مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 22

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 22 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 22
difference table
جدول تفاضل، جدول تفاضل ها
different
به صورت دیگر، متمایز، مختلف، متفاوت، نابرابر
different numbers
اعداد متفاوت
differentiability
مشتقپذیری
differentiability continuous
به طور مشتقپذیر پیوسته
differentiable
مشتق پذیر، دیفرانسیل پذیر، اشتقاق پذیر، قابل دیفرانسیل گیری، دارای مشتق
differentiable atlas
اطلس مشتق پذیر
differentiable chain
زنجیر مشتقپذیر
differentiable function
تابع مشتقپذیر
differentiable manifold
خمینه مشتق پذیر
differentiable simplex
سادک مشتقپذیر
differential
دیفرانسیل، مشتق گیری
differential and integral calculus
حساب دیفرانسیل و انتگرال
differential calculus
حساب دیفرانسیل
differential coefficient
مشتق،‌ضریب دیفرانسیل
differential cost
هزینه تفاضلی
differential element
عنصر دیفرانسیل، عنصر بینهایت كوچك
differential equation
معادله دیفرانسیل، معادله فاضله
differential equation of high degree
معادله دیفرانسیل مرتبه عالی، معادله دیفرانسیل درجه عالی
differential equation with constant coefficients
معادله دیفرانسیل با ضرایب ثابت
differential equation with non separated variables
معادله دیفرانسیل با متغیر های جدا نشده
differential equation with second side
معادله دیفرانسیل با طرف ثانی
differential equation with separated variables
معادله دیفرانسیل با متغیر های جداشده
differential equation with variables coefficients
معادله دیفرانسیل با ضرایب متغیر
differential equation without second side
معادله دیفرانسیل بدون طرف ثانی
differential estimate
برآورد تفضیلی
differential form
فرم دیفرانسیل
differential geometry
هندسه دیفرانسیل
differential invariant
پایای دیفرانسیل
differential invariants
پایا های دیفرانسیل
differential of composite function
دیفرانسیل تابع چند متغیر
differential operator
عملگر دیفرانسیل
differential piece work plan
طرح پاره كاری نسبی
differential quotient
مشتق دیفرانسیلی،‌ خارج قسمت
differential topology
توپولوژی دیفرانسیل
differential
مشتق پذیر
Differential indexing
تنظیم جزئی
differentiate
مشتق گرفتن، دیفرانسیل گرفتن
differentiation
مشتق گیری، دیفرانسیل گیری، اشتقاق، تفكیك، تمایز، تخصص گرایی
differentiation of an integral
دیفرانسیل گیری از یك انتگرال
differentiation of integral
مشتق انتگرال
differentiation operator
عملگر مشتقگیری
differentiation transformation
تبدیل مشتق گیری، تبدیل دیفرانسیل گیری
difference set
مجموعه تفاضل
diffidence region
ناحیه بی اعتمادی
diffract
به اجزاء تقسیم شدن،‌ پراشیدن
diffraction
پراش، انكسار
diffuse
پخش كردن، منتشر كردن، افشاندن
diffusion
انتشار، اشاعه، پراكنش، پخش، تراوش، نفوذ
diffusion annealing
تابكاری همگنساز، آنیل دیفوزیونی
diffusion coefficient
ضریب نفوذ، ضریب دیفوزیونی
diffusion equation
معادله پخش
diffusion process
فرایند پخش، فرآیند پراش، مرحله انتشار
deficiency index
شاخص ناكارایی
digest
خلاصه اطلاعات، خلاصه كردن، هضم كردن
digit
رقم،‌ انگشت، پیكر
digital
عددی، پیكره ای، شماره ای، نمره ای، رقمی
digital analog
رقمی-تشخیصی، رقمی-قیاسی
digital computer
كامپیوتر دیجیتال، كامپیوتر عددی، كامپیوتر رقمی، حسابگر رقمی، شمارگر رقمی
digital control
كنترل رقمی
digital device
كامپیوتر رقمی
digital quantity
كمیت رقمی
digital table
تخته ترافیكی
digitizer
رقم ساز، رقمی كننده
digraph
گراف جهت دار
dihedral
دو وجهی، دو سطحی، فرجه
dihedral angle
زاویه دو سطحی، زاویه دو وجهی، فرجه، زاویه مسطحه فرجه
dihedral group
گروه دو وجهی، گروه زاویه دو وجهی
dihedron
دو وجهی، فرجه، زاویه دو وجهی
dilatation
گسترش، انبساط، تجانس
dilation
اتساع
dilatometer
گسترش سنج، انبساط سنج
dilemma
ذوالوجهین، برهان قاطع دو وجهی، قیاس ذو حدین
dilute
رقیق كردن،‌رقیق
dilution
ترفیق، رقت،‌میزان رقت، رقیق سازی
dilution problem
مسأله ترفیق
dimension
بعد، اندازه، مقدار، پیمانه، اندازه گیری
dimension function
تابع بعد
dimension of basis
بعد پایه
dimension of Euclidean space
بعد فضای اقلیدسی
dimension of linear variety
بعد واریته خطی
dimension of probability density
بعد چگالی احتمال، اندازه چگالی احتمال
