مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 18

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 18 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 18
B
دومین حرف الفبای انگلیسی، رقم 11 در مبنای 16
babylonian numeration
عدد نویسی بابلی
bac cab
بک – کب
bac cab rule
قاعده بک – کب
bachelier’s method
روش باشولیه
back log
سفارشات انجام نشده، عقب افتادگی، تراکم، عقب افتاده، معوق
back off angle
زاویه آزاد پشت، زاویه پشت، زاویه آزاد پشت دندانه
back pressure
فشار تخلیه، فشار انعکاسی، فشار برگشت، پس فشار
back slash
\ ممیز وارونه
back substitution
جای گذاری پس رو، جایگزینی پسرو
back to
دوباره برگشتن
back track
به عقب برگشتن، در جهت عکس پیمایش کردن، به بالا برگشتن
back tracking
در جهت عکس پیمایش کردن، مسیر برگشتی
back up
حمایت، زاپاس، پشتیبانی کردن، اضافی، یدکی، پشتیبان، پشت بند
background
پس زمینه، زمینه، سابقه، زمینه تجربی
backing bars
میله های پشتی، شمش های پشت بند
backing ring
حلقه پشت بندی
backing strap
تسمه پشت بندی
backing strip
تسمه پشت بندی، تسمه پشت بند، پشت بندی تسمه ای
backlash
گشادی، لقی، جای بازی، لقی
backtrack
از آخر به اول برگشتن، در جهت عکس پیمایش کردن، به بالا برگشتن
backward
پسرفتی، پس رو، به عقب، قهقرائی، به پشت
backward computations
محاسبات پسرو، محاسبات معکوس
backward difference
تفاضل پسرو
backward difference operator
عملگر تفاضلی پسرو
backward differences
تفاضلات پسرو
backward emission
گسیل پسرو
backward equation
معادله پس رو، معادله قهقرائی
backward indention
پله ای به طرف عقب
backward induction
استقرای پسرو
backward induction method
روش استقرای پس رفتنی
backward linkage
ارتباط پسین
backward pass
مرور به پس
backward planning
برنامه ریزی رو به عقب، طرح ریزی از جلو به عقب، طرح ریزی پس رو، طرح ریزی معکوس
backward substitution
جایگذاری از پایین
Bair category theorem
قضیه رسته ای بئر
Bair condition
شرط بئر
bair function
تابع بئر
bair measure
اندازه بئر
Bair set
مجموعه بئر
bair space
فضای بئر
bair zero dimensional space
فضای صفر بعدی بئر
bair’s set
مجموعه بئر
balance
موازنه، توازن، تراز، مانده، تعادل، ترازو، مانده حساب، تتمه، باقیمانده، ترازش، متعادل کردن
balance carried forward
مانده منقول به صفحه بعد، مانده منقول
balance delay curve
منحنی تأخیر تعادل
balance equation
معادله تعادل
balance sheet
ترازنامه، بیلان
balance sheet equation
معادله ترازنامه
balance tree
درخت متوازن
balanced
متوازن، متعادل، ترازمند، ترازیده
balanced block design
طرح بلوکی متعادل
balanced circuit
مدار متعادل
balanced difference
تفاضل متعادل
balanced differences
تفاضل های متعادل
balanced functor
تابعگون متعادل
balanced hull
غلاف متعادل
balanced incomplete block design
طرح بلوکی ناکامل متعادل
balanced range of error
دامنه خطای متعادل
balanced runner
راهگاه متوازن
balanced sample
نمونه متعادل
balanced set
مجموعه متعادل
balancing transportation model
مدل ترابری متوازن
balking
امتناع
ball
جسم کروی، گلوله، توپی، دکمه، ساچمه، توپ، گوی، مهره
ball bouncing
برگشت توپ
ball bouncing problem
مساله برگشت توپ
ball in metric space
گوی در فضای متریک
ball shaped
گوی مانند، کروی، به شکل گوی
ball valve
شیر کروی، شیر ضربه ای، سوپاپ ساچمه ای
ballistics
پرتابه شناسی، علم پرتاب
ballot
برگه انتخابات
ballot box
صندوق رأی
ballot problem
مسأله رأی گیری
ballot theorem
قضیه رأی گیری
Banach algebra
جبر باناخ
Banach analytic space
فضای تحلیلی باناخ
Banach area of a surface
مساحت باناخ یک رویه
Banach dieudonne theorem
قضیه باناخ-دیودونه
Banach fixed point theorem
قضیه نقطه ثابت باناخ
Banach integral
انتگرال باناخ
Banach lattice
مشبکه باناخ
Banach mazur convergence theorem
قضیه همگرایی باناخ-مازور
Banach space
فضای باناخ
Banach star algebra
جبر ستاره ای باناخ
Banach Steinhaus theorem
قضیه باناخ-اشتینهاوس
Banach Tarski paradox
پارادوکس باناخ-تارسکی
band
نوار، نواره
band chart
نمودار نواری
band gap
ظرفیت نواری
band machine
ماشین اره نواری
band matrix
ماتریس نواری
banded
نواری
bounded above
بالا کراندار
