مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 28

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 28 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 28
عایق کاری حرارتی از داخل
internal thermal insulation
از درون‌
internally
بین‌ المللی
international
درون‌ یابی
interpolate
درون یابی
Interpolation
وابسته‌ بهم‌
interrelated
وقفه‌
interrupt
شمعک قطع شونده
Interrupted pilot
سر دژنکتور
Interrupter-head
انقطاع‌
interruption
تقسیم‌ كردن‌، از وسط بریدن‌
intersect
متقاطع‌
intersecting
تقاطع‌
intersection
فاصله‌
interval
شمعک متناوب
intermittent pilot
مطرح‌ كردن‌
introduce
مقدمه‌
introduction
درگیر
intrusion
آهن
inundate
نامنظم
invade
معكوس‌
invasion
تحقیق‌ كردن‌
inverse
سیفون
siphon
رسیدگى کردن
investigate
تحقیق‌، رسیدگی
investigation
تحقیقی
investigative
در گیر كردن‌ یا شدن‌
involve
درگیر
involved
اهن‌
iron
بی قاعده‌
irregular
نا مربوط
irrelevant
صرفنظر از
irrespective
عایق‌ دار كردن‌
isolate
ایزولاسیون‌
isolation
بندكشی
issue
مورد
item
جك‌
jack
روش حفاری با جک
jacking method
تیرچه
jar
جت‌
jet
اسکله
jetty
متصل‌ كردن‌
join
اتصال‌، درز عرضی، گره
joint
بنددار، بندبند
jointed
خطوط لوله متصل
jointed pipeline
بندكشی
jointing
باهم‌
jointly
بندها
joints
تیرچه‌
joist
آگاه بودن
journal
قضاوت‌ كردن‌
judge
معیارهای قضاوت
Judging criteria
اتصال‌
junction
صلاحیت‌
jurisdiction
مهاربند همگرای K
K-bracing
نگاه‌ داشتن‌
keep
نگهداری‌
keeping
كلید
key
اتصال خورجینی
Khorjini connection
نوع‌
kind
جنبشی
kinetic
دانستن
know
دانش‌
knowledge
معلوم‌
known
فرود
knuckle
ورق خم دور کف مخزن
knuckle plate
آزمایشگاه‌
laboratory
كمبود
lack
نردبان‌
ladder
رینگ
lag
تکیه گاه رینگی
lag support
دریاچه‌
lake
چراغ‌
lamp
زمین‌
land
زمین لغزه
Land slide
زمین‌ لغزه‌
landslide
روی‌ هم‌ افتادگی
lap
وسیع‌
large
تا درجه‌ زیادی‌
largely
آخرین‌
last
دیر
late
دومی
later
عرضی
lateral
سیستم باربر جانبی
lateral force resisting system
طرح مقاومت حائل جانبی
Lateral retaining strength design
گسترش جانبی
Lateral spreading
از پهلو
laterally
دیر
latest
اخری‌
latter
تیر مشبك‌
lattice
مشبك‌
latticed
قانون‌
law
قرارگیری‌
lay
لایه‌
layer
دارای‌ لایه‌ یا طبقه‌
layered
طرح‌ بندی‌
layout
دراز
lead
لید
Lead
تراوش‌
leak
تراوش‌، نشت‌
leakage
آبگذار
leaking
تراز
lean
بتن لاغر
lean concrete
كتابخانه‌
leaning
كمترین‌
least
پایه‌
leg
تکیه‌گاه پایه‌ای
Leg Support
طول‌
length
طول جریان محافظت شده
length of streamed protection
از طول‌
lengthwise
درست نمایى، احتمال
likelihood
محتمل‌
likely
همچنان‌
likewise
اهك‌
lime
حد
limit
سرعت حدی
limit speed
روش طراحی حالت حدی
Limit state design method
حالت حدی
Limit state
محدود
limiting
خط
line
رگولاتور ولتاژ
Line Voltage Regulator
خطی
linear
فنر خمشی خطی
linear  bending spring
فنر کششی خطی
linear extraction spring
فنر فشاری خطی
linear indentation spring
خطی بودن‌
linearity
بطور خطی
linearly
پوشش‌
lining
پیوند
link
قطعه رابط
Link beam
پیوندی‌
linked
اتصالها
links
كوچك
lintel
شاخص روانگرایی
Liquefaction index
