مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 15

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 15 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 15
طرحهای t
t designs
توزیع t
t distribution
نمونه‌گیری T دو
T-square sampling
تی (t)-آماره
t-statistic
رده توزیعهای T‌_1
T_1-class of distributions
جدول
table
درون‌یابی جدولی
tabular interpolation
نمایش جدولی
tabular representation
جدول‌بندی
tabulation
برچسب‌زنی
tagging
روش تاگوچی برای کنترل کیفیت خارج از خط تولید
Taguchi method for off-line quality control
آزمون طاها
Taha test
1. دُم 2. دُم‌وار
tail
دُم فرایند تصادفی
tail of stochastic process
مرتب کردن دُم‌وار
tail ordering
احتمال دُمی
tail probability
فرایند تاکاش
Takacs process
آزمون مقیاس تالوار-جنتل
Talwar-Gentle scale test
شاخص تانگو
Tango index
تانژانت هذلولوی
tanh (= hyperbolic tangent)
باریک‌ساز
taper
هدف
target
هدف‌پوشانی
target coverage
جامعه هدف
target population
قضیه تاوبری
Tauberian theorem
روش تاوس‌ورث
Tauswerthe method
مسئله تاکسی
taxi problem
بسط تیلور
Taylor expansion
فرمول تیلور
Taylor formula
سری تیلور
Taylor series
قضیه تیلور
Taylor theorem
فن
technique
فناوری
technology
آمارگیری تلفنی
telephone survey
دورْنزدآوری
telescoping
توزیع ملایم شده
tempered distribution
تانسور
tensor
آزمون مدل‌گزینی تراس‌ویرتا-مِلین
Terasvirta-Mellin model selection test
تصمیم پایانی
terminal decision
شرایط داد و ستد
terms of trade
آزمون تری-هوفدینگ
Terry-Hoeffding test
سنگفرش
tessellation
آزمون
test
روش آزمون
test approach
آزمون مبتنی بر اندازه‌های احتمال تجربی
test based on empirical probability measures
طبقه‌بندی عاملهای آزمون
test factor stratification
آزمون برای سانسور کردن
test for censoring
آزمون برای دوریها از نرمال بودن
test for departures from normality
آزمون برای بدمشخص‌سازی
test for misspecification
آزمون برای فرض مقابل مرتب
test for ordered alternative
آزمون برای توازی
test for parallelism
آزمون برای انتقال
test for shift
آزمون برای روند در داده‌های شمارشی
test for trend in count data
آزمون برای روند در نسبتها
test for trend in proportions
آزمون برای میانگینهای پیراسته و وینزوریده
test for trimmed and Winsorized means
آزمون فرض
test of hypothesis
آزمون نرمال بودن
test of normality
آزمون تصادفی بودن
test of randomness
آزمون طول گردش
test of run lengths
آزمون معنی‌دار بودن
test of significance
آزمون کُروی بودن
test of sphericity
آزمون تک‌بُعدی بودن
test of unidimensionality
آزمون یکنواختی
test of uniformity
آماره آزمون
test statistic
آزمون با ساختار نیمن
test with Neyman structure
مورد آزمون
testimand
آزماورد
testimator
1. آزمون 2. آزمون‌سازی
testing
آزمون برای نرمال چندمتغیره بودن
testing for multivariate normality
آزمون برای تقارن
testing for symmetry
شیوه‌های آزمون
testing procedures
نظریه آزمون‌سازی
testing theory
ضریب همبستگی چهارخانه‌ای
tetrachoric correlation coefficient
توزیع چهارجمله‌ای
tetranomial distribution
برآوردگر شیب تِـیل
Theil estimator of slope
آزمون شیب تِـیل
Theil test of slope
فراوانی نظری
theoretical frequency
