مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 100

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 100 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  100
margin of safety
 حاشیه ایمنی
market size variance
 انحراف اندازه بازار
market share variance
 انحراف سهام بازار
minimum rate of return
 حداقل نرخ بازده مورد انتظار
net present value
 خالص ارزش فعلی
normal capacity
 ظرفیت نرمال، ظرفیت عادی
normal spoilage
 ضایعات عادی
over applied factory overhead
 اضافه جذب سربار کارخانه
operating budget
 بودجه عملیاتی
practical capacity
 ظرفیت عملی
predetermined factory overhead rate
 نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه
payback period
 دوره برگشت سرمایه
partial productivity
 بهره‌وری جزئی
relevant range of activity
 دامنه مربوط فعالیت
regression analysis
 تجزیه و تحلیل رگرسیون
relevant costs
 هزینه‌های مربوط
relevant revenues
 درآمدهای مربوط
raw materials and in process
 موجودی مواد و در جریان ساخت
residual income(RI)
 سود باقی مانده
semi variable costs
 هزینه‌های نیمه متغیر
standard cost
 هزینه استاندارد
standard costing
 هزینه یابی استاندارد
standard rate
 نرخ استاندارد
standard bill of material
 صورت مصرف استاندارد مواد اولیه
spending variance
 انحراف هزینه
sales budget
 بودجه فروش
standard direct labor hours
 ساعات استاندارد کار مستقیم
static-budget variance of operating profit
 انحراف بودجه ثابت سود عملیاتی
sales-volume variance
 انحراف حجم فروش
sales mix variance
 انحراف ترکیب فروش
sales quantity variance
 انحراف مقدار فروش
strategic profitability analysis
 تجزیه و تحلیل استراتژیک سودآوری
theoretical capacity
 ظرفیت تئوری
traditional costing
 هزینه یابی سنتی
target costing
 هزینه یابی هدف
target pricing
 قیمت گذاری هدف
theory of constrains
 تئوری محدودیت‌ها
transfer pricing
 قیمت انتقال داخلی
underapplied factory overhead
 کسر جذب سربار کارخانه
unused capacity
 ظرفیت استفاده نشده
variable cost
 هزینه متغیر
variable overhead efficiency variance
 انحراف کارایی سربار متغیر کارخانه
value chain
 زنجیره ارزش
weighted average contribution margin per unit
 میانگین موزون حاشیه فروش هر واحد
weighted average cost of capital
 میانگین موزون هزینه تأمین مالی
working capital
 سرمایه در گردش
anti-fraud
 ضد تقلب
safety stock
 موجودی ایمنی
lead time
 فاصله زمانی بین سفارش و دریافت آن،زمان تدارک
features and characteristics costing
 هزینه یابی خاص
economic order quantity
 مقدار سفارش اقتصادی، با صرفه‌ترین مقدار سفارش
value stream
 جریان ارزش
lean accounting
 حسابداری ناب
time driven activity based costing
 هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا
diversification
 تنوع بخشی
systematic risk
 ریسک سیستماتیک
unsystematic risk
 ریسک غیر سیستماتیک
political risk
 ریسک سیاسی
interest rate risk
 ریسک نرخ بهره
inflation rate risk
 ریسک نرخ تورم
inflation
 تورم
financial risk
 ریسک مالی
extra market covariance
 کوواریانس پسماند بازار
required rate of return(RROR)
 نرخ بازده مورد نظر
multi-factor model
 مدل چند عاملی
characteristic line
 خط مشخصه
residual
 مازاد، پسماند
fundamental beta
 بتای اساسی
leverage
 اهرم
capital gain
 سود سرمایه
dummy variable
 متغیرمجازی
cut-off ratio
 نسبت برشی، نسبت مقطعی
economic significance
 اهمیت اقتصادی
multiple regression analysis
 تحلیل رگرسیون چندگانه
market cap
 ارزش بازار
ABC analysis
 تجزیه و تحلیل ABC
backorder
 سفارش عقب افتاده
bill of material
 لیست مواد و قطعات
capacity
 ظرفیت
coefficient of correlation
 ضریب همبستگی
critical stock
 ذخیره بحرانی
demand
 تقاضا
demurrage
 هزینه معطلی(دموراژ)
economic order quantity (EOQ)
 مقدار سفارش اقتصادی
equal or equivalent
 برابر یا معادل
