مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 24

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 24 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 24
کوتاه مدت
short term
كمبود
shortage
انقباض‌ بتن‌، افت‌ بتن‌
shorten
منقبض‌ شدن‌
shrink
كوتاه‌ كردن‌
shrinkage
رآکتور موازی
Shunt Reactor
شیر قطع کننده
shut-off valve
طرف‌، سو
side
علامت‌
sign
علامت‌ دار
signed
اهمیت‌
significance
مهم‌
significant
قرنیز کف پنجره
sill
سیلو
silo
لای‌
silt
مشابه‌
similar
بطور مشابه‌
similarly
ساده‌
simple
سیستم قاب سازه‌ای ساده
Simple structural frame system
سادگی
simplicity
ساده‌ سازی‌
simplification
ساده‌شده‌
simplified
روش ساده شده
simplified method
ساده‌ كردن‌
simplify
به‌ سادگی
simply
تکیه گاه ساده
simply supported
تیر تکیه‌گاه ساده
simply supported beam
شبیه‌سازی‌ كردن‌
simulate
شبیه‌ ساخته‌
simulated
همزمان‌
simultaneous
در یك‌ زمان‌
simultaneously
جاروب سینوسی
Sine Sweep
تنها
single
انحنای ساده
Single  curvature bending
دودکش یک جداره
Single wall vent
ارتعاشات سینوسی، تحریکات سینوسی
sinusoidal excitations
سیفون‌
siphon
سایت، ساختگاه‌
site
رسته ساختگاه
Site class
طیف طرح ویژه ساختگاه
Site specific design spectrum
طیف ویژه ساختگاه
Site specific spectra
واقع‌ شده‌ در
situated
موقعیت‌
situation
اندازه‌
size
طرح‌ ریزی
skeleton
طرح‌
‌sketch
مقاومت پوسته
skin friction
از قلم‌ اندازی
skip
چرخ بالاکش
skip hoist
چرخ بالاکش
skip hoist
دامن‌
skirt
تکیه گاه دامنی
Skirt support
برج‌های با تکیه‌گاه مخروطی
Skirt support tower
دال‌
slab
شلی
Slack
سستی
slackness
تراورس‌
sleeper
غلاف‌
sleeve
لاغر
slender
لاغری
Slenderness
برش‌
slice
روش اسلایس
slice method
لغزش
slide
اتصال دهنده‌ لغزشی
Slider Connector
لغزش
sliding
مقدار ناچیز
slight
كمی، اندكی
slightly
لغزش‌
slip
طول برون لغزی
Slip out length
لغزش‌
slipping
پساب آشپزخانه و امثال آن، لجن ،باتلاق
slop
شیب‌
slope
سراشیب‌
sloping
لجن‌
slosh
تلاطم
sloshing
شیار
slot
اتصال لوبیایی
Slotted Connection
لجن‌
sludge
مخزن هضم لجن
Sludge digestion tank
زداینده لجن
sludge scraper
تأسیسات فراوری لجن
Sludge treatment facility
نشست‌
slump
احتمال رویداد کم
small occurrence probability
دود
smoke
دمپر دود
Smoke damper
ضریب گسترش دود
Smoke developed rating
دیوار دودبند
Smoke stop wall or partition
مانع دود
Smoke stop/ Smoke barrier
هموار، صاف‌
smooth
بطور صاف‌، یكنواخت‌
smoothly
مارپیچی بودن‌
snake
اتصال مارپیچی شکل
snake type joint
تابش‌ متعادل‌
soaking
اجتماعی
social
جامعه‌
society
پریز
socket
سدیم‌
sodium
نرم‌، قابل‌ انعطاف‌
soft
طبقه نرم
soft story
نرم‌ كردن‌
soften
نرم‌افزار
software
خاك‌
soil
منافذ خاک
soil pores
پارامتر‌های خاک
soil profiles
فنریت خاک
soil spring
