مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 14

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 14 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 14
آر (R)-نمودار
R-chart
تابع راده‌ماخه
Rademacher function
خطای شعاعی
radial error
محور اصلی
radical axis
توزیع جذری‌نرمال
radico-normal distribution
شعاع همگرایی
radius of convergence
اندازه رادون
Radon measure
تبدیل رادون
Radon transformation
مشتق رادون-نیکودیم
Radon-Nikodym derivative
قضیه رادون-نیکودیم
Radon-Nikodym theorem
مدل دُز-پاسخ رای و وان رایزین
Rai and Van Ryzin dose-response model
کاپای چنگک‌زده (تعدیل شده)
raked (adjusted) kappa
شیوه چنگک‌زنی
raking procedure
پیشین رمزی
Ramsey’s prior
طرح متعادل تصادفی
random balance design
سانسور تصادفی
random censoring
رگرسیون با ضریب تصادفی
random coefficient regression
جریان تصادفی
random current
دترمینان تصادفی
random determinant
رقم تصادفی
random digit
توزیع تصادفی
random distribution
قرعه‌کشی
random draw
مدل با اثرهای تصادفی
random effects model
خطای تصادفی
random error
پیشامد تصادفی
random event
آزمایش تصادفی
random experiment
میدان تصادفی
random field
تابع تصادفی
random function
گراف تصادفی
random graph
ماتریس تصادفی
random matrix
مدل تصادفی
random model
عدد تصادفی
random number
تولید عدد تصادفی
random number generation
مولّد عدد تصادفی
random number generator
فرایند تصادفی
random process
نمونه تصادفی
random sample
نمونه‌گیری تصادفی
random sampling
دنباله تصادفی
random sequence
مجموعه‌های تصادفی نقاط
random sets of points
توزیع مجموع تصادفی
random sum distribution
سنگفرش تصادفی
random tessellation
مدل مطلوبیت تصادفی
random utility model
متغیر تصادفی
random variable
بردار تصادفی
random vector
قدم زدن تصادفی
random walk
تلفن زدن تصادفی
random-digit dialing
روش نمونه‌گیری با شماره تلفن تصادفی
random-digit dialing sampling method
آزمون تصادفیدن
randomization test
طرح بلوکی تصادفیده
randomized block design
بلوکهای تصادفیده
randomized blocks
بلوکهای کامل تصادفیده
randomized complete blocks
طرح رضایت تصادفیده
randomized consent design
توزیع گامای تصادفیده
randomized gamma distribution
مدل تصادفیده
randomized model
توزیع مجموع‌متوقف تصادفیده
randomized stopped-sum distribution
آزمون تصادفیده
randomized test
دامنه تغییرات
range
برآوردگر حافظ دامنه تغییرات
range-preserving estimator
رتبه
rank
تحلیل رتبه‌ای
rank analysis
تحلیل رتبه‌ای کوواریانس
rank analysis of covariance
برآوردگر رتبه‌ای
rank estimator
اثر متقابل رتبه‌ای
rank interaction
درستنمایی رتبه‌ای
rank likelihood
رتبه ماتریس
rank of matrix
آماره‌های ترتیبی رتبه‌ای
rank order statistics
آزمون مجموع رتبه‌ها
rank sum test
آزمون رتبه‌ای
rank test
مجموعه رتبه‌دار
ranked set
نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار
ranked set sampling
شیوه رتبه‌بندی
ranking procedure
رنکیت
rankit
آزمون رائو و اسکات
Rao and Scott test
فاصله رائو
Rao distance
آزمون امتیازبندی رائو
Rao scoring test
اصل موضوعی‌سازی رائو برای معیارهای چندگونگی
Rao’s axiomatization of diversity measures
قضیه رائو-بلک‌ول
Rao-Blackwell theorem
رائو-بلک‌ول‌سازی
Rao-Blackwellization
تحلیل مخاطره پیشامد نادر
rare-event risk analysis
خم تُنُک‌سازی
rarefaction curve
آهنگ تغییر
rate of change
نرخ بهره
rate of interest
روش کنترل نسبتی
ratio control method
همبستگی نسبتها
ratio correlation
نمودار نسبت
ratio diagram
برآوردگر نسبتی
ratio estimator
نسبت متغیرهای نرمال دومتغیره
ratio of bivariate normal variables
نسبت تشابه
ratio of similarity
نسبت تجانس
ratio of similitude
آزمون نسبت
ratio test
گویا
rational
تبدیل لاپلاس گویا
rational Laplace transform
زیرگروه گویا
rational subgroup
ملاک خِردپذیری
rationality criterion
توزیع ریلی
Rayleigh distribution
خارج‌قسمت ریلی
Rayleigh quotient
تحقق
realization
تجدید آرایش جمله‌های سری
rearrangement of the terms in a series
متوسط‌گیری معکوس
reciprocal averaging
تفاضلهای معکوس
reciprocal differences
توزیع معکوس
reciprocal distribution
مدل معکوس
reciprocal model
بازترکیب
recombinant
بازترکیبی
recombination
بازسازی
reconstruction
نظام جورسازی و اتصال داده‌ها
record linkage and matching system
بازیابی اطلاعات بین بلوکی
recovery of interblock information
توزیع مستطیلی
rectangular distribution
چندبَر فراوانی مستطیلی
rectangular frequency polygon
بازی مستطیلی
rectangular game
عدد شاخص اصلاح شده
rectified index number
راست‌خطی
rectilinear
روند راست‌خطی
rectilinear trend
ملاک بازگشتی
recurrence criterion
فرمول بازگشتی
recurrence formula
پیشامد بازگردنده
recurrent event
زنجیر مارکوف بازگشتی
recurrent Markov chain
دنباله بازگشتی
recurrent sequence
وضعیت بازگردنده
recurrent state
فرمول بازگشتی
recursion formula
تعریف بازگشتی
recursive definition
تابع بازگشتی
recursive function
اِفراز بازگشتی
recursive partitioning
مدل فروکاسته