ناحیه بندی روانگرایی
Liquefaction zoning
با قابلیت روانگرایی
liquefiable
تبدیل‌ به‌ مایع‌ كردن‌
liquefy
مایع‌
liquid
حد روانی
liquid limit
گاز طبیعی مایع
Liquid natural gas
دریافت کننده مایع
Liquid receiver
آبگون‌ پذیری‌
liquidity
به‌ صورت‌ مایع‌ دراوردن‌
liquidize
لیست‌
list
لیست‌ گیری‌
listing
مطبوعات‌
literature
اندك‌
little
زنده‌
live
مخزن برق‌دار
Live Tank (LT)
فضای زیستی
Living space
بار
load
سیستم دیوار باربر
Load bearing wall system
سکسیونرهای قابل قطع زیر بار
Load Break Disconnect Switch
ظرفیت باربری
load carrying capacity
ضریب بار
Load factor
اعضا باربر
Load-bearing
باربر
load-bearing
مملو، پر
loaded
بارگذاری‌
loading
محلی
local
متمركز كردن‌
localize
بطور موضعی
locally
‌تعیین محل‌ كردن‌
locate
موقعیت‌
location
قفل‌ شده‌
locked
قفل‌ شدگی
locking
حلقه‌
log
لگاریتم‌
logarithm
وابسته‌ به‌ لگاریتم‌
logarithmic
واقعه‌ نگاری‌
logging
منطقی
logistic
طولانی
long
طولی
longitudinal
طولاً
longitudinally
طولا
longwise
حلقه‌
loop
شل
loose
شل‌ كردن‌
loosen
از دست‌ دادن‌
lose
اتلاف‌
loss
كم‌
low
لامپ کم مصرف
Low consumption lamp
حد پایین قابلیت اشتعال
Low flammability limit
دستگاه با دمای پایین
Low heat appliance
سیستم با احتمال پایین
Low probability system
خستگی کم سیکل
low-cycle fatigue
خرابی خستگی با تکرار کم
Low-cycle fatigue failure
پایین‌ تر
lower
کرانه پایین
lower bound
پایین‌ ترین‌
lowest
دودکش با دمای پایین
Low-heat chimney
طرف فشار پایین
Low-side pressure
طراحی براساس روش ضریب بار و مقاومت
LRFD= Load and resistance factor design
روغن‌ زدن‌
lubricate
رینگ
lug
تکیه گاه رینگی
Lug Support
سیستم اصلی
lump
ماشین‌
machine
ماشین‌آلات
Machinery
ماشین‌ الات‌
machinery made
موتور خانه
Machinery room
مغناطیسی
magnetic
بزرگنمایی
magnification
بزرگ‌ كردن‌
magnify
بزرگی
magnitude
اصلی
main
قاب اصلی
mainframe
اساساً
mainly
مدیریت
mains
نگهداری‌ كردن‌
maintain
نگهداری‌
maintenance
اصلی
major
اكثریت‌
majority
سازنده‌
maker
هوای دریافتی از بیرون
Makeup air
ساخت‌
making
بدعمل‌ كردن‌، نقص فنی
malfunction
بازارچه
Mall
قاب خمشی
Member resisting frame
اداره‌ كردن‌
manage
اداره‌
management
اجباری‌
mandatory
آدم رو
manhole
چند شاخه
manifold
با دست‌ درست‌ كردن‌
manipulate
ساختن‌ چیزی‌ با دست‌
manipulation
راه‌، روش‌
manner
نیروی‌ انسانی
manpower
دستی، كتاب‌ راهنما
manual
به‌ صورت‌ دستی
manually
تنظیم مجدد دستی
manually reset
تولید كردن
manufacture
سازنده‌
manufacturer
صنعتی
manufacturing
نقشه‌
map
حاشیه‌
margin
دریایی
marine
سازه‌ دریایی
marine
نشان‌، علامت‌
mark
بازار
market
باتلاق‌
marsh
كیوسك هدایت كننده
Marshalling Kiosk
شومینه ساختمانی
Masonry fireplace
بنایی
masonry
جرم‌
mass
حجیم‌
massive
دكل‌ حفاری
mast
متوسط
mat
تطبیق‌ دادن‌
match
مصالح‌
material
ریاضی
mathematical
ماتریس‌
matrix
امر، مطلب
matter
اندازه گیری
matting
قاعده‌ كلی، اصل‌
maxim
حداكثر
maximum
میانه‌،  معنی دادن‌
mean
معنی
meaning
وسایل‌
means
ضمنا
meanwhile
اندازه
measure
شمرده‌
measured
اندازه‌گیری‌
measurement
اندازه‌گیری‌
measuring