bounded from above
بالا کراندار
bounded below
پایین کران دار
bounded from below
پایین کران دار
bounded convergence theorem
قضیه همگرایی (دنباله های) کران دار
bounded function
تابع کران دار
bounded linear operator
عملگر خطی کران دار
bounded linear transformation
تبدیل خطی کران دار
bounded matrix
ماتریس کران دار
bounded measurable function
تابع اندازه پذیر کراندار
bounded measure
bounded measure space
فضای اندازه کران دار
bounded metric space
فضای متریک کراندار
bounded operator
عملگر کراندار
bounded sequence
دنباله کران دار
bounded set
مجموعه کران دار
bounded uniform space
فضای یکنواخت کراندار
bounded variation
تغییر کراندار
boundedness principal
اصل کرانداری
bank credit
اعتبار بانکی
bank interest
ربح بانکی، بهره بانکی
bank rate
نرخ بانکی
bank rate of discount
نرخ تنزیل بانکی
banked
مانع
banked curve
منحنی مانع
banks
موجودی نزد بانک ها
bar
خط، میله، اهرم، بند، میله مدرج، خرپا، پایه، حایل، خط کسری
bar chart
نمودار میله ای، نمودار ستونی، نمودار مستطیلی، نمودار نواری
bar code
رمز میله ای، رمز نواری
bar code reader
خواننده رمز نواری
bar diagram
شکل ستونی، نمودار میله ای، نمودار ستونی، نمودار خطی
bar printer
چاپگر میله ای
barn
واحد سطح معادل 1024 سانتیمتر مربع
barometric
فشاری
barometric equation
معادله فشاری
barrel
بشکه، لوله، استوانه گردان، بشکه ای، قرقره غلتک
barrel printer
چاپگر بشکه ای
barreled space
فضای چلیکی
barrier
حصار، سد، مانع، تکه جدار، تور سیمی
barycenter
گرانیگاه، مرکز ثقل، مرکز فشار، گران مرکز، مرکز جرم
barycentric coordinates
مختصات گرانیگاهی، مختصات مرکز ثقل، مختصات مرکز جرم
barycentric coordinates
مختصات گرانیگاهی
base
پایه
base angles of a triangle
زوایای مجاور به قاعده مثلث
base circle
دایره مبنا
base criteria
معیار اصلی
base field
هیئت پایه
base for a topology
پایه توپولوژی
base for logarithm
پایه برای لگاریتم، مبنای لگاریتم
base level of consumption
سطح پایه مصرف
base line
خط صفر، خط مبنا، خط اصلی، خط کور
base of a logarithmic function
پایه تابع لگاریتمی
base of a number system
پایه دستگاه عددی، مبنای یک دستگاه شمار
base of a solid
قاعده یک جسم
base of a topological space
پایه فضای توپولوژیک
base of a triangle
قاعده مثلث
base of natural logarithm
پایه لگاریتم طبیعی
base of neighborhoods
پایه همسایگی ها
base of triangle
قاعده مثلث
base period
دوره پایه
base price
قیمت مبنا
base space of a fiber bundle
فضای پایه کلاف تاری
base value
مقدار پایه
based on
بر اساس، بر پایه ی
bases adjacent
پایه های مجاور
basic
اصلی، اساسی، پایه، پایه ای، مبنایی، مقدماتی، اصلی
basic condition
شرط اساسی
basic control
کنترل اساسی
basic data
داده های پایه ای، داده اصلی
basic dual solution complementary
مکمل جواب پایه دوگان
basic feasible
شدنی پایه
basic feasible partition
افراز شدنی پایه
basic feasible solution
جواب شدنی پایه، جواب ممکن بنیادی، جواب شدنی اصلی، جواب اساسی، جواب اساسی موجه
basic field of a linear space
هیأت پایه ای فضای خطی
basic form
فرم اساسی
basic fractions
کسر های بنیادی
basic induction principle
اصل استقرای اساسی
basic information
اطلاع پایه ای
basic Jordan block
قالب ژردان اساسی
basic Jordan blocks
قطعات بنیادی ژردان
basic matrix
ماتریس بنیادی
basic operation
عمل اصلی
basic policy
سیاست اساسی
basic reason
دلیل اساسی
basic rectangle
مستطیل اساسی
basic sets of a linear space
مجموعه های پایه ای فضای خطی
basic solution
جواب پایه ای، جواب پایه، حل اساسی
basic space
فضای پایه
basic standard
استاندارد اساسی
basic time
زمان پایه
basic variable
بردار پایه، متغیر اصلی، متغیر پایه، متغیر پایه ای، متغیر اساسی
basic variables
متغیر های پایه
basic vector
بردار پایه ای
basically
اساسی، اساسا، ابتدایی، بنیادی، پایه ای
basic
اساسی، اساسا، ابتدایی، بنیادی، پایه ای
basis
پایه
basis frequency
کم بسامد
basis of a vector space
پایه فضای برداری، پایه یک فضای برداری
basis of commutative group
پایه گروه جابجایی پذیر
basis of module
پایه مدول
basis of vectors