dimension of vector space
بعد فضای برداری
dimension theory
نظریه ابعاد، ‌نظریه بعد
dimensional
با بعد، ابعادی، اندازه ای
dimensional analysis
تحلیل ابعادی، تحلیل كمیت های فیزیكی بر حسب ابعاد اصلی
dimensional formula
فرمول ابعادی
dimensional stability
پایداری اندازه، ثبات بعدی، دوام ابعادی
dimensionality
تعداد ابعاد، بعد-چندی
dimensionality problem
مسأله تك بعدی
dimensioning
اندازه گیری
dimensionless
بی بعد، فاقد بعد
dimensionless covariance
كوواریانس بی بعد
dimensionless number
عدد بی بعد، عدد مطلق
dimensions of a rectangular figure
ابعاد یك شكل راست گوشه
dimensions of space
بعد های جایگاه، ابعاد مكان
diametric skew axonometry
محور سنجی كج دو واحدی، محور سنجی جبهی
diminish
كم شدن، كم كردن، كم جلوه دادن، كاستن
diminishing efficiency
بهره وری نقصانی
diminishing rate
نرخ نزولی
diminishing returns
بازده نزولی
diminution
كاهش، تقلیل
dimple hole
حفره كله قندی
Dini derivatives
مشتق های دینی
Dini series
سری دینی
Dini surface
رویه دینی
Dini test
آزمون دینی
Dini’s theorem on Fourier series
قضیه دینی در مورد سری های فوریه
Dini’s theorem on uniform convergence
قضیه دینی در مورد همگرایی یكنواخت
Diophantine
دیوفانتوسی، دیوفانتی
Diophantine analysis
آنالیز دیوفانتوسی،‌آنالیز دیوفانتی، تحلیل دیوفانتی
Diophantine approximation
تقریب دیوفانتوسی، تقریب دیوفانتی
Diophantine approximation
تقریب دیوفانتی
Diophantine equation
معادله دیوفانتوسی، معادله دیوفانتی
Diophantine equations
معادلات دیوفانتوسی، معادلات چندجمله ای با مجهولات صحیح
dip
فرورفتگی، شیب
dip transfer
انتقال عمقی، انتقال قطره ای
dipole
دو قطبی، دی پل
Dirac
دیراک
Dirac delta function
تابع دلتای دیراک، تابع دلتا
delta function
تابع دلتای دیراک، تابع دلتا
Dirac delta function
تابع دلتای دیراك، تابع دلتا
Dirac distribution
توزیع دیراك
direct
مستقیم، راهنما، سرراست، درست، جهت دادن، راسته، موافق، راست
direct access
دسترسی مستقیم، با دسترسی مستقیم
direct addition
جمع مستقیم
direct analytic continuation
ادامه تحلیلی مستقیم
direct control
كنترل مستقیم
direct correlation
همبستگی مستقیم
direct cost
هزینه مستقیم
direct costing
هزینه یابی مستقیم
direct current
شدت جریان مستقیم
direct decomposition of a group
تجزیه مستقیم گروه
direct factor of a group
عامل مستقیم گروه
direct investment
سرمایه گذاری مستقیم
direct labor
كار مستقیم، دستمزد مستقیم
direct labor cost
هزینه كار مستقیم
direct labor hours
ساعات كار مستقیم
direct limit
حد استقرایی، حد مستقیم
direct limit theorem
قضیه حدی مستقیم
direct limit theorem of characteristic function
قضیه حدی مستقیم تابع مشخصه
direct material
مواد مستقیم، مصالح مستقیم
direct measurement
اندازه گیری مستقیم
direct method allocation
روش سرشكن كردن مستقیم
direct network
شبكه جهت دار
direct numerical control
كنترل عددی هدایت شده
direct observation method
روش مشاهده مستقیم
direct of some groups
حاصل ضرب مستقیم چند گروه
direct orientation
جهت مستقیم
direct process
تولید مستقیم
direct product
حاصل ضرب دكارتی، حاصل ضرب مستقیم، ضرب مستقیم، حاصل ضرب سرراست
direct product of modules
حاصل ضرب مستقیم چند مدول
direct product of sets
حاصل ضرب دو مجموعه
direct product of two rings
حاصل ضرب مستقیم دو حلقه
direct product of two sets
حاصل ضرب مستقیم دو مجموعه
direct product of two vectors
حاصل ضرب اسكالر دو بردار، حاصل ضرب مستقیم دو بردار
direct proof
برهان مستقیم
direct proportion
تناسب مستقیم
direct reduction
احیاء مستقیم
direct relationship
بستگی مستقیم
direct sense
جهت موافق، جهت مخالف، جهت مستقیم، جهت مثلثاتی، حركت عقربه های ساعت
direct sum
مجموع مستقیم، حاصل جمع مستقیم
direct sum decomposition of a k module
تجزیه به مجموع مستقیم یك k مدول
direct sum of submodules
مجموع مستقیم زیرمدول ها
direct summand
سازه مستقیم
direct supervision
سرپرستی مستقیم، نظارت مستقیم
direct syllogism
قیاس مستقیم
direct tax
مالیات مستقیم
direct trigonometric function
توابع مثلثاتی مستقیم
direct variation
تغییر مستقیم
directed
سو دار، جهت دار، توجیه شده، هدایت شده
directed angle
زاویه سودار
directed circle
دایره سودار
directed curve
منحنی جهت دار
directed distance
