مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 101

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 101 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  101
insider trading
 تجارت داخلی
security analyst
 تحلیلگر ورقه بهادار
pension plans
 صندوق‌های بازنشستگی
over-adjustment
 تعدیل زیاد
under-adjustment
 تعدیل کم
auction
 حراج، مزایده
broker market
 بازار کارگزاری
dealer market
 بازار دلالی
organized security exchanges
 بورس‌های اوراق بهادار سازمان یافته
competitive trader
 معامله گر رقابتی
specialist
 متخصص
benchmark
 مبنا، شاخص
Dow Jones industrial average
 میانگین صنعتی داو جونز
transportation stock
 سهام حمل و نقل
value weighting
 وزن دهی بر مبنای ارزش
center for research in security price(CRSP)
 مرکز تحقیقات قیمت اوراق بهادار
standard & poor 500 index(S&P 500)
 شاخص S&P 500
new York stock exchange index(NYSE)
 شاخص بورس اوراق بهادار نیویورک
Amex index
 شاخص آمکس
national association of securities dealers(NASD)
 انجمن ملی معامله گران(دلالان) اوراق بهادار
value stock index
 شاخص سهام ارزشی
S&P middle-capitalization stock
 سهام باارزش متوسط
small-capitalization stock
 سهام باارزش کم
NGO(not governmental organization)
 سازمان غیردولتی(مردم نهاد)
quality control(QC)
 کنترل کیفیت
infra-structure
 زیر ساخت اطلاعاتی
corporate finance
 مدیریت مالی شرکت
investment management
 مدیریت سرمایه گذاری
portfolio management
 مدیریت پرتفوی، مدیریت سبد سهام
financial market
 بازار مالی
financial asset
 دارایی مالی
mutual fund
 صندوق مشترک سرمایه گذاری
regulated market
 بازار سازمان یافته
repurchase agreement
 قرارداد بازخرید
non marketable securities
 اوراق بهادار غیر معامله
saving deposit
 سپرده پس انداز
non marketable CDs
 گواهی سپرده غیرقابل معامله
money market deposit account
 حساب پس انداز بازار پول
money market
 بازار پول
saving bond
 اوراق قرضه پس انداز
money market securities
 اوراق بهادار بازار پول
certificate of deposit
 گواهی سپرده
treasury bills
 اوراق خزانه
world bank
 بانک جهانی
direct productive activities
 فعالیت‌های مولد مستقیم
social overhead capital
 سرمایه بالاسری اجتماعی
leading sector
 بخش پیشتاز، بخش پیشگام
forward linkages
 پیوندهای رو به جلو، فعالیت‌های رو به جلو(بالا دست)
backward linkages
 پیوندهای رو به عقب، فعالیت‌های رو به عقب(پایین دست)
index of technological progress(ITP)
 شاخص پیشرفت فنی
total quality control(TQC)
 کنترل کیفیت فراگیر، کنترل کیفیت جامع
electronic data interchange(EDI)
 مبادله الکترونیکی داده
electronic banking(e-banking)
 بانکداری الکترونیکی
digital gap
 شکاف دیجیتالی
physical quality of life index(PQLI)
 شاخص کیفیت فیزیکی زندگی
human development index(HDI)
 شاخص توسعه انسانی
united nations(UN)
 سازمان ملل متحد
united nation development program
 برنامه توسعه سازمان ملل متحد
deprivation index(DI)
 شاخص محرومیت
dual economy models
 الگوهای اقتصاد دوگانه
mineral-based countries
 کشورهای بر پایه معدن
project appraisal
 ارزشیابی پروژه
marginal net social benefit(MNSB)
 خالص منفعت نهایی اجتماعی
marginal net private benefit(MNPB)
 خالص منفعت نهایی خصوصی
general agreement on tariffs & trade(GATT)
 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، موافقت نامه گات
world trade organization(WTO)
 سازمان تجارت جهانی
market-based approach
 دیدگاه بازارگرا
world commission on environment and development
 کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه
neo-Marxism approach
 دیدگاه مارکسیسم جدید
ecology-centered approach
 دیدگاه محیط گرا
international standard organization(ISO)
 سازمان استاندارد بین‌المللی
international electronic commission(IEC)
 کمیسیون الکترونیکی بین‌المللی
food and agricultural organization(FAO)
 سازمان غذا و کشاورزی
world intellectual property organization(WIPO)
 سازمان جهانی مالکیت معنوی
civilization
 تمدن
wage fund
 هزینه دستمزد
political economy
 اقتصاد سیاسی
taxation
 مالیات
traditional society stage
 مرحله اجتماع سنتی
precondition stage
 مرحله آغاز تحول
take off stage
 مرحله خیز
the drive to maturity stage
 مرحله حرکت به ‌سوی تکامل
mass consumption stage
 مرحله مصرف انبوه
capital-output ratio
 نسبت سرمایه به تولید
social capital
 سرمایه اجتماعی
technical changes
 تغییرات تکنولوژی
social organizational technology
 تکنولوژی سازمان اجتماعی
Galenson & Liebenstain theory
 نظریه گالنسن و لیبن اشتاین
Albert Hirschman theory
 نظریه آلبرت هیرشمن
scale of production
 مقیاس تولید
human capital
 سرمایه انسانی
physical capital
 سرمایه فیزیکی
social norms
 قواعد اجتماعی
participation
 مشارکت
proactivity
 کنش گرایی
population transition
 انتقال جمعیت، گذار جمعیت
low-level equilibrium trap theory
 نظریه دام تعادل در سطح پایین
Malthus trap
 دام مالتوس، تله مالتوس، اصطلاح دیگر دام تعادل در سطح پایین است.
