مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 102

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 102 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  102
inventory liquidation
 کاهش موجودی پایه
inventory valuation account
 حساب تعدیل موجودی
latest purchase price method
 روش آخرین قیمت خرید
layer
 محموله
lower of cost or market rule
 قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
mark down cancellation
 حذف کاهش قیمت فروش
mark up cancellation
 حذف افزایش قیمت فروش
nature of inventories
 ماهیت موجودی‌ها
net of discount approach
 روش خالص مبلغ خرید
net realizable value
 ارزش خالص بازیافتنی
operating profit
 سود عملیاتی
original selling price
 قیمت اولیه فروش
over age
 اضافی
passage of title
 انتقال مالکیت
perpetual system
 سیستم ثبت دایمی (موجودی‌ها)
physical count
 شمارش عینی(موجودی‌ها)
realized revenue
 درآمد تحقق یافته
relative sales value method
 روش ارزش نسبی فروش
replacement cost
 ارزش جایگزینی
research and development(R&D)
 تحقیق و توسعه
retailer
 خرده فروش
retail method
 روش خرده فروشی
shortage
 کسری
shrinkage
 افت،آب‌رفتگی
specific identification method
 روش شناسایی ویژه
standard cost
 قیمت استاندارد
taking of inventory
 انبارگردانی
terminated contracts
 قراردادهای فسخ شده
time and motion study
 بررسی زمان و حرکت
valuation of inventories
 ارزشیابی موجودی‌ها
weighted-average method
 روش میانگین موزون
working capital
 سرمایه در گردش
accomplishment
 کارکرد و دستاوردها
accrual method of accounting
 روش حسابداری تعهدی
modern accounting
 حسابداری نوین
valuation accounting
 حسابداری ارزشیابی
accounting principles board (APB)
 هیئت اصول حسابداری
financial accounting standards board (FASB)
 شورای استانداردهای حسابداری مالی
accretion
 رشد ارزش
accrued items
 اقلام ایجاد شده(که هنوز موعد مرسوم تسویه و یا شناسایی‌شان نرسیده است)
acquire
 به دست آوردن، تهیه کردن، صاحب شدن
acquisition prices
 قیمت‌های کسب شده، قیمت‌های تحصیل شده
aggregate
 مجموع یکی شده از اجزای بسیار، یکی کردن
systematic and rational allocation
 تخصیص روشمند و معقول
amendment
 متمم، لایحه الحاقی
amortization
 استهلاک مالی
articulated
 به هم بسته
financial statements articulated
 صورت‌های مالی به هم بسته
associated companies
 شرکت‌های همبسته/وابسته
attribute
 صفت کیفی
measurement attributes
 صفت‌های مورد اندازه گیری
authoritative principle
 اصل اعتبار
maintenance of capital
 حفظ سرمایه
maintenance of financial capital
 حفظ سرمایه مالی
maintenance of real capital
 حفظ سرمایه واقعی
operational capability
 توان عملیاتی
catch up
 جبران عقب افتادگی
catch up adjustment
 اصلاح یا تعدیل جبرانی
category
 طبقه
comparability
 مقایسه پذیری
completed contract method
 روش تکمیل قرارداد
conceptual framework of accounting
 ساختار مفاهیم، ساختار نظری حسابداری
concepts statement
 بیانیه مفاهیم
conservatism
 احتیاط، محافظه کاری
long-term construction type contract
 قرارداد بلند مدت از نوع ساخت و ساز
continuity of operation
 پیوستگی زمانی عملیات
conversion of liabilities
 تبدیل بدهی‌ها (به نوعی سهام)
the corporate system
 نظام فراشرکت‌ها
initial direct costs
 هزینه‌های مستقیم اولیه
unassigned costs
 هزینه‌های تخصیص نیافته
undepreciated costs
 بهای تمام شده مستهلک نشده
commercial credit
 اعتبار تجاری
social credit
 اعتبار اجتماعی
critical
 بحرانی
the critical event