فاصله جهت دار، فاصله سو دار، فاصله راستا دار
directed edge
یال جهت دار
directed family
خانواده سودار
directed graph
گراف سو دار، گراف جهت دار
directed line
خط سو دار، خط راستا دار، خط جهت دار
directed line segment
پاره خط جهت دار، پاره خط راستا دار
directed number
عدد جبری
directed set
مجموعه سو دار
directedness
جهت دار، توجیه، جهت دار بودن
directing
فرماندهی، رهبری، ارشاد، هدایت كردن، هدایت
direction
سو، امتداد، راستا، جهت، ظرف، هادی، جهت، فرماندهی، سمت، ارشاد، راستا، هدایت
direction angle
زاویه هادی
direction angles
زاویه های خط راستا نما
direction associated with unbounded solution
جهت متناظر با جواب نامتناهی
direction cosine
کسینوس هادی (جهت)
direction field
راستای میدان، میدان راستا، میدان سو ها
direction number
پارامتر هادی، عدد راستا، عدد راستا نما
direction numbers
اعداد هادی
direction of asymptote
راستای مجانب
direction of convex set
جهت مجموعه محدب
direction of polyhedral set
جهت مجموعه چندوجهی
direction of ray
بعد شعاع
direction of the asymptote
راستای مجانب
direction parameter
پارامتر هادی
direction ratio
نسبت هادی
direction ratios
نسبت های هادی
direction set
مجموعه جهت
direction symbol
نماد جهت
direction vector
بردار هادی، راستای خط، بردار
directional
راستا، جهت دار، سوئی، جهتی، هادی
directional cosine
كسینوس هادی
directional derivative
مشتق جهت دار، مشتق سویی، مشتق جهتی، مشتق امتدادی
directional derivative of function
مشتق راستا دار تابع، مشتق تابع در یك راستا
directional parameter
پارامتر جهتی
directive
دستور، دستور كامپایلر، جهت دار، جهت دهنده، ارشادی، دستورالعملی، هدایت كننده، هادی
directivity
راستا، استقامت
directly congruent figures
شكل های مستقیما همنهشت
directly induced topology
توپولوژی نگار، توپولوژی مستقیما القاء شده
directly proportional
مستقیما متناسب، متناسب مستقیم
directly proportional quantities
كمیت های مستقیما متناسب، كمیت های متناسب
directly similar
مجانس مستقیم، مستقیما متشابه
director
هادی
director circle
دایره هادی
director circle of a hyperbola
دایره هادی هذلولی
director cone
مخروط هادی
directory
فهرست راهنما، جدول راهنما، راهنما، فهرست
directrix
هادی، خط هادی، منحنی هادی، راهنما
directrix focus
کانون هادی
directrix focus distance
فاصله کانون هادی
directrix focus property
خاصیت کانون هادی
directrix of a conic
خط هادی مقطع مخروطی
directrix of a parabola
خط هادی سهمی
directrix of conic
خط هادی مقطع مخروطی
directrix of parabola
راهنمای سهمی
directrix vertex
راس هادی
directrix vertex distance
فاصله راس هادی
Dirichlet  conditions
شرط های دیركله
Dirichlet  drawer principle
اصل كشوی دیركله
Dirichlet  integral
انتگرال دیریكله
Dirichlet  kernel
هسته دیریكله
Dirichlet  principle
اصل دیریكله
Dirichlet  problem
مسأله دیریكله
Dirichlet  product
حاصل ضرب دیریكله
Dirichlet  series
سری دیریکله
Dirichlet  test
آزمون دیریکله
Dirichlet  transform
تبدیل دیریکله
Dirichlet  unit theorem
قضیه یكای دیریكله
Dirichlet ‘s function
تابع دیریكله
Dirichlet ‘s test
آزمون دیریكله
Dirichlet ‘s test for convergence of series
آزمون دیریكله برای همگرایی سری ها
Dirichlet ‘s test for uniform convergence of series
آزمون دیریكله برای همگرایی یكنواخت سری ها
dirty float
نوسان شدید، ارز شناور مشروط
disability
از كار افتادگی
disability benefit
مستمری از كار افتادگی
disability pension
حقوق وظیفه، مستمری از كار افتادگی
disabled status
حالت از كار افتادگی
disadvantage
عیب
disappear
پاك شدن
disbursements
پرداخت نقدی، مخارج
disc
صفحه مدور، قرص، گرده
disc cam
بادامك صفحه ای
disc gate
مدخل صفحه ای
disc of convergence
قرص همگرایی، گرده همگرایی
disc type clutch
دیسك كلاچ، كلاچ دیسكی
discharge
تسویه حساب، اخراج كردن، تخلیه الكتریكی، مصرف، تخلیه شدن، مصرف شدن
discipline
نظم، انضباط، نظام، مجازات
discoloration
تبدیل رنگ، رنگ رفتگی، بی رنگی، تغییر رنگ
disconnect
ناهمبند كردن
disconnected
ناهمبند، گسسته، نامرتبط
disconnected metric space
فضای متری ناهمبند، فضای متریك نامرتبط، فضای متریك ناهمبند، فضای متریك گسسته
disconnected set
مجموعه گسسته، مجموعه ناهمبند، مجموعه نامرتبط
disconnectedness
ناهمبندی
discontinued
قطع شده
discontinuity