نظریه خطاها
theory of errors
نظریه معادله‌های برآوردگر
theory of estimating equations
فرمول درون‌یابی تیل
Thiele’s interpolation formula
آزمون تومان-بِـین
Thoman-Bain test
توزیع توماس
Thomas distribution
مدل توماس-فایرینگ
Thomas-Fiering model
ملاک تامپسون
Thompson’s criterion
سه R
three R
قاعده سه‌هشتم
three-eighths rule
تحلیل سه‌مُدی
three-mode analysis
قضیه سه‌سِری
three-series theorem
حدهای سه‌سیگما
three-sigma limits
قاعده سه‌سیگما
three-sigma rule
مدل آستانه‌ای
threshold model
پارامتر آستانه‌ای
threshold parameter
پس‌بُرد
throwback
نظریه داوری مقایسه‌ای ترستون
Thurstone’s theory of comparative judgment
مشاهدات هم‌رتبه
tied observations
حرکت براونی پابند
tied-down Brownian motion
هم‌رتبه‌ها
ties
یکسویگی
tilt
سریهای زمانی
time series
آزمون زمان‌برگشتی
time-reversal test
استنباط زمان‌دنباله‌ای
time-sequential inference
تحلیل سریهای زمانی
time-series analysis
برآوردگر نسبتی تین
Tin’s ratio estimator
ترکیب آزمونهای تیپت و ویلکینسون
Tippett’s and Wilkinson’s combination of tests
لم تاپلیتس
Toeplitz lemma
ماتریس تاپلیتس
Toeplitz matrix
توزیع تحمل
tolerance distribution
بازه تحمل
tolerance interval
حدهای تحمل
tolerance limits
برآوردگر تانگ
Tong estimator
شاخص تورن‌کوئیست
Tornquist index
تقریب تورن‌کوئیست-تِـیل
Tornquist-Theil approximation
تعادل کل
total balance
کمترین توانهای دوم کل
total least squares
مثبت بودن تام
total positivity
قضیه احتمال کل
total probability theorem
مدیریت کیفیت کل
total quality management
نمودار زمان کل آزمون
total time on test plot
تبدیل زمان کل آزمون
total time on test transform
مربعهای لاتین کلاً قطری
totally diagonal latin squares
دوره‌بازی
tournament
اثر
trace
همبستگی اثری
trace correlation
قابلیت ردیابی
traceability
رَدنگاشت
traceline (trace line, trace-line)
ردیابی
tracking
مسئله جریان ترافیک
traffic flow problem
شدّت ترافیک
traffic intensity
مجموعه آموزشی
training set
تابع لگاریتمی متعالی
transcendental logarithmic function
روش برشی
transect method
مدل تابع انتقال
transfer function model
قابل انتقال
transferable
1. تبدیل 2. تبدیل‌یافته
transform
تبدیل
transformation
گروه تبدیلها
transformation group
متغیر تبدیل
transformation variable
فرایند گذرا
transient process
وضعیت گذرا
transient state
تابع تغییر وضعیت
transition function
ماتریس تغییر وضعیت
transition matrix
احتمال تغییر وضعیت
transition probability
گروه ترایا
transitive group
گروه جایگشتی ترایا
transitive permutation group
رابطه ترایا
transitive relation
ترایایی
transitivity
پارادوکس ترایایی
transitivity paradox
انتقال
translation
ترانهاده ماتریس
transpose of a matrix
ماتریس ترانهاده
transposed matrix
ذوزنقه
trapezoidal
توزیع ذوزنقه‌ای
trapezoidal distribution
قاعده ذوزنقه‌ای
trapezoidal rule
مسئله فروشنده دوره‌گرد
traveling salesman problem
تیمار
treatment
آزمایش درختی
tree experiment
رگرسیون درختی شده
treed regression
ماتریس ترِنچ
Trench matrix
روند
trend
آزمون روند
trend test
طرح بلوکی آزادروند
trend-free block design
آزمایه
trial
آزمون و خطا
trial and error
مثلث
triangle