exponential smoothing
 هموارسازی نمایی
finite replenishment rate
 نرخ بازپرسازی محدود
fixed order quantity method
 روش مقدار سفارش ثابت
forecasting error
 خطای پیش بینی
independent demand methods
 روش‌های تقاضای مستقل
information system
 سیستم اطلاع رسانی
inventory management
 مدیریت موجودی
judgmental forecast
 پیش بینی نظری
lead time demand
 زمان تدارک تقاضا
lease agreement
 قرارداد اجاره
lost sales
 فروش از دست رفته
manufacturer
 تولید کننده
market place
 بازار
mass customization
 سفارش انبوه
materials
 مواد اولیه
material handling
 جابه‌جایی مواد
material management
 مدیریت مواد
mean absolute deviation
 میانگین قدر مطلق انحرافات
mean error
 خطای میانگین
mean squared error
 میانگین مربعات خطا
medium lot storage
 متوسط موجودی ذخیره شده
min-max system
 سیستم حداقل و حداکثر
non-expendable inventory
 کالای غیرقابل مصرف
non-recyclable
 بازنیافتنی
on hand inventory
 موجودی در دسترس
organization
 سازمان
overhead
 سربار، بالاسری
packaging
 بسته بندی
pareto analysis
 تجزیه و تحلیل پارتو(قانون هشتاد بیست)
parts list
 لیست قطعات
perishable commodities
 کالای فاسدشدنی
production plan
 برنامه تولید
purchasing
 خریداری
quality assurance
 تضمین کیفیت
raw material
 مواد خام
reorder quantity
 مقدار سفارش مجدد
replenishment rate
 نرخ بازپرسازی
safety stock
 ذخیره اطمینان
sales inventory
 فروش موجودی
salvage value
 ارزش اسقاط
scrap
 ضایعات
shortage
 کمبود
shortage cost
 هزینه کمبود
shrinkage
 نقصان
simulation
 شبیه سازی
turnaround time
 زمان گردش
uncertainty
 عدم قطعیت
unitization
 بهره‌وری
valid minimum
 حداقل قابل قبول
value
 ارزش
warehouse
 انبار
warehousing unit
 واحد انبارداری
waste-materials
 مواد هدر رفته
additional mark up
 افزایش قیمت فروش
adequate disclosure
 افشای کامل
walk-through test
 آزمون شناخت سیستم، آزمون فراگیر
warehouse
 انبار
warehouse book
 دفتر انبار
warehouse expenditures
 هزینه‌های انبار (عمومی)
warehouse insurance
 بیمه انبار
warehouse order
 حواله انبار
warehouse rate
 نرخ انبارداری
warehouse receipt
 رسید انبار
warehouse receipt (non title to the goods)
 رسید انبار (بدون ذکر نام مالک)
warehouse requisition note
 برگه درخواست کالا از انبار
warehouse stock
 موجودی انبار
warehouse warrant (title to the goods)
 قبض انبار (با ذکر نام مالک)
warehousing
 نگهداری در انبار، انبارداری
warehousing charges, warehousing fees
 هزینه انبارداری
warehousing levies
 عوارض انبارداری
Wharfage  (dues)
 حق (عوارض) باراندازی
warrant for payment
 تعهد (دستور) پرداخت
warrant to bearer
 بحواله کرد حوامل
warrantee, guarantee
 متعهد له
warrants and rights
 حق خرید (سهام و اوراق بهادار)
warranty
 ضمانت نامه
warranty cost allowance
 ذخیره هزینه تضمین محصول
warranty deed
 تعهدنامه
warranty expense
 هزینه تضمین کالا
warranty period
 دوره تضمین
wash transaction
 معامله ساختگی (جهت بالا بردن حجم فروش)
wastage control
 کنترل ضایعات
wastage of processes
 ضایعات مراحل
wastage, lost unit, spoilage
 ضایعات
waste product
 ضایعات (محصول)
wasted time, idle time, lost time
 وقت تلف شده
wastes
 ضایعات
wasting asset
 دارایی تحلیل رونده یا نقصان پذیر (با عمر محدود)
waterway bill of lading
 بارنامه راه آبی
wax seal
 مهر و موم
waybill
 سند حمل، بارنامه
way port
 بندر سر راه
weak efficiency
 کارایی ضعیف
weak market
 بازار ضعیف
weak point
 نقطه ضعف
weak point in financing
 نقطه ضعف در تأمین مالی
weak-form market efficiency
 شکل ضعیف کارایی بازار
wealth maximization
 حداکثر سازی ثروت
wealth tax
 مالیات بر ثروت
wealth, property
 دارایی، ثروت، ملک
wealth -producing activities
 فعالیت‌های ایجاد کننده ثروت، فعالیت‌های درآمدزا
wear and tear
 فرسودگی و ساییدگی (در اثر استعمال)
weekly allowance
 مستمری هفتگی