ناپیوستگی
discontinuity point
نقطه ناپیوستگی
discontinuous
ناپیوسته، منفصل، ناپیوسته، گسسته، منفصل، شكسته، انفصالی
discontinuous distribution
توزیع ناپیوسته
discontinuous function
تابع ناپیوسته
discontinuous group
گروه ناپیوسته
discontinuous oscillatory function
تابع نوسانی ناپیوسته
discontinuum
ناپیوستار
discordance
اختلاف
discordant
ناهماهنگ
discordant sample
نمونه ناهماهنگ
discount
تخفیف، تخفیف دادن، تنزیل،‌ برات را تنزیل كردن
discount factor
عامل تنزیل، عامل تخفیف
discount lost
تخفیف از دست رفته
discount rate
نرخ تنزیل
discounted cash flow
جریان نقدی تنزیل شده
discounted value
ارزش تنزیل شده
discounting
تنزیل، تخفیف
discounting revenue
تنزیل كردن درآمد
discreet distribution
توزیع گسسته، توزیع مجزا
discrepancy
تفاوت، اختلاف، فرق، مغایرت
discrete
گسسته، حالت گسسته، جدا،‌ریزدانه، منقطع، چندپارچه، منفصل ناپیوسته، تُنُك، مجزا، جدا
discrete approach
روش عددی، نگرش تكه تكه
discrete deterministic process
فرایند قطعی گسسته
discrete distance
دوری گسسته، فاصله گسسته، فاصله مجزا
discrete distribution
پخش جدا، پخش گسسته، تقاضای گسسته
discrete entity
موجودیت گسسته
discrete events simulation
شبیه سازی وقایع گسسته
discrete metric
متر مجزا
discrete metric space
فضای متری گسسته، فضای متری مجزا، فضای متریك مجزا، فضای متریك گسسته
discrete model
مدل ناپیوسته
discrete optimization
بهینگی گسسته
discrete probability distribution
توزیع احتمالی ناپیوسته
discrete probability function
تابع احتمال گسسته، تابع احتمال مجزا
discrete probability space
فضای احتمال گسسته
discrete quantity
كمیت منفصل، چندی گسسته
discrete random variable
متغیر تصادفی گسسته
discrete random variable
متغیر گسسته، كمیت تصادفی ناپیوسته، متغیر تصادفی گسسته، متغیر تصادفی مجزا
discrete set
مجموعه گسسته، مجموعه مجزا
discrete space
فضای گسسته
discrete structure
ساختمان گسسته
discrete topological space
فضای توپولوژیك گسسته
discrete topology
توپولوژی گسسته
discrete type distribution function
تابع توزیع ناپیوسته
discrete valuation
ارزه گسسته، مقدار مجزا
discrete variable
متغیر ناپیوسته، كمیت ناپیوسته، متغیر گسسته، متغیر منفصل، متغیر جدا
discretion
احتیاط، رعایت
discretization
گسسته سازی
discriminant
مبین
discriminant function
تابع ممیز، تابع تشخیص
discriminant of a polynomial equation
مبین یك معادله چندجمله ای
discriminant of a quadratic equation
مبین معادله درجه دوم
discriminate analysis
تجزیه و تحلیل تمایزی
discrimination
تمیز دادن، تشخیص
discriminatory
تشخیص دهنده
discriminatory analysis
تجزیه تشخیص دهنده ها
discuss
توضیح دادن، بررسی كردن، مطرح كردن، بحث كردن
discussion
بحث، مذاكره، بررسی
disequilibrium
قانون عدم تعادل، عدم تعادل
dished
مقعر،‌گود
disintegrate
مورد تلاشی قرار گرفتن
disintegration
از هم پاشیدگی،‌ تلاشی
disjunction
ترکیب فصلی، مجموع منطقی
logical sum
ترکیب فصلی، مجموع منطقی
disjoin
جدا شدن، جدا كردن
disjoined
مجزا، جدا شده، جدا
disjoint
منفصل، غیر متصل، مجزا، جدا از هم، از هم جدا، جدا، نامتقاطع، ناپیوسته، ناهمبند
disjoint cycles
حلقه های از هم جدا، حلقه های جدا
disjoint disk
قرص جدا از هم
disjoint events
پیشامد های مجزا، حوادث نامتقاطع، حوادث ناسازگار
disjoint finite set
مجموعه با پایان جدا از هم
disjoint set
مجموعه جدا از هم
disjoint sets
مجموعه های از هم جدا، مجموعه های جدا از هم، مجموعه های نامتقاطع، مجموعه های منفصل، مجموعه های نا پیوسته، مجموعه های مجزا
disjoint spaces
فضا های مجزا از هم
disjoint tree
درخت مجزا، درخت متمایز، درخت جدا از هم
disjoint union
اجتماع جدا از هم
disjointed
مجزا، جدا،‌متغایر، از هم جدا شده
disjunction
تركیب فصلی، مجموع منطقی، فصل، انفصال
disjunction of cases
فصل حالت ها، تفصیل حالت ها
disjunction of propositions
تركیب فصلی گزاره ها
disjunctive
فصلی، مجزا
disjunctive canonical form
صورت متعارف تركیب فصلی
disjunctive composition
تركیب فصلی
disjunctive normal form
صورت متعارف فصلی، صورت نرمال تركیب فصلی، صورت نرمال فصلی
disjunctive proposition
قضیه شرطیه منفصله
disjunctive syllogism
قیاس استثنایی منفصل
disk
قرص
disk algebra
جبر قرصی
disk drive
دیسك چرخان، گرده چرخان، دیسك خوان، گرده راه
disk of convergence