آزمون مثلث
triangle test
جدول پیشایندی مثلثی
triangular contingency table
مختصات مثلثی
triangular coordinates
توزیع مثلثی
triangular distribution
نابرابری مثلثی
triangular inequality
نمودار مثلثی
triangular plot
مثلث‌بندی
triangulation
ماتریس سه‌قطری
tridiagonal matrix
سه‌کارآیی
triefficiency
تابع سه‌گاما
trigamma function
مثلثاتی
trigonometric
گشتاورهای مثلثاتی
trigonometric moments
آرایه پیراسته
trim array
مسئله پیراسته‌زیان
trim-loss problem
سه‌میانگین
trimean
پیراسته
trimmed
پیرایش و وینزوریدن
trimming and Winsorization
سه‌یک
trine
توزیع سه‌جمله‌ای
trinomial distribution
انتگرال سه‌گانه
triple integral
نمودار پراکنش سه‌گانه
triple scatter plot
ماتریس سه‌توان
tripotent matrix
مربع همه‌کاره
trojan square
پیشین واقعی
true prior
مقدار واقعی پارامتر
true value of the parameter
داده‌های بُریده
truncated data
توزیع بُریده
truncated distribution
نمونه‌گیری بُریده
truncated sampling
بُرش
truncation
روش بُرشی
truncation method
راستی
truth
آزمون و خطا
try and error = trial and error
ضریب Tی چوپروف
Tschuprow’s coefficient T
نمودارT‌T‌T
TTT-plot
تبدیل T‌T‌T
TTT-transform
بازه اطمینان توکی برای مکان
Tukey’s confidence interval for location
توزیعهای g و h توکی
Tukey’s g- and h-distributions
ریشه‌نگار آویزان توکی
Tukey’s hanging rootogram
نابرابری توکی برای وزنهای بهینه
Tukey’s inequality for optimal weights
خط توکی
Tukey’s line
پرداخت زدن میانه توکی
Tukey’s median polish
آزمون فوری توکی
Tukey’s quick test
شیوه مقایسه همزمان توکی
Tukey’s simultaneous comparison procedure
آزمون توکی برای ناجمعی بودن
Tukey’s test for nonadditivity
آزمون توکی برای فرضهای مقابل مرتب
Tukey’s test for ordered alternatives
بازه توکی-کرامر
Tukey-Kramer interval
مدل انتخاب چه‌ورسکی
Tversky’s model of choice
دوباریدن
twicing
مسئله ماشین قمار دوبازو
two-armed bandit problem
جدول دو در دو (٢٭٢)
two-by-two (2*2) table
مسئله دونمونه‌ای
two-sample problem
قضیه دوسری‌یی
two-series theorem
مسئله دوجنسی
two-sex problem
آزمون دوطرفه
two-sided test
طرح دومرحله‌ای
two-stage design
کمترین توانهای دوم دومرحله‌ای
two-stage least squares
رده‌بندی دوطرفه
two-way classification
شاخص دوپاره‌سازی
twoing index
توزیع فراوانی نوع 2
type 2 frequency distribution
اریبی نوع
type bias
متغیرهای گونه I و گونه I‌I (= متغیرهای نوع اوّل و نوع دوم)
type I and type II variables
خطای گونه I (= خطای نوع اوّل)
type I error
خطای گونه I‌I (= خطای نوع دوم)
type II error
خطاهای گونه I‌I‌I و گونه I‌V (= خطاهای نوع سوم و نوع چهارم)
type III and type IV errors
انواع مدلهای رگرسیونی
types of regression models
مقدار نوعی
typical value
گونه‌شناسی
typology
نمودار U
U chart
تابع U (تابع مولّد احتمال عام)
U-function (universal probability generating function)
یو (U)-آماره
U-statistic
متریک اولام
Ulam’s metric
ورامتریک
ultrametric
وراکُروی
ultraspherical
چندجمله‌ای وراکُروی
ultraspherical polynomial
رابطه وراساختاری
ultrastructural relationship
فرض مقابل چتری
umbrella alternative
سطح کیفیت ناپذیرفتنی
unacceptable quality level
ناآمادگی
unavailability