شاخص خورشیدی
Solar index
لحیم کاری نرم
Soldering
به‌ تنهایی
solely
جامد
solid
بوشینگ چینی
Solid Porcelain
بطور جامد
solidly
محلول‌
solution
حل‌ كردن‌
solve
حلال‌
solvent
دسته‌ كردن‌ طبقه‌ بندی‌ كردن
sort
منبع‌ ، منشاء
source
جنوبی
southern
فضا
space
جداكننده‌
spacer
فاصله‌ گذاری‌
spacing
دهانه
span
طول دهانه
span length
سه‌ بعدی‌
spatial
تأسیسات ویژه مولد برق
special generating facility
قاب خمشی ویژه
Special moment resisting frame
اختصاصی كردن‌
specialize
مخصوصا
specially
مخصوص‌
specific
دستگاه گرم کننده و خنک کننده ویژه
Specific cooking appliance
عوامل ویژه
Specific determining factors
وزن مخصوص
specific weight
به‌ ویژه‌
specifically
مشخصات‌
specification
مشخص‌ شده‌
specified
تعیین‌ كردن‌
specify
نمونه‌
specimen
طیف‌
spectrum
سرعت‌
speed
كره‌
sphere
كروی‌
spherical
مخازن کروی
Spherical tank
مجرا با اتصال نر و مادگی
spigot type conduit
ریزش‌
spill
مارپیچی
spiral
غرض
spite
اتصال‌ دادن‌ با جوش‌
splice
ترك‌ برداشتن‌ تقسیم‌ كردن‌
split
مقره قرقره‌ای
Spool Insulator
نقطه‌
spot
گستردن‌
spread
پی گسترده
spread foundation
انتشار
spreading
صفحه‌ گسترده‌
spreadsheet
فنر
spring
مجذور
square
به‌ شكل‌ چهارگوش‌
squarely
پایداری‌
stability
روش محاسباتی پایدار
stability calculation method
محاسبات پایداری سد
stability calculation of dam
ضریب ایمنی پایداری
Stability factor of safety
پایدارسازی‌
stabilization
تثبیت‌ كردن‌
stabilize
پایداری كردن‌
stabilizing
استوار، ثابت
stable
دودکش
Stack
توده كننده
stacker
ورزشگاه‌
stadium
طبقه‌
stage
ضد زنگ‌
stainless
فولاد زنگ ناپذیر / ضد زنگ
Stainless steel
پله‌
stair
پلكان‌
staircase
راه پله
Staircase/Stairway
پلكان‌
stairway
ایستادن
stand
استاندارد
standard
طیف طرح استاندارد
Standard design spectrum
آزمایش حریق استاندارد
Standard fire test
استاندارد كردن‌
standardize
استانداردها
standards
ایستاده‌
standing
استنداف
Stand-Off
لوله‌ شاغولی
standpipe
نقطه‌ ثابت
standpoint
شروع‌ كردن‌
start
حالت‌، وضعیت‌
state
صورت‌ وضعیت‌
statement
استاتیك‌
static
ایستگاه‌
station
ساكن‌
stationary
آماری‌
statistical
از روی‌ آمار
statistically
ماندن‌
stay
ثابت‌
steady
ربودن
steal
بخار آب‌
steam
فولاد
steel
مفتول جوش شده فولادی
steel welded wire Fabric
شیب‌، سراشیب‌
steep
ساقه‌
stem
گام‌
step
چسباندن‌
stick
سفت‌
stiff
پشت‌ بند
stiffener
سختی
stiffness
تصریح‌ كردن‌
stipulate
قید، تصریح‌
stipulation
خاموت‌
stirrup
ذخیره‌
stock
سنگ‌
stone
شیر قطع کامل
Stop valve
متوقف‌کننده
stopper
متوقف کننده
stopper
ذخیره‌ سازی‌
storage
ظرفیت مخزن
storage capacity
مخزن ذخیره
Storage tank
ذخیره‌ كردن‌
store
ذخیره‌ شده‌
stored
انبار
storehouse
طبقه
Storey
طوفان‌
storm
مخزن آب ناشی از بارندگی
Storm water reservoir
طبقه‌
