مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 30

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 30 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 30
ضریب اتصال
Joint factor
خطوط جمع آوری
gathering lines
کاملا مغشوش
fully turbulent
لایه آرام
laminar sublayer
آب نمك
brine
كار گرم
hot work
كار سرد
cold work
بروز عیب
defect
فیلتر- جداكننده
Filter Separator
فیلترهای خشك گاز
Dry gas filters
فیلترهای ادغامی
Coalescing filters
درب های پیچ شو
Bolted Cover Closure
درب های سریع بازشو
Quick Opening or Quick Release Closure
المنت ته دوخته شده
Bolted Cover Closure
جداكننده سانتریفیوژ
Centrifugal Type Separators
جداكننده ی سانتریفیوژ با چند سیكلون
Multi-Cyclone Centrifugal Separator
گرم کننده آب با چرخش طبیعی (ترموسیفون)
Natural circulation water heater (thermosyphon)
گردآورنده های تخت
Flat-plate collectors
 گردآورنده های لوله ای خلا
Evacuated-tube collectors
 گردآورنده های سهموی
Concentrating collectors
مواد فلزی نامتشابه
Dissimilar metal
سیال انتقال دهنده گرما
Heat transfer fluid
نسخه حرفه ای
Professional version
نسخه طراح
Designer version
منفذ یاب
Hole Detector
نوارپیچی ماشینی با موتور
Motor driven wrapping machine
انجام وظیفه
Task Completion
رویكرد مشروط
Contingency Approaches
همكار كمتر ترجیح داده شده
Least preferred co-worker
جامعه اطلاعاتی
Information Society
دهكده جهانی
Global Village
سفارشی سازی
Customization
شخصی سازی
Personalization
مجموعه ها
Sets
پارامترها
Parameters
متغیرها
Variables
محدودیتها
Constraints
تابع هدف
Objective Function
سكونتگاه غیر رسمی
Informal Settlement
شكست ترد
Brittle fracture
مقطع کاهش یافته تیر، تیر با مقطع کاهش یافته
Reduced Beam Section
كمانش موضعی
Local Buckling
نشیمن، کفل
Haunch
صفحات پوششی
Cover Plate
صفحات كناری
Side Plate
مددكار اجتماعی
social worker
نتیجه گیری و پیشنهادات
Conclusion and Suggestion
استرس، تنش
stress
تعهد
commitment
كنترل
control
مبارزه جویی
challenge
نشانه های بدنی
somatic symptoms
اضطراب
anxiety
نارسا كنش وری اجتماعی
social dysfunction
افسردگی
depression
چالش
challenge
پایایی سازه ای
Structural Reliability
المان های محدود مبتنی پایا- مبنا
Reliability-based Finite Element Method
روش پایایی مرتبه اول
First Order Reliability Method
روش های المان ها ی محدود تصادفی
Stochastic Finite Element Methods
تابع حالت حدی
Limit State Function
توابع حالت حدی بهره برداری
Serviceability Limit State Functions
شاخص های اهمیت
Importance Measures
توابع حالت حدی استحکام
Strength Limit State Functions
ماهیچه
Haunch
پشت بند
Rib
چشمه اتصال
Panel zone
اتصال استخوانی
Dogbone
آنالیز رفت و برگشتی
Cyclic analysis
زیرسازه ها
Sub structure
کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقه
Inter Story Drift Angle
شبكه حسگر عملگر بیسیم
Wireless Sensor Actor Network (WSAN)
سرخوشه
Cluster_Head
مدخل
Gateway
گره
Junction
لبه
Edge
عالیجناب
honorable
رئیس جمهور وقت
then president
استعمار، سیاست مستعمراتی
colonialism
بروز بودن، مطلع بودن
keep abreast of
کارکرد گرایی
functionalism
کارکرد گرایی ساختاری
structural functionalism
نهادگرایی
institutionalism
نئونهادگرایی، نهادگرایی نو
Neo- institutionalism
کمتر بازتاب داشتن، کمتر به تصویر کشیده شدن، کمتر نشان داده شدن چیزی، کمتر مطرح شدن، کمتر نماینده داشتن (در مجلس یا دولت)، عدم داشتن شاخص بالا
under-represented
مدل دو لایه ای
two Tiered model / two-Tiered model
حاکمیت، نظام یافتگی، انسجام
state
انسجام یافتگی، تمایل به کشور بودن، دولت پذیری
stateness
تجدید نظر خواه
revisionist
علوم قانون نگر
nomothetic sciences
خود ترآور، خود ایجادی، خود تولیدی
autopoesis
انشعاب
bifurcation
علم پیچیدگی
complexity science
بد نام سازی، بد نامی
Stigmatization / stigmatisation
خود زنی، جرح خویشتن
self-mutilation
فصلی، فصل نامه
Quarterly
سال نهم
Ninth year
کلان شهر
Metropolis
هنرهای زیبا
Fine arts
آب و هوا شناسی
Climatology
به تنهایی
By itself
اثبات گرایی
positivism
فرضی
hypothetical
عمومیت
generalization
تکرارپذیری
replicability
طبیعت نگرانه
naturalistic
طبیعت گرایی
naturalism
هم خوانی
dependability
روایی
Validity
پایایی
Reliability
دقت (تحقیق)
Rigor (of study)
مقبولیت
Credibility
عینیت پذیری
Conformability
قابلیت اطمینان
Trustworthiness
واقع گرایی
realism
برساخت گرایی
Constructivism
تلنگری به
Tapping into
فرایندهای پیش توجه
Preattentive processes
اصل استمرار گشتالب
Gestalt principle of continuity
اصل شباهت گشتالب
Gestalt principle of similarity
اصل استمرار گشتالب
Gestalt principle of continuation
اصل بسته بودن گشتالب
Gestalt principle of closure
اصل نزدیکی گشتالب
Gestalt principle of proximity
نمودار گلوله ای
Bullet graph
نمودار میله ای پشته ای
Stacked bar graph
کوتوله (کوتوله ها)
Dwarf (dwarves)
گاو ماهی، ارک
orc
الف های شبانگاه
Night elves / Nightelves
هیولا
monster
پسا مدرن گرایی، پست مدرنیسم
Postmodernism
فراواقعیت
Hyperreality / hyper-reality
معتقد به فلسفه عقلانی
Rationalist
انجام بصورت اجباری
Shall (is used where a provision is mandatory)
انجام بصورت ترجیحی
SHOULD (is used where a provision is advised only)
انجام بصورت اختیاری
MAY (is used where a provision is completely discretionary)
جزوات درسی
Lecture Notes
روایی
validity
پایایی
reliability
مصاحبه انگیزشی
 motivational interview
گروه درمانی
Group Therapy
تریاک
opium
شیره تریاک
opium sap
شیشه
methamphetamine
دست اندرکاران
stakeholders
جرات ورزی، جرات مندی
Assertiveness
مهارت نه گفتن / رد کردن
Refusal skill
نگرش بسیار خوب
very good attitude
پروفایل های اعصاب و روان
Neuropsychological profiles
اعصاب و روان
Neuropsychology

 

لغات بین رشته ای بخش 30
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.