نااریب
unbiased
برآورد نااریب
unbiased estimate
برآورد کردن نااریب
unbiased estimation
برآوردگر نااریب
unbiased estimator
آزمون نااریب
unbiased test
تابع بی‌کران
unbounded function
عدم حتمیت
uncertainty
عدم حتمیت در اقتصاد
uncertainty in economics
همگرایی ناشرطی
unconditional convergence
احتمال ناشرطی
unconditional probability
متغیرهای تصادفی ناهمبسته
uncorrelated random variables
نمونه‌های ناهمبسته
uncorrelated samples
مجموعه ناشمارا
uncountable set
یازدهک
undecile
کم‌شماری در سرشماری ده‌سالانه
undercount in decennial census
کم‌برآورد
underestimation
گراف بی‌سو
undirected graph
نابرابر
unequal
نمونه‌گیری با احتمالهای نابرابر
unequal probability sampling
تا نشدنی
unfolding
طرح تک‌خوشه‌ای
unicluster design
تک‌بُعدی بودن
unidimensionality
یکپارچه‌سازی
unification
توزیع یکنواخت (یا مستطیلی)
uniform (or rectangular) distribution
همگرایی یکنواخت
uniform convergence
توزیع یکنواخت به پیمانه 1
uniform distribution modulo 1
متریک یکنواخت
uniform metric
نُرم یکنواخت
uniform norm
شیوه نمونه‌گیری یکنواخت
uniform sampling procedure
یکنواختی
uniformity
آزمایه‌های یکنواختی
uniformity trials
یکنواخت‌سازی
uniformization
سری مطلقاً یکنواخت‌همگرا
uniformly absolutely convergent series
آزمون یکنواخت‌سازگار
uniformly consistent test
دنباله یکنواخت‌همگرا
uniformly convergent sequence
سری یکنواخت‌همگرا
uniformly convergent series
برآوردگر نااریب با واریانس به طور یکنواخت‌مینیمم
uniformly minimum variance unbiased estimator (UMVUE)
تک‌مُدی
unimodal
رگرسیون تک‌مُدی
unimodal regression
تک‌مُدی بودن
unimodality
ناآگاهندگی تابع درستنمایی
uninformativeness of a likelihood function
اجتماع
union
اجتماع مجموعه‌ها
union of sets
اصل اجتماع-اشتراک
union-intersection principle
تجزیه به عاملهای یکتا
unique factorization
شرط یکتایی
uniqueness condition
اصل یکتایی
uniqueness principle
قضیه یکتایی
uniqueness theorem
ماتریس یکه
unit matrix
ریشه واحد
unit-root
آزمون ریشه واحد
unit-root test
ماتریس یکانی
unitary matrix
یک‌متغیره
univariate
توزیع یک‌متغیره
univariate distribution
غلبه عام
universal domination
نادرستنمایی
unlikelihood
تابع عدم قابلیت اعتماد
unreliability function
نمونه تصادفی نامقید
unrestricted random sample
وضعیت ناپایدار
unstable state
رده‌بندی ناراهنماییده
unsupervised classification
گرایش‌زدایی
untilting
کران بالا
upper bound
کرانهای بالای واریانس
upper bounds variance
رده بالا
upper class
انتگرال بالایی
upper integral
حد بالا
upper limit
نیم‌مشبّکه بالا
upper semilattice
ماتریس بالامثلثی
upper triangular matrix
وردش بالا
upper variation
نابرابری بالارَهایش
upper-easing inequality
زمان فعالیت
uptime
بالااریبی
upward bias
آوند
urn
مدل آوندی
urn model
شاخص تداوم خدمت‌رسان معمول
usual provider continuity index
آزمونهای اُتاف‌گونه برای دُمهای کلفت
Uthoff-type tests for heavy tails
مطلوبیت
utility
تابع مطلوبیت
utility function
مدل مطلوبیت
utility model
نظریه مطلوبیت
utility theory
بهره‌مندی
utilization
تحلیل بهره‌مندی
utilization analysis
وی (V)-ماسک
V-Mask
وی (V)-آماره
V-statistic