reduced model
زنجیر فروکاستنی
reducible chain
1. فروکاهی 2. فروکاست 3. کاهش
reduction
فروکاست داده‌ها
reduction of data
کم کردن زحمت پاسخگو
reduction of respondent burden
فزونگی
redundancy
تحلیل فزونگی
redundancy analysis
زیادی
redundant
مجموعه مرجع
reference set
مدل پالاییده
refine model
تظریف
refinement
وضعیت بازتابنده
reflecting state
اصل بازتاب
reflection principle
نرخ امتناع
refusal rate
فرایند نوپیدایشی
regenerative process
ناحیه
region
تحلیل رگرسیونی
regression analysis
ضریب رگرسیونی
regression coefficient
خم رگرسیون
regression curve
ژرفای رگرسیون
regression depth
مباحث تشخیصی رگرسیون
regression diagnostics
برآوردگر رگرسیونی
regression estimator
خط رگرسیون
regression line
مدلهای رگرسیونی برای داده‌های کُروی
regression models for spherical data
چندک رگرسیون
regression quantile
رگرسیون (برگشت) به میانگین
regression to the mean
رگرس‌نگار
regressogram
رگرسور
regressor
خانواده نمایی منظم
regular exponential family
طرح گراف منظم
regular graph design
تقویت شده
reinforced
طرح بلوکهای ناقص تقویت شده
reinforced incomplete block design
سطح رد کردنی فرایند
rejectable process level
شیوه رد کردن
rejection procedure
نمونه‌گیری رد کردنی
rejective sampling
رابطه
relationship
واریانس مجانبی نسبی
relative asymptotic variance
بخت شرط‌بندی نسبی
relative betting odds
متمم نسبی دو مجموعه
relative complement of two sets
سازگاری نسبی
relative consistency
کارآیی نسبی
relative efficiency
خطای نسبی
relative error
فراوانی نسبی
relative frequency
اطلاع نسبی
relative information
ماکسیمم نسبی
relative maximum
مینیمم نسبی
relative minimum
آسودگی
relevation
قابلیت اعتماد
reliability
ضریب قابلیت اعتماد
reliability coefficient
واریانس نسبی
relvariance
بازمیانه
remedian
الگوریتم ریمز
Remez algorithm
سنجش از دور
remote sensing
تجدید
renewal
روش بازنرمالیدن
renormalization method
قضیه رِی‌نی-انسکامب
Renyi-Anscombe theorem
توزیع رِی‌نی‌گونه
Renyi-type distribution
تعمیرپذیری
repairability
تعمیر شدنی
repairable
بازپارامتریدن
reparametrization
تکرارپذیری
repeatability
آزمون خی‌دوی مکرّر
repeated chi-square testing
بازه اطمینان مکرّر
repeated confidence interval
انتگرال مکرّر
repeated integral
اندازه‌گیری مکرّر
repeated measurement
روش خط میانه مکرّر
repeated median line method
رگرسیون با روش خط میانه مکرّر
repeated median line method regression
آزمون معنی‌داری مکرّر
repeated significance test
جایگذاری
replacement
آزمایش تکراری
replicated experiment
تکرار آزمایش
replication of an experiment
نمونه‌گیری نمایانگر
representative sampling
قابلیت تکثیر
reproducibility
فضای هیلبرت با هسته بازآفرین
reproducing kernel Hilbert space
نرخ تکثیر
reproduction rate
مدل تکثیری
reproductive model
ویژگیهای تکثیری توزیع
reproductive properties of distribution
بازتصادفیدن
rerandomization
آزمون بازتصادفیدن
rerandomization test
بازنمونه‌گیری
resampling
شیوه‌های بازنمونه‌گیری
resampling procedures
تحلیل دامنه بازمقیاسیده
rescaled range analysis
بازمقیاسیدن
rescaling
فرضیه تحقیق
research hypothesis
مانده
residual
تغییر مانده
residual change
مجموع توانهای دوم مانده‌ها
residual sum of squares
زمان انتظار باقی‌مانده
residual waiting time
مانده‌یابی
residuation
مقاومت
resistance
فنهای مقاوم
resistant techniques
وضوح
resolution
تجزیه‌پذیر
resolvable
طرح تجزیه‌پذیر
resolvable design
پاسخگو
respondent
تحلیل پاسخ
response analysis
اریبی پاسخ
response bias
خطای پاسخ
response error
مدل پاسخ
response model
طرح رویه پاسخ
response surface design
بازپردازی
restoration
ماکسیمم درستنمایی مقید
restricted maximum likelihood
تصادفیدن مقید
restricted randomization
قید
restriction
خطای قید
restriction error
محموله برای بازبینی دوباره
resubmitted lot
روش بازجانشینی
resubstitution method
توزیع تُرَنجیده
retracted distribution
بازپس‌گویی
retrodiction
گذشته‌نگر
retrospective
مطالعات گذشته‌نگر (شامل مطالعات مورد-شاهد)
retrospective studies (including case-control)
دوره بازگشت
return period
وضعیت بازگشتی
return state
برگشت
reversal
طرح برگشتی
reversal design
آزمون برگشتی (برای اعداد شاخص)
reversal test (for index numbers)
مارتینگل معکوس
reverse martingale
1. فرایند معکوس 2. فرایند برگشت
reverse process
برآوردگر ره‌وز تابع رگرسیون
Revesz estimator of regression function
بازموزون
reweighted
توزیع رایس
Rice distribution
خانواده ریچاردز خمهای رشد
Richards family of growth curves
کثرت گونه‌ها
richness of species
رگرسیون ستیغی
ridge regression
تحلیل ریدیت
Ridit analysis
آزمون یک‌نمونه‌ای ریدْویل
Riedwyl one sample test
انتگرال ریمان-استیلت‌یس
Riemann-Stieltjes integral
قضیه ریس-فیشر
Riesz-Fischer theorem
راست‌سانسوریده
right censored
سانسور از راست
right censoring
اندازه هار راست
right Haar measure
شاخص حلقه‌پهنا
ring-width index
اتحاد ری‌یوردان
Riordan identity
مخاطره
risk
تحلیل مخاطره
