مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 1

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 1 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 1
Account
                 حساب، حساب بانکی
Account Payment
حساب پرداختی
Accountant
حسابدار
Accounting
حسابداری
Accounting Management
حسابداری مدیریت
Accounts Payable
حسابهای پرداختنی
Accounts Receivable
حسابهای دریافتنی
Accrual Salaries and Wages Payable
حقوق و دستمزد پرداختی
Acknowledgement of Receipt
اعلام وصول
Activity Based Costing
هزینه یابی براساس فعالیت
Actual
واقعی- فعلی
Actual Cost
بهای تمام شده، هزینه واقعی
Actual Production
تولید واقعی
Actual Production
تولید واقعی
Actual Stock
موجودی واقعی- موجودی فعلی
Add
افزودن
Add up
جمع کردن
Added Value
ارزش افزوده
Addition
افزایش- الحاق
Adjust Salary Schedule
ترمیم جدول حقوقی
Adjustment
تعدیل و اصلاح – تنظیم
Administer
اداره کردن
Administration
امور اداری
Administrative
قانون اداری
Administrative Action
اقدام اداری
Administrative Assistant
معاون اداری
Administrative Staff
کادر اداری
Advance Payment
مساعده- پیش پرداخت
Advanced Benefits
مزایای پیشرفته
Affinity
وابستگی، پیوستگی
Agency
آژانس – نمایندگی
Agenda
دستور کار – جلسه
Agent
عامل- نماینده
Aging
طبقه بندی سنی
Agreement
توافقنامه- قرارداد
Alarms
هشدار دهنده‌ها
Allocate
تخصیص دادن
Allocated
اختصاص یافته
Alternatives
آلترناتیوها – گزینه ها
Amend
اصلاح کردن
Amendment
اصلاحیه
Amortization
استهلاک، بازپرداخت
Amount
مبلغ- مقدار
Analysis
تحلیل
Analysis Code
کد تحلیلی
Annex
ضمیمه- پیوست
Annexes
ضمائم- پیوست ها
Annual
سالانه
Annual Report
گزارش سالیانه
Annual Report
گزارش سالانه
Applicable
قابل اجرا – عملی
Applicant
متقاضی
Application
نرم افزارهای کاربردی
Application Development Tools
ابزارهای تولید نرم افزار
Application Implementation Method
متدولوژی پیاده سازی سیستم
Application Tier
لایه نرم افزارهای کاربردی
Apply
بکار بردن
Appointed Agent
نماینده رسمی- کارگزار
Apportion
سر شکن کردن
Arbitration
داوری، حکمیت
Archive
آرشیو- بایگانی
Articles
ماده ‌ها (مواد) – فصول – کالاها موضوعات- شروط
Aspect
جنبه
Assay
سنجش – محک
Assemble
مونتاژ کردن
Assembly-To-Order
مونتاژ براساس سفارش
Assess
ارزیابی کردن
Assessment
ارزیابی مالیاتی، ارزیابی
Assurance
بیمه- بیمه عمر
At Factory
در کارخانه
Attached
ضمیمه – پیوست
Attributes
مشخصه- خصایص
Audit
ممیزی
Auditor
حسابرس- ممیز
Auditors Report
گزارش حسابرسی
Authority
اختیار اجازه
Authority for Payment
مجوز پرداخت
Automation
اتوماسیون
Available
قابل وصول – در دسترس
Average Cost
هزینه میانگین
Average Inventory Quantity
میانگین موجودی انبار
Avoid
اجتناب کردن
Back
پشت نویسی
Back Flush
لیست مداد
Balance
تراز- بالانس
Balance a Budget
تراز بودجه
Balance in Hand
مانده موجودی
Balance of Payment
مانده پرداخت‌ها
Balance Sheet
تراز نامه
Bank Account
حساب بانکی
Bank Charges
هزینه‌های بانکی
Bank Credit
اعتبار بانکی
Bank Deposit
سپرده بانکی
Bank Drafts
حواله بانکی
Bank Loan
وام بانکی
Bank Rate
نرخ بانکی
Bankrupt
ورشکسته
Bargain
خرید ارزان، چانه زنی
Barter
تهاتر- مبادله
Basic
پایه اساسی
Batch
پارتی- محموله
Benchmarking
محک زنی، مقایسه برای محک زنی – بهینه کاوی – الگوبرداری
Beneficial
سودمند
Benefits
سود – مزایا
Best Practice
بهترین روش
Bid
پیشنهاد مزایده یا مناقصه
Bidder
پیشنهاد دهنده مزایده یا مناقصه
Big Bang
استقرار یکباره
Big Bang Approach
رویکرد و استقرار یکباره
Bilingual
دو زبانه
Bill
صورتحساب – قبض
Bill of Exchange
برگ سفته- برات
Bill of Lading
بارنامه
Bill of Material Processors
پردازشگرهای لیست مواد
Bill of Materials
صورت مواد ، فهرست قطعات
Bill of Service
لیست خدمات یا صورتحساب خدمات
Bills Payable
صورت حسابهای پرداختنی – اسناد پرداختنی
Black List
لیست سیاه
Blank
جای خالی- خالی
Blank Check
چک سفید
Blanket
کلی
Blanket Order
سفارشات کلی
Bonus
پاداش، جایزه – کالای مجانی از یک نوع قلم کالای فروخته شده
Bottle-Neck
تنگنا- گلوگاه
Bounty
کمک هزینه دولتی
Branch
شعبه
Brand
علامت ساخت – مارک
Breach
نقض
Bribe
رشوه
Budget Allocation
اختصاص دادن بودجه
Budget Approval
تایید بودجه
Budget Ceiling
سقف بودجه
Build
ساخت
Bulk Cargo
بار فله
Bundle
گروهی از اقلام که می‌توان آنها را با قیمت ویژه‌ای کمتر از جمع تک تک آنها فروخت، دسته
Bundling and Unbundling
قرار دادن اجزای مختلف یک محصول در کنار هم و تشکیل یک محموله
Bushiness Solution Mapping
طراحی راه حل کسب و کار
Business
کسب و کار
Business Management
مدیریت کار و کسب
Business Plan
طرح کسب و کار
Business Process Reengineering
مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری، کاری
Business To Business
تجارت الکترونیکی (بنگاه با بنگاه)
Business To Consumer
تجارت الکترونیکی ( بنگاه با مصرف کننده)
Business To Government
تجارت الکترونیکی (بنگاه با دولت)
Businessman
شاغل در کسب و کار
By – Product
محصول فرعی
By-Law
آئین نامه – مقررات
Bypass
گذرگاه فرعی
C.I.F
قیمت بعلاوه هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه
Cable
کابل – تلگراف
Calculate
محاسبه کردن
Calendar
تقویم
Call off
متوقف کردن
Cancel
لغو کردن- باطل کردن
Capacitor
خازن
Capacity
ظرفیت
Capacity Requirements Planning
برنامه‌ریزی نیازهای ظرفیتی
Capital
سرمایه
Card
کارت
Card Index
کارتکس
Cargo
بار- محموله
Cargo Declaration
اظهار نامه محموله
Carry