بردار های پایه، بردار های پایه ای
basis vector
بردار پایه
batch
دسته، دسته ای، بسته ای، تک برنامه ای
batch control sheet
برگ کنترل دسته
batch processing
پردازش دسته ای، تعمیر دسته دسته
batch production
تولید انبوه، تولید دسته ای
batch
انباشته، گروه، قسمت-قسمتی، دسته، مقدار، یک سری، یک سفارش، یک محموله
bath
حوضچه، حمام، خزینه
Bayes action
عمل بیز
Bayes basic theorem
قضیه اصلی بیز
Bayes corollary
قضیه فرعی بیز
Bayes criterion
ملاک بیزی، محک بیز
Bayes formula
فرمول بیز
Bayes loss
زیان بیز
Bayes postulate
اصل بیز، فرض مسلم بیز
Bayes rule
قاعده بیز، قانون بیز
Bayes theorem
قضیه بیز
Bayes decision rule
قاعده تصمیم بیز
Bayes estimator
برآورد کننده بیزی
Bayes formula
فرمول بیز
Bayes loss
زبان بیز، زیان بیزی
Bayes procedure
شیوه بیز
Bayes risk
مخاطره بیزی، مخاطره بیز، مخاطره بیس
Bayes rule
قانون بیس
Bayes theorem
قضیه بیز
Bayesian
بیزی
Bayesian analysis
تجزیه و تحلیل بیزی
Bayesian concept
مفهوم بیزی
Bayesian criterion
ملاک بیزی، معیار بیزی
Bayesian distribution
توزیع بیزی
Bayesian inference
استنباط بیزی، استنباط به شیوه بیز
Bayesian interval
فاصله بیزی
Bayesian limit
حد بیزی
Bayesian method
روش بیزی
Bayesian prediction
پیشگویی بیزی
be able to
قادر باشد
be sure
ثابت کنید، مطمئن، یقینا، محققا، البته، در حقیقت، مسلم، به طور قطع
bead
برجستگی، زبانه، لایه، زنجیره، مهره
beam
دسته، اشعه، پرتو، شعاع، تیر
beam compass
پرگار بازو دار
beam numbers
عدد های تیری
bearing in the mind that
توجه داریم که
bearing
تکیه گاه، سمت و جهت، وضعیت نقطه ای نسبت به مبدأ، محور
beat
تپش
beats
ضربان
because
چون، زیرا
because of
بدین دلیل، بواسطه، اما به علت
bed
بستر، کف، کفی، لایه، پشته، طبقه، لایه بندی، بستر گذار
bee line
اقصر فاصله، خط راست
before decimal
قسمت صحیح عدد حقیقی
behave
عمل کردن، رفتار کردن
behavior
طرز عمل و عکس العمل، رفتار، وضع، روش عمل، کردار
behavior
رفتار
Behrens Fisher test
آزمون برنس-فیشر
Behrense Fisher’s problem
مسأله بهرنز-فیشر
bei
بی
bei function
تابع بی
being processed
که پردازش می شوند
bell curve
منحنی زنگی شکل، منحنی زنگ
bell graph
نگار زنگسان، نمودار زنگی
bell shaped
زنگی شکل، زنگوله ای، زنگدیس، زنگی، زنگوله ای شکل
bell shaped curve
خم زنگدیس
belong
متعلق بودن، تعلق داشتن
belonging
متعلق بودن، تعلق داشتن، تعلق
belonging relation
رابطه تعلق
below
پائین، زیر
belt
نوار، بند، زبانه قفل، تسمه، منطقه
belt theorem
قضیه تسمه
bench
میز دستگاه، میز، کارگاه، میز کار
bench inspector
بازرس میز کار
bench vise
گیره، گیره میزی
benchmark
مارک دستگاه، معیار، نشانه مبنا، نشان، محک، نشانه
bend
خم کردن، خمش، خم، خمیدگی، گره، زانویی
bend point
نقطه خمش
bend point of a curve
نقطه عطف منحنی
bend up
خمیدگی، خم کردن، پیچ
Bend
خمیدگی، خم کردن، پیچ
bending
خمشی، خمش، انحناء، خمیدگی، خمکاری
bending a surface
خماندن رویه
bending invariant
پایای خمش
bending moment
گشتاور خمشی
benefit
منفعت، سود، نفع، مستمری، استفاده
benefit cost analysis
تحلیل هزینه-فایده
benefit cost ratio
نسبت فایده-هزینه
bent
خمش، قاب، مقدار خمش، خم، پایه
Bernoulli differential equation
معادله دیفرانسیل برنولی
Bernoulli distribution
توزیع برنولی
Bernoulli equations
معادلات برنولی
Bernoulli function
تابع برنولی
Bernoulli Lemniscate
پروانه برنولی
Bernoulli method
روش برنولی
Bernoulli model
مدل برنولی
Bernoulli number
عدد برنولی
Bernoulli numbers
اعداد برنولی
Bernoulli periodic functions
توابع متناوب برنولی
Bernoulli polynomial
چندجمله ای برنولی
Bernoulli polynomials
چندجمله ای های برنولی
Bernoulli process
فرآیند برنولی
Bernoulli scheme
شمای برنولی، طرح برنولی
Bernoulli shift
تغییر جای برنولی
Bernoulli spiral
مارپیچ برنولی
Bernoulli theorem
قضیه برنولی
Bernoulli trial
امتحان برنولی، آزمایش برنولی
Bernoulli trials
امتحان های برنولی
Bernoulli’s differential equation
معادله فاصله برنولی
Bernoulli’s equation
معادله برنولی
Bernoulli’s form of law of large numbers
قانون اعداد بزرگ به صورت برنولی
Bernoulli’s formula
فرمول برنولی
Bernoulli’s theorem