تجهیزات اندازه‌گیری
Measuring Instruments
مكانیكی
mechanical
لوله با اتصال مکانیکی
mechanical joint pipe
تهویه مکانیکی
Mechanical Ventilation
بطور مكانیكی
mechanically
مخازن مهارشده مکانیکی
Mechanically anchored tank
علم‌ مكانیك‌
mechanics
مكانیزم‌
mechanism
ماشینی
mechanized
قوس جوش‌کاری مکانیزه گاز- فلز
Mechanized gas metal arc
واسط
media
دارو
medicine
متوسط
medium
آب شدن، روان شدن
melted
عضو
member
غشا
membrane
تنش غشایی
Membrane stress
جیوه‌
mercury
شبكه‌، مش
mesh
فلز
metal
متال کلد
Metal-Clad
فلزی‌
metallic
سنجه‌، متر
meter
شیر قبل از رگولاتور (سماوری قفل شونده)
Meter stop valve
اندازه‌ گیری‌
metering
روش‌
method
روش‌ شناسی
methodology
میان طبقه
Mezzanine
میكرو
micro
ریزجاندار
microorganism
مایكرو ویو
Microwave
میانی
middle
فشار متوسط و ضعیف
middle and low pressure
نقطه‌ میانی یا نزدیك‌ مركز
midpoint
وسط مسیر
midway
نرم‌
mild
فولاد نرمه
mild steel
بطور ملایم‌
mildly
فكر، ذهن‌
mind
پشم سنگ
Mineral wool
حداقل
minimal
به‌ حداقل‌ رساندن‌
minimize
کمینه سازی مدت بازیابی
Minimize the restoration period
حداقل‌
minimum
نقطه تغییرمکان  گسیختگی حداقل
Minimum rupture displacement point
حداقل بار گسیختگی
Minimum rupture load
وزارت‌
ministry
كوچكتر
minor
منهای‌
minus
مفقود
missing
مه‌، غبار
mist
اشتباه‌
mistake
تخفیف‌
mitigation
مخلوط كردن‌
mix
مخلوط
mixing
حوضچه اختلاط
mixing basin
مخلوط
mixture
مودال
modal
مد
mode
مدل‌
‌model
مدل‌سازی‌
modeling
معتدل‌
moderate
مدرن‌
modern
اصلاح‌
modification
ضریب اصلاح محل
Modification factor on the location
اصلاح‌ شده‌
modified
تصحیح‌
modify
کنترل تدریجی
Modulating control
مدول‌
module
مرطوب‌
moist
مولكولی
molecular
ممان، گشتاور
moment
ممان اینرسی
moment of inertial
سیستم قاب خمشی
Moment resisting frame system
نظارت‌
monitoring
یكپارچه‌
monolithic
یكنواخت‌
monotonic
مقبره‌، بقعه‌، بنای‌ یاد بود، بنای‌ یادگاری‌، لوحه‌ تاریخی، اثر تاریخی
monument
ملات‌
mortar
هرز ملات
mortar fissures
نكته
mot
جنبش‌
motion
موتور
motor
نصب‌ شده‌
mounted
مونتاژ ، نصب‌
mounting
دهانه‌
mouth
جنبش‌  پذیر
movable
تكان‌ دادن‌، حركت‌ دادن‌
move
جابجایی
movement
متحرك‌
moving
پلکان متحرک
Moving stairs
گل‌، لجن‌
mud
گل
mud
چندگانه‌
multiple
ضرب‌
multiplication
ضرب‌ كننده‌
multiplier
ضرب‌ كردن‌
multiply
مربوط به‌ شهرداری‌
municipal
تیره‌
murky
موزه‌
museum
قارچ
mushroom
سقف قارچى
mushroom roof
دو جانبه‌
mutual
متقابلاً
mutually
میخ‌ زنی
nailing
محدود، باریك‌
narrow
ملی
national
طبیعی
natural
مکش طبیعی
Natural draft
گاز طبیعی
Natural gas
تهویه طبیعی
Natural ventilation
بطور طبیعی
naturally
طبیعت‌
nature
نزدیك‌
near
ضریب میدان نزدیک
Near-field factor
تقریبا
nearly
لزوما
necessarily
لازم‌
necessary
منفی
negative
اصطکاک منفی
Negative friction
غفلت‌ كردن‌
neglect
ناچیز
negligible
نه‌ این‌ و نه‌ ان‌
neither
لانه
nest
خالص‌
net
شبكه‌
network
شبكه‌ بندی، شبكه‌ سازی‌
networking
خنثی
neutral
محور خنثی
neutral axis

 

لغات بین رشته ای بخش 28
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.