حمل کردن
Cash Management
مدیریت نقدینگی
Catalogue
کاتالوگ
Category
دسته بندی
Centralized Data Base
پایگاه مرکزی دادها
Chain Store
فروشگاه زنجیره‌ای
Charge
هزینه
Charge Area
حوزه هزینه
Chart
چارت – نمودار
Check
چک کردن – بررسی کردن
Check Number
شماره چک
Chief Executive Officer
مسئول ارشد اجرایی سازمان، مدیر عامل
Claim
مطالبه کردن
Classification
دسته بندی
Client Server
مدل سرور- کاربر
Closed Loop MRP
تهیه مواد به صورت حلقه بسته
Clustering
همبندی/ خوشه بندی
Commerce
بازرگانی
Commercial Department
اداره بازرگانی – بخش بازرگانی
Commercial Ministry
وزارت بازرگانی
Commission
حق‌العمل کاری- کمیسیون
Commitment Budgeting
تعهد و الزام برای بودجه گذاری تعهد برای تعلق بودجه
Committee
کمیته
Commodity
کالا- محصول
Communication
ارتباطات
Company
شرکت
Compensatory
اجباری- جبرانی
Compete
رقابت کردن
Components
اجزاء
Compulsory
اجباری- قهری
Computer Aided Design Drafting
طراحی به کمک کامپیوتر
Computer Aided Process Planning
برنامه‌ریزی فرآیند تولید توسط کامپیوتر
Computer Technology Research
تحقیقات در تکنولوژی کامپیوتر
Condition
شرایط
Conference
کنفرانس
Confidential
محرمانه
Confirm
تایید کردن
Consignment
محموله – کالا
Consult
مشورت کردن
Consumables
کالاهای مصرفی
Consumer
مصرف کننده
Consumption
مصرف
Contact
تماس
Contents
محتویات مندرجات
Continuous Improvement
بهبود مستمر
Contract Price
قیمت قرار داد
Contractor
پیمانکار
Contribution
مشارکت
Convert
تبدیل کردن
Cooperation
تعاونی- همکاری
Coordination
هماهنگی
Corporate Information systems
سیستم‌های اطلاعات جامع- سیستم های اطلاعات مشترک
Correct
صحیح- تصحیح کردن
Correspondence
مکاتبات
Cost Center
مرکز هزینه
Cost of Labor
هزینه نیروی کار
Cost& Freight
قیمت بعلاوه هزینه حمل
Costing
هزینه یابی
Country
کشور
Credit
بستانکاری- نسیه- اعتبار
Credit Amount
مقدار اعتبار
Credit Control
کنترل اعتبار
Creditor
بستانکار
Criteria
معیار
Criterion
معیارها
Critical Paths
فعالیت های مسیرهای بحرانی
Critical Paths Activities
فعالیت‌های مسیرهای بحرانی
Currency
پول رایج
Current
جاری
Curve Fitting
انطباق منحنی
Customer
مشتری
Customer Data
داده‌های مشتری
Customer Relationship Management
مدیریت ارتباط با مشتریان
Customer Solution Acceptance
پذیرش راه حل مشتری
Customization
بومی سازی
Customs
گمرک
Customs Clearance
ترخیص گمرکی
Customs Duty
حقوق گمرکی
Damage
خسارت- خراب
Damaged Goods
کالای خسارت دیده
Data
داده – اطلاعات
Data Communication
ارتباط داده‌ها
Data Definition Language
زبان تعریف داده ‌ها
Data Dictionary
لغت نامه اطلاعات
Data Filter
فیلتر داده‌ها
Data Isolation
ایزوله شدن اطلاعات
Data Manipulating- language
زبان عملیات ورزی داده
Data Mining
داده کاوی
Data Redundancy
تکرار داده ها
Data Warehouse
انبار داده
Database
بانک اطلاعاتی- پایگاه اطلاعاتی
Database Management System
سیستم مدیریت پایگاه داده
Database Tier
لایه پایگاه داده
Date
تاریخ – مورخه
Date of Maturity
موعد – سررسید
Day to Day
هر روزه- روزمره
Dead Line
ضرب الاجل
Deal
معامله
Dealer
معامله گر- واسطه
Debit balance
مانده بدهی
Decision
تصمیم
Decision
سیستم پشتیبانی تصمیمات
Declare
اعلام کردن – اظهار کردن
Deduct
کسر کردن- کاستن
Default
پیش فرض
Defect
عیب – صدمه
Defective
معیوب
Deficit
کسر بودجه- عدم موازنه
Define
تعریف کردن
Definition
شناخت- تعریف
Delay
تاخیر
Delete
حذف کردن
Deliver
تحویل دادن
Delivery
تحویل
Delivery Date
تاریخ تحویل
Delivery Note
برگه تحویل
Demand
تقاضا
Demand Forecasts
پیش بینی‌های تقاضا
Demurrage
خسارت تاخیر در تخلیه کشتی
Denomination Report
گزارش طبقه بندی
Department
بخش- اداره- دایره
Department Store
فروشگاه بزرگ
Departure
مبدا
Dependent Demand
تقاضا‌های وابسته (مشروط)
Deposit
سپرده- پس انداز
Depreciation
استهلاک
Design
طرح، نقشه
Desktop Tier
لایه نمایش
Destination
مقصد
Details
جزئیات
Develop
توسعه
Diagram
دیاگرام، نمودار
Difference
اختلاف
Digital Work
کسب کار به حالت مدرن و دیجیتالی- عملیات دیجیتالی
Direct Cost
هزینه مستقیم
Disbursement
پرداخت – خرج
Discount
تخفیف
Discover
کشف- درک
Discrepancy
مغایرت
Discrete
تولید گسسته، ناپیوسته
Discrete Manufacturing
تولید ناپیوسته
Dispatch
ارسال کردن
Distance
فاصله
Distressed Goods
کالای توقیفی
Distribution Requirements Planning
برنامه‌ریزی توزیع محصول
Distributor
توزیع کننده
Division
تقسیم – بخش – قسمت
Do or Die Approach
روش انجام بده والا بمیر
Document Imaging System
سیستم‌های تصویر سازی اسناد
Domestic Sales
فروش داخلی
Down Planning
برنامه‌ریزی از بالا به پایین
Down Sizing
فرآیند کوچک نمودن
Draft
برات – حواله- پیش نویس
Draw up a Contract
تنظیم قرار داد
Due Date
سر رسید
Durable Goods
کالای بادوام
Duty
حقوق و عوارض
Duty Free
معاف از حقوق گمرکی
E Commerce
تجارت الکترونیکی (بنگاه با دولت)
Earn or Pilot Approach
رویکرد پیاده سازی محدود
E-Business
کسب کار الکترونیکی
Economic Forecasts
پیش بینی ‌های اقتصادی
Edit
ویراستن- تصحیح کردن- تنظیم کردن
Electricity
برق
Electronic Data Interchange
مبادله الکترونیکی داده‌ها
Electronic Fund Transfer
انتقال الکترونیکی وجوه (سرمایه)
Electronic Procurement
تدارکات الکترونیکی
Elimination
حذف- ادغام
Employ
استخدام کردن
Employee
کارمند- استخدامی
Employer
کار فرما- استخدام کننده
Employment
اشتغال- استخدام
Employment Agency
آژانس کاریابی
Enclosure
ضمیمه – پیوست
Engineer To Order