قضیه برنولی
Bernstein curve
خم برتران، خم مزدوج
associate curve
خم برتران، خم مزدوج
conjugate curve
خم برتران، خم مزدوج
Bernstein theorem
قضیه برشتین
Bertrand curve
خم برتران، خم مزدوج، منحنی برتراند
Bertrand paradoxes
باطل نمای برتران
Bertrand postulate
اصل برتراند
Bessel differential equation
معادله دیفرانسیل بِسل
Bessel functions
تابع های بسل
Bessel inequality
نابرابری بسل
Bessel integral
انتگرال بسل
Bessel interpolation formula
فرمول درونیابی بسل
Bessel inequality
نامساوی بسل
best approximation
بهترین تقریب
best approximation of a continuous function
بهترین تقریب تابع پیوسته
best approximation of an irrational number
بهترین تقریب عدد گنگ
best asymptotically normal
بهترین به طور مجانبی نرمال، بهترین مجانبا نرمال
best asymptotically normal estimator
بهترین برآورد کننده مجانبا نرمال
best decimal approximation
بهترین تقریب اعشاری
best distribution
توزیع بتا
best estimate
بهترین برآورد
best estimator
بهترین برآورد کننده
best invariant estimator
بهترین برآوردکننده ناوردا
best linear unbiased estimate
بهترین برآورد خطی نااریب
best linear unbiased estimator
بهترین برآوردکننده خطی نااریب
best of a logarithmic function
پایه تابع لگاریتمی
best prediction equation
بهترین معادله پیش بینی
best prediction line
بهترین خط پیش بینی
best predictor
بهترین پیشبین
bet
شرط بستن، شرط بندی
beta
دومین حرف الفبای یونانی، بتا، ?
beta distribution
توزیع بتا
beta distribution law
قانون توزیع بتا
beta function
تابع بتا
beta integral
انتگرال بتا
beta probability distribution
توزیع احتمالات بتا
betti group
گروه بتی
betti numbers
عدد های بتی
between
میان، بین، در میان
betweenness
میانوند، بینیت، میان بودن
betweenness axiom
اصل موضوع میانبود، اصل موضوع بینیت
betweenness axioms
بنداشت میانبود
bevel
شیبدار، اریب، گونیا، نبشی، مورب
bevel protractor
نقاله نجاری، نقاله مورب
beyond
ماوراء، خارج است، دورتر، برتر از
Bezout theorem
قضیه بزو
bezout’s theorem
قضیه بزو
bi
پیشوندی به معنای دوتایی یا دودویی
biadditive
دو جمعی، دو جمعپذیر
biadditive mapping
نگاشت دو جمعی
bianchi identities
اتحاد های بیانکی
bianchi identity
اتحاد بیانگی، همانی بیانکی
bias
اریبی، اریب، پیش طوری، تمایل یک طرفه، مور، مایل، پیش قدر، متمایل، تورش
bias error
خطای اریبی
bias in cluster sampling
اریبی در نمونه گیری خوشه ای
biased
اریب شده، پیشقدر، اریب، تور
biased estimator
برآورد کننده اریب
biased sample
نمونه اریب
biased sampling
نمونه برداری غیر تصادفی، نمونه برداری نامتعادل، نمونه گیری جهت دار، نمونه گیری اریب، نمونه برداری، نمونه برداری غیر تصادفی
biased statistic
آماره اریب
biased test
آزمون اریب
biaxial
دو محوری
bicompact set
مجموعه فشرده
bicomplex
مجتمع مضاعف
biconcave
مقعر الطرفین
biconditional
دو شرطی، ترکیب دو شرطی، گزاره دو شرطی
biconditional composition
ترکیب دو شرطی
biconditional connective
ادات ترکیب دو شرطی
biconditional proposition
گزاره دو شرطی
biconditional sentence
گزاره دو شرطی
biconditional statement
گزاره دو شرطی
bicone
دو مخروطی، دو مخروط با قاعده مشترک
bicontinuous
از دو سو پیوسته، دو پیوسته، پیوسته دو سویی
bicontinuous function
تابع دو پیوسته
bicontinuous mapping
نگاشت دو سو پیوسته
biconvex
محدب الطرفین
bicorn
دو شاخه
bicorn curve
منحنی دو شاخه
bicuspid
دو گوشه، دو دندانه، دو پایه
bidual
همزاد دوم، دوگان دوم، همتای دوم
bidual space
فضای دوگان دوم
Bieberbach conjecture
حدس بییرباخ
bifocal
دو کانونی
big
بزرگ
big bang
صدای بزرگ
big crunch
انهدام بزرگ
big M method
روش M-بزرگ
big M method analysis
آنالیز روش M بزرگ
bigraph
گراف دو بخشی
biharmonic
دو هماهنگ، دو همساز
biharmonic boundary value problem
مسأله مقدار مرزی همساز دوگانه
biharmonic function
تابع همساز دوگانه
biholomorphic mapping
یک ریختی تحلیلی
bijection
تابع دو سو، نگاشت دو سو، دوسویی، نگاشت دو سویی، نگاشت یک به یک و پوشا
bijection mapping
نگاشت دو سویی، دو سویی، نگاشت دو سو
bijective
دو سویی، متقابل، نگاشت دو طرفه، گسترش
bijective correspondence
رابطه دو سویی