weekly paid staff
 کارمندان حقوق بگیر هفتگی
weekly payment
 پرداخت هفتگی
weekly salary
 حقوق هفتگی
weighable
 وزن کردنی
weight factor
 عامل وزن، معیار اهمیت
weighted arithmetic mean
 میانگین موزون
weighted average
 میانگین موزون، میانگین وزنی
weighted average cost method
 روش میانگین موزون بهای تمام شده
weighted average method
 روش میانگین وزنی
weighted average pricing
 قیمت گذاری بر حسب معدل وزنی
weighted average rate
 نرخ متوسط وزنی
weighted mean
 میانگین موزون
weighted-average process costing method
 روش میانگین موزون هزینه یابی مرحله‌ای
weighting factor
 ضریب اهمیت ، عامل وزنی
welfare expenditure
 هزینه رفاه عمومی
welfare services
 خدمات رفاهی
well paid
 دارای حقوق کافی
white-collar crime
 جرم کارمندی ، تبه کاری یقه سفیدان
whole life insurance, straight line insurance
 بیمه مادام‌العمر
wholesale business
 تجارت عمده فروش
wholesale cost
 هزینه خرید عمده
wholesale dealer
 عمده فروش
wholesale market
 بازار عمده فروشی
wholesale market price
 قیمت بازار عمده فروش
wholesale merchant
 تاجر عمده فروش
wholesale price
 قیمت عمده فروشی
wholesale price index (producers′ price index)
 شاخص قیمت عمده فروشی
wholesaler
 عمده فروشی
wide quotation, bid-ask spread
 اختلاف قیمت خرید و فروش
wild fluctuations
 نوسانات شدید (قیمت)
will, testament
 وصیت نامه
willful misrepresentation
 عمداً بد جلوه دادن
wind up, close, wrap up
 بستن، انحلال
windfall gain
 نفع بادآورده
windfall income
 درآمد غیرمترقبه (باد آورده)
windfall loss
 زیان غیرمترقبه
windfall profit
 سود بادآورده
windfall property
 مال بادآورده
windfall, acquired without cost
 بادآورده
with particular average (WP A)
 مشمول خسارت خاص
with-divided date
 تاریخ مشمول سود سهام
withdrawal of a partner
 خروج (کناره گیری) شریک
withdrawal warrant
 مجوز برداشت
withdrawal, drawing
 خارج کردن، برداشت از حساب شرکت توسط مالکان یا سهامداران
withholding tax
 مالیات تکلیفی
without recourse (sans-recours)
 بدون حق ارجاع
work bonus, task, piece
 پاداش کارمزدی
work capacity
 ظرفیت کاری
work location bonus
 فوق‌العاده محل خدمت
work measurement
 روش کنترل هزینه‌ها
work program
 یک برنامه که شامل هزینه‌های برآوردی کاری را که باید انجام داد، می‌شود.
work related injury, work related accident
 حادثه ناشی از کار
work sampling
 نمونه گیری از کارهای انجام شده
work turnover, labor turnover, job flow
 گردش کاری
work-measurement method
 روش کار سنجی
workable letter of credit
 اعتبار اسنادی قابل استفاده
worker′s compensation insurance
 بیمه تأمین منافع کارگران
working asset, current asset
 دارایی جاری
working capital
 سرمایه در گردش
working capital changes
 تغییرات در سرمایه گردش
working capital components
 اجزای سرمایه در گردش
working capital cycle
 چرخه سرمایه در گردش
working capital fund
 اعتبار سرمایه در گردش
working capital ratio
 نسبت سرمایه در گردش
working capital trend
 روند سرمایه در گردش
working week average
 متوسط هفته کاری
workman′s compensation insurance
 بیمه حقوق ایام بیکاری
workplace
 محل کار
world customs organization (WCO)
 سازمان جهانی گمرک
world intellectual property organization (WIPO)
 سازمان جهانی مالکیت معنوی (ویپو)
world trade organization (WTO)
 سازمان تجارت جهانی
worn out asset
 کهنگی دارایی
worn out value
 ارزش اسقاط (فرسوده)
Write-off of bad debts
 حذف مطالبات سوخت شده
written law
 قوانین موضوعه
written narrative of the system explain and predict
 شرح نوشته سیستم کنترل‌های داخلی، توضیح نوشتار شرح و پیش بینی سیستم کنترل‌های داخلی
written narrative of the system
 شرح نوشته سیستم
written-down value (WDV)
 ارزش تقلیل یافته (پس از کسر استهلاک)
wrongful trading
 معامله نادرست و غیرعمدی که منجر به ورشکستگی شرکت شود.