 رویداد یک سویه کننده ای که به بود و نبود هر چیز قطعیت می‌دهد
cumulative accounting adjustment
 تعدیل‌های انباشته حسابداری
the great depression
 افت بزرگ سال‌های 1929،1939 به خصوص در آمریکا
distributable income
 سود توزیع شدنی
earn
 کسب کردن
earnings
 درآمد، خالص سود و زیان عملیاتی دوره
earnings power
 توان سود آوری
earned surplus
 مازاد سودهای سنواتی
ecological
 زیست بومی
efforts and achievements
 کوشش‌ها و دستاوردها
efforts and expended method
 روش کار و تلاش صرف شده
elements of financial statements
 عناصر صورت‌های مالی
Non-owner changes in equity
 تغییرات ارزش ویژه از منابع غیر صاحبان سهام
exchange
 مبادله(بدون تعیین ارزش) مانند مبادله ارز
automatic transfer machine(ATM)
 ماشین خودپرداز(ATM)
electronic banking(e-banking)
 بانکداری الکترونیکی
bank rate
 نرخ بانک
open market operations
 عملیات بازار باز
loanable fund theory
 نظریه وجوه قابل استقراض
base rate
 نرخ پایه
inflationary pressures
 فشارهای تورمی
importation inflation
 تورم وارداتی
current account
 حساب جاری
finance house
 خانه‌های مالی
universal bank
 بانک جهانی
commercial bank
 بانک بازرگانی
over draft
 اضافه برداشت
inter locking directorates
 مدیریت‌های به هم پیوسته
sight draft
 برات دیداری
time draft
 برات مدت دار
draft
 برات
clean bill of exchange
 برات ساده
documentary bill of exchange
 برات اسنادی
drawee
 برات گیر
drawer
 برات کش – صادرکننده برات
truck-way bill
 بارنامه کامیون
through bill of lading
 بارنامه سراسری
rail-way B/L
 بارنامه راه آهن
air-way B/L
 بارنامه هوایی
ocean B/L
 بارنامه دریایی
clearing
 انجام مبادله پایاپای
bank for international settlement(BIS)
 بانک بین‌المللی تسویه
south African reserve bank
 بانک مرکزی آفریقای جنوبی
hyper-inflation
 تورم شدید، تورم افسار گسیخته
bank of Greece
 بانک مرکزی یونان
merchant banking
 بانکداری توسعه
mobile banking
 بانکداری متحرک
internet banking
 بانکداری اینترنتی
virtual banking
 بانکداری مجازی
clean floating
 شناور خالص(عدم دخالت دولت در تعیین نرخ ارز)
dirty floating
 شناور ناقص(دخالت دولت در تعیین نرخ ارز)
fixed exchange rate
 نرخ ارز ثابت
euro land
 سرزمین یورو
interbank market
 بازار بین بانکی
direct barter
 پایاپای مستقیم
indirect barter
 پایاپای غیرمستقیم
gold & silver standard
 کشورهای دارای سیستم پولی دوفلزی طلا و نقره
gold standard
 کشورهای دارای سیستم پولی تک فلزی طلا
silver standard
 کشورهای دارای سیستم پولی تک فلزی نقره
wire transfer
 انتقال از طریق سیم(مانند فکس، تلفن و …)
saving deposit
 سپرده پس انداز
near money
 شبه پول
monetary base (Ms)
 پایه پولی
net monetary base
 پایه پولی خالص
source base
 منبع پولی
fiat money
 پول بدون پشتوانه فلزی
managed money
 پول مدیریت شده
monetary authorities
 مقامات پولی
telemarketing
 بازاریابی تلفنی
base currency
 ارز پایه
variable or offered currency
 واحد پول(ارز) متغیر
direct quotation
 روش مستقیم
indirect quotation
 روش غیرمستقیم
US base currency
 روش دلار پایه
cross quotation
 روش متقاطع
working banking days
 روزهای کاری بانکی
foreign exchange market
 بازار ارز
fixed forward
 معاملات سلف ثابت
option forward
 معاملات سلف اختیاری
forward
 سلف
exchange rate differential
 تفاوت نرخ ارز
euro currency market
 بازار پول اروپایی
reliable
 قابل اطمینان
swift(society worldwide interbank financial telecommunication)
 سوییفت
international chamber of commerce
 اتاق بازرگانی بین‌المللی
mint parity