مهندسی براساس سفارش
Engineering
مهندسی
Enquiry
پیشنهاد قیمت – استعلام- درخواست
Enterprise
موسسه سرمایه گذاری شرکت، سازمان
Enterprise Resource Planning
سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (بهم پیوسته)
Enterprise Systems
سیستم‌های سازمانی
Enterprise Wide Systems
سیستم‌های در برگیرنده کل سازمان
Entire Agreement
موافقت کامل
Entity Relationship Diagram
نمودار ارتباط موجودیت‌ها
Entity Relationship Modeling
مدل سازی ارتباط موجودیت‌ها
Entry
ورودی
Equipment
تعهدات
Error
خطا
Establish
تاسیس کردن
Estimate
برآورد کردن
Evaluate
ارزشیابی کردن
Evidence
گواهی- مدرک
Exchange
مبادله کردن – ارز
Exchange Rate
نرخ ارز- نرخ تبدیل
Excuse
عذر- بهانه
Execute
اجرا کردن
Executed
اجرا شده
Executive Information Systems
سیستم‌های اطلاعات اجرا(مدیریت ارشد)
Executive Support Systems
سیستم‌های پشتیبانی مدیریت اجرائی
Executives
مدیران اجرایی- مدیران ارشد
Executor
مسئول – مجری
Exit
خروج
Expert
کارشناس
Expertise
کارشناسی کردن
Expired
تاریخ گذشته
Expiry Date
تاریخ انقضاء
Exponential Smoothing
یکنواخت سازی نهانی
Export
صادرات
Extra
اضافی
Extra charge
هزینه اضافی
Extranet
شبکه خارجی
F.O.B Destination
تحویل در بندر (بدون کرایه حمل)
F.O.B. Shipping Point
پس کرایه- پرداخت کرایه در مقصد
Facilities
تسهیلات
Factory
کارخانه
Factory Inspector
بازرس کارخانه
Fair
نمایشگاه
Fake
تقلبی- بدل غیر اصلی
Fare
کرایه
Feasibility
امکان سنجی
File
پرونده
Final
نهایی
Final Installment
قسط نهایی
Finance
دارائی- مالی
Finance Entry Generation
گزارش دهی مالی- ایجاد ثبت مالی
Finance Module
ماژول مالی
Financial
مالی
Financial Management
مدیریت مالی
Financial Report
گزارش مالی
Financial Statement
صورت های مالی
Financial Transaction
رویدادهای مالی
Financial Year
سال مالی
Finished Goods
کالاهای تمام شده
Finite Scheduling
برنامه ریزی محدود
Fire
اخراج کردن
Firm
محکم، استوار- شرکت ، کمپانی
Fiscal Year
سال مالی- مالیاتی
Fixed Asset
دارایی ثابت
Fleet Management
مدیریت ناوگان
Flexi Fields
فیلدهای آزاد
Flexible
قابل انعطاف
Flow Chart
فلوچارت- نمودارگردش کار
Flow Order
سفارش جریان
Fluctuation
نوسان
Force
نیرو
Forecasting
مجموعه پیش بینی
Foreign
خارجی
Foreign Currency
ارز خارجی
Foreign Sale
فروش خارجی
Foreign Trade
تجارت خارجی
Forge
جعل کردن
Fraction
کسر – اعشار
Franchising or Pilot Approach
رویکرد پیاده سازی محدود
Franchising Strategy
راهبرد امتیاز دهی
Free
آزاد- مجانی
Free Port
بندر آزاد
Free Zone
منطقه آزاد
Freight
کرایه حمل
Frozen Assets
دارایی‌های مسدود شده
Function
عملکرد – وظیفه
Functional Department
صورت کارکردی- واحد عملیات
Functionality(Modularity)
ویژگی ماژولاربودن
Fund
سرمایه – وجه تنخواه- منابع مالی
Demographical Information Database
پایگاه داده اطلاعات جغرافیایی
Gap
فاصله
Gap Analysis
تحلیل شکاف ‌ها و تفاوت‌های فرآیندها
Garbage In Garbage Out
ورودی اشتباه خروجی اشتباه
Gas
گاز
General Ledger
دفتر کل
Generated
ایجاد شده
Goal
هدف
Goods
کالا- مال التجاره
Goods in Transit
کالاهای در راه
Goods Receipt Note
برگه رسید کالا
Government
دولت
Government Loan
وام دولتی
Government Subside
سوبسید
Governmental
دولتی
Governmental Management
مدیریت دولتی
Grace Percentage
درصد ارفاقی (درصدی که مدیر عامل معمولاً به صورت استثنا در نظر می‌گیرد).
Grace Quantity
مقدار فراتر از اعتبار (ارفاقی)
Grade
درجه
Graphical User Interface
استفاده از رابط کاربر گرافیکی و گرافیک
Gratuity Accrual
سیستم تعهدی انعام
Gross
ناخالص
Gross Amount
مبلغ ناخالص
Gross Income
درآمد ناخالص
Gross National Product
تولید ناخالص ملی
Gross To Net Logic
برنامه کلان آموزش و منطق ناخالص به خالص
Gross Weight
وزن ناخالص
Group
گروه
Growth
رشد
Guarantee
گارانتی- تضمین
Half Price
نصف قیمت
Hardware
سخت افزار
Harmonized
هماهنگ و همساز شده
Head of Department
رئیس بخش
Head Office
دفتر مرکزی
Hidden Factor
عامل ناپیدا
Hierarchical
سلسله مراتبی
Hierarchy
سلسله مراتب
High Performance
عملکرد بالا
High Quality
کیفیت بالا
Hiring
استخدام کردن
Hold
نگهداشتن
Home Appliances
لوازم خانگی
Horizontal
افقی
Household
خانوار
Housing
مسکن
Human Force
نیروی انسانی
Human Management
مدیریت منابع انسانی
Human Resource Management
مدیریت منابع انسانی
Humidity
رطوبت
Hypermedia
ابررسانه
I.D
هویت
I.O.U
سند بدهکاری
Identity
هویت
Implementation
پیاده سازی – اجرا
Import
واردات
Import Quota
سقف واردات- سهمیه واردات
Import Restrictions
محدودیت‌های واردات
Importer
وارد کننده
Improvement
بهینه سازی- پیشرفت
Income
درآمد
Income Tax
مالیات بر درآمد
Increase
افزایش دادن
Independent Demand
تقاضاهای مستقل
Industrial Management
مدیریت صنعتی
Inefficiency
عدم کارایی
Infinite Scheduling
برنامه‌ریزی نامحدود
Information Communication Technology
فناوری اطلاعات و ارتباطات
Information Systems
سیستم‌های اطلاعاتی
Information Technology
فناوری اطلاعات
Input-Output
ورودی و خروجی
Inspection
بازرسی
Inspection Sheet
برگه بازرسی
Inspector
بازرس
Installment
قسط
Insurance
بیمه
Insurance Agent
کارگزار بیمه
Integrate
یک پارچه
Integrated -Information Systems
سیستم‌های اطلاعات یک پارچه
Integration
یک پارچه سازی
Interest
بهره- سود
Interest Rate
نرخ بهره
Interfacing
واسطه سازی
Internal
داخلی
Internal Planning
برنامه‌ریزی داخلی
Internet Explorer
مرورگر اینترنتی
Internet Procurement