bijective function
تابع پوشا، تابع دو سو
bijective transformation
تبدیل دو سو، تبدیل دو خطی
bilateral
دو طرفه، دو جانبه
bilinear form
صورت دو خطی، صورت مضاعف خطی، فرم دو خطی
bilinear
دوخطی
bilinear form
فرم دوخطی
bilinear functional
تابعک دو خطی
bilinear interpolation
درون یابی دو خطی
bilinear mapping
تبدیل دو خطی، نگاشت دو خطی
bilinear operation
عمل دو خطی
bilinear transformation
تبدیل دو خطی
bill
برات، سیاهه، پیشنهاد، سیاهه کالا، طرح قانونی، صورتحساب
bill of loading
بارنامه کشتی، بارنامه حمل کالا
bill of material
صورت ریز مواد، لیست مواد
bill payable
سفته های پرداختنی، اسناد پرداختنی، برات پرداختنی
billet
شمش چهارگوش، شمش سبک
billing
نوشتن صورت حساب
billing
ارسال صورت حساب، صورتحساب نویسی، صدور صورتحساب
billion
میلیارد، بیلیون، در آمریکا 109، در انگلستان 1012
bimetallic strip
زوج فلز تسمه ای، نوار دو فلزی، تسمه دو جنسه
bimodal
دو نمایی، دو مدی
bimodal distribution
توزیع دو مدی
bimodule
دو مدول
binary
در مبنای دو، دو تایی، دودویی، دو جایی، دو گانه، پایه دودویی، مضاعف، دو وضعیتی، مزدوج
binary arithmetic
حساب در مبنای دو
binary base
مبنای دو، پایه دو
binary binet’s rule
قاعده بینه دودویی
binary connective
ادات دو طرفی، ادات دو تایی
binary counter
شمارنده دودویی
binary digit
بیت، رقم دودویی
binary experiment
آزمایش دوتایی
binary fission
انشقاق دویی
binary logarithm
لگاریتم دودویی
binary number system
دستگاه اعداد دودویی، دستگاه اعداد در مبنای دو، دستگاه دودویی
binary operation
عمل دوتایی، قانون ترکیب داخلی، عمل دو جایی
binary relation
رابطه دوتایی
binary scale
مقیاس دودویی
binary system
دستگاه دودویی، دستگاه اعداد دودویی، دستگاه عددنویسی پایه دو، دستگاه اعداد مبنای دو، دستگاه دوتائی
binary tree
درخت دودویی
binary tree traversal
پیمایش درخت دودویی
bind
مرتبط کردن، بستن
binding constraints active tight
محدودیت های فعال مار تنگ
Binet formula
فرمول بینه
binomial
دوجمله ای
binomial approximation
تقریب دو جمله ای
binomial array
مثلث خیام-پاسکال
binomial coefficient
ضریب دوجمله ای
binomial coefficients
ضرایب دوجمله ای، ضریب های دوجمله ای
binomial congruence
همنهشتی دوجمله ای
binomial distribution
توزیع دوجمله ای
binomial distribution law
قانون توزیع دوجمله ای
binomial equation
معادله دوجمله ای
binomial expansion
بسط دوجمله ای، بسط نیوتن
binomial expression
عبارت دو جمله ای
binomial formula
فرمول دوجمله ای
binomial indicatrix
نشانگر قائم دوم
binomial integral
انتگرال دوجمله ای
binomial probability distribution
پخش احتمال دوجمله ای، توزیع احتمال دوجمله ای
binomial series
سری دوجمله ای
binomial theorem
قضیه دوجمله ای، دستور دوجمله ای، دوجمله ای نیوتن
binomial trial
امتحان دو جمله ای
binormal
بی نرمال، قائم دوم، هنجار دوم، دو ستون
binormal indicatrix
نشان گر قائم دوم
bioassay
آزمون زیستی
biorthogonal
دو متعامد، دو متعامدی
bipartite
دو قسمتی
bipartite graph
گراف دو بخشی
Bigraph
گراف دو بخشی
bipoint
دو نقطه
bipolar
دو قطبی
bipolar coordinates
مختصات دو قطبی
bipolar theorem
قضیه دو قطبی
bipunctual coordinates
مختصات نسبت به دو نقطه
bipyramid
دو هرم با قاعده مشترک، هرم مضاعف
biquadratic
درجه چهارم، دو مجذوری
biquadratic equation
معادله دو مجذوری، معادله درجه چهارم
birefraction
دو انکساری، دو شکستی
birectangular spherical triangle
مثلث کروی دو قائمه ای
Birkhoff integral
انتگرال برکاف
birth
تولد
birth and death
تولد و مرگ
birth and death process
فرایند زاد و مرگ
birth process
فرایند زاد
birth rate
میزان تولد
bisect
دو نیمه کردن، نصف کردن
bisect in area
منصف در مساحت
bisection
تنصیف، دو بخشی، نیمسازی
bisection method
روش تنصیف
bisection transposition method
روش تنصیف-تراش
bisector
منصف، نیمساز
bisector of a line segment
عمود منصف، منصف یک پاره خط
bisector of angle
نیمساز زاویه
bisector plane
صفحه منصف، نیمساز
bisectrix
منصف، نیمساز و خط منصف، منصف زاویه
bisquare equation
معادله دو مجذوری
bissextile
سال کبیسه
bit
بیت، نوکی، نیش، رقم دودویی، ذره، خرده
bitmap
نقشه بیتی
biunique