گرده همگرایی، قرص همگرایی
disk operating system
سیستم عامل دیسك
disk storage
حافظه مغناطیسی صفحه ای شكل، حافظه صفحه ای
dislocation
جابجاشدگی، تغییر محل، نابجایی، جدایی، جا به جایی
dismember
تجزیه كردن، جدا كردن، بریدن اندام
dismiss
منفصل كردن، مطرح نكردن، مرخص كردن
disorder
بی نظمی، اخلال
disorganization
بی سازمانی
dispatch
مخابره، تسریع، ارسال، اعزام، توزیع
dispatch office
دفتر توزیع، اداره ارسال مراسلات
dispatching
ارسال
dispense
حذف كردن
dispenser
پخش كن، مخزن پخش كن
dispersion
تجزیه نور، پراكندگی، انتشار، پخش، پاشیدگی، پاشندگی، پراكنده، واگرایی، تعلیق
dispersion index
شاخص پراكندگی
dispersion matrix
ماتریس كوواریانس، ماتریس پراكندگی
dispersion of components of multi-dimensional random variable
پراكندگی اجزای كمیت تصادفی چند بعدی
dispersion of frequencies
پراكندگی فراوانی ها
dispersion of random variable
پراكندگی كمیت تصادفی، واریانس كمیت تصادفی
dispersion of two random variables
واریانس دو كمیت تصادفی
dispersion strengthening
سخت گردانی پراكندگی، سخت سازی پراكندگی
displacement
جا به جا شدن، تعویض، جابجایی، تغییر مكان، جابجا كردن، جابجا شدن، جابجا شدگی
displacement vector
بردار تغییر مكان، بردار مكان، بردار موضعی
displacing group
جا به جایی گروهی
display
نمایش، آشكار كردن، نمایش دادن، ظاهر شدن
display control
كنترل نمایشی، كنترل تصویری
display screen
صفحه نمایش، پرده نمایش
disposable
یكبار مصرف
disposable personal income
درآمد شخصی قابل تصرف
disposing of fixed asset
خروج دارایی ثابت از جریان
disposing of variances
بستن حساب های انحراف
disproof
ابطال، برهان خلف، رد
disproportion
بی تناسب كردن، بی تناسبی
disproportionate
بی تناسب كردن، بی تناسب
disproportionately
نامتناسبا
disproportionateness
بی تناسبی
disprove
رد كردن
disregard
صرف نظر كردن
discreet probability distribution
توزیع احتمال منفصل، توزیع احتمال مجزا
dissimilar
نامتشابه، ناهمانند
dissimilar terms
جمله های نامتشابه
dissipation
به هدر رفتن، گراكندگی، اتلاف
dissipation of energy
اتلاف انرژی
dissipative
تلف كننده
dissociate
جدا كردن، تفكیك كردن
dissociation
تفكیك، گسستگی، جدا سازی، شكند
dissociation pressure
تنش تفكیك، فشار تفكیكی
dissolution
فسخ،‌انحلال، تجزیه
dissymmetric
نامتقارن
dissymmetry
عدم تقارن، نامتقارنی
distance
فاصله (دو نقطه)
distance between two skew lines
فاصله بین دو خط متنافر
distance formula
فرمول فاصله
distance function
تابع فاصله، تابع دوری
distance relations
رابطه متری،‌ رابطه طولی
distance set
مجموعه فاصله
distant
فاصله دارد، فاصله دار، دور
distillery
تقطیر
distillery problem
مساله تقطیر
distinct
متمایز، ناهمانند، مجزا، متفاوت
distinct direction
جهت متمایز
distinct root
ریشه متمایز
distinct roots
ریشه های متمایز
distinct sets
مجموعه های متمایز
distinct solution
جواب متمایز، ریشه متمایز
distinct system of parameters
دستگاه متمایز پارامتر ها
distinction
تشخیص، بازشناخت، فرق، امتیاز، برتری، ترجیح، تفاوت، تمایز
distinguish
تمیز دادن، بازشناختن، فرق گذاشتن، متمایز كردن
distinguished
مشخص كردن، اختلاف زا، ممتاز، متشخص
distinguished element
عضو متمایز، عضو مشخص
distinguished inequalities
نابرابری های دگرشكلی
distinguished normal form
صورت نرمال اصلی
distortion inequalities
نابرابری های دگر شکلی
distortion theorem
قضیه دگرشكلی
distort
تغییر شكل دادن، از شكل انداختن، مسخ
distortion
تغییر شكل، اعوجاج، تحریف، پیچیدگی، واپیچش، پیچیدگی و تاب داشتن، اختلال
distributable
قابل پخش، پخش پذیر، قابل توزیع
distribute
پخش پذیر بودن، توزیع كردن، پخش كردن، تقسیم شدن، انتشار
distributed
توزیع شده، منبسط
distributive lattice
شبكه پخش پذیر
distribution
بیان تحلیلی توزیع احتمال، پخش، توزیع، پراكندگی، توزیع، تابع تعمیم یافته، انتشار
distribution cost
هزینه توزیع، هزینه پخش
distribution curve
منحنی توزیع، خم توزیع
distribution derivative
مشتق تابع تعمیم یافته
distribution free
آزاد-توزیع
distribution free method
روش آزاد-توزیع
distribution function
تابع توزیع، تابع پخش، تابعی توزیعی
distribution function in general sense
تابع توزیع به مفهوم كلی
distribution function of components of system
تابع توزیع اجزای دستگاه
distribution function of multi dimensional random variable