خرید یا تامین از طریق اینترنت
Interview
مصاحبه
Intranet
شبکه داخلی
Invalid
بی‌ارزش- بی‌اعتبار
Inventory
موجودی انبار
Inventory Control
کنترل موجودی (انبار)
Inverse
معکوس
Investment
سرمایه گذاری
Investment Company
شرکت سرمایه گذاری
Invite
دعوت – دعوتنامه
Invoice
فاکتور
Issue
صادر کردن- انتشار دادن
Job Miscellaneous Expenses
هزینه‌های متفرقه شغل
Job Order Costing
روش سفارش کار در حسابداری صنعتی
Journal
دفتر روزنامه، نشریه
Journal Voucher
سند مالی روزنامه
Judgment
قضاوت
Access
دسترسی
Just-In-Time
سیستم‌ها به روش آنی و به موقع
Keep
نگهداری کردن
Keeper
نگهداری کننده
Key
کلیدی- کلید
Key Calculations
محاسبات کلیدی
Key Field
فیلد کلیدی
Key Information
اطلاعات کلیدی
Key Inventory
موجودی کالای کلیدی
Key Items
اقلام کلیدی
Key Mustang
صنایع کلیدی
Key Personnel
پرسنل کلیدی
Key Points
نکات کلیدی
Key Purchase
خرید کلیدی
Key Services
خدمات کلیدی
Kick Off
شروع
Kit Functionality
برای تشخیص این است که آیا Stockمجانی برای هدیه موجود است
Knowledge
دانش
Knowledge Base
پایگاه دانش
Knowledge Level Systems
کارکنان فرهیخته
Knowledge Work Systems
سیستم‌های دانش محور
Labeling
بر چسب- برچسب زنی
Labor Force
نیروی کار
Labor Laws
قانون کار
Labor Turnover
گردش نیروی کار
Laboratory
آزمایشگاه
Landed Cost
هزینه تمام شده تا در انبار
Language
زبان
Last in First out
روش قیمت گذاری اولین صادره از آخرین وارده
Law
قانون
Lead Time
زمان انتظار- زمان مورد انتظار برای تحویل – زمان در راه – مدت تهیه
Learning Organization
سازمانی یادگیرنده
Learning Requirements Planning
برنامه‌ریزی نیازهای آموزشی
Leave
مرخصی
Leave Application
تقاضای مرخصی
Leave Balance Tracking (Annual)
ردیابی باقیمانده مرخصی (سالانه)
Leave Cancellation
باطل کردن مرخصی
Leave Resumption
استفاده از مرخصی
Leave Without Pay
مرخصی بدون حقوق
Lend
قرض دادن- وام دادن
Letter
نامه
Letter of Credit
اعتبار نامه- اعتبار اسنادی
Liability
بدهی- تعهد- مسئولیت- قابلیت پرداخت
License
گواهی- لیسانس- حق امتیاز
Life Time
طول عمر
Light
سبک- روشن- نور
Limit
حد- سقف
Limitation
محدودیت‌
Line
خط
Link
وصل کردن- پیوند دادن
Liquid
تغذیه
List
لیست- فهرست
Live -Run
فعالیت زنده- مستقیم
Load
بار
Loading
بارگیری
Loan
وام
Local Area Network
شبکه محلی
Local Currency
پول رایج داخلی (ریال)
Local Purchase
خرید داخلی
Local Sales
فروش داخلی
Location
مکان- موقعیت مکانی
Location Transfer In
مکان حمل(مکان رسید کالا)
Location Transfer Out
مکان حمل به بیرون
Location Wise
برطبق مکان
Logical
مجازی – منطقی
Logical View
دید منطقی
Logistic Transaction
عملیات پشتیبانی
Logistics
تدارکات – پشتیبانی
Logistics Management
مدیریت لجستیک
Logo
علامت سر برگ- تیتر- عنوان
Long-Term
دراز مدت
Loss
ضرر- زیان
Loss of Profit
افت سود
Lot Sizing
دسته کردن
Machine
دستگاه- ماشین
Machinery
ماشین آلات
Mail
پست کردن- پست
Main
اصلی
Main Account
حساب اصلی – حساب کلی
Maintenance
تعمیر و نگهداری
Make an Appointment
قرار ملاقات گذاشتن
Make an Offer
پیشنهاد دادن
Make to Order
ساخت براساس سفارش
Make-to-Stock
ساخت به منظور انبار کردن
Making a Decision
تصمیم گرفتن
Man Hour
نفر- ساعت
Management
مدیریت
Management Information Systems
سیستم‌های مدیریت اطلاعات
Management Reengineering
مهندسی مجدد
Manager
مدیر
Managing Director
مدیر عامل
Mandatory
اجباری- الزامی
Man-Day
نفر- روز
Man-Month
نفر- ماه
Man-Power
نیروی کار
Manual
کتابچه راهنما – کاردستی
Manufacturer
سازنده
Manufacturing
ساخت
Manufacturing Plan Sequences
برنامه مراحل ساخت
Manufacturing Process
فرایند ساخت
Manufacturing Resource Planning
برنامه‌ریزی منابع تولید
Margin
حد نهایی- حاشیه
Marginal Analysis
تحلیل نهایی
Marginal Cost
هزینه یابی نهایی
Market Lead Time
مدت زمان انتظار بازار
Marketing Management
مدیریت بازار یابی
Mass Production
تولید انبوه
Master
اصلی
Master Production Schedule
جدول تولید اصلی
Master Production Scheduling
برنامه‌ریزی کلان تولید
Master Scheduling
زمانبندی کلان
Material Issue
صدور مواد – خروج مواد
Material Request
درخواست مواد
Material Request Planning
برنامه‌ریزی درخواست مواد
Material -Requirements Planning
برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز
Material Resource Planning
برنامه‌ریزی منابع مواد
Material Return
برگشت مواد
Matrix
ماتریس
Matrix Structure
ساختار ماتریسی
Maturity
سررسید – پرداخت
Maximum
حداکثر
Max-Loss
حداکثر واحد خرد
Measure
اندازه گرفتن- سنجیدن
Measurement
سنجش
Measurement of Performances
اندازه‌گیری عملکرد
Measurement Process
فرآیند اندازه گیری
Measurement Unit
واحد سنجش
Mechanic
مکانیک
Mechanical Engineering
مهندسی مکانیک
Media
وسایل ارتباط جمعی
Meeting
جلسه- ملاقات
Member
عضو
Membership
عضویت
Menu
منو
Minimum
حداقل
Ministry
وزارتخانه
Ministry of Agriculture
وزارت کشاورزی
Ministry Of Commerce
وزارت بازرگانی
Ministry of Culture and Higher Education
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
Ministry of Defense
وزارت دفاع
Ministry of Economic Affairs and Finance
وزارت امور اقتصادی و دارایی
Ministry of Energy
وزارت نیرو
Ministry of foreign Affairs
وزارت امور خارجه
Ministry of Health and Welfare
وزارت بهداری و بهزیستی
Ministry of Housing
وزارت مسکن
Ministry of Interior
وزارت کشور
Ministry of Post Telegraph and Telephone
وزارت پست و تلگراف و تلفن
Ministry of Road and Transportation