agricultural development
 توسعه کشاورزی
family size
 اندازه خانواده
population momentum
 نیروی محرکه جمعیت
great leap forward
 خیز بزرگ به جلو
cultural revolution
 انقلاب فرهنگی
industrial structure investigation council
 شورای بررسی ساختار صنعتی
anti-cyclical planning
 برنامه ریزی ضد ادواری
development planning
 برنامه ریزی توسعه
central planning
 برنامه ریزی متمرکز
food stamp
 کوپن غذا
euro dollars
 دلار اروپایی
commercial papers
 اوراق تجاری
bankers acceptances
 پذیره‌های بانکی
negotiable certificate of deposit(CDS)
 گواهی سپرده قابل معامله
default risk
 ریسک عدم پرداخت
maturity
 سررسید، تکامل
face value
 ارزش اسمی
the London interbank offered rate(LIBOR)
 نرخ پیشنهادی بین بانکی لندن(لایبور)
federal national mortgage association
 موسسه رهنی فدرال آمریکا
mortgage bonds
 اوراق قرضه رهنی
securitization
 تبدیل کردن به اوراق بهادار
mortgage backed securities
 اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی
accumulated
 تراکمی، انباشته
participative
 مشارکتی
derivative securities
 اوراق بهادار مشتقه
future contract
 قرارداد آتی، قرارداد تحویل آتی
call option
 اختیار خرید
swap contract
 قرارداد معاوضه، قرارداد تاخت
caps contract
 قرارداد سقف
floors contract
 قرارداد کف
maturity intermediation
 وساطت در سررسید
unit share
 واحد سرمایه گذاری، واحد سهمی
equal weighting
 وزن دهی باارزش برابر
value line composite
 ارزش خط مرکب
financial time-stock exchange 100 index(FTSE)
 شاخص بورس لندن(فوتسی)
emerging market
 بازار نوظهور
far east
 خاور دور
Europe, Australia, far east (EAFE)
 شاخص اروپا، استرالیا، خاور دور
Lehman brothers long treasury bond index(LBLTBI)
 شاخص اوراق قرضه بلند مدت خزانه برادران لهمن
Merrill lynch mortgage-backed bond index
 شاخص اوراق قرضه با پشتوانه رهنی مریل لینچ
conventional mortgage pass-through securities
 اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی
market value
 ارزش بازار
Tehran exchange price index
 شاخص قیمت سهام در بورس تهران
securities analysis
 تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
portfolio management
 مدیریت پرتفوی
fundamental analysis
 تجزیه و تحلیل بنیادی
technical analysis
 تجزیه و تحلیل تکنیکال
intrinsic value
 ارزش ذاتی
cash flow(CF)
 جریان وجه نقد
book value(BV)
 ارزش دفتری
chart analysis
 تجزیه و تحلیل نموداری
net asset value
 ارزش دارایی خالص
fund family
 صندوق هم خانواده
sales charges
 هزینه‌های فروش
asset-based sales charges
 هزینه‌های فروش مبتنی بر دارایی
management & administrative cost
 هزینه‌های اداری و مدیریت
transfer agent
 کارگزار انتقال، عامل انتقال
direct-marketed fund
 صندوق بی‌واسطه
front-end load
 کارمزد افتتاحی
asked price
 قیمت پیشنهادی
security exchange commission(sec)
 کمیسیون بورس و اوراق بهادار
exchange fee
 کارمزد انتقال
back-end load
 کارمزد اختتامی
shareholder ownership
 مالکیت سهام داران
management company
 شرکت مدیریت
advisor
 مشاور
management fee
 حق‌الزحمه مدیریت، کارمزد مدیریت
independent custodian
 امین مستقل
trust company
 شرکت معتمد سرمایه گذاری
principal underwriter
 پذیره نویس اصلی
primary market
 بازار اولیه
secondary market
 بازار ثانویه
contingent deferred sales charge(CDSC)
 هزینه‌های فروش معوق مشروط
inventory shrinkage
 آب رفتن موجودی
fraud risk assessment
 ارزیابی ریسک تقلب
Trojan horse
 (بدافزار) اسب تروجان
return fraud
 تقلب برگشت کالا
accounts payable fraud
 تقلب حساب‌های پرداختنی
cheque fraud
 تقلب چک
computer fraud