دو سویی، یک به یک و دو جانبه
biunique correspondence
تناظر یک به یک
biunivocal
دو سویی
biunivocal correspondence
رابطه دو سویی
biunivocal mapping
گسترش دوسویی
bivariant
دو متغیری
bivariate
دو متغیری، دو متغیره
bivariate analysis
تحلیل دو متغیره
bivariate binomial distribution
توزیع دو جمله ای دو متغیره
bivariate conditions
شرایط مرزی، شرایط حدود، شرایط کرانه ای
bivariate distribution
توزیع دو متغیره
bivariate generating function
تابع مولد دو متغیره
bivariate normal distribution
توزیع نرمال دو متغیره
bivariate normal surface
سطح دو متغیری نرمال
bivariate transformation
تبدیل دو متغیره
bivector
دو برداری
black
سیاه
black box
جعبه سیاه
black hole
چاله سیاه
bladed ejector
پران تیغه ای
bladed wheel
چرخ پره دار، چرخ پره
Bland’s cycling prevention rule
قاعده ممانعت دوری بلند
blended surface
سطح آمیخته، رویه آمیخته
blank
ستون خالی، جای خالی، کار نشده، فضای خالی، خالی، صفحه فرم
blanket insurance
بیمه کلی، بیمه جامع
blistering
طبله کردن
block
قطعه، بستن، سد شدن، توده، سد کردن، مانع، بلوک، دسته، بخش، بلاک، جدول، جسم، قطعه ای بجرم، دسته
block design
طرح بلوکی
block diagonal matrix
ماتریس قطری قطعه ای
block diagram
نمودار قطعی، نمودار خانه ای، نمودار بلوکی
block effect
اثر بلوکی
block effects
اثر های بلوکی
block matrix
ماتریس بلاکی
block multiplication
ضرب جدولی، ضرب بلوکی
block pivot
محور گیری بلوکی
block pivoting
محورگیری بلوکی
block scanning
قطعه خوانی
blocking
قطعه بندی، قالب کردن، قالبزنی
blocking hyperplane constraint
محدودیت ابرصفحه مسدود کننده
blocking variable
متغیر بلوک بندی
blood
خون
blood pressure
فشار خون
blow
دمیدن، وزیدن
blow hole
مک هوا، حفره، مک
blue print
چاپ آبی، نقشه محصول، چاپ اوزالید، نقشه، طرح، نقشه اوزالید
blunder
خبط
bob
شاقول، وزنه
body
جسم، بدنه
bogie
چرخ جفتی، واگن تخت، واگن بی لبه
boil
جوشیدن، جوشش
boiler
ظرف، شکل
bold face type
حروف سیاه برجسته
bolster plate
صفحه بالشتک
Boltzmann constant
ثابت بولتسمان
Boltzmann constant
ثابت بولتسمان
Boltzmann equation
معادله بولتسمان
Boltzmann relation
رابطه بولتسمان
Bolyai’s geometry
هندسه بویایی
bolzano weierstrass theorem
قضیه بولتسانو-وایراشتراس
bolzano’s theorem
قضیه بولزانو
bond
قرضه، اوراق قرضه، سند قرضه، تعهد قانونی، اتصال، ضمانت نامه، قید، بست
bond discount
تنزیل اوراق قرضه، تنزیل اوراق بهادار
bonds payable
اوراق قرضه، اوراق قرضه پرداختنی
Bonnet mean value theorem
قضیه مقدار میانگین بونه
bonnet theorem
قضیه بونه
bonus
پاداش، اضافه پرداخت، جایزه، فوق العاده، انعام
book keeping
دفترداری، حسابداری
book of original entry
دفتر روزنامه
book value
ارزش دفتری
bookkeeping system
سیستم دفترداری
Boolean
بولی، بولیین
Boolean algebra
جبر بول
Boolean equation
معادله بولی
Boolean expression
عبارت بولی
Boolean function
تابع بولی
Boolean lattice
مسأله بولی، جبر بولی
Boolean logic
منطق بولی
Boolean matrix
ماتریس 0 و 1، ماتریس بولی
Boolean notation
نمادگذاری بولی
Boolean operation
عمل بولی
Boolean operations
عمل های بولی
Boolean product
ضرب بولی، حاصل ضرب بولی
Boolean ring
حلقه بولی
Boolean space
فضای بولی
booster
توان افزای، فشار افزای، توان افزا
bootstrap loader
بار کننده خود راه انداز
border
کران، کنار، لبه، کناره، مرز، دوره، سرحد، مرز، حاشیه، مرز بستن
border line
خط مرزی
border price
قیمت مرزی
bordered hessian determinant
دترمینان مرزی هسین
bore
سوراخ کردن، سوراخ، دهانه، قطر داخلی، حفره، کردن قطر داخلی لوله، روزنه، گرد
Borel class
رده بورل، کلاس بورل
Borel field
هیأت بورل، رده بورل
Borel Lebesgue theorem
قضیه بورل-لبگ
Borel measurable
برل – اندازه پذیر
Borel measurable function
تابع برل – اندازه پذیر
Borel measure
اندازه بورل
Borel sets
مجموعه های بورل
boring mill
فرز سوزاخ تراشی، میله داخل تراشی
Bose Einstein distribution
توزیع بوز-اینشتین
boss centered leadership
رهبری با تمرکز روی مدیر
both inclusions
این دو رابطه شمول
both quotients
هر دو کسر
Bott generators
مولد های بوت
Bott genertor
مولد بوت
Bott isomorphism