وی‌اِن (V‌_‌N)-آزمون
V_N-test
فضای خالی
vacancy
فن مانووا (M‌A‌N‌O‌V‌A)ی ناپارامتری والاند (مانتل و والاند)
Valand’s (Mantel and Valand’s) nonparametric MANOVA technique
معتبر
valid
اعتبارسنجی
validation
اعتبارسنجی مدل شبیه‌سازی
validation of simulation model
اعتبار
validity
مقدار
value
آزمون وان دِر واردن
Van Der Waerden test
آزمون وان مونت‌فورت-اوتن
Van Montfort-Otten test
آزمون وان والن
Van Valen’s test
مرتب‌سازی دُمی وان زووِت
Van Zwet tail ordering
پیچش واندرموند
Vandermonde convolution
ماتریس واندرموند
Vandermonde matrix
تغییرپذیری
variability
متغیر
variable
آزمون نسبت احتمال دنباله‌ای با اندازه نمونه متغیر
variable-sample-size sequential probability ratio test
طرح متغیرها
variables plan
واریانس
variance
تحلیل واریانس
variance analysis
مقایسه‌های واریانس بر اساس نظریه جایگشت
variance comparisons based on permutation theory
مولفه‌های واریانس
variance components
اتّساع واریانس
variance dilation
تابع واریانس
variance function
عامل تورّم واریانس
variance inflation factor
واریانس توزیع احتمال
variance of a probability distribution
واریانس متغیر تصادفی
variance of a random variable
آزمون نسبت واریانس‌ها
variance ratio test
ماتریس واریانس-کوواریانس
variance-covariance matrix
نسبت واریانس
variance-ratio
تبدیل نسبت واریانس
variance-ratio transformation
تبدیل تثبیت واریانس
variance-stabilizing transformation
غیرعادی
variant
متغیر
variate
روش تفاضلی متغیری
variate difference method
1. تغییرات 2. وَردِش
variation
تغییرات خم
variation of a curve
وَردِش ثابتها
variation of constants
تغییرات پارامتر
variation of parameter
نسبت تغییرات
variation ratio
خاصیت کاهنده تغییرات
variation-diminishing property
خاصیت کاهنده تغییرات
variation-reduction property
روش واریمکس
varimax method
تغییرنگار
variogram
شاخص وارتیا
Vartia index
آزمون نرمال بودن واسیچک مبتنی بر آنتروپی
Vasicek entropy-based test of normality
عملگر برداری
vec operator
بردار
vector
داده‌های برداری
vectorial data
نمودار وِن
Venn diagram
توزیع وِرشیک
Vershik’s distribution
در برابر
versus
مرکز تصویر
vertex of projection
آسیب‌دیدگی
victimization
قضیه وینوگراد
Vinograd theorem
اعداد شاخص لذت‌باورانه
vintage method
فرایند زمان انتظار مجازی
virtual waiting-time process
تصویری‌سازی
visualization
آمارهای حیاتی
vital statistics
مشتق ولترّا
Volterra derivative
بسط ولترّا
Volterra expansion
توزیع فون میزس
Von Mises distribution
بسط فون میزس
Von Mises expansion
تقریب توزیع پلّه‌ای فون میزس
Von Mises step distribution approximation
توزیع ماتریسی فون میزس-فیشر
Von Mises-Fisher matrix distribution
آماره فون نوی‌مان
Von Neumann statistic
مدل رای‌دهی
voting model
پارادوکس رای‌دهی
voting paradox
دبلیو (W)-آماره
W-statistic
آزمون W‌_‌N‌^2
W_N^2 test
زمان انتظار
waiting time
توزیع وِیک‌بای
Wakeby distribution
برآورد شیب والْد (بارتلت)
Wald (Bartlett) slope estimation
توزیع والْد
Wald distribution
آماره والْد
Wald statistic
آزمون والْد
Wald test
آزمون والْد برای تقارن حاشیه‌ای
Wald test of marginal symmetry
نظریه تصمیم والْد