 تقلب رایانه‌ای
employee-level fraud
 تقلب رده کارکنان
financial statement fraud
 تقلب صورت‌های مالی
mortgage fraud
 تقلب وام رهنی
identity fraud
 تقلب هویت
denial of service attack(DOS)
 حمله از دور خارج کردن خدمات
kickback
 درصدگیری
firewall
 دیوار آتشین
hacker
 رخنه گر
Sarbanes-Oxley act
 قانون ساربنز آکسلی
internal controls
 کنترل‌های داخلی
fraudulent financial reporting
 گزارشگری مالی متقلبانه
white-collar crime
 تبه کاری یقه سفیدان
white-collar crime fighter
 پیکار با تبه کاری یقه سفیدان
fraud aware
 آگاهی تقلب
the association of certified fraud examiners (ACFE)
 انجمن بازرسان رسمی تقلب
tone at the top
 فضای اخلاقی راس سازمان
zero tolerance toward fraud
 کوتاه نیامدن در مقابل تقلب
soft indicators
 شاخص‌های نرم، نماگرهای نرم
hard indicators
 شاخص‌های سخت، نماگرهای سخت
social engineering
 مهندسی اجتماعی
kickback scheme
 ترفند درصدگیری
cheque fraud and tampering
 تقلب و دست کاری چک
travel and entertainment(T&E) fraud
 تقلب هزینه‌های مأموریت و تفریحات
lapping
 کلاه به‌کلاه کردن
shell company fraud
 تقلب شرکت کاغذی
vendor master file fraud
 تقلب در پرونده اصلی فروشندگان
automated clearing house(ach)
 اتاق پایاپای خودکار
purchasing card(p-card) fraud
 تقلب کارت خرید
straw vendor
 فروشنده پوشالی، فروشنده واسطه
procurement cards
 کارت‌های تدارکات
association for financial professional(AFP)
 انجمن کارشناسان مالی
the national association of purchasing card professional(NAPCP)
 انجمن ملی کارشناسان کارت تدارک
cheque interception and forgery of endorsement
 دزدیدن چک صادر شده و جعل پشت نویسی آن
hidden cheque fraud
 تقلب چک مخفی
delegation of authority(DOA)
 تفویض اختیار
segregation of duties(SOD)
 تفکیک وظایف
positive pay
 پرداخت تائید شده
payee positive pay
 پرداخت تائید شده گیرنده وجه نقد
reverse positive pay
 پرداخت تائید شده معکوس
transparency international
 شفافیت بین‌المللی
federal foreign corrupt practices act(FCPA)
 قانون فدرال روش‌های فساد مالی خارجی
grease payments
 پرداخت‌های گریسی یا چرب کننده
premature revenue recognition
 شناسایی زود هنگام درآمد
channel stuffing
 فروش سازی، فروش چپانی
personal identifying information(PII)
 اطلاعات هویتی شخصی
web-based, e-mail or phishing attacks
 حملات مبتنی بر وب، ایمیل یا داده گیری
national retail federation(NRF)
 فدراسیون خرده فروشان آمریکا
fraudulent returns
 باز پس گیری متقلبانه، برگشتی‌های متقلبانه
stealing, conning, altering and misrepresenting(scam)
 الگوی دج دن(دزدی، جلب اعتماد، دست کاری و نادرست نمایی)
stealing
 دزدی
con game
 بازی جلب اعتماد
altering
 دست کاری
brainstorming sessions
 جلسات طوفان مغزی
managing the business risk of fraud
 مدیریت ریسک تجاری تقلب
more than remote
 بیشتر از بعید
reasonably possible
 منطقا ممکن
probable
 محتمل
inconsequential
 بی اهمیت
more than inconsequential
 بیشتر از بی اهمیت
material
 بااهمیت
management’s risk tolerance
 آستانه ریسک مدیریت
audit analytics
 تحلیل شناسی حسابرسی
international high tech crime investigation association(HTCI)
 انجمن بین‌المللی بازرسی تبه کاری فن آوری پیشرفته
accounting rate of return
 نرخ بازده حسابداری
abnormal spoilage
 ضایعات غیرعادی
absorption costing
 بهایابی جذبی
advanced manufacturing environment
 محیط پیشرفته تولید
applied factory overhead
 سربار جذب شده کارخانه
actual factory overhead
 سربار واقعی کارخانه
actual rate
 نرخ واقعی
attainable standard
 استاندارد قابل حصول
actual direct labor hours
 ساعات واقعی کار مستقیم
