مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 104

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 104 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  104
immature biological assets
 دارایی‌های زنده نارس
harvested crops
 محصولات نباتی برداشت شده
agricultural enterprise
 واحد بهره برداری کشاورزی، بنگاه کشاورزی
multi-enterprise farms
 مزارع چند بنگاهی
share cropping
 زارعت یا سهم بری از محصول
custom farming
 کشاورزی اجرتی
cash in bank
 سپرده‌های موجود در بانک(ها)
CICA handbook
 کتاب راهنمای انجمن حسابداران خبره کانادا
Canadian farm business management program
 برنامه مدیریت واحدهای کشاورزی کانادا
Canadian commercial farms
 مزارع تجارتی کانادا
cost-sharing
 هزینه کرد شریکی، دانگی کاری در هزینه‌ها، بهره برداری گروهی
dairy task force
 گروه ویژه گاوداریهای شیری
dairy
 گاوداری شیری، دام‌های نژاد شیری
demand bank loan
 وام بانکی مبتنی بر مطالبه
farm business
 واحد کشاورزی، امور تجاری مزرعه
FCA (fellow of the institute of chartered accountants)
 عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره
GST recoverable
 مالیات بر مصرف پرداخت شده(قابل بازیافت)
raising animals
 دام‌های در حال رشد، دارایی‌های زنده نارس
training materials
 مواد اولیه اصلاح شده
The Canadian institute of chartered accountants
 انجمن حسابداران خبره کانادا
zero-based budgeting
 بودجه بندی بر مبنای صفر
yardstick pricing
 قیمت گذاری معیار(املاک)
years of life lost
 سال‌های زندگی از دست رفته
welfare
 رفاه
welfare economics
 اقتصاد رفاه
willingness to pay
 تمایل به پرداخت
von Neumann-Morgenstern standard gamble
 شرط بندی استاندارد فون نیومان-مورگنشترن
visual analogue scale
 مقیاس آنالوگ دیداری- معیار قیاس بصری
volunteer bias
 تورش(خطای منظم) داوطلب
vertical equity
 عدالت عمودی
vertical integration
 ادغام عمودی
Venn diagram
 نمودار ون
value for money table
 جدول ارزش پولی
utility analysis
 تحلیل مطلوبیت
utilitarianism
 مطلوبیت گرایی- اصالت مطلوبیت
unemployment trap
 دام بیکاری
user charges
 هزینه‌های کاربر
transparency
 شفافیت
true-negative rate
 نرخ منفی صحیح(درست)
true-positive rate
 نرخ مثبت صحیح(حقیقی)
trade-off
 مبادله – جایگزینی
transfer earnings
 عواید انتقالی
transfer payment
 پرداخت انتقالی
transitivity
 انتقال پذیری
time trade-off
 مبادله زمان
Townsend\’s index of deprivation
 شاخص محرومیت تاونسند
third-party payment
 پرداخت شخص ثالث
third-party payment problem
 مسئله پرداخت شخص ثالث
threshold point analysis
 تحلیل نقطه آستانه
take-up rate
 نرخ جذب (نرخ دریافت)
terms of trade
 رابطه مبادله
surrogate endpoint
 نقاط انتهایی جانشین
systematic review
 بررسی (مطالعه مروری) نظام مند
supplier-induced demand
 تقاضای القایی عرضه کننده
state preference model
 مدل ترجیح حالت
statistical significance
 معنی داری آماری
stochastic frontier analysis
 تحلیل مرز تصادفی
STAR-PU (prescribing unit)
 استار پی یو
related prescribing unit
 واحد تجویزی مرتبط
specific quality of life measurement instruments
 ابزارهای خاص سنجش کیفیت زندگی
standard gamble
 شرط بندی استاندارد – قمار استاندارد
DUNS (Data Universal Numbering System) number
 عدد دان (سیستم شماره گذاری جهانی داده که فهرستی حاوی اطلاعات شرکت‌ها، کد نشانی، تعداد کارکنان و … می‌باشد)
market tone
 حال و هوای بازار
cats and dog
 (اصطلاح) سهام بی‌ارزش – سهام بنجل
Gharz
 قرض
partners current
 جاری شرکا
corporate risk taking
ریسک پذیری شرکتی
Chairperson / chair-person
رئیس هیئت مدیره
Endogeneity effect
تاثیر درون زایی
dynamic panel generalized method
روش پانل پویای تعمیم یافته
dynamic panel generalized method of moments (GMM)
روش تعمیم یافته پانل پویای مبتنی بر گشتاورها
agency theory
تئوری نمایندگی، نظریه کارگزاری
bail out / bail-out
نجات سرمایه
debt equity ratio
نسبت وام به سرمایه
debtholders
دارندگان اوراق بدهی
Financial Conduct Authority (FCA)