Wald’s decision theory
معادله والْد
Wald’s equation
اتحاد والْد
Wald’s identity
لم والْد
Wald’s lemma
آماره Wی والْد
Wald’s W-statistic
آزمون دونمونه‌ای والْد-وُلفوویتس
Wald-Wolfowitz two-sample test
آزمون والیس و مور برای فازفراوانی
Wallis and Moore phase-frequency test
فرمول والیس
Wallis’ formula
متوسط والْش
Walsh average
تابع والْش
Walsh function
شاخص والْش
Walsh index
تبدیل والْش-فوریه
Walsh-Fourier transform
نمونه‌گیری ربع سیار
wandering-quarter sampling
الگوریتم خوشه‌بندی وارْد
Ward’s clustering algorithm
حدهای وارینگ
Waring limits
توزیع وارینگ
Waring’s distribution
مدل وارینگ-هردان
Waring-Herdan model
خط هشدار
warning line
فاصله واسرشتاین
Wasserstein distance
توزیع واتسون
Watson’s distribution
آماره U‌^2ی واتسون
Watson’s U^2 statistic
شاخص برش موج
wave-cutting index
موجک
wavelet
همگرایی ضعیف
weak convergence
داده‌های ضعیف
weak data
قانون ضعیف اعداد بزرگ
weak law of large numbers
زنجیر ضعیفاً ارگودیک
weakly ergodic chain
فرایند ضعیفاً مانا
weakly stationary process
فرایند سایش
wear process
تعدیل وضع هوا
weather modification
تابع وبر
Weber function
قاعده وِدِل
Weddle’s rule
برآوردگر گاوه‌ای
wedge estimator
توزیع وایبول
Weibull distribution
فرایند وایبول
Weibull process
توزیع وایبول-نمایی
Weibull-exponential distribution
فرایند وایبول-پواسون
Weibull-Poisson process
قضیه تقریب وایرشتراس
Weierstrass approximation theorem
طرح توزین
weighing design
اریبی وزن
weight bias
وزن آرایه
weight of an array
وزن شواهد
weight of evidence
توزیع موزون
weighted distribution
فرایند تجربی موزون
weighted empirical process
کمترین توانهای دوم موزون
weighted least squares
برآوردگر رتبه‌ای کمترین توانهای دوم موزون
weighted least-squares rank estimator
میانگین موزون
weighted mean
نمودار نرمال موزون
weighted normal plot
میانگین شبه‌خطی موزون
weighted quasilinear mean
تقارن موزون
weighted symmetry
شاخص نیکویی برازش وایلر
Weiler’s index of goodness of fit
آزمون استقلال (متغیرهای) وایس
Weiss test of independence (of variables)
برآوردگرهای وایس‌گونه پارامترهای شکل
Weiss-type estimators of shape parameters
آزمون ولچ
Welch test
ملاک Vی ولچ (توسیع چندمتغیره)
Welch’s V-criterion (multivariate extension)
پیش‌بینی خوش‌کالبیده
well-calibrated forecast
خوش‌شرطیده
well-conditioned
ترکیب سازوار وست‌بِرگ برای آزمونها
Westberg adaptive combination of tests
آزمون وستنبِرگ برای پراکندگی
Westenberg test of dispersion
نابرابری وایل
Weyl inequality
آزمون ویلر و واتسون
Wheeler and Watson’s test
روش پاکیزه‌سازی وِری
Wherry clean-up method
نوفه سفید
white noise
آزمون بدمشخص‌سازی وایت
White test of misspecification
فرمول هموارسازی آماری ویتاکر-هندرسون
Whittaker-Henderson graduation formula
توزیع ویتاکرگونه
Whittaker-type distribution
رُمبش‌پذیر ویتمور
Whittemore’s collapsibility
آزمون ویتینگهیل-پات‌هاف
Whittinghill-Potthoff test
درستنمایی ویتل
Whittle likelihood
شاخص بهای عمده‌فروشی
wholesale price index
پهنا
width
زنجیر وینر
Wiener chain
اندازه وینر
Wiener measure
فرایند وینر
Wiener process
معادله وینر-هاف