activity based costing
 هزینه یابی بر مبنای فعالیت
activity cost pool
 مخزن هزینه فعالیت
back flush costing
 هزینه یابی معکوس، هزینه یابی با تأخیر
break-even analysis
 تجزیه و تحلیل سر به سر
budget variance
 انحراف بودجه
break-even point
 نقطه سر به سر
balanced scorecard
 امتیازنامه متوازن
capital budgeting
 بودجه بندی سرمایه‌ای
coefficient of correlation
 ضریب همبستگی
coefficient of determination
 ضریب تعیین
controllable variance
 انحراف قابل کنترل
cost accounting
 حسابداری صنعتی
cash outflow
 جریان خروجی وجه نقد
cash inflow
 جریان ورودی وجه نقد
cost of capital
 هزینه تأمین مالی، هزینه سرمایه
cost behavior
 رفتار هزینه
cash budget
 بودجه نقدی
capacity variance
 انحراف ظرفیت
contribution margin
 حاشیه فروش
contribution margin ratio
 نسبت حاشیه فروش
contribution margin per unit
 حاشیه فروش هر واحد
cost-volume-profit analysis
 تجزیه و تحلیل هزینه،حجم فعالیت و سود
cost leadership
 رهبری هزینه
cost management
 مدیریت هزینه
direct material
 مواد مستقیم
direct labor
 کار مستقیم
direct labor hours
 ساعات کار مستقیم
direct labor cost
 هزینه کار مستقیم
direct material quantity variance
 انحراف مصرف مواد مستقیم
direct material price variance
 انحراف قیمت مواد مستقیم
direct material budget
 بودجه مواد مستقیم
direct labor rate variance
 انحراف نرخ کار مستقیم
direct labor efficiency variance
 انحراف کارایی کار مستقیم
direct labor budget
 بودجه کار مستقیم
variable costing
 هزینه یابی مستقیم
estimated level of production
 برآورد سطح تولید
equivalent unit
 معادل آحاد تکمیل شده
expected actual capacity
 ظرفیت واقعی مورد انتظار
estimated factory overhead costs
 برآورد هزینه‌های سربار کارخانه
economic value added(EVA)
 ارزش افزوده اقتصادی
fixed standard
 استاندارد ثابت
factory overhead
 سربار کارخانه
flexible manufacturing system(FMS)
 سیستم تولید قابل انعطاف
variable budget
 بودجه متغیر
static budget
 بودجه ثابت
financial budget
 بودجه مالی
flexible budget variance
 انحراف بودجه قابل انعطاف
idle capacity
 ظرفیت بلا استفاده
ideal standard
 استاندارد ایده ال
internal rate of return
 نرخ بازده داخلی
just in time(JIT) inventory and production
 سیستم موجودی و تولید به‌موقع
kaizen costing
 هزینه یابی کایزن
learning curve
 منحنی یادگیری
base stock method
 روش موجودی پایه
base-year
 سال پایه
cash discount
 تخفیف نقدی
cash flow
 جریان وجوه نقد
conversation
 محافظه کاری
conversation price index
 شاخص تبدیل قیمت
cost of goods available for sale
 بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش
cost ratio
 نسبت بهای تمام شده
costs of conversation
 مخارج تبدیل
current ratio
 نسبت جاری
current replacement cost
 ارزش جاری جایگزینی
damage
 آسیب دیدگی
detailed subsidiary records
 مدارک تفصیلی(کمکی و معین)
dollar-value life method
 روش ارزشیابی موجودی پایان دوره بر مبنای اولین صادره از آخرین وارده با استفاده از شاخص قیمت
estimated cost
 بهای تمام شده برآوردی
external financial reporting
 گزارشگری مالی برون سازمانی
factory overhead
 سربار کارخانه
fair value
 ارزش متعارف
goods in transit
 کالاهای در راه
gross amount approach
 روش ناخالص مبلغ خرید
gross margin
 سود ناخالص
handling cost
 هزینه جابه‌جایی
historical cost of the goods
 بهای تمام شده تاریخی کالاها(موجودی‌ها)
income manipulation
 دستکاری در سود
idle plant
 تجهیزات بلااستفاده
inventory allowance method
 روش ذخیره کاهش ارزش موجودی
لغات حسابداری بخش  101
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.