وزارت راه و ترابری
Mint Planning
برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز
Mode
حالت
Mode of shipment
شیوه حمل
Modify
تعدیل کردن – اصلاح کردن
Modular
برنامه ریزی مجموعه ای
Money
پول
Money Resource Planning
برنامه‌ریزی منابع پولی
Monitoring
نمایش از طریق مانیتورها- پیگیری
Monthly
ماهیانه
Moveable Assets
دارایی های منقول
Moving Average
میانگین متحرک
MRP Item -Bom
اقلام
Multi User
چند کاربره
Multidimensional
چند بعدی
Multimedia Database
پایگاه داده چند رسانه‌ای
Multiple
چندگانه
Multipurpose
چند منظوره
Multi-Tier
پشتیبانی معمار چند لایه
Musts
بایدها- ضروریات
National Income
درآمد ملی
Navigation
راهبری- هدایت
Net
خالص
Net Amount
مبلغ خالصی
Net Assets
دارایی‌های خالص
Net Income
درآمد خالص
Net Price
قیمت خالص
Net Profit
سود خالص
Net Weight
وزن خالص
Network
شبکه ائی
Night Shift
شیفت شب
Node
شبکه توزیع- گره
Non Value Adding
ارزش ینفزا
Non Value Adding Activities
فعالیت‌های ارزش نیفزا
Non-Bom
غیر Bom
Non-Consumable
غیر مصرفی
Non-Exclusive
غیر انحصاری
Non-Stock
غیر انباری
Note
یادداشت – یادداشت اداری توجه نمودن
Numeric
عددی
Object-Oriented
شی‌گرا
Object-Relational Database
پایگاه داده ارتباطی با رویکرد موضوعی
Obligate
موظف- ملزم
Occupation
حرفه- مقام- شغل
Odd Lot
ته مانده کالا- ته انباری
Off
تعطیل – مرخصی
Office
دفتر – منصب
Office Automation Systems
سیستم‌های اتوماسیون اداری
Office Hours
ساعت اداری
Office Practice
کار اداری
Official
رسمی
Official Letter
نامه رسمی
Off-The -Shelf System
سیستم حاضر و آماده
On Account
علی الحساب
On Condition
مشروط
On Demand
به محض درخواست
One Way Fare
کرایه یکطرفه
Online
پیوسته – درون خطی
Opc Code
کد مهندسی کالا
Open Cheque
چک سفید
Open Credit
اعتبار نامحدود
Open Orders
درخواست ‌های باز (خرید و فروش و دستور ‌های کاری)
Operation
عملیات
Operation Analysis
تجزیه تحلیل عملیات
Operation Process Chart
چارت فرآیند عملیات
Operational
عملیاتی
Operational Level Systems
مدیران عملیاتی
Optimal
بهینه
Optimization
بهینه سازی
Optional
اختیاری
Oracle Financial
سیستم مالی اوراکل
Oracle Small Business Suite
بسته نرم افزاری کوچک اوراکل
Oral
شفاهی
Organization
سازمان- تشکیلات
Organizational
سازمانی – تشکیلاتی
Organizational Behavior
رفتار سازمانی
Organizational Behavior Management
مدیریت رفتار سازمانی
Organizational Chart
نمودار (چارت) سازمانی
Organizational Unit
واحد سازمانی
Organized
سازمان یافته
Original
اصل – اولیه
Original Copy
اصل سند- نسخه اصلی
Out Going Letters
نامه‌های ارسالی
Out Put
بازده- ستانده- محصول
Out Put Reports
گزارشات خروجی
Out Standing Accounts
حسابهای تسویه نشده
Out Standing Cheque
چک معوق- واریز نشده
Out Standing Reservation
کرایه یکسره
Outstanding
بدهی تسویه نشده
Over Draft
حواله بیش از اعتبار
Over Draw
بیش از اعتبار حواله کردن
Over Due
سر رسید گذشته
Over Heads
هزینه‌های سر بار
Over Time
اضافه کار
Over Time Premium
حقوق اضافه کاری
Over Weight
اضافه وزن
Over-Estimate
برآورد زیاد
Owing
پرداختنی
Owner
دارنده- صاحب
Ownership
مالکیت
Package
بسته – بسته بندی
Packing
بسته بندی
Pallet
پالت- بسته
Palm
پالم- کف دستی
Paper Work
کارهای کاغذی(تشکیل پرونده…)کسب و کار اداری به حالت سنتی
Paradox
گفته‌های متناقض
Parameters
پارامترها
Parcel
بسته
Parent
والد
Parent Supplier
فروشنده اصلی – تامین کننده اصلی
Part Payment
پرداخت مرحله‌ای
Partitioned Database
پایگاه داده تقسیم شده
Pattern
الگو
Pay Slips
برگ پرداخت (مانند فیش حقوق)
Payable
پرداختنی – قابل پرداخت
Payables
حساب‌های پرداختنی
Pay-cheque
چک حقوقی
Payment
پرداخت
Payment Clerk
کارمند پرداخت حقوقی
Payment Terms
شرایط پرداخت
Payroll
حقوق و دستمزد
Payroll List
لیست مواجب بگیران
Peak Hours
ساعات پیک (اوج)
Pending
معلق- تحت بررسی
Pending
معلق به
Pension
مستمری- حقوق بازنشستگی
Per Capita
سرانه
Percent
درصد
Percentage
درصد- تعیین درصد
Performance
عملکرد- انجام تعهد
Performance Noting
نرخ سنجی (سنجش عملکرد)
Perishable Goods
کالای فساد پذیر – فاسد شدنی
Permit
اجازه
Perpetual
واقعی -مستمر
Personal Assistant
معاون پرسنلی
Personnel
پرسنل- – نیروی انسانی
Personnel Manager
مدیر کارگزینی
Petty Cash
نقدینگی برای پرداختهای جزئی – تنخواه گردان
Physical
فیزیکی
Physical Factory
کارخانه پیدا
Physical View
رویت فیزیکی
Pilot
راهنما – نمونه
Plan
طرح – برنامه- نقشه
Planning
طرح ریزی – برنامه‌ریزی
Planning Horizon
افق زمانی برنامه‌ریزی
Plant
کارخانه- تاسیسات
Platform
بستر- زیر ساختار
Point of Sale
نقطه فروش
Port
بندر
Port
بندر
Port Charges
هزینه‌‌های بندری
Port of Discharge
بندر تخلیه بار
Portability
قابلیت حمل
Portable
قابل حمل
Portal
پرتال
Post Date Cheque
چک تاریخ دار
Pre Payment
پیش پرداخت
Pre-Assemble
پیش مونتاژ
Preferences
ترجیحات
Premium
حق بیمه- اجرت- پرداخت
Price
قیمت – بهاء
Price List
لیست قیمت
Private Sector
بخش خصوصی
Probation
آزمایش حسن رفتار
Process
فرآیند
Process Control Systems
سیستم‌های کنترل فرآیند
Process Or Continuous Manufacturing
سیستم‌های فرآیندی یا پیوسته
Process Owner
صاحب پروسه
Procurement
خرید
Procurement Management
مدیریت تدارکات پشتیبانی
Produce
تولید کردن
Producer
تولید کننده
Product
محصول
Production
تولید- محصول
Production Planning
برنامه‌ریزی تولید
Productive
بهره وری- تولیدی- قابلیت تولید
Profit
منفعت – سود
Profit and Loss
سود و زیان