تابع توزیع كمیت تصادفی چند بعدی
distribution function of random variable
تابع توزیع كمیت تصادفی
distribution function of subsets of system
تابع توزیع زیرمجموعه های دستگاه
distribution function of system of variables
تابع توزیع زیرمجموعه های دستگاه
distribution function of two dimensional random variable
تابع توزیع كمیت تصادفی دو بعدی
distribution function properties
خواص تابع توزیع
distribution function table
جدول تابع توزیع
distribution law
قانون توزیع
distribution law of frequency
قانون توزیع فراوانی
distribution law of function of random variable
قانون توزیع تابع از كمیت تصادفی
distribution law of multidimensional random variable
قانون توزیع كمیت تصادفی چند بعدی
distribution law of random variable
قانون توزیع كمیت تصادفی
distribution law of sum of random variables
قانون توزیع حاصل جمع كمیت های تصادفی
distribution law of two random variables
قانون توزیع دو كمیت تصادفی
distribution manager
مدیر توزیع
distribution of frequencies
توزیع فراوانی ها
distribution of function of random variables
توزیع كمیت های تصادفی
distribution of multidimensional random variable
توزیع كمیت تصادفی چندبعدی
distribution of partial correlation coefficient
توزیع ضریب همبستگی جزئی
distribution of primes
توزیع اعداد اول
distribution of random variable
توزیع كمیت تصادفی
distribution of two random variables
توزیع دو كمیت تصادفی
distribution problem
مسأله توزیع
distribution test
آزمایش توزیع آزاد
distributional
توزیعی،‌پخشی
distributional gain
سود توزیع
distributive
پخشپذیری
distributive lattice
مشبکه توزیع پذیر
distributive law
قانون توزیعی، قانون پخشی، قانون پخش پذیری، قانون توزیع پذیری
distributive number
عدد توزیعی
distributive properties of set operations
خواص توزیعی اعمال مجموعه ای
distributive property
پخش پذیری، خاصیت توزیعی
distributive rule
قاعده پخشپذیری
distributivism
پخش پذیری، توزیع پذیری، خاصیت توزیعی، خاصیت پخشی
disturb
مختل كردن
disturbance
بی نظمی، آشفتگی، اختلال
ditution
درجه دقت
divalent
دو ظرفیتی
divergence
واگرایی
divergence of a vector field
دیورژانس میدان برداری
divergence theorem
قضیه دیورژانس
divergent
واگرا
divergent integral
انتگرال واگرا
divergent product
حاصل ضرب واگرا، حاصل ضرب متباعد
divergent sequence
دنباله همگرا
divergent series
سری واگرا
divergently parallel
به طور واگرا موازی
diverging
واگرا
diverging to zero
واگرا به صفر
diverse
گوناگون، مختلف
diverse ingredient
اجزاء مختلف
diversification
گسترش، متنوع سازی
diversity
تمایز
dividable
قابل تقسیم
divide
تقسیم کردن، بخش کردن، عاد کردن
divide through
با تقسیم دو طرف بر
divided
تقسیم شده، مقسوم، منقسم
divided difference
تفاضل منقسم، تفاضل تقسیم شده
divided differences
تفاضل های تقسیم شده
dividend
سود سهام، مقسوم،‌بخشی
dividend per share
سود هر سهم
dividend yield
بازده سود سهم
dividend
مقسوم
dividers
پرگار اندازه گیر
divides
عاد می کند
dividing head
سر تقسیم كننده، كله گی تقسیم
divisibility
بخشپذیری
divisibility assumption
فرض تقسیم پذیری
divisibility on
بخش پذیری بر
divisibility relation
رابطه تقسیم پذیری
divisibility relation
رابطه تقسیمپذیری
divisible
بخش پذیر، تقسیم پذیر، قابل قسمت
divisible a module
a-مدول تقسیم پذیر
divisible element
عنصر تقسیم پذیر
divisible subgroup
زیرگروه تقسیم پذیر
division
بخش
division algebra
جبر تقسیم، جبر تقسیمی
division algorithm
الگوریتم تقسیم
division in extreme and mean ratio
تقسیم به نسبت ذات وسط و طرفین
division manager
مدیر اداره
division of labor
تقسیم كار
division of work
تقسیم كار
division ring
حلقه تقسیم،‌ حلقه بخشی، حلقه تقسیمی، هیئت
division ring of quaternions
هیئت كواترنیون
divisional
تقسیمی
divisor
مقسوم علیه
divisor of zero
مقسوم علیه صفر
zero divisor
مقسوم علیه صفر
divisor value
مقدار مقسوم علیه
DNA
DNA
DNA molecule
مولکول DNA
do commute
جا به جا پذیر بودن
dock
لنگرگاه، بارانداز
doctrine
تز، دكترین
doctrine of chances
اصول تصادفات
document
سند، پرونده، مدرك
documentary credit
اعتبار اسنادی
documentary draft bill
برات اسنادی
documentary letter of credit
اعتبار نامه اسنادی