risk analysis
تابع مخاطره
risk function
نظریه مخاطره
risk theory
روش ریتس
Ritz method
شیوه رابینز-مونرو
Robbins-Monro procedure
فاصله استوار
robust distance
برآورد استوار
robust estimation
برآورد استوار مکان و پراکنش چندمتغیره
robust estimation of multivariate location and scatter
طرح نمونه‌گیری استوار برای بازرسی
robust inspection sampling plan
رگرسیون استوار
robust regression
هموارسازی استوار
robust smoothing
جانشین استوار
robust substitute
آزمون استوار
robust test
آزمون استوار برای مدل نقطه تغییر
robust test for change-point model
خط استوار-مقاوم
robust-resistant Line
استوارسازی
robustification
استواری
robustness
استواری در طرح آزمایش
robustness in experimental design
فرمول رودریگز
Rodrigues’ formula
آزمون R رومانوفسکی
Romanovskii R-test
مربعهای روم
Room’s squares
ریشه میانگین توانهای دوم
root mean square
ریشه میانگین توان دوم انحراف
root mean square deviation
آزمون ریشه
root test
ریشه‌ضلعی
rootagon
توزیع ریشه‌ای
rootistic distribution
ریشه‌نگار
rootogram
نمودار گل سرخی
rose diagram
نابرابری گشتاوری روزنتال
Rosenthal’s moment inequality
شاخص دوَران‌پذیری
rotatability index
دوَران‌پذیر
rotatable
طرح دوَران‌پذیر
rotatable design
پانل چرخشی
rotating panel
زاویه دوَران
rotation angle
گروه دوَران
rotation group
اریبی چرخش گروه
rotation group bias
نمونه‌گیری چرخشی
rotation sampling
فن دوَران
rotation technique
ناهموار
rough
ناهمواری
roughness
تاوان ناهمواری
roughness penalty
دوره‌بازیهای دوره‌ای
round robin tournaments
خطای گرد کردن
round-off error
توزیع گرد شده
rounded distribution
قاعده گرد کردن
rounding rule
مسیر
route
نمونه‌گیری مسیری
route sampling
طرح سطری و ستونی
row and column design
عمل سطری
row operation
آماره ویژه‌مقدار روی
Roy’s characteristic root statistic
قاعده
rule
قاعده مجموع
rule of sum
فضای قاعده‌ها
rule space
1. اجرا 2. گردش
run
مدت اجرا
run length
میانه روان
running median
آزمون گردش
runs test
آزمون گردش برای تقارن
runs test for symmetry
آزمون گردشهای بالا و پایین
runs-up-and-down test
شیوه مقایسه‌های چندگانه رایان
Ryan’s multiple comparisons procedure
نقطه زینی
saddle point
تقریب نقطه زینی
saddle point approximation
حفاظت
safeguard
ایمنی
safety
مبارزه برای ایمنی
safety campaign
پارادوکس سن پیترزبورگ
Saint Petersburg paradox
توزیع تکین سالم
Salem singular distribution
نمونه‌گیری سامفورد
Sampford sampling
خودهمبستگی نمونه‌ای
sample autocorrelation
اتوکوواریانس نمونه‌ای
sample autocovariance
ضریب همبستگی نمونه‌ای
sample correlation coefficient
کوواریانس نمونه
sample covariance
طرح نمونه
sample design
تابع نمونه
sample function
میانگین نمونه
sample mean
میانه نمونه
sample median
تعداد نمونه
sample number
مسیر نمونه
sample path
نقطه نمونه
sample point
بازبه‌کارگیری نمونه
sample reuse
اندازه نمونه
sample size
تعیین اندازه نمونه
sample size determination
برآورد اندازه نمونه
sample size estimation
فضای نمونه
sample space
بررسی نمونه‌ای
sample survey
واریانس نمونه
sample variance
نمونه‌گیری
sampling
طرح نمونه‌گیری
sampling design
توزیع نمونه‌گیری
sampling distribution
خطای نمونه‌گیری
sampling error
کسر نمونه‌گیری
sampling fraction
چارچوب نمونه‌گیری
sampling frame
نمونه‌گیری از جامعه متناهی
sampling from finite population
بازرسی نمونه‌ای
sampling inspection
بازه نمونه‌گیری
sampling interval
روش نمونه‌گیری
sampling method
گشتاور نمونه‌گیری
sampling moment
بهینه‌سازی نمونه‌گیری
sampling optimization
برنامه نمونه‌گیری
sampling plan
راهنمای انتخاب طرح نمونه‌گیری
sampling scheme
آمارگیری نمونه‌ای
sampling survey
واحد نمونه‌گیری
sampling unit
واریانس نمونه‌گیری
sampling variance
نمونه‌گیری با جایگذاری
sampling with replacement
نمونه‌گیری بدون یادآوری
sampling without recall
نمونه‌گیری بدون جایگذاری
sampling without replacement
صفرهای نمونه‌گیری
sampling zeros
نابرابری ساموئلسون
Samuelson’s inequality
نابرابری ساموئلسون-نِیر
Samuelson-Nair inequality
شاخص سانگ‌وی (فاصله سانگ‌وی)
Sanghvi’s index (Sanghvi’s distance)
نابرابری سانوف
Sanov inequality
توزیع سارگان
Sargan distribution
فرمول ساترت‌وِیت
Satterthwaite’s formula
طرح اشباع شده
saturated design
نمره‌های سَوِ ج
Savage scores
آزمون سَوِ ج
Savage test
نسبت چگالی سَوِ ج-دیکی
Savage-Dickey density ratio
پارامتر مقیاس
scale parameter
آزمون مقیاس
scale test
مقیاسهای کثرت
scales of numerosity
مقیاس‌بندی
scaling
مقیاس‌نگاری
scalogram
نمودار کاوشی
scan diagram
آماره‌های کاوشی
scan statistics
کاوش
scanning
نمودار پراکنش
scatter diagram
تابع پراکنش
scatter function
نمودار پراکنش
scatter plot
پراکنش‌نگار
scattergram
تغییرات
scedastic
خم تغییرات
scedastic curve
آزمون شِیفر-شفیلد
Schafer-Sheffield test
شیوه مقایسه همزمان شفه
Scheffe’s simultaneous comparison procedure
توزیع شایده‌گر-واتسون
Scheidegger-Watson distribution
شمایی
schematic
نمودار شمایی