 برابری محتوای فلزی
devaluation
 کاهش ارزش – تضعیف ارزش
revaluation
 ترقی ارزش
balance of payments
 تراز پرداخت‌ها
purchasing power parity(P.P.P)
 برابری قدرت خرید
special drawing right(S.D.R)
 حق برداشت مخصوص
floating managed exchange rate system
 نظام شناور ارز مدیریت شده
policy makers
 سیاست گذاران
nominal exchange rate
 نرخ اسمی ارز
real exchange rate
 نرخ واقعی ارز
appreciation
 خیز – افزایش
clean floating exchange rate system
 نظام ارز شناور واقعی
effective exchange rate
 نرخ ارز مؤثر
accountability
 پاسخگویی
accounting thought
 تفکر حسابداری
acquire
 کسب کردن
attitude
 نگرش
audit and assurance
 حسابرسی و خدمات اطمینان بخش
audit professional
 حسابرس حرفه‌ای
benchmarking
 شاخص سنجی
candidate/entrant
 داوطلب(ورود به دوره آموزشی)
capabilities
 توانایی‌ها
career breaks
 وقفه‌های کاری
case studies
 مطالعات موضوعی
code of professional conduct/ethics
 آیین رفتار حرفه‌ای
combination approach
 رویکرد ترکیبی
commercial law
 قانون تجارت
confidentiality
 رازداری
continual improvement
 بهبود مستمر
continuing professional development
 ارتقا مستمر حرفه‌ای
corporate governance
 راهبری شرکتی
cost management
 مدیریت هزینه
courses/curricula
 دوره
critical analysis
 تحلیل منتقدانه
critical thinking
 تفکر منتقدانه
disciplinary regimes
 طرح‌های انضباطی
distance learning
 آموزش از راه دور
domestic capital market
 بازار سرمایه داخلی
due care
 مراقبت حرفه‌ای
education
 آموزش
engagement partner
 مدیر مسئول کار
ethical dilemmas
 مسائل پیچیده اخلاقی
ethical principles
 اصول اخلاقی
evaluation/assessment
 ارزیابی
finance
 امور مالی
financial accounting
 حسابداری مالی
financial instruments
 ابزارهای مالی
financial reporting
 گزارشگری مالی
fraud
 تقلب
fraud detection
 کشف تقلب
functional skills
 مهارت‌های کاربردی
general education
 آموزش عمومی
historical financial information
 اطلاعات مالی تاریخی
information technology knowledge
 دانش فناوری اطلاعات
initiation
 ابتکار
input-based approach
 رویکرد مبتنی بر ورودی
instilling ethical behavior
 نهادینه کردن رفتار اخلاقی
intellectual skills
 مهارت‌های ذهنی
internal control
 کنترل داخلی
international capital market
 بازار سرمایه بین‌المللی
international skills
 مهارت‌های تعاملی
in-the-job training
 آموزش در محیط کار
learning gaps
 کمبودهای آموزشی
lifelong learning
 آموزش مداوم – یادگیری مداوم
logical thinking
 تفکر منطقی
macro-economics
 اقتصاد کلان
maintenance
 حفاظت و نگهداری
management accounting
 حسابداری مدیریت
marketing
 بازاریابی
numeracy skills
 مهارت‌های محاسباتی
objective attitude
 نگرش هدفمند
objectivity/impartiality
 بی‌طرفی
off-the-job training
 آموزش خارج از محیط کار
organizational behavior
 رفتار سازمانی
organizational knowledge
 دانش سازمانی
organizational skills
 مهارت‌های سازمانی
output-based approach
 رویکرد مبتنی بر خروجی
performance measurement
 سنجش عملکرد
planning
 برنامه ریزی
Post-graduated level
 دوره بالاتر از کارشناسی
post-qualification period
 دوره پس از کسب صلاحیت
potential competence
 صلاحیت بالقوه
power of reasoning
 قدرت استدلال
practical experience
 تجربه عملی
private sector
 بخش خصوصی
professional accountant
 حسابدار حرفه‌ای
professional associations
 انجمن‌های حرفه‌ای
professional behavior
 رفتار حرفه‌ای
professional body
 نهاد حرفه‌ای
professional competence
 صلاحیت حرفه‌ای
professional discernment