documentation
مستندات، مستند سازی
documents against payment
تحویل اسناد در قبال پرداخت
documents analysis
تجزیه و تحلیل اسناد
dodecagon
دوازده ضلعی، دوازده گوشه
dodecahedral
مربوط به دوازده وجهی
dodecahedral group
گروه دوازده وجهی
dodecahedron
دوازده وجهی، شكل فلكی
Dodge Romig sampling plans
طرح های نمونه گیری داج-رامیگ
doesn’t matter
مهم نیست
dog
لبه گیر، نوك گیر،‌گیره قلبی، توك گیر، رینگ، زبانه، حایل، سگ دست، قلاب، گیره، بازو، قلاب، چنگك
dog plate
صفحه بند، صفحه نوك گیر، صفحه لبه گیر
dogmatic
قاطع، متعصب، جزمی، كوتاه فكر
dolly
بوبین، صفحه چرخدار، آرایه مستحكم
domain
حیطه، زمینه، ناحیه، دامنه تعریف، حدود، دامنه، قلمرو، میدان، حوزه
domain of a function
دامنه یك تابع
domain of a mapping
دامنه یك نگاشت
domain of a relation
دامنه یك رابطه
domain of a variable
دامنه یك متغیر
domain of definition
حوزه تعریف، دامنه تعریف
domain of definition of a function
حوزه (تعریف) تابع
domain of function
حوزه تعریف تابع، ناحیه تعریف تابع
domain of Gaussian integers
دامنه اعداد صحیح گوسی، حوزه اعداد صحیح گوسی
domain of holomorphy
حوزه تمام ریختی
domain of influence
حوزه نفوذ
domain of mapping
مجموعه تعریف
domain of quantification
دامنه سور، دامنه سورگیری
domain of relation
تلخیع تعریف رابطه
domain of variability
حوزه تغییر پذیری
domain set
مجموعه قلمرو
domestic resource cost
هزینه منابع داخلی
domestic value added
ارزش افزوده داخلی
dominant
مسلط، غالب، مستولی، مشرف
dominant causes
علل مسلط
dominant eigenvalue
مقدار ویژه مسلط
dominant eigenvector
بردار ویژه مسلط
dominant sequence
دنباله غالب
dominant vector
بردار غالب، بردار مسلط
dominated
تسلطی
dominated convergence
همگرایی تسلطی
dominated convergence theorem
قضیه همگرایی مغلوب
dominated convergence
همگرایی مستولی
dominating integral
انتگرال غالب
dominating principle
اصل غلبه، اصل ماكسیمال كارتان
dominating series
سری غالب
domination
تسلط
domination principle
اصل غلبه، اصل ماکسیمم کارتان
Cartan maximum principle
اصل غلبه، اصل ماکسیمم کارتان
don’t care
مقدارش مهم نیست، مهم نبودن
dos external command
دستورات خارجی داس
dos internal command
دستورات داخلی داس
dot
نقطه، نقطه گذاردن، خال
dot diagram
نمودار نقطه ای
dot matrix printer
چاپگر نقطه ماتریسی، چاپگر با ماتریس نقطه ای، چاپگر نقطه ای
dot product
ضرب داخلی، حاصل ضرب داخلی، ضرب نقطه ای، حاصل ضرب نقطه ای
dot prompt
علامت نقطه
dotted
نقطه چین
double
دو برابر بودن، دو برابر كردن، مضاعف، دو برابر، دوگانه
double angle
زاویه مضاعف
double angle formula
فرمول زاویه مضاعف
double bar
دو خط مضاعف عمودی
double blowing
دمش مضاعف، دمیدن مجدد
double classification
طبقه بندی مضاعف
double circle
دو دایره
double complex
مجتمع مضاعف
double concave
دو كاو، مقعر الطرفین
double connectivity
پیوستگی مضاعف، همبندی مضاعف، ارتباط مضاعف
double convex
دو كوژ، محدب الطرفین
double coset
هم مجموعه مضاعف
double cusp
نقطه بازگشت مضاعف
double dual
دوگان مضاعف
double entry
حسابداری دوبل، حسابداری مترادف
double entry accounting
دفتر داری دوبل
double entry bookkeeping
دفتر داری با ثبت دو طرفه، روش ثبت مترادف، دفتر داری دوبل، دفتر داری دو طرفه
double exponential
نمایی دوباری
double exponential distribution
توزیع نمایی دو گانه
double helix
مارپیچ مضاعف
double in reverse order
به ترتیب عكس، با عكس ترتیب
double inequality
نامساوی دوگانه
double integral
انتگرال مضاعف
double interchange
تعویض دوگانه، دو بار تعویض
double knockout mold
قالب با بیرون انداز دوگانه
double length
با طول مضاعف
double limit
حد مضاعف
double mathematical induction
استقرای دوگانه ریاضی
double negation
نقیض دوگانه
double periodicity
تناوب مضاعف
double point
نقطه دوگانه، نقطه مضاعف
double precision
دقت مضاعف، دقت دوگانه
double prime
زگوند، “، علامت (“)
double product
حاصل ضرب مضاعف
double pyramid
هرم مضاعف
double ratio
نسبت همساز
double reduction helical gear
مارپیچ دو كاهشی، چرخ دنده های نوع هلیكال
double root
ریشه مضاعف، ریشه دوگانه
double sample acceptance sampling
روش نمونه برداری و مرحله ای
double sampling
نمونه گیری مضاعف، نمونه گیری دوباری، نمونه گیری دوگانه
double sampling plan