schematic plot
طرح
scheme
شاخص تشابه متناسب شوئه‌نر
Schoener’s index of proportional similarity
قاعده ضرب شونه‌مان
Schonemann product rule
مکتب
school
کوژی شور
Schur convexity
تجزیه شور
Schur decomposition
تابع شور
Schur function
نابرابری شور
Schur inequality
ضرب شور
Schur product
دوره‌نگار شوستر
Schuster periodogram
ملاک شوارتس
Schwarz criterion
نابرابری شوارتس
Schwarz inequality
برآوردگرهای شوئپه‌گون
Schweppe-type estimators
روش علمی
scientific method
1. امتیاز 2. نمره
score
آماره‌های امتیازی
score statistics
1. امتیازبندی 2. نمره‌دهی
scoring
قاعده امتیازبندی
scoring rule
نظامهای امتیازبندی در ورزش
scoring systems in sport
ضریب اسکات برای توافق بین کدگذاران
Scott’s coefficient of intercoder agreement
غربالگری
screening
غربالگری به کمک متغیرهای همبسته
screening by correlated variates
طرح غربالگری
screening design
جستجو
search
نظریه جستجو
search theory
فصلی بودن
seasonality
روش خط قاطع
secant method
سکانت هذلولی
sech (= hyperbolic secant)
توزیع توان دوم سکانت هذلولی
sech-squared distribution
مرتبه دوم
second-order
کارآیی مرتبه دوم
second-order efficiency
داده‌های ثانویه
secondary data
مسئله منشی
secretary problem
قطاع
sector
نمودار قطاعی
sector chart
نمودار قطاعی
sector diagram
روند دیرپای
secular trend
رگرسیون به‌ظاهر نامربوط
seemingly unrelated regression
جدا شدگی
segregation
لرزه‌نگار
seismogram
جدول عمر گزینشی
select life table
اریبی گزینش
selection bias
تفاضل گزینش
selection differential
گزینش متغیرهای رگرسیونی
selection of regression variables
گزینش عاملهای طبقه‌بندی‌کننده
selection of stratifiers
مسئله گزینش
selection problem
شیوه گزینش
selection procedure
آماره گزینش
selection statistic
استنباط گزینشی
selective inference
کمترین توانهای دوم گزینشی
selective least squares
شیوه گزینشی
selective procedure
نمونه‌گیری گزینشی
selective sampling
ماتریس خودالحاقی
self-adjoint matrix
فرایند خودآفین
self-Affine process
خودسازگاری
self-consistency
برآوردگر خودسازگار
self-consistent estimator
فرایند خودتصحیح
self-correcting process
خودشمارش
self-enumeration
توزیع خودمعکوس
self-reciprocal distribution
فرایند خودمشابه
self-similar process
خودتشابهی
self-similarity
نمونه خودوزن‌ده
self-weighting sample
معناشناسی
semantics
استنباط نیم‌بیزی
semi-Bayesian inference
زنجیرهای مارکوف نیم‌اتلافی
semi-dissipative Markov chains
نیم‌استقلال
semi-independence
نیم‌دامنه بین چارکی
semi-interquartile range
نیم‌ناوردا
semi-invariant
نیم‌وارون
semi-inverse
مربعهای نیم‌لاتین
semi-latin squares
نیم‌مارکوف
semi-Markov
فرایند نیم‌مارکوف
semi-Markov process
نیم‌میان‌میانگینها
semi-midmeans
مدل نیم‌پارامتری
semi-parametric model
نمودار نیم‌کلوچه‌ای
semi-pie diagram
دوازدهک
semi-sextile
توزیع نیم‌لُگ‌نرمال
semilognormal distribution
آغازگر
seminal
توزیع نیم‌پایدار
semistable distribution
خطای نیم‌سیستماتیک
semisystematic error
نیم‌جدولی
semitabular
صورت نیم‌جدولی
semitabular form
نیم‌واریانس
semivariance
پرسش حساس
sensitive question
تحلیل حساسیت
sensitivity analysis
خم حساسیت
sensitivity curve
فضای تفکیک‌پذیر
separable space
آماره تفکیک‌پذیر
separable statistic
قضیه اَبَرصفحه تفکیک‌کننده
separating hyperplane theorem
جداسازی میانگینها
separation of means
جداساز
separator
هفتک
septile
آماره‌های مقایسه دنباله‌ها
sequences comparison statistics
تاریخ‌گذاری دنباله‌ها
sequences dating
تحلیل دنباله‌ای
sequential analysis
خی‌دوی دنباله‌ای
sequential chi-squared
آزمون خی‌دوی دنباله‌ای
sequential chi-squared test
برآورد دنباله‌ای
sequential estimation
برآورد دنباله‌ای میانگین
sequential estimation of the mean
برآورد دنباله‌ای میانگین در جامعه متناهی
sequential estimation of the mean in finite population
آزمون عمر دنباله‌ای
sequential life testing
نسبت احتمال دنباله‌ای
sequential probability ratio
آزمون نسبت احتمال دنباله‌ای
sequential probability ratio test
شیوه دنباله‌ای
sequential procedure
برآوردگر رتبه‌ای دنباله‌ای
sequential rank estimator
شیوه بون‌فرونی رد دنباله‌ای
sequential rejective Bonferroni procedure
نمونه‌گیری دنباله‌ای
sequential sampling
آزمون سَوِ ج دنباله‌ای
sequential Savage test
آزمون tی دنباله‌ای
sequential t-test
آزمون T‌^2ی دنباله‌ای
sequential T^2 test
آزمون دنباله‌ای
sequential test
آزمایه‌های دنباله‌ای
sequential trials
همبستگی پیاپی
serial correlation
کوواریانس پیاپی
serial covariance
وابستگی پیاپی
serial dependence
آزمون پیاپی
serial test
آزمون پیاپی برای تصادفی بودن
serial test of randomness
تغییرات پیاپی
serial variation
ردیف‌سازی
seriation
1. سری 2. سریها
series
حسابان سه‌را
Serra’s calculus
عامل سرویس
service factor
دوره سرویس
service period
زمان سرویس
service time
تعمیرپذیری
serviceability
روش کنار گذاشتن
set aside method
وابستگی مجموعه‌ای
setwise dependence
ششک
sextile
اعداد شان‌موگان
Shanmugan numbers