یکریختی بوت
bottleneck
تنگنا، دهانه بطری، گلوگاه، گلوگاه تولیدی
bottom
ته، پایین، کف، در پایین
bottom up
پایین به بالا
bottoming tap
قلاویز پسرو، قلاویز نهایی، قلاویز انتها رزوه کن
bouncing
برگشت
bound
کران
bound from above
کراندار از بالا
bound from below
کران دار از پایین
bound index
اندیس مقید
bound occurrence
مورد پابند
bound of a function
کران تابع
bound variable
متغیر پابند، متغیر مقید
boundary
مرزی، کرانه، مرز، سرحد، حد، کرانه
boundary above
از بالا کراندار، کران دار از بالا
boundary condition
شرط مرزی
boundary conditions
شرایط مرزی، شرایط کرانی، شرایط حدی
boundary equation
معادله مرزی، معادله حدی
boundary layer
لایه مرزی
boundary line
خط مرزی، دوره، مرز
boundary of a set
مرز مجموعه
boundary operator
عملگر مرزی
boundary point
نقطه مرزی، نقطه کرانه ای
boundary point of a set
نقطه مرزی یک مجموعه
boundary set
مجموعه مرزی
boundary space
فضای مرزی
boundary value problem
مساله مقدار مرزی
boundary values
مقادیر مرزی
Boundaryless
نامحدود، بی لبه، بی کران
bounded
کراندار، محدود، کرانه دار، محصور، پایاندار
bounded above
از بالا محدود باشد به، از بالا محدود، از بالا کراندار، کراندار از بالا
bounded away from zero
کراندار دور از صفر
bounded below
از پایین محدود، از پایین کراندار، کراندار از پایین
bounded by
محدود به
bounded convergence
همگرایی محدود
bounded convergence theorem
قضیه همگرایی (دنباله های) کراندار، قضیه همگرایی محدود
bounded distance
فاصله کراندار، دوری کراندار
bounded distributive lattice
شبکه پخش پذیر کران دار
bounded from above
کراندار از بالا
bounded from below
کران دار از پایین
bounded from the left
محدود از چپ
bounded from the right
محدود از راست
bounded function
تابع کراندار، تابع محدود
bounded interval
فاصله کراندار، بازه کراندار
bounded linear operator
عملگر خطی کراندار
bounded linear transformation
تبدیل خطی کراندار
bounded matrix
ماتریس کراندار
bounded measurable function
تابع اندازه پذیر کراندار
bounded measure
اندازه کراندار
bounded measure space
فضای اندازه کراندار
bounded metric space
فضای متریک کراندار
bounded operator
عملگر کراندار
bounded sequence
دنباله کراندار، دنباله محدود، دنباله کناره دار
bounded set
مجموعه کراندار
bounded sets
مجموعه های کراندار
bounded simplex algorithm
الگوریتم سیمپلکس محدود
bounded simplex tableau
جدول سیمپلکس کران دار
bounded subset from the left
بخش کراندار از پایین
bounded subset from the right
بخش کراندار از بالا
bounded system
دستگاه مقید
bounded uniform space
فضای یکنواخت کراندار
bounded variable
متغیر کراندار
bounded variables
متغیر های محدود، متغیر های با پایان، متغیر های حد دار، متغیر های کراندار
bounded variables case
حالت متغیر های کران دار
bounded variation
با تغییرات محدود، تغییر کراندار
Boundedly
به طور کراندار، محدودا، به طور محدود، کران دار
boundedly convergence
همگرایی کراندار، همگرایی محدود
boundedly convergence sequence
دنباله همگرای کراندار، دنباله محدودا همگرا
boundedness
کرانداری
boundedness principle
اصل کرانداری
boundedness theorem
قضیه کرانداری
boundless
نامحدود، بی کران
bow
کمان، قوس، خم شدن
bow compass
نوعی پرگار
bow compasses
پرگار کروی
bowl
کاسه، پیاله، کاسه راهنما، جام
box
مربع، خالی
box design
طرح مستطیلی، طرح جعبه ای
box jig
جیگ صندوقی
brace
ابرو، آکولاد، آغوشک
braces
دو ابرو، آکولاد
Brachistochrone curve
خم کوتاه ترین زمان
Brachistochrone problem
مسأله خم کوتاهترین زمان
bracket
قلاب، کروشه، پرانتز، چنگک
bracket function
تباع درست، تابع بخش، درست
bracket product
حاصلضرب کروشه ای
bracketing method
روش محاصره، روش محدود سازی
brackets
کروشه های [ ]
branch
شاخه ای
branch cut
برش فرعی، بریدگی شاخه ای
branch of a curve
شاخه یک منحنی
branch of a function
شاخه تابع
branch of a hyperbola
شاخه یک هذلولی
branch point
نقطه انشعاب، نقطه شاخه، نقطه فرعی، نقطه شاخه ای
branched chain
زنجیره شاخه وار
branching
شاخه ایجاد کردن، شاخه ای
branching process
فرایند شاخه ای
Brauer group
گروه براوئر
Brauer theorem