Profitability
قابلیت سود دهی
Project
پروژه
Project Costing
هزینه یابی پروژه
Project Status Review
بررسی (مرور ) وضعیت پروژه
Promotion
ترفیع
Property
خصوصیت – ویژگی
Proposed System
سیستم پیشنهادی
Publicity
تبلیغ- انتشار
Publishing
عملکرد منتشر کردن
Pull Systems
سیستم‌های کششی
Purchase
خرید
Purchase Journal
دفتر روزنامه خرید
Purchase Order
سفارش خرید
Purchase Request
درخواست خرید
Purchase Return
برگشت خرید
Purchase Value
ارزش خرید
Purchaser Supplied Product
محصول تامین شده از سوی خریدار
Purchasing Power
قدرت خرید
Pure Competition
رقابت خالص – کامل
Push System
سیستم‌های فشاری
Put Option
خیار فروشنده
Qualification
شرایط و مشخصات مورد انتظار
Qualified
واجد شرایط
Quality and Contents Unknown
بدون اطلاع از محتوا و کیفیت
Quality Assurance
تضمین کیفیت
Quality Control
کنترل کیفی
Quantity
کمیت- تعداد
Quantity Surveyor
بازرس کمی
Quantity-Qty
تعداد- کمیت
Quarantine
قرنطینه
Quarter Day
اولین روز فصل
Quarterly
فصلی – سه ماه یکبار
Quay
اسکله
Query
جستجو بر اساس مدل مشخص
Query Languages
زبانهای استعلامی
Question
سئوال
Questionnaire
پرسشنامه
Quorum
حد نصاب- نصاب
Quota
سقف ، سهمیه
Quotation
اعلام قیمت – جواب استعلام
Quote
نقل کردن- قیمت دادن
Quote Not Firm
قیمت غیر قطعی
Quoted Company
شرکت عرضه شده در بورس
Quoted Price
مظنه- قیمت
Rail Way
راه آهن
Raise a Loan
وام گرفتن
Random
تصادفی- بی‌قاعده
Rate
نرخ
Rate of Exchange
نرخ ارز
Rate of Interest
نرخ بهره
Rate of Sale
نرخ فروش
Ratio
نسبت
Raw Material
ماده خام
Re Planning
برنامه‌ریزی منابع تولید
Re- evaluation
ارزیابی مجدد – ارزش گذاری مجدد
Re- Export
صادر کردن کالای وارداتی
Re- Exportation
صدور مجدد
Reaction
واکنش
Real Costs
هزینه‌های واقعی
Real Time
هوشیار و بهنگام
Reason
دلیل- برهان
Receipt
رسید
Receivables
دریافتنی ها
Received
دریافت شده
Receiver
دریافت کننده
Recommended
توصیه شده
Recommended Retail Selling Price
قیمت خرده فروشی توصیه شده – قیمت تعیین شده برای خرده فروشی
Reconciliation
اصلاح و تعدیلات
Reconstruction
باز سازی
Record
ثبت – سابقه
Recruit
کارمند یابی – استخدام کردن
Recycle
بازیافت
Reduction of Capital
کاهش سرمایه
Refer
ارجاع دادن
Refer to
ارجاع به
Reference
مرجع
Reflex
بازتاب
Reform
اصلاح – بهسازی
Refund
باز پرداخت
Refuse
رد کردن- نپذیرفتن
Region
منطقه
Register
ثبت کردن
Regression Models
مدل های برگشت پذیر- مدل هایی برای تعمیم روندهای داده ها
Reimbursement
باز پرداخت
Reject
رد کردن- نپذیرفتن
Relation
ارتباط
Relational
ارتباطی
Relational Data Base Management System
سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای
Reliability
قابلیت اعتماد
Reliable
قابل اعتماد
Remarks
جزئیات- توضیحات
Remote Connection
ارتباط راه دور
Remove
حذف کردن
Rent
اجاره کردن – کرایه
Rent Rebate
حق مسکن
Rental
کرایه‌ای
Repair
تعمیر- اصلاح کردن
Replacement
جایگزین
Replicated Database
پایگاه داده کپی شده
Reply
پاسخ جواب
Report
گزارش
Repository
منبع ذخیره داده‌ها
Representative
نماینده- کار گزار
Request
درخواست کردن
Request For Proposal
درخواست پیشنهاد
Requested
درخواست شده
Requisition
فرم درخواست کالا از انبار
Research
تحقیق
Research and Development
تحقیق و توسعه
Research Development
گسترش از طریق تحقیق توسعه
Reservation
ذخیره
Reserve
ذخیره کردن
Resolution
تصمیم- قطعنامه – رای
Resource Capacity
ظرفیت منابع
Resource Capacity Planning
برنامه‌ریزی ظرفیت منابع
Resource Planning
برنامه‌ریزی منابع
Resources
منابع
Responsibility
مسئولیت
Retail Price
قیمت خرده فروشی
Retail Trade
خرده فروشی
Retailer
خرده فروش
Retirement
بازنشستگی
Retroactive
قابل عطف بماسبق
Return of Capital
بدست سرمایه- بازگشت سرمایه
Return On Investment
برگشت سرمایه
Returned Goods
کالای برگشتی
Revenue
در آمد عایدی
Revised
بازنگری شده- اصلاح شده
Revoke
لغو کردن
Rework
کار مجدد
Right
حق و حقوق
Risk
خطر – احتمال زیان
Road
جاده
Role
نقش وظیفه
Rotation
چرخش
Rough-Cut Capacity Planning
مجموعه برنامه‌ریزی تخمینی ظرفیت‌ها
Route
مسیر
Routings
روشها
Rule
قانون
Run
چرخه عملیاتی – اداره کردن- اجرا
Safety
امنیت- ایمنی
Salaries Payable
حقوق پرداختی
Salary
مزد- حقوق- اجرت
Salary Administration
مدیریت حقوق و دستمزد
Salary Range
دامنه حقوق
Salary System
سیستم حقوق
Sale Price
قیمت فروش
Sales
فروش
Sales Agent
عامل فروش
Sales Department
دایره فروش
Sales forecast
پیش بینی فروش
Sales Manager
مدیر فروش
Sales Order
سفارش فروش
Sales Plan
برنامه فروش
Sales Return
برگشت از فروش
Sales System
سیستم فروش
Salesman
فروشنده
Sample
نمونه
Scalable
مقیاس پذیری نامحدود
Schedule
برنامه (زمانی)
Search
جستجو
Seasonality Formulas
فرمول ‌های فصلی
Secret
سری- محرمانه
Secretariat
دبیرخانه
Section
بخش- قسمت
segment
قطعه- بخش
Segregate
مجزا- تک- جدا
Select
انتخاب کردن
Selection
انتخاب – گزینش
Semi- Finished Goods
کالاهای نیمه تمام
Send
فرستادن
Sender
فرستنده
Serve
خدمت کردن
Service
خدمات- خدمت
Settle
تسویه
Share
سهم- تسهیم کردن
Sharing
به اشتراک درآوردن
Shell System
سیستم پوسته‌ای
Shipment
حمل کالا
Shipment Advice
برگه حمل
Shop Floor
صحن کارخانه
Shop Flow Control
کنترل کارگاه
Shortage
کمبود
Sign off
اتمام- تایید نهایی
Signature
امضاء
Slam-dunk or Phased Approach
رویکرد ورود مرحله ای
Snap Shot
تصویر آنی
Social
اجتماعی
Software
نرم افزار
Software Package
برنامه‌های نرم افزاری
Solution