year to date (YTD)
 از اول سال تاکنون
yard
 یارد = سه فوت یا 36 اینچ و یا 91/44 سانتیمتر
year ahead, next year, following year, forthcoming year
 سال آینده
year of assessment
 سال مالیاتی
year of insurance
 سنوات پرداخت حق بیمه
year of services, service life
 سنوات خدمت
year subsequent to acquisition
 سال بعد از تحصیل دارایی
year to date account
 حساب از اول تا تاریخ تنظیم
year under audit
 سال مورد رسیدگی
year under review
 سال مورد رسیدگی
year-end
 پایان سال
year-end accounts
 حساب‌های آخر سال
year-end adjustments
 تعدیلات (اصلاحات) پایان سال مالی
year-end audit
 حسابرسی آخر سال
year-end balance
 مانده آخر سال
year-end balance sheet
 ترازنامه آخر سال
year-end profit
 سود پایان دره
yearly allowance
 ذخیره / مقرری سالانه
yearly installments
 اقساط سالانه
yearly paid interest
 بهره پرداختی سالیانه
yearly payment, annual payment
 پرداخت سالیانه
years of record
 مدت سابقه کار
yield gap, yield spread
 اختلاف بازده، فزونی بازده سهام بورس بر بهره حاصل از اوراق قرضه دولتی
yield of capital
 بازده سرمایه
yield of invested capital
 بازده سرمایه گذاری
yield of sale
 حاصل فروش
yield of sale of asset
 حاصل فروش دارایی
yield rate of capital, rate of return on capital
 نرخ بازده سرمایه
yield rate, rate of return
 نرخ بازده سرمایه
yield tax
 مالیات بر بازده
yield to call (YTC) yield to redemption
 بازده تا تاریخ بازخرید
yield to can
 بازده (بهره) تا درخواست واریز
yield to maturity
 بازده (بهره) تا سررسید
yield variance of direct materials
 مغایرت بازده مواد مستقیم
young company
 شرکت تازه کار ، شرکت تازه تأسیس
zero coupon bond (rate)
 اوراق قرضه بدون بهره، اوراق قرضه بدون کوپن
zero sum game
 بازی بدون برد و باخت
zero tax bracket
 درآمد معاف از مالیات
zero-balance account
 حساب بدون مانده
zero-beta portfolio
 پرتفوی دارای بتای صفر
zero-one programming
 برنامه ریزی صفر و یک
zone accounts
 حساب‌های منطقه‌ای
zone freight rate
 نرخ کرایه حمل منطقه‌ای
zone of acceptability
 ظرفیت قابل قبل
zone rate
 نرخ منطقه‌ای (ناحیه‌ای)
time-series approach
 رویکرد سری زمانی
cross-sectional approach
 رویکرد مقطعی
factor analysis approach
 رویکرد تحلیل عاملی
book to market equity
 نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار
factor analysis
 تحلیل عاملی
capital market theory(CMT)
 نظریه بازار سرمایه
security market line(SML)
 خط بازار ورقه بهادار
separation theory
 نظریه تجزیه
market price of risk
 قیمت بازاری ریسک
zero-beta model
 مدل بتای صفر
zero-beta portfolio
 پرتفو با بتای صفر
certainty equivalent
 معادل قطعی
ex-ante expectation
 انتظارات تاریخی
two-factor model
 مدل دو عاملی
minimum variance zero beta portfolio
 پرتفو با بتای صفر و حداقل واریانس
two-path regression
 رگرسیون دو مرحله‌ای
cross-sectional
 مقطعی
capitalization weighted NYSE index
 شاخص موزون سرمایه‌ای بورس نیویورک
low variability portfolio(LVP)
 پرتفو با نوسان پذیری پایین
high variability portfolio(HVP)
 پرتفو با نوسان پذیری بالا
arbitrage pricing theory(APT)
 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
return generation
 ایجاد بازده، تولید بازده
factor loading
 بارهای عاملی
second pass test
 آزمون دو مرحله‌ای
superior performance
 عملکرد مطلوب
inferior performance
 عملکرد نامطلوب
time weighted rate of return