Wiener-Hopf equation
نظریه پیشگویی وینر-کولموگوروف
Wiener-Kolmogorov prediction theory
قضیه نمایش ویزمن
Wijsman’s representation theorem
آزمون مجموع رتبه‌های ویلکاکسون
Wilcoxon rank-sum test
نمره‌های ویلکاکسون
Wilcoxon scores
آزمون رتبه‌ای علامت‌دار ویلکاکسون
Wilcoxon signed rank test
آزمون مقیاس ویلکاکسون‌گونه
Wilcoxon-type scale test
آزمونهای ویلکاکسون‌گونه برای فرضهای مقابل مرتب در بلوکهای تصادفیده
Wilcoxon-type tests for ordered alternatives in randomized blocks
برد شدید
wild shot
مقدار پرت
wild value
فرمول ویلک و کِمپتورن
Wilk and Kempthorne formula
بازه تحمل درونی و بیرونی ویلکس
Wilks’ inner and outer tolerance interval
ملاک لامبدای ویلکس
Wilks’ lambda criterion
آزمون ویلیامز (برای روند)
Williams’ test (of trend)
نابرابری وینکلر-گاوس (برای گشتارهای مطلق)
Winckler-Gauss inequality (for absolute moments)
نابرابری وینکلر-فون میزس‌گونه
Winckler-Von Mises type inequality
نمودار پنجره‌ای
window plot
پهنای پنجره
window width
وینزوریدن
Winsorization
وینزوریده
Winsorized
توزیع ویشارت
Wishart distribution
جادوی آن‌یزی
witch of Agnesi
طرح ویت
Witt design
تجزیه وُلد
Wold decomposition
نابرابری وُلفوویتس
Wolfowitz inequality
مدل وودبری
Woodbury model
فرمول وارون‌سازی وودروف
Woodroofe’s inversion formula
فرمول وول‌هاوس
Woolhouse’s formula
نوار اطمینان ورکینگ-هتلینگ-شفه
Working-Hotelling-Scheffe confidence band
کران وُرسلی-هانتر
Worsley-Hunter bound
توزیع پوشانده
wrapped distribution
توزیع کوشی پوشانده
wrapped-up Cauchy distribution
شیوه رد کردن رایت
Wright’s rejection procedure
رگرسیون غلط
wrong regression
آزمون مشخص‌سازی وو-هاسمن
Wu-Hausman specification test
روش 11-X
X-11 method
نمودار X خط (اِکس بار)
X-bar chart
رسام X‌-Y
X-Y plotter
ملاک یارنولد
Yarnold’s criterion
الگوریتم ییتس
Yates’ algorithm
تصحیح ییتس
Yates’ correction
تصحیح ییتس برای پیوستگی
Yates’ correction for continuity
قاعده ییتس-دوربین
Yates-Durbin rule
یوغ
yoke
شاخص بدرده‌بندی یودن
Youden misclassification index
مربع یودن
Youden square
نابرابری یانگ
Young inequality
متریک یوکیچ
Yukich metric
توزیع یول
Yule distribution
طرح یول
Yule scheme
ملاک Qی یول
Yule’s Q criterion
ملاک Yی یول
Yule’s Y criterion
آزمون Z نرمال بودن
Z-test of normality
تبدیل z
z-transformation
آماره آزمون زارِمبا
Zaremba test statistic
نابرابری زیلن
Zelen’s inequality
طرح ثابت تصادفیده زیلن
Zelen’s randomized constant design
برآوردگر زلنر
Zellner estimator
روش کنترل صفر
zero control method
درجه آزادی صفر
zero degrees of freedom
عنصر صفر
zero element
فاکتوریل صفر
zero factorial
تابع صفر
zero function
ماتریس صفر
zero matrix
چندجمله‌ای صفر
zero polynomial
قانون صفر-یک
zero-one law
همبستگی صفر-مرتبه
zero-order correlation
توزیع صفربریده
zero-truncated distribution
توزیع زتا
zeta distribution
تابع زتا
zeta function
قانون زیپف
Zipf’s law
همساز منطقه‌ای
zonal harmonic
چندجمله‌ای منطقه‌ای
zonal polynomial
نمودار منطقه‌ای
zone chart
مدل زیسکیند- مارتین
Zyskind-Martin model
لغات حسابداری بخش 15
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.