قضیه شانون
Shannon theorem
شاخص شانون-وینر
Shannon-Wiener index
عامل شکل
shape factor
آمارشناسی شکلها
shape statistics
آماره Wی شاپیرو-ویلْک
Shapiro-Wilk W statistic
فرض صفر مشخص
sharp null hypothesis
مدل شارپ و لوتکا
Sharpe and Lotka model
نمایان‌سازی داده‌ها
sharpening data
چندجمله‌ایهای شیفر
Sheffer polynomials
تصحیح شپارد
Sheppard correction
فرمول شپارد
Sheppard’s formula
توزیع شرمن
Sherman distribution
آماره آزمون شرمن
Sherman test statistic
نمودار شی‌یوهارت
Shewhart chart
اصل شی‌یوهارت
Shewhart principle
مدل انتقال
shift model
مدل شوک
shock model
برآوردگر شوراک
Shorack estimator
تقریب شور
Shore approximation
داده‌های کوتاه
short data
روش میان‌بُر
shortcut method
کوته‌نیم
shorth
نوفه شلیک
shot-noise
توزیع نوفه شلیک
shot-noise distribution
فرایند نوفه شلیک
shot-noise process
فرمول شاولتون
Shovelton’s formula
برآوردگر انقباضی
shrinkage estimator
توزیع پواسون مرکّب زیشل
Sichel’s compound Poisson distribution
آزمون سیگل-توکی
Siegel-Tukey test
سیگماهم‌دوره
sigma isochron
سیگمامشبّکه
sigma lattice
قید مجموع
sigma restriction
سیگمامیدان
sigma-field
آزمون علامت
sign test
سیگنال
signal
نظریه آشکارسازی سیگنالها
signal detection theory
ردگیری
signal tracking
نسبت سیگنال به نوفه
signal-to-noise ratio
اندازه علامت‌دار
signed measure
آزمون رتبه‌ای علامت‌دار
signed rank test
آماره رتبه‌ای علامت‌دار
signed-rank statistic
سطح معنی‌دار بودن
significance level
سطح معنی‌دار بودن آزمون
significance level of a test
احتمال معنی‌دار بودن
significance probability
آزمون معنی‌دار بودن
significance test
رقم معنی‌دار
significant digit
رقم معنی‌دار
significant figure
تابع علامت
signum function
اِزاره
sill
آزمون سیمز برای فرضهای چندگانه
Simes test of multiple hypotheses
ماتریسهای مشابه
similar matrices
ناحیه‌های مشابه
similar regions
آزمونهای مشابه
similar tests
معیار تشابه
similarity measure
بسط ساده
simple expansion
فرض ساده
simple hypothesis
بازی n-نفره ساده
simple n-person game
ترتیب ساده
simple order
نمونه‌گیری تصادفی ساده
simple random sampling
سادک
simplex
طرح سادکی
simplex design
روش سادکی
simplex method
شاخص سیمپ‌سون
Simpson index
توزیع سیمپ‌سون
Simpson’s distribution
پارادوکس سیمپ‌سون
Simpson’s paradox
قاعده سیمپ‌سون
Simpson’s rule
نَوَردیدن شبیه‌سازی شده
simulated annealing
شبیه‌سازی
simulation
زبان شبیه‌سازی
simulation language
بازه‌های اطمینان همزمان
simultaneous confidence intervals
مدل معادلات همزمان
simultaneous equation model
استنباط همزمان
simultaneous inference
آزمون کردن همزمان
simultaneous testing
توزیع سینگ-مادالا
Singh-Maddala distribution
انتگرال ساده
single integral
تک‌اتصالی
single linkage
روش خوشه‌بندی تک‌اتصالی
single linkage clustering method
تک‌نمونه‌گیری
single sampling
خم تک‌کوهانه
single-humped curve
تک‌قلّه‌ای
single-peakedness
صف تک‌سرویس‌دهی
single-server queue
تک
singlet
مجموعه تک‌عنصری
singleton
توزیع تکین
singular distribution
ماتریس تکین
singular matrix
توزیع نرمال تکین
singular normal distribution
طرح توزین تکین
singular weighing design
تجزیه ویژه‌مقدار
singular-value decomposition
قضیه حدی سینوس‌واری
sinusoidal limit theorem
وضع
situation
تحلیل اندازه و شکل
size and shape analysis
اندازه بلوک
size of a block
اندازه جامعه
size of a population
اندازه آزمون
size of a test
توزیع چوله
skew distribution
رگرسیون چوله
skew regression
دترمینان چوله‌متقارن
skew symmetric determinant
توزیع چوله‌نرمال
skew-normal distribution
ماتریس چوله‌متقارن
skew-symmetric matrix
توزیع چوله
skewed distribution
چولگی
skewness
طرح نمونه‌گیری توده کالا با ندیده‌گیری
skip-lot sampling plan
قضیه اسکیتوویچ-دارموآ
Skitovitch-Darmois theorem
ساخت اسکوروخود
Skorohod construction
نشانیدنی اسکوروخود
Skorohod embedding
متغیر کمکی
slack variable
احتمال مایل
slanted probability
توزیع خط کسری
slash distribution
فرایند اسله‌پیان
Slepian process
نابرابری اسله‌پیان
Slepian’s inequality
رگرسیون وارون ورقه‌ورقه شده
sliced inverse regression
ورقه‌ورقه کردن
slicing
پارامتر لغزش
slippage parameter
آزمون لغزش
slippage test
شیب
slope
اثر اسلوتسکی
Slutsky effect
قضیه اسلوتسکی-فره‌شه
Slutsky-Frechet theorem
ناحیه کوچک
small area
برآورد ناحیه کوچک
small area estimation
اعداد کوچک
small numbers
اس‌مارتینگل
smartingale
آغشتن و روفتن
smear and sweep
تصفیه
smelting
آزمون اسمیرنوف
Smirnov test
قضیه اسمیرنوف
Smirnov theorem
آزمون استقلال اسمیت در جدولهای پیشایندی
Smith’s test of independence in contingency tables
توزیع اسمیت-بِین برای طول عمر
Smith-Bain lifetime distribution
هموار
smooth
هموارسازی
smoothing
همواری
smoothness
پیشین هموار
smoothness prior
توزیع اسنه‌دکور
Snedecor distribution
گلوله‌برفی
snowball
نمونه‌گیری گلوله‌برفی
snowball sampling
برفدانه
snowflake
فضای سوبولف
Sobolev space
تحلیل شبکه اجتماعی
social network analysis