مرجع نظارت بر عملیات مالی
Prudential Regulation Authority (PRA)
مرجع نظارت احتیاطی
firm year observation
مشاهده شرکت – سال
reputational and employment risk
ریسک اعتبار و اشتغال
deposit insurance system
نظام بیمه سپرده
hostile takeover
تصاحب خصمانه
Winsorization / winsorisation
وینزوریدن
insolvency risk
ریسک ناتوانی مالی
capital asset ratio
ضریب سرمایه پایه به‌ کار گرفته شده به جمع دارايی‌ها
Idiosyncratic risk
ریسک تنوع پذیر
Earnings management
مدیریت سود
annual report readability
خوانایی گزارش سالیانه
Fog Index
شاخص فاگ
meeting (or beating) the forecasted earnings
تحصیل (یا افزایش / بیشتر شدن) سود پیش بینی شده
beat earnings forecast variable
متغیر غلبه بر پیش بینی سود، متغیر پیش بینی افزایش سود
meet or beat earnings forecast
برآورده سازی میزان سود دهی قبلی یا افزایش میزان سود در مقایسه با قبل
Obfuscation
ابهام
management discussion and analysis section (MD&A)
بخش تحلیل و مبحث مدیریت
Securities and Exchange Commission (SEC)
کمیسیون بورس و اوراق بهادار
Black-Scholes model
مدل بلک – شولز
stock option
اختیار خرید سهام
stock option compensation rule
         قانون جبران اختیار خرید سهام
Gunning-Fog model
مدل گانینگ فاگ
Flesch–Kincaid model
مدل فلش – کینکید
management by exception
مدیریت بر مبنای استثنا
fraud triangle framework
چارچوب مثلث تقلب
zero earnings
سود صفر
contractual provision
مفاد قرارداد
loss aversion
زیان گریزی
Prospect theory
نظریه انتظارات
Unexpected Increase (UINCR)
افزایش غیر منتظره آستانه سود سال قبل
Unexpected Decrease (UDECR)
کاهش غیر منتظره آستانه سود سال قبل
Expected Increase (EINCR)
افزایش مورد انتظار آستانه سود سال قبل
Expected Decrease (EDECR)
کاهش مورد انتظار آستانه سود سال قبل
ceteris paribus
با فرض ثبات سایر شرایط
misstatement
تحریف، اظهارات / صورتحساب نادرست
Restatement / restate
تجدید ارائه (صورتحساب مالی)
Accounting and Auditing Enforcement Releases (AAER)
بخش نامه های مرتبط با اجرای ضوابط حسابداری و حسابرسی
deflated by total assets
تورم زدایی شده بر حسب مجموع دارایی ها
extraordinary items
اقلام غیر مترقبه
discretionary accrual
اقلام تعهدی اختیاری
total operating accruals
مجموع عملیاتی اقلام تعهدی
gross property, plant, and equipment ratio
نسبت ناخالص اموال، ماشین ‌آلات و تجهیزات
performance-matched model
مدل تطبیق – عملکرد
multicollinearity
چند خطى، هم خطى بين متغيرهاى مستقل
market capitalization
ارزش بازار
closest market capitalization
نزدیکترین ارزش بازاری
placebo test
آزمون پلاسیبو
Two-tailed test
آزمون دو طرفه
analyst following
پی گیری تحلیلگران
Seasoned Equity (Offerings)
افزایش سرمایه
market timing
زمان بندی بازار
state owned enterprises (SOEs)
شرکت های دولتی
non-negotiable shares
سهام غیرقابل معامله
empire building
سالار سازی، توسعه افراطی
repurchasing stock / stock repurchasing
بازخریدی سهام
free cash flow
جریان نقد آزاد
value destruction
تخریب ارزش
under-reaction / under reaction
واکنش کمتر از حد انتظار
Over-reaction / over reaction
واکنش بیشتر از حد انتظار
insider ownership
مالکیت نهادی / خودی / مدیریتی
nonperforming loan
وام غیر قابل بازگشت
controlling shareholders
سهام داران کنترل کننده
Voting share
سهم دارای رای
fundamental Q
کیوی بنیادی، کیوی اساسی
Pecking Order Theory
نظریه سلسله مراتبی
marginal Q
کیوی نهایی
average Q
کیوی متوسط
discount factor
عامل تنزیل
common aggregate shock
شوک انباشته مشترک
iterated expectation (rule)
قاعده انتظارات تکراری
balanced panel
پانل متوازن
rolling window method
روش پنجره غلتان
holdings
دارایی، موجودی
Cash holdings
موجودی نقدی
cash inflow
جریان ورود وجه نقد
cash outflow
جریان خروج وجه نقد
cutoff point
نقطه مرجع
Shareholding
سهامداری
institutional shareholdings
سهامداران نهادی / سازمانی
لغات حسابداری بخش  104
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.