 نرخ موزون زمانی بازده
risk adjusted measure of performance
 ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک
floating bar chart
 نمودار میله‌ای شناور
differential return
 بازده تفاضلی
aggressive
 پیشرو
sharp ratio
 نسبت شارپ
appraisal ratio
 نسبت ارزیابی
informational ratio
 نسبت اطلاعاتی
breadth
 ریشه ای
financial company
 شرکت مالی
market timing
 موقعیت سنجی بازار
performance attribution analysis
 تحلیل اسنادی عملکرد
allocation effect
 اثر تخصیص
sector rotation
 چرخش بخشی، حرکت بخشی
chartist
 چارتیست، تحلیلگر تکنیکال
fundamentalist
 تحلیلگر بنیادی
capital market efficiency
 کارایی بازار سرمایه
superior analyst
 تحلیلگر برتر
mid-cap company
 شرکت متوسط
trading turnover
 گردش مبادلات
forward rate agreement
 قرارداد نرخ آتی
option contract
 قرارداد اختیار
forward foreign exchange rate contract
 قرارداد نرخ ارز خارجی آتی
London international financial features and option exchange(LIFFOE)
 بازار اوراق مشتقه بین‌المللی لندن
cash market
 بازار نقدی
spot market
 بازار نقدی، بازار فوری
clearing house
 اتاق پایاپای، اتاق تسویه
marking to market
 تعدیل حساب سپرده
maturing date
 تاریخ سررسید
initial margins
 سپرده اولیه
forward price
 قیمت آتی
yield to maturity
 بازده تا سررسید
normal backwardation
 تأخیر عادی
expiration date
 تاریخ انقضا
European option
 اختیار اروپایی
American option
 اختیار آمریکایی
black-Scholes pricing
 قیمت گذاری بلک شولز
contango
 تاخیری
market breath index
 شاخص گستردگی بازار
sentiment indicator
 شاخص احساسی
return rate
 نرخ بازده
uncertainty
 عدم اطمینان
capital market line(CML)
 خط بازار سرمایه
non station
 رکود ستیزی
risk aversion
 ریسک گریزی
fair gamble
 بازی عادلانه
pay off
 پرداخت کردن
utility of wealth function
 تابع مطلوبیت ثروت
diminishing marginal utility
 کاهش مطلوبیت نهایی
concave
 مقعر
leveraged position
 موقعیت اهرمی
certainty equivalent
 معادل قطعی
joint probability distribution
 توزیع احتمال مشترک
minimum variance portfolio(MVP)
 حداقل ریسک پرتفوی، پرتفوی با واریانس حداقل
global MVP
 حداقل ریسک پرتفوی جهانی
minimum variance point(MVP)
 نقطه واریانس حداقل، نقطه ریسک حداقل
iso-variance ellipse
 بیضی هم واریانس
critical line
 خط بحرانی
combination line
 خط ترکیب
capital allocation line(CAL)
 خط تخصیص سرمایه
reward to volatility rate
 نسبت پاداش به تغییر پذیری
minimum variance set(MVS)
 مجموعه حداقل واریانس، مجموعه حداقل ریسک
informational efficiency
 کارایی اطلاعاتی
allocationally efficiency
 کارایی تخصیصی
operational efficiency
 کارایی عملیاتی
weak form
 شکل ضعیف
efficient market hypothesis
 فرضیه بازار کارا
beat the market
 فائق آمدن بر بازار
serial independent
 آزمون‌های استقلال
auto correlation test
 آزمون خود همبستگی، آزمون همبستگی پیاپی
lagged changes
 تغییرات با وقفه
buy & hold strategy
 سیاست خرید و نگهداری
weak-end effect
 اثر آخر هفته
January effect
 اثر ژانویه
high price to earnings ratio
 نسبت قیمت به درآمد بالا
low price to earnings ratio
 نسبت قیمت به درآمد پایین
contrarian capital
 سرمایه معکوس
contrarian investment
 سرمایه گذاری معکوس
takeover bid
 مناقصه تصاحب
cumulative average excess return
 متوسط بازده اضافی انباشته
لغات حسابداری بخش  100
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.