آمارهای تامین اجتماعی
social security statistics
آمارهای اجتماعی
social statistics
جامعه‌شناسی
sociology
جامعه‌سنجی
sociometry
مدل‌بندی آسان
soft modeling
قابلیت اعتماد نرم‌افزار
software reliability
زمان اقامت
sojourn time
ماتریس جواب
solution matrix
آماره dی سامرز
Somers’ d statistic
شیوه سامرویل برای زیرمجموعه‌گزینی متّکی بر دامنه چندگانه
Somerville’s multiple range subset selection procedure
روش سور
Sor method
1. فاصله‌گذاری 2. فاصله
spacing
آزمون گستره‌ای
span test
ماتریسهای تُنُک
sparse matrices
تحلیل داده‌های فضایی
spatial data analysis
توزیع فضایی
spatial distribution
میانه فضایی
spatial median
فرایند فضایی
spatial process
نمونه‌گیری فضایی
spatial sampling
برآوردگر اسپیرمن
Spearman estimator
ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن
Spearman rank correlation coefficient
ضریب معیار اندازه‌گیری اسپیرمن
Spearman’s foot-rule coefficient
فرمول اسپیرمن-براون
Spearman-Brown formula
گونه‌ها
species
عاملهای ویژه
specific factors
واریانس ویژه
specific variance
مشخص‌سازی
specification
ویژگی
specificity
ویژگی حساسیت
specificity sensitivity
طیفی
spectral
تحلیل طیفی
spectral analysis
تجزیه طیفی
spectral decomposition
تابع چگالی طیفی
spectral density function
توزیع طیفی
spectral distribution
برآورد طیفی
spectral estimation
تجزیه به عاملهای طیفی
spectral factorization
تابع طیفی
spectral function
پنجره طیفی
spectral window
فرمول هموارسازی اسپنسر
Spencer’s graduation formula
کُره
sphere
فضاپرکنی با کُره
sphere packing
توزیع کُروی
spherical distribution
میانه کُروی
spherical median
رگرسیون کُروی
spherical regression
کُروی بودن
sphericity
سلسله رویدادها
spike trains
اتحاد اسپیتزر
Spitzer’s identity
قضیه اسپیتزر-روزن
Spitzer-Rosen theorem
تابع اسپلاین
spline function
طرح کرتهای خرد شده
split-plot design
فرایند خودبه‌خود
spontaneous process
پراکنش
spread
همبستگی دروغین
spurious correlation
ماتریس مربع
square matrix
آزمون معنی‌دار بودن افشرده
squeeze significance test
گروه پایداری
stability group
پایدارسازی
stabilization
پایدارساز
stabilizer
توزیع پایدار
stable distribution
برآورد پایدار
stable estimation
حدس همسان‌ریختی پایدار
stable homeomorphism conjecture
جمعیت پایدار
stable population
فرایند پایدار
stable process
رگرسیون مرحله‌به‌مرحله
stagewise regression
روش پلکانی
staircase method
داو
stake
نمودار چکنده
stalactite plot
مجتمع استاندارد
standard complex
انحراف استاندارد
standard deviation
خطای استاندارد
standard error
صورت استاندارد معادله
standard form of an equation
توزیع نرمال استاندارد
standard normal distribution
استانداردسازی
standardization
انحراف استاندارد شده
standardized deviate
توزیع استاندارد شده
standardized distribution
نسبت مرگ و میر استاندارد شده
standardized mortality ratio
متغیر تصادفی استاندارد شده
standardized random variable
نرخ استاندارد شده
standardized rate
آماره آزمون استاندارد شده
standardized test statistic
واحدهای استاندارد شده
standardized units
نُه‌نمره‌ای استاندارد
stanine
مقیاس نُه‌نمره‌ای استاندارد
stanine scale
شیب ستاره‌ای
star slope
مرتب کردن ستاره‌شکل
starshaped ordering
مقدار آغازین
starting value
فضای وضعیت
state space
شبکه‌های ایستگاهی
station networks
مانایی
stationarity
مانا
stationary
توزیع مانا
stationary distribution
فرایند نقطه‌ای مانا
stationary point process
جمعیت مانا
stationary population
فرایند مانا
stationary process
سریهای زمانی مانا
stationary time series
آماره(ها)
statistic(s)
الگوریتم آماری
statistical algorithm
تحلیل آماری
statistical analysis
کاربردهای آماری همگرایی ضعیف
statistical applications of weak convergence
جنبه‌های آماری تماشای تلویزیون
statistical aspects of television viewing
نظریه آماری ارتباطات
statistical communication theory
محرمانه بودن آماری
statistical confidentiality
مشاوره آماری
statistical consulting
کنترل آماری
statistical control
خمیدگی آماری
statistical curvature
توزیع آماری
statistical distribution
برنامه بوم‌شناسی آماری
statistical ecology program
آموزش آمار
statistical education
تعادل آماری
statistical equilibrium
شواهد آماری
statistical evidence
مغالطه آماری
statistical fallacy
تابعک آماری
statistical functional
نمودارهای آماری
statistical graphics
فرض آماری
statistical hypothesis
استقلال آماری
statistical independence
تطبیق آماری
statistical matching
مکانیک آماری
statistical mechanics
روشهای آماری در عیارسنجی زیستی
statistical methods in bioassay
روشهای آماری در روان‌تنانی
statistical methods in psychophysics
مدل‌بندی آماری
statistical modeling
اداره آمار
statistical office
بسته نرم‌افزاری آماری
statistical package
فیزیک آماری
statistical physics
کنترل کیفیت آماری
statistical quality control
خودتشابهی آماری
statistical self-similarity
نرم‌افزار آماری
statistical software
آزمون آماری