 تشخیص حرفه‌ای
professional growth
 رشد حرفه‌ای
professional judgment
 قضاوت حرفه‌ای
professional pronouncements
 بیانیه‌های حرفه‌ای
professional skepticism
 تردید حرفه‌ای
professional skills
 مهارت‌های حرفه‌ای
professional values
 ارزش‌های حرفه‌ای
program
 دوره آموزشی
project management
 مدیریت پروژه
public accountability
 پاسخگویی به جامعه
regulatory requirements
 الزامات قانونی
reliability
 قابلیت اتکا
risk analysis
 تحلیل خطر
risk assessment
 ارزیابی خطر
self-learning
 خودآموزی
self-management
 مدیریت بر خود
simulation
 شبیه سازی
stakeholders
 ذینفعان
statistics
 آمار(علم)
statutory accountant
 حسابرس قانونی
statutory body
 نهاد قانونگذار
strategic decision making
 تصمیم گیری راهبردی
strategic management
 مدیریت راهبردی
strategic planning
 برنامه ریزی راهبردی
syllabus
 سرفصل دروس و مطالب
trainee
 کارآموز/ دانشجو
Under-graduated level
 دوره پایین‌تر از کارشناسی
validity/credibility
 اعتبار
value judgments
 قضاوت‌های ارزشی
verifiability
 قابلیت تائید
verifiable
 قابل تائید
verification
 تائید
sales returns
 برگشت‌های فروش
sales revenue
 درآمد فروش
revenue realization
 تحقق درآمد
subordinated debt
 دیون غیر ممتاز
partial billings
 صورت وضعیت‌های ارسالی
legalistic system
 نظام قانون مدار
principle of balance sheet continuity
 اصل تداوم و استمرار ترازنامه
unallocated costs
 هزینه‌های تخصیص نیافته
associated companies
 شرکت‌هایی که رابطه همبستگی در گروه دارند
character
 درستی و امانت
capability
 لیاقت، توانایی
net disposable surplus
 مازاد خالص خرج کردنی
public utility companies
 شرکت‌های آب، برق، گاز و تلفن
scientific management
 مدیریت علمی
historical perspective
 چشم انداز تاریخی
full set of financial statement
 مجموعه کامل صورت‌های مالی
earning power
 توان سوددهی
net income for a period
 سود خالص دوره
all-inclusive
 فراگیر
translation adjustments
 تعدیل‌های تسعیر
income transactions
 معاملات سود و زیان
satisfaction
 تسویه
materiality threshold
 مرز اهمیت، آستانه اهمیت
representationally faithful
 واقعیت نما
settlement value
 ارزش تسویه
implicit or historical rate
 نرخ ضمنی یا تاریخی
historical exchange prices
 قیمت‌های مبادله تاریخی
supplementary information
 اطلاعات مکمل
recognition criteria
 ملاک‌های شناسایی
realized
 تحقق یافته
realization
 تحقق یافتنی
firm contract
 قرارداد قطعی و ابطال ناپذیر
immediate recognition
 شناسایی فوری
steward
 مباشر
stewardship responsibilities
 مسئولیت‌های مباشرت
substance over form
 برتری محتوا بر شکل ظاهری
material
 بااهمیت
significant
 بااهمیت
being realized
 تحقق یافتن
becoming realizable
 تحقق یافتنی شدن
online auction
 حراج آنلاین
telesales
 فروش تلفنی ، بازاریابی تلفنی
come/go under the hammer
 به حراج گذاشتن
lucrative
 پرسود
confusion marketing
 بازاریابی سردرگمی
red tape
 (اصطلاح) بوروکراسی زیاد ، کاغذ بازی زیاد
niche market
 بازار تخصصی(کالا) ، بازار سودآور
inertia selling
 فروش اینرسی – فروش اجباری
financial prosperity
 رفاه مالی
financial health
 سلامت مالی
BCG matrix (Boston Matrix)
 ماتریس بوستون
blue-sky law
 قانون آسمان آبی(قانونی در آمریکا برای انتشار اوراق بهادار)
computer-assisted audit techniques (CATTs)
 روش‌های حسابرسی به کمک کامپیوتر
comprehensive annual financial report (CAFR)
 گزارش جامع مالی سالانه
لغات حسابداری بخش  102
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.