قضیه براوئر
breadth
عرض، پهنا، پهنه
breadth first search
جستجوی عرضی، جستجوی ردیفی
break
قطع
break down
تجزیه کردن
break even
سر به سر شدن، بی سود، سر به سر
break even analysis
تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر، تجزیه و تحلیل سر به سری، تحلیل نقطه سر به سری
break even point
نقطه سر به سری، نقطه سر به سر
breakdown
از کار افتادگی
Brianchon theorem
قضیه بریانشون
bridge
پل
bridge crane
جرثقیل پلی
bridge deck
یک دسته ورق بازی
bridge of a graph
پل گراف
bridge welding
جوش پل واره
briefly
مختصرا
Briggs logarithm
لگاریتم بریگس
Briggs logarithm base
مبنای لگاریتم بریگس
bring into
به روی بردن، مورد دقت قرار دادن، گذاشته شدن
British association thread
پیچ اتحادیه مهندسین انگلیسی
broad
عریض، پهن، گشاده، منبسط
broaden
تعریض، پهن کردن
Broadway
از عرض، از پهنا
broadwise
از عرض، از پهنا
broken
شکسته، منکسر
broken interval
فاصله منقطع
broken line
خط شکسته، خط منکسر
Brouwer’s fixed point theorem
قضیه نقطه ثابت براور
Brownian motion
حرکت براونی
browser
بررسی کننده
browsing
بررسی
BTRAN
پسرو
bubble
حباب، جوشیدن
bucket
سبد، ملاغه، سطل
bucket conveyor
نقاله سطلی
bucket elevator
بالابر سطلی زنجیره ای
buckle
سگک، قلاب، کمانه کردن
Budan’s theorem
قضیه بودان
budget
بودجه
budget allotment
تخصیص بودجه
budget of survey
بودجه آمارگیری
budgetary accounting
حسابداری بودجه، حسابداری بودجه ای
budgetary control
کنترل بودجه
budgeting
تنظیم بودجه، بودجه بندی
buffer
میانگیر، سپر، واسطه، گردآورنده، ضربخور، ذخیره کننده موقت، ضربگیر، حافظه واسطه ای کامپیوتر
buffer gate
دریچه میانگیر
buffer stock
موجودی محافظ، موجودی ذخیره، موجودی واسطه
Buffon needle problem
مسأله سوزن بوفون
Buffon’s needle
سوزن بوفون
Buffon’s needle problem
مسأله سوزن بافون
bug
خطا، اشکال
build in
از پیش آماده
build out of
ساخته شدن از، از … ساختن
build up
ایجاد کردن، ساختن
built in
سرخود، تعبیه شده
built up
انباشته، انباشت، روکش
bulb
توپی، تابانه، لامپ
bulging
باد کردن
bulging die
قالب گشادکننده
bulk
تنه، جسم، توده، انبوه، حجیم، دسته جمعی
bulk arrival
ورود گروهی
bulk queue
صف دسته ای
bulk sampling
نمونه گیری قله ای، نمونه گیری دسته ای
bulk service
خدمت گروهی
bumps
به هم ریختگی
bundle
کلاف، بافه
bundle group
گروه کلافی
bundle mapping
نگاشت کلافی
bundle morphism
ریختی کلافی
bundle of circles
دسته دوایر، اشعه دوایر
bundle of lines
بافه خط
bundle of planes
دسته صفحات، بافه صفحه
bundle space
فضای کلافی، فضای کلی
bunker
مخزن، سیلو، انبار
buoyancy
شناوری
buoyancy force
نیروی شناوری
buoyant force
نیروی بالابر
bureau
اداره کل، دفتر
Burnside theorem
قضیه برنساید
barrel tumbling
گرداندن بشکه ای
burst event
واقعه جوششی
bush
بوش زدن، بوش انداختن، بوش
bushel
مقیاس وزن معادل 4 پک و 32 کوارتز، پیمانه غله و میوه معادل 36 لیتر
business
اداری، مؤسسه بازرگانی، تجارت، دادوستد، سوداگری، بنگاه بازرگانی، شغل بازرگانی، کسب و کار
business system
نظام کاری، نظام بازرگانی
busy
اشغال، مشغول
busy cycle
چرخه اشتغال سیستم
busy period
دوره اشتغال
but
مگر، غیر از، که
butt
لب به لب کردن، لب به لب، سر به سر
butterfly lemma
لم پروانه ای
button clamp
گیره صفحه ای
buttress tooth
دندانه اره ای
buzz group
گروه غیر رسمی
by
طبق، بنا به، روش، با ، از طریق، به وسیله ی
by analogy with
بنا به تشابه با
by contrast
در مقابل آن، بر عکس
by deleting
از حذف
by far
با این حال، با این وجود
by hypothesis
بنا به فرض
by idempotency
خودتوانی، بنا به قانون خودتوانی
by inspection
با بررسی، با بررسی و تحقیق
by inspection of
با بررسی
by means of
به وسیله ی، به کمک
by parts
جزء به جزء
by placing checks
علامت گذاشتن
by product
فرآورده نوعی، محصول جنبی، محصول فرعی
by successively labeling
با برچسب زدن متوالی
by the principle of
بر اساس
by the quantity
به اندازه
by the way
به هر حال
by utilizing
با استفاده از
by virtue of
پس، طبق، بر طبق، بنا به، به کمک
by which
که از طریق آن، که بر طبق، که به وسیله آن
لغات حسابداری بخش 18
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.