statistical test
نظریه آماری دستگاههای خطی
statistical theory of linear systems
ترمودینامیک آماری
statistical thermodynamics
ناحیه‌های تحمل آماری
statistical tolerance regions
بلوکهای از نظر آماری معادل
statistically equivalent blocks
آمارشناس
statistician
1. آمار 2. علم آمار
statistics
آمار و هوش مصنوعی
statistics and artificial intelligence
آمار و مطالعات مذهبی
statistics and religious studies
آمار در علوم جانوری
statistics in animal science
آمار در حسابرسی
statistics in auditing
آمار در بلورنگاری
statistics in crystallography
آمار در دندان‌پزشکی
statistics in dentistry
آمار در مالیه
statistics in finance
آمار در جنگلداری
statistics in forestry
آمار در قماربازی
statistics in gambling
آمار در زمین‌فیزیک
statistics in geophysics
آمار در مطالعات تاریخی
statistics in historical studies
آمار در حقوق
statistics in law
آمار در زبان‌شناسی
statistics in linguistics
آمار در علم مدیریت
statistics in management science
آمار در بازاریابی
statistics in marketing
آمار در تشخیص پزشکی
statistics in medical diagnosis
آمار در پزشکی
statistics in medicine
آمار در هواشناسی
statistics in meteorology
آمار در چشم‌پزشکی
statistics in ophthalmology
آمار در صنعت داروسازی
statistics in pharmaceutical industry
آمار در علوم سیاسی
statistics in political science
آمار در روان‌شناسی
statistics in psychology
آمار در جامعه‌شناسی
statistics in sociology
آمار در ورزش
statistics in sports
آمار در ایمنی وسائط نقلیه
statistics in vehicle safety
آماره‌های فراداده‌ای
statistics metadata
آماره جنایی دادگستری
statistics of criminal justice
آمار زلزله‌ها
statistics of earthquakes
آمار درآمد
statistics of income
آمار برای مدیریت مخاطره
statistics of risk management
آماره‌های شکل
statistics of shape
توزیع پایا
steady distribution
وضعیت پایا
steady state
آماره استیل
Steel statistic
اثر استاین
Stein effect
برآوردگر استاین
Stein estimator
اتحاد استاین
Stein identity
روش استاین
Stein’s method
فراوانترین مقدار استاینر
Steiner’s most frequent value
نمایش ساقه و برگ
stem-and-leaf display
تابع پلّه‌ای
step function
روش گام‌به‌پس
step-down method
خوشه‌بندی گام‌اندازه‌ای
step-size clustering
روش گام‌به‌پیش
step-up method
رگرسیون گام‌به‌گام
stepwise regression
روشهای بازنمونه‌گیری گام‌به‌گام
stepwise resampling methods
سه‌بُعدنگار
stereogram
سه‌بُعدی‌شناسی
stereology
کسر استیلت‌یس
Stieltjes fraction
انتگرال استیلت‌یس
Stieltjes integral
توزیع استرلینگ
Stirling distribution
ماتریس استرلینگ
Stirling matrix
عدد استرلینگ
Stirling number
فرمول استرلینگ
Stirling’s formula
تقریب تصادفی
stochastic approximation
قاعده زنجیری تصادفی
stochastic chain rule
مدلِ بخشی تصادفی
stochastic compartment model
پیچیدگی تصادفی
stochastic complexity
کنترل تصادفی
stochastic control
همگرایی تصادفی
stochastic convergence
کوتاه‌سازی تصادفی
stochastic curtailment
جمعیت‌شناسی تصادفی
stochastic demography
معادلات دیفرانسیل تصادفی
stochastic differential equations
غلبه تصادفی
stochastic domination
معادله تصادفی
stochastic equation
از کار افتادگی تصادفی
stochastic failure
بازی تصادفی
stochastic game
آب‌شناسی تصادفی
stochastic hydrology
استقلال تصادفی
stochastic independence
انتگرال تصادفی
stochastic integral
ماتریس تصادفی
stochastic matrix
مکانیک تصادفی
stochastic mechanics
مدل تصادفی
stochastic model
1. ترتیب تصادفی 2. مرتب کردن تصادفی
stochastic ordering
نظریه پَرشیدگی تصادفی
stochastic perturbation theory
مدل جمعیتی تصادفی
stochastic population model
مسئله تصادفی
stochastic problem
فرایند تصادفی
stochastic process
مدل برنامه‌ریزی تصادفی
stochastic programming model
مدل رگرسیونی تصادفی
stochastic regression model
نظریه مخاطره تصادفی
stochastic risk theory
متغیر تصادفی
stochastic variable
مجموعه مرجع به طور تصادفی بسته
stochastically closed reference set
متغیر به طور تصادفی بزرگتر
stochastically larger variable
به طور تصادفی یکنوا
stochastically monotone
شاخص بهای بازار سهام
stock market price index
ملاک ردّ استون
Stone’s rejection criterion
توزیع متوقف
stopped distribution
مجموع‌متوقف
stopped-sum
توزیع توقف
stopping distribution
عدد توقف
stopping number
قاعده توقف
stopping rule
زمان توقف
stopping time
نظریه انبارش
storage theory
1. طبقه‌ها 2. لایه‌ها
strata
نمودار چندلایه
strata chart
راهبرد
strategy
طبقه‌بندی
stratification
طرح طبقه‌بندی شده
stratified design
نمونه‌گیری چندمرحله‌ای طبقه‌بندی شده
stratified multistage sampling
نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده
stratified sampling
عامل طبقه‌بندی‌کننده
stratifier
طبقه
stratum
قرعه‌کشی
straw poll
1. قوّت 2. مقاومت
strength
قوّت طرح نمونه‌گیری
strength of a sampling plan
قوّت آزمون
strength of a test
مدل تنش و مقاومت
stress-strength model
سختگیرانه
stringent
نوار
strip
کرتهای نواری
strip plots
نمونه‌گیری نواری
