna pontis
کاتتر یا سوند ماندگار – بهداشت و درمان – سوندی که آن را در پیشابراه قرار می‌دهند و مدتی باقی می‌گذارند
Indwelling catheter
دیوانه، شیفته، دلفریفته
Gaga
چربی
Lipid
شوتِ نامه – ساختمان – چاه کوچکی برای هدایت نامه‌ها از هر یک از طبقات بالا به صندوق پستی در طبقه اول
Mail chute, letter chute
تابنده (مثل فسفر)، شب تاب، درخشان
Phosphorescent
خراش كوچك، خار، خارتیغ، خارنوك تیز، تیركشیدن، نیش، سك زدن
Prickle
جریمه دیرکرد؛ بهره دیرکرد تحویل قرضه و سهام؛ هزینه‌های دیرکرد خرید سهم
Contango
امتیاز ویژه ، حقّ ویژه
Prerogative
درد ماهیچه، درد عضله
Myalgia
تجارت مشترک، پیمان مشترک، سرمایه‌گذاری مشترک، ریسک مشترک، شرکت مشترک، تولید مشترک، پیمان سرمایه‌گذاری مشترک، خطر اشتراکی
Joint adventure
سركش، گردنكش
Unyielding
آستر زیرکار – ساختمان – پارچه توری ، فایبرگلاس یا تور سیمی درشت بافت ، که برای تقویت اتصال یا به ‌عنوان اساسی برای اندود کاری یا رنگ کاری از آن استفاده می‌کنند
Scrim
رهیافت، ره یافت، رویکرد
approach
تاثیر پذیری
impressionability
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
Origin
مخروط
cone
مربع
square
 مساحت رویه
surface area
 مجموعه خوش ترتیب
well order set
 زاویه
angle
 فاصله باز
open interval
 تبدیل لاپلاس
Laplace transform
 تابع گاما
Gamma Function
 گرادیان
gradient
 مثلث
triangle
 دایره
circle
 هم ارز ، معادل
equivalent
 رابطه
Relation
 رابطه بازتابی
Reflexivity relation
 پادتقارنی
Antisymmetry
 ترایایی یا تعدی
Transitivity
 ترتیب جزئی
Partial Order
 نگاشت
map
 نگاشت همانی
Identity map
 نگاشت صفر
Zero Map
 مقدار مطلق
Absolute Value
  همگرایی مطلق
Absolute Convergence
 نگاشت همانی
Identity map
نگاشت صفر
Zero Map
میانگین
Mean
میانگین ریاضی
arithmetic mean
میانگین هندسی
Geometric Mean
یک سلسله تغییرات
a series of changes
میرزا
a title of honor
سوء رفتار
abuse
سال تعلیمی
Academic Year
دست آورد
accomplishment / achievement
فساد اداری
administrative corruption
پیشرفته
advanced
پیشرفت
advancement / progress
مجددا”
Again / Once more
زراعت
agriculture
فرودگاه / میدان هوایی
airport
متحدین
allies
متحدین
Allies (the allied countries in WWI)
طرفدار
ally / supporter
بادام
Almonds
در مجموع
altogether / as a whole
سفیر
Ambassador
تحلیلگر
analyst
گرفتاری/  دستگیری
apprehension / arrest
مساعد
Appropriate
عرصه
Arena
مسلح
armed
هنرمند / هنر پیشه
Artist / Movie Star
تا حد توان
as much as possible
تیم مؤظف
assigned team
انجمن
association
تا حد توان
at the best of (one’s) power
فعالیت های ورزشی
Athletic (sports) activities
حمله
attack
توجه
attention
جلب
Attraction
مقامات
Authorities
مقامات
authorities / officials
برف کو چ، بهمن
Avalanche
لیسانس
Bachelor (B.A. or B.S.)
بیخبری / بی اطلاعی
being unaware / not having information
مسدود
blocked / closed
شگوفه
Blossom
ضربه
blow
قایق
boat
پیکر
body
لوا
brigade
منتها
but / however
اردوگاه
camp / campground
مبارزه
Campaign
ظرفیت
capacity
باعث
Cause
جشن
Celebration
قدرت های مرکزی
central powers
قرن
Century
اتاق تجارت
chamber of commerce
موضع تفتیش
check point
رییس ستاد مشترک
Chief of Staff
لباس ملکی
civilian clothes
ادعا
claim
صخره
cliff
ابر
Cloud
سرد خانه
Cold storage
جمع آوری
collecting
جمع آورى
collecting / gathering
کالج
college
ترکیب
combination / mixture
فرمانده
Commander
اموال تجارتى
commercial goods / merchandise
ارتکاب
committing
شرکت
Company
وطندار / هموطن
compatriot / fellow citizen
آهنگسازی
composing music
کتمان
concealment / cover up
مقابله
confrontation
متداوم
consecutive / continuous
قانون اساسی
Constitution
موسیقی معاصر
contemporary music
تشریک مساعی
cooperation / coordination
شورای بررسی کتب درسی
council for revision of textbooks
حملۀ متقابل
counter attack
معتبر
credible / reliable / valid
تاج
crown
فرهنگی
Cultural
شرایط فعلی
current situation
سال جارى خورشیدی
current solar year
گمرک
customs / customhouse
محصول گمرکی
customs duty
روزانه
Daily
صدمه
damage
پایکوبی
Dancing
تاریکی
darkness
تصامیم
decisions
تنزل
decline / going down / lessening
کاهش
Decrease
دفاع
defense
تأخیر
delay
شعف
delight / joy
درگذشت/ وفات/ مرگ
demise / death
سوقیات
deployments
معین
deputy
معینیت، معاون وزیر
deputy ministry (office of deputy minister)
نزولی
descending
بیابان
Desert
دشوار
Difficult
صعب العبور
difficult to traverse
معضله
Difficulty / Problem
کار گردان
Director
معلول / معیوب
disabled / handicapped

 

لغات بین رشته ای بخش 11
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.