راه حل
Solution Design
راه حل طراحی
Sorting
طبقه بندی
Source
منبع
Source Planning
سیستمهای برنامه ریزی توزیع
Specialist
متخصص
Spot Welding
جوش نقطه‌ای
Stability
پایداری – استوار
Stable
باثبات
Staff
پرسنل- کادر اداری
Staff Manager
رئیس کارگزینی
Staffing
کارگزینی- بکار گماردن
Stamp
مهر – تمبر
Standard
استاندارد
Standard Cost
هزینه معیار
Standard Deviation
انحراف معیار- انحراف استاندارد
Standard Flow Chart
نمودار استاندارد
Standard Form
فرم استاندارد – شکل استاندارد
Standard Operating Procedures
روشهای عملیاتی استاندارد
Standard Rate
نرخ معیار- نرخ متعارف
State of Market
وضعیت بازار
Statement
صورت – وضعیت – اظهار – حکم- بیان- صورتحساب
Statement of Account
صورت وضعیت حساب
Station
ایستگاه
Statistic
آمار
Statistical Data
داده های آماری
Status
وضعیت
Statutory
طبق قانون
Stock
انبار
Stock
سهم- – انباره- موجودی انبار
Stock Adjustment
تعدیل و اصلاح موجودی
Stock Control
کنترل موجودی انبار
Stock Exchange
بورس
Stock Exchange Quotation
قیمت های بورسی
Stock Holder
سهامدار
Stock in Hand
موجودی کالا
Stock Market
بازار بورس
Stock Option
خرید سهام
Stock Purchase
خرید سهام
Stock Taking
صورت برداری از موجودی
Stoner
انبار – انبار کردن
Stoner Keeping
اداره امور انبار
Stop a Cheque
جلوگیری از پرداخت چک
Storage
انبار – انبارداری
Store
انبار کردن- مغازه
Storing
انبار نمودن
Straight Salary
مزایای دستمزد براساس حقوق مستقیم
Strategic
راهبردی
Strategic Management
مدیریت استراتژیک
Structured Query Language
زبانهای استعلامی ساخت یافته
Stuff
کالا- جنس- ماده
Submit
ارائه دادن- پیشنهاد کردن
Subordinate
مرئوس
Subscription
آبونمان اشتراک
Subsidiary
شرکت تابعه
Subsidies
سوبسید
Substantive Agreement
موافقت اصولی
Substitute Goods
کالاهای جانشین- کالاهای بدل
Substitution
جانشین سازی
Subsystem
سیستم جزء سیستم فرعی – زیر مجموعه
Suggestion
پیشنهاد
Sum
جمع- مجموع
Summarize
خلاصه کردن
Summary
خلاصه
Supervisor
ناظر – پیوست
Supplier
تامین کننده – فروشنده- عرضه کننده
Supplier Evaluation
ارزیابی تامین کنندگان
Supply
تامین کردن- عرضه
Supply and Demand
عرضه و تقاضا
Supply Chain
زنجیره تامین
Supply Chain Management
مدیریت تامین کنندگان (فروش- خرید- تدارکات- انبار)
Support
پشتیبانی
Support Activities
فعالیت های حمایتی
Support Price
قیمت حمایتی
Surplus
مازاد- اندوخته
Surplus Value
ارزش افزوده
Surtax
اضافه مالیات
Survey
بررسی کردن – زمینه یابی
Synchronize
همزمان سازی
Syndicate
فعالیتهای پشتیبانی – سندیکا – اتحادیه صنفی
System Analysis
تحلیل سیستم
System Application Products
تولید سیستم ‌های نرم افزاری
System Engineering
مهندسی سیستم
Systematic
منظم- نظام یافته
Systems Administration
مدیریت سیستم
Tacit Agreement
توافق ضمنی برای بالا بردن قیمت
Tangible Assets
دارایی‌های ملموس – اموال عینی
Target
هدف
Tariff
تعرفه
Tariff Agreement
موافقتنامه در مورد تعرفه‌ها
Task
وظیفه – تکلیف
Tax
مالیات
Tax Base
ماخذ مالیات
Tax Collector
تحصیلدار مالیاتی
Tax Limit
سقف مالیاتی
Tax Relief
بخشودگی مالیاتی
Taxable Income
درآمد مشمول مالیات
Taxation
مالیات بندری- وضع عوارض
Tax-Deductible
مشمول در مالیات
Tax-Free
معاف از مالیات
Team Action
اقدام گروهی
Technique
فن – تکنیک
Technological Forecasts
پیش بینی‌های فناورانه
Technology
تکنولوژی- صنعت
Technology Management
مدیریت تکنولوژی
Technology Transfer
انتقال تکنولوژی
Tele Fax
لیست تصویری
Telephone
تلفن
Telephone Call
مکالمات تلفنی
Telephone Directory
راهنمای تلفنی
Telephone Number
شماره تلفن
Telephone Operator
تلفنچی
Telex
تلکس
Teller
تحویلدار
Template
تمپلت – فرم اطلاعاتی
Temporary
موقتی
Tenant
مستاجر
Tender
مناقصه- مزایده
Term Loan
وام مدت دار – وام میان مدت
Terminal
ترمینال- پایانه
Terms
شرایط- مدت اعتبار
Test
آزمون- تست
Text
متن- نوشتار
Textile
منسوجات- بافت
Theory
تئوری- نظریه
Theory of Constraints
بیان تئوری قیدها
Third Party
شخص ثالث
Third Party Insurance
بیمه شخص ثالث
Three Tier
سه لایه (سه سطح)
Threshold
آستانه
Through
بارنامه حمل سراسری
Time Bucket
ظرف زمانی
Time Table
جدول زمانبندی
Timing
زمان بندی
Tip
انعام
Title
عنوان
Title Deed
سند مالکیت
To Act
اقدام کردن
Tolerance
حدود فنی – حد مجاز- تلرانس
Tonnage
تناژ
Tool
ابزار
Top Management
مدیریت عالی
Total
کل – کلی- جمع
Total Assets Turnover
گردش مجموع‌دارایی‌ها
Total Cost
هزینه کل
Total Demand
کل تقاضا
Total Value
ارزش کل
Tourist Trade
صنعت جهانگردی
Toxic Waste
زباله سمی
Tracing
ردیابی
Trade
تجارت
Trade Balance
تراز تجاری
Trade Cycle
سیکل تجاری
Trade Discount
تخفیف بازرگانی- تجارتی
Trade Fair
نمایشگاه تجاری
Trade Gap
خلاء تجاری
Trade Marks
علائم تجاری
Trade Name
نام تجاری
Trade Price
قیمت تجاری
Trade Union
اتحادیه بازرگانی
Trading Capital
سرمایه در گردش ـ(تجاری)
Trading Enterprises
موسسات بازرگانی
Traditional
سنتی
Traditional Business
کسب و کار سنتی سازمان
Train
آموزش دادن
Trainer
مربی
Training Employee
آموزش ضمن خدمت
Training Schedule
برنامه آموزش – کار آموزی
Transaction Turnover
داد و ستد – معامله- عملیات- واقعه مالی مراوده- تبادل- گردش معاملات
Transaction(s)
داد و ستد – معامله- عملیات- واقعه مالی مراوده- تبادل- رویدادهای مالی
Transfer
انتقال- واگذاری
Transfer Deed
سند انتقال
Transfer In
انتقال به داخل
Transfer out
انتقال به خارج
Transit
عبور- ترانزیت
Transition
گذار/ انتقال
Translation
ترجمه