story
تغییر مکان نسبی طبقه،  رانه طبقه
Story drift
راست‌، مستقیم‌
straight
کرنش
strain
مقره كششی
Strain Insulator
صافی
strainer
پیچ‌ و مهره‌‌ای‌
straining
تسمه‌، ركاب‌
strap
کلاف
strap
طبقه‌، لایه‌
stratum
کاه
straw
ولگرد
stray
مسیل‌، جریان
stream
خیابان
Street
طبقه خیابان
Street floor
مقاومت‌
strength
مقاومت جبهه فشار خاک واکنشی
strength of frontal passive earth pressure
تقویت‌ شدن‌
strengthen
تقویت‌
strengthening
تنش‌
stress
منبسط شدن‌
stretch
بسط یافتنی
stretchable
بسط یابنده‌
stretcher
محكم‌
strict
سخت‌ گیری
stricture
ضربه‌گیر
Strike Counter
گسل امتداد لغز
Strike Slip Fault
گسل امتداد لغز
Strike-Slip
رشته‌
string
قطعه‌ باریك‌، نوار
strip
طبقه‌
strips
شدیدا
strongly
سازه‌ای
structural
ملاحظات سازه‌ای
structural consideration
مدل‌سازی سازه‌ای
Structural modeling
سازه
structure
ضریب خصوصیات سازه
structure characteristic coefficient
سازه‌های محدود کننده جابجایی زیادی
structures limiting excessive displacement
ستون‌، پایه‌
strut
ریشه
stub
ماده‌ اولیه‌
stuff
شیوه‌، سبك‌
style
خرده‌، زیر
sub
ضریب عکس‌العمل خاک
subgrade reaction
موضوع‌
subject
زیر آب‌ كردن‌
submerge
بعدی‌
subsequent
سپس‌، متعاقبا
subsequently
نشست‌ كردن‌
subside
ته‌ نشینی، نشست
subsidence
فرعی
subsidiary
آسیب های ثانویه
subsidiary damages
زیرخاک
subsoil
ماده‌
substance
اساسی
substantial
در واقع‌
substantially
پست‌
Substation
جانشین‌
substitute
جانشینی
substitution
زیر سازی‌
substructure
تفریق‌ كردن‌
subtract
متوالی
successive
صعود ناگهانی
sudden rise
بطور ناگهانی
suddenly
تحمل‌ كردن‌
suffer
كافی
sufficient
به‌ قدر كفایت‌
sufficiently
پیشنهاد كردن‌
suggest
مناسب‌ بودن
suit
مناسب
suitable
بطور مناسب‌
suitably
حاصل‌ جمع‌
sum
خلاصه‌ كردن‌
summarize
خلاصه‌
summary
غرق‌ شده‌
sunken
ظاهری‌
superficial
سرپرست‌
superintendent
ابر ساختار
superstructure
روسازه
superstructure
مباشرتی
supervisory
مكمل
supplement
تهیه‌ كردن‌
supply
هوای رفت
Supply Air
مخزن تغذیه
Supply tank
تکیه گاه/ بست
Support
سازه نگهدارنده
support structure
عضو تکیه‌گاهی
supporting member
فرض‌ كردن‌
suppose
فرضی
supposed
فرض‌
supposition
موقوف‌
suppressed
سربار
surcharge
مطمئن
sure
یقینا
surely
سطح‌
surface
ضریب تبادل حرارت در سطح جدار
Surface coefficient of  heat transfer
جرم سطحی
Surface mass
خطوط لوله روزمینی
Surface pipeline
ضربان، نوسان شدید
surge
اضافی
surplus
طول اضافی
surplus length
واگذار كردن
surrender
احاطه‌ شدن‌
surround
مجاور
surrounding
نقشه‌ برداری‌
survey
قابلیت‌
susceptibility
مستعد
susceptible
آویخته‌
suspended
معلق‌
suspender
آویز
suspension
مقره‌ آویزی
Suspension Insulator

 

لغات بین رشته ای بخش 24
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.