strip sampling
همگرایی قوی
strong convergence
قانون قوی اعداد بزرگ
strong law of large numbers
نظریه قوی نمره واقعی
strong true-score theory
رده قویاً ارگودیک
strongly ergodic class
تابع قویاً اندازه‌پذیر
strongly measurable function
توزیع ساختاری
structural distribution
مدل معادله ساختاری
structural equation model
برآورد ساختاری
structural estimation
استنباط ساختاری
structural inference
مدل ساختاری
structural model
پارامتر ساختاری
structural parameter
پیشگویی ساختاری
structural prediction
احتمال ساختاری
structural probability
رگرسیون ساختاری
structural regression
صفرهای ساختاری
structural zeros
ساختارگرا
structuralist
تابع ساختار
structure function
ماتریس باساختار
structured matrix
آزمون استوارت-ماکْس‌وِل
Stuart-Maxwell test
توزیع استیودنت
Student distribution
آزمون tی استیودنت
Student’s t-test
استیودنتیدن
Studentization
تابع مشخصه تجربی استیودنتیده
Studentized empirical characteristic function
انحراف کرانگین استیودنتیده
Studentized extreme deviate
توزیع ماکسیمال استیودنتیده
Studentized maximal distribution
دامنه تغییرات استیودنتیده
Studentized range
مانده استیودنتیده
Studentized residual
قاعده استورجس
Sturges’ rule
توزیع پواسون بریده‌بریده
stuttering Poisson distribution
داده‌های زیرمتعادل
sub-balanced data
زیرجمعی
subadditive
تابع زیرجمعی
subadditive function
نمودار رویه تقسیم شده
subdivided-surface chart
توزیع زیرنمایی
subexponential distribution
هموارسازی آماری جزئی
subgraduation
زیرگروه
subgroup
آزمون زیرفرض
subhypothesis testing
آزمودنی
subject
احتمال ذهنی
subjective probability
تصادفی بودن ذهنی
subjective randomness
ذهنی‌گرا
subjectivist
زیرمیانگین
submean
زیرنرمال
subnormal
پراکنش زیرنرمال
subnormal dispersion
زیرنمونه
subsample
زیرنمونه‌گیری
subsampling
گروه جایگشتها
substitution group
تابع زیربقا
subsurvival function
گردش موفقیتها
success run
توالی
succession
تفاضل پیاپی
successive difference
خَلَف
successor
لم سوداکوف
Sudakov’s lemma
بسندگی
sufficiency
بسنده
sufficient
شرط بسنده
sufficient condition
برآورد بسنده
sufficient estimation
اِفراز بسنده
sufficient partition
آماره بسنده
sufficient statistic
آزمون مقیاس سوخاتمه
Sukhatme scale test
مجموع
sum
مجموع پیشامدها
sum of events
نمونه‌گیری در مجموع سهمیه‌ای
sum-quota sampling
توزیع سریهای توانی مجموع‌متقارن
sum-symmetric power series distribution
مجموع‌پذیری
summability
جمع‌وند
summand
خلاصه
summary
مجموع‌یابی
summation
نمودار خورشیدی
sun chart
فرمول ساندبرگ
Sundberg formula
اَبَربیزی
super-Bayesian
زبَرجمعی
superadditive
اَبَرکارآ
superefficiency
برترین عدد شاخص
superlative index number
زبَرمارتینگل
supermartingale
پراکنش زبَرنرمال
supernormal dispersion
اَبَرجامعه
superpopulation
مدل اَبَرجامعه‌ای
superpopulation model
طرح فوق اشباع
supersaturated design
رده‌بندی راهنماییده
supervised classification
تعادل تکمیلی
supplemented balance
1. تکیه‌گاه (نظریه توزیع) 2. پشتیبانی (استنباط آماری)
support
تکیه‌گاه تابع
support of a function
ماشین بردارتکیه‌گاه
support vector machine
قضیه اَبَرصفحه پشتیبان
supporting hyperplane theorem
فرونشانی
suppression
متغیر فرونشان
suppressor variable
نُرم سوپریمم
supremum norm
قضیه سوپریمم
supremum theorem
پیشامد حتمی
sure event
رویه
surface
شاخص شگفتی
surprise index
جانشین
surrogate
پاسخ جانشین
surrogate response
نظارت
surveillance
1. بررسی 2. پیمایش 3. آمارگیری
survey
تحقیق پیمایشی
survey research
نمونه‌گیری پیمایشی
survey sampling
آمارشناس بررسی نمونه‌ای
survey statistician
بررسی مبتنی بر سنجش از دور
survey using remote sensing
تحلیل بقا
survival analysis
مشاهده مشکوک
suspect observation
فاصله سووین-فو
Swain-Fu distance
برون‌بری
swamping
روفتن
sweep
ترفند
swindle
نَوْژَنده (اثرکننده، کسی یا چیزی که سبب می‌شود مر حصول امری را (ناظم‌الاطباء).)
swing
طرح برگشتی
switch-back design
1. تبدّلی 2. راه‌گزینی
switching
رگرسیون تبدّلی
switching regression
قاعده راه‌گزینی
switching rule
ماتریس سیلوِستر
Sylvester matrix
نماد
symbol
حسابان نمادی
symbolic calculus
پراچوبخط نمادی
symbolic scattally
تفاضل متقارن
symmetric difference
تابع متقارن
symmetric function
میانگین متقارن
symmetric mean
سانسور کردن متقارن
symmetrical censoring
آزمون تقارن
symmetry test
هم‌کُنشی
synergism
برآورد ترکیبی
synthetic estimation
برآوردگر ترکیبی
synthetic estimator
1. سیستم 2. دستگاه 3. سامانه 4. منظومه 5. نظام
system
دستگاه خمهای فراوانی
system of frequency curves
دستگاه رویه‌های فراوانی
system of frequency surfaces
قابلیت اعتماد سیستم
system reliability
سیستماتیک
systematic
طرح سیستماتیک
systematic design
نمونه‌گیری سیستماتیک
systematic sampling
تحلیل سیستم‌ها در بوم‌شناسی
systems analysis in ecology
آزمون شروتر برای هم‌واریانسی
Szroeter’s test of homoscedasticity
لغات حسابداری بخش 14
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.