Translation Processing Systems
سیستم ‌های پردازش عملیات (رویدادها)
Transport
حمل و نقل- ترابری
Travel Agent
آژانس مسافرتی
Trend
روند
Trend
روند
Trial Balance
بیلان آزمایش- تراز آزمایشی
Truck
کامیون
Truck
بارنامه حمل با کامیون
Trucking
حمل با کامیون
Trust Company
موسسه امانی
Trust Deed
سند وثیقه
Trust Fund
وجه امانی – سپرده
Turnover
گردش معاملات – کل فروش یک واحد اقتصادی
Turnover
تعداد استخدام در برابر استعفا و یا اخراج – بازده
Type
نوع- تایپ
Ultra
ماوراء
Unauthorized
غیر مجاز
Unbundling
جدا کردن اجزا مربوط به یک محصول می‌باشد
Uncalled Capital
سرمایه ذخیره
Unconditional Performance Bank Guaranty
ضمانت نامه بدون قید و شرط
Undated Bond
قرضه بدون تاریخ
Undated Debenture
ضمانت بدون تاریخ
Under Estimate
برآورد کم
Under Paid
بی‌موازنه- عدم موازن
Under Paid
کسر پرداخت
Under Value
کمتر از ارزش واقعی تخمین زدن
Under Writer
صادر کننده بیمه نامه خریدار سهام باقیمانده- پشت نویسی چک ، سفته و …
Understand-Simplify
ساده سازی
Undertake
تقبل کردن- تعهد دادن- متعهد شدن- به عهده گرفتن
Undeveloped Countries
کشورهای توسعه نیافته
Undistributed Profits
سودهای تقسیم نشده
Unemployed
بیکار
Unemployment
بیکاری
Unified
واحد- متحد شده
Uniform
یکپارچه
Unify
متحد کردن- یکی کردن
Union
اتحادیه- اشتراکی
Unique
بی‌نظیر- بی‌مانند
Unit
واحد
Unit Cost
بهای واحد
Unit Labor Cost
هزینه واحد کار
Unit of Measurement
واحد سنجش و اندازه گیری
Unit Price
قیمت واحد
Unity
وحدت
Universal
جهانی
Unknown
ناشناخته
Unload
تخلیه کردن
Unofficial
غیر رسمی
Unproductive
غیر مولد
Unprofitable
بدون سود آوری
Unstable
بی‌ثبات
Up Front Selling
پیش فروش
Up to Date
به روز در آوردن- به هنگام کردن
Up-Down Planning
برنامه ریزی از بالا به پایین
Upgrading
ارتقاء گروه- ارتقاء
Upper Limit
حد بالایی
Ural
آدرس اینترنتی
Urban
شهری
Urgent
فوری
Usance
مهلت – پرداخت مدت دار
Use
استفاده
Useable
قابل استفاده
Useful Life
عمر مفید
User
کاربر
User Acceptance Testing
تست کردن پذیرش کاربر
Utility
منفعت – سود
Utility Company
شرکت ارایه خدمات آب ، برق ، گاز و …
Vacation
مرخصی
Valid
معتبر
Valuable
باارزش
Valuation
ارزش گذاری- ارزیابی
Value
ارزش کل
Value Added Chain
جریان اطلاعات در زنجیره ارزش افزوده- زنجیره ارزش افزوده
Value Added Networks
شبکه‌ ارزش افزوده
Value Added Tax
مالیات بر ارزش افزوده
Variable
متنوع
Variable Cost
هزینه متغیر
Variance Analysis
آنالیز واریانس – تجزیه تحلیل انحرافات
Variation
تنوع
Vender
فروشنده
Verify
تصدیق کردن- اثبات کردن
Vertical
عمودی
Vertical integration
الحاق عمودی
Vice-President
نایب رئیس
Visa
ویزا
Visual -Display Unit
صفحه نمایش مانیتور
Void
باطل- بی‌اثر- بی اعتبار
Voluntary
داوطلبانه
Vote
رای
Voucher
سند (دفتر ) هزینه
Voucher System
سیستم اسناد
Vouchers Payable
اسناد پرداختنی
Voyage
سفر
Wage
دستمزد
Wage Claim
طلب دستمزد
Wage Earner
مزد بگیر
Wage Rate
نرخ دستمزد
Wage Restraint
جلوگیری یا منع دستمزدها
Wages Agreement
توافق بر سر دستمزدها
Waiting List
لیست انتظار
Waiver
فسخ- ابطال
Want Ads
آگهی استخدام
Warehouse
انبار
Warrant
وسیله تضمین
Warrant
مجوز- حکم- تضمین کردن
Warranty
تضمین کتبی
Wastage
ضایعات- اتلاف
Waste Products
ضایعات تولید
Wealth
ثروت- دارایی
Web
شبکه
Web Enabled
قابل اجرا در محیط Web
Weigh
وزن کردن
Weight Gross
وزن ناخالص
Weight Note
برگ باسکول
Weight or Measurement
وزن یا اندازه
Weighted Average
میانگین موزون
Weighted Average Cost
هزینه میانگین موزون
Weighted Moving Average
میانگین موزون متحرک
Westel Technology
فناوری وستل
What If
چه اتفاقی می‌افتد اگر
Whole Sales
عمده فروش- بنکدار
Wholesale Trade
عمده فروشی
With Reference to
عطف به
Without Prejudice
بی‌طرفانه
Witness
شاهد- ناظر
Word Processing
سیستم‌های تحریری
Work
کار- کار کردن
Work Flow
گردش کار
Work Force
نیروی کار
Work Hours
ساعات کار
Work In Process
کار در جریان
Work in Progress
کار در حال پیشرفت
Work Load
حجم کار
Work Modules
واحدهای کاری
Work on Hand
کار در دست اقدام
Work Order
سفارش کار
Work Permit
اجازه اشتغال
Work Place
مکان کار
Work Sheet
کاربرگ
Work Shop
کارگاه
Work Study
بررسی فرآیند کار
Worker
کارگر
Working Conditions
شرایط کاری
Working Day
روز کاری
World Area Network
شبکه جهانی
Write
حکم دادگاه- دستور قانونی
Write off a Debt
قلم زدن بدهی از دفتر
Write off a Loss
حذف زیان از دفتر
Wrong
اشتباهاً- خطا- کار غلط
X Chart
نمودارx
X-Axis
محور ایکس
Xenelasia
دفع بیگانگان- اخراج بیگانگان
Xenophobe
بیگانه پرست
X-off
فرستنده – خاموش
X-on
فرستنده- روشن
X-rays
پرتوهای مجهول
X-Xerography
نسخه برداری با عکس
Year By Year
همه ساله – سال به سال
Year Digits
روش سالنمای اعشار
Year End Adjustment
تعدیل پایان دوره – تعدیل پایان سال مالی
Year Installments
اقساط سالیانه
Year-End Profit
سود پایان سال- حسابرسی آخر سال
Yearly
سالیانه- همه ساله
Yearly Allowance
مقرری سالانه
Yield
بازده
Yield Tax
مالیات بازده
Yield Variance
اختلاف بازده- تغییر پذیری بازده
Yo -Yo-Stock
سهام متزلزل- سهام بی‌ثبات
Zero Base Budgeting
بودجه بندی بر مبنای صفر – روش بودجه ریزی از صفر
Zero Defect
بدون نقص
Zip Code
کد پستی
Zone
ناحیه
Zone Free
منطقه آزاد
Zone Freight Rate
نرخ کرایه منطقه‌ای
Zone of Acceptance
حیطه پذیرش
Zone Pricing
قیمت بندی ناحیه‌ای
Zoning
منطقه بندی- ناحیه بندی
لغات حسابداری بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.