طرح دو نمونه ای
double sequence
دنباله دوگانه، رشته مضاعف، دنباله مضاعف
double series
سری مضاعف، سلسله مضاعف، رشته مضاعف، سری دوگانه
double sided drive
دیسك خوان دو طرفه
double specification limits
مشخصه فنی با حدود دو طرفه
double sum
حاصل جمع مضاعف، مجموعه مضاعف
double summation
جمع دو طرفی
double tangent
مماس دو گانه
double tempering
بازگشت دو مرحله ای
double valued
دو مقداری
double valued function
تابع دو مقداری
doublet
دو قطبی، زوج، جفتی، دوگان
doubling
مضاعف سازی
doubling of cube
تضعیف مكعب
doubling time
زمان مضاعف سازی
doubly
به طور دوگانه، دو بار، دوباری، دو تایی، مضاعفا
doubly asymptotic
دو مجانبی
doubly balanced
دو بار متعادل
doubly equidistant curve
منحنی مضاعف هم فاصله
doubly periodic
دو تناوبه، با دو تناوب
doubly periodic function
تابع دو تناوبه، تابع دو تناوبی، تابع دو دوره ای
doubly ruled surface
رویه دو خط خطی
doubly stochastic
تصادفی دو باری
doubly traced
دو ردی،‌ دو اثری
doubly transitive permutation group
گروه جایگشتی دوگانه ترایا
doubtful debts
مطالبات مشكوك الوصول
duodecimal scale
مقیاس دوازدهی
dowel
میل مهار، میخ چوبی، خار اتصال، مفتول
dowel pin
پین قالب
down
عمودی
down milling
فرزكاری همراه
down nose
دماغه به پایین
down time
از كار افتادگی، زمان خوابیدگی، خوابیدن، زمان از كار افتادگی، زمان بی كاری
downhand
مسطح و پایین
downhill
رو به پایین، سرپایینی
downward
به سمت پایین
downward bias
پایین-اریبی
downward concave function
تابع مقعر روبه پایین
downward concavity
تقعر به طرف پایین
downwards
به پایین به طرف پایین
dozen
دو جین
draft
ترسیم كردن، نقشه كشیدن، برات،‌حواله، یخ، شیب، پیش رسم، نقشه، حواله، مدل، ترسیم، كشش
drafting
ترسیم، نقشه كشی
draftsman
رسام، نقشه كش، طراح
draftsmanship
نقشه كشی، رسم فنی
drag
حركت پویا، خطوط موجی برش، درجه، پسكشی، درجه زیر، درجه پایینی، درجه تحتانی، مانع، كشش
dragout phase
فاز كشیدگی
dram
درم
drastic
شدید
draw
رسم كردن، از حساب برداشتن، برداشت، ترسیم، ثابت كردن، بیرون آوردن، كشیدن، خارج كردن، عبود دادن، بیرون كشیدن، قرعه كشی
draw a conclusion
نتیجه گرفتن
draw a line
مرور دادن یك خط، رسم یك خط
draw bar
میله اتصال، میل كشش، میله كشش، سپربند
draw from
مرسوم از
draw out
بیرون كشیدن، استخراج كردن
draw spike
میله در آور
draw through
عبور كردن
draw with replacement
استخراج با جایگذاری
draw without replacement
استخراج بدون جایگذاری
drawing
رسم، استخراج، قرعه كشی، ترسیم، طرح، طراحی، كشیدن، رسم، كشش، نقشه، آب گرفتن فلز، نقشه كشی
drawing account
حساب برداشت
drawing board
تخته رسم
drawing cutter tube
لوله مسی كشیده شده، لوله مسی بدون درز
drawing die
قالب كشش، قالب كششی
drawing editor
ادیتور نقشه كشی
drawing elements
عناصر نقشه
drawing extent
وسعت نقشه
drawing limit
محدوده نقشه
drawing lots
استخراج تصادفی، اقتراع، قرعه كشی
drawing paper
كاغذ رسم
drawing pin
پونز
drawingless
بی شكل
drawingless flowchart
نمودار گردشی بی شكل
drawn parts
قطعات كشیده شده
drawn up in duplicate
صادر شده در دو برگ
drier
خشك كننده، خشك كن
drift
سوراخ كردن، گوه، مته
drill bush
بوش راهنمای مته
drill rod
میله مته
drilling
مته كاری، سوراخ كردن
drive
طی كردن، پیمودن، راه انداز، راندن، كشش، محركه، محرك
driving force
نیروی محرك
drop
رسم كردن، فرود آمدن، كاهش یافتن، افتادن، تنزل، قطره، حذف كردن
drop hammer punch
سمبه ضربه ای، سمبه با چكش رها شدنی
dropped
اخراج كردن، كاهش یافته، تنزل یافته
drug
دارو
drug dosage
جرعه دارو
drug dosage problem
مساله جرئه دارو
drum
بشكه، استوانه كوچك، استوانه، غلتك، طوقه، قرقره
dry bottom
كف خشك كوره
dual
همزاد، ثنوی، دوگان، دوگانه، جفت، ثانویه، دو واحدی
dual and Lagrangian multipliers
دوگانی و ضرایب لاگرانژ
dual basis
پایه دوگانی
dual bundle
كلاف دو گان
dual canonical form
شكل متعارفی دوگان
dual category
رسته دو گان
dual cell
حجره دوگان
dual complementary basis
پایه مكمل دوگان
dual curve
خم دو گان
dual equation
معادله دوگان
dual feasibility and primal optimality
بهینگی اولیه و شدنی دوگان
dual figure
شكل دوگان
dual flow plasma
پلاسما با لایه ثانویه گاز
dual gap
فاصله دوگانی
dual graph
گراف دوگان
dual group
گروه دوگان
dual homomorphism
همریختی دوگان
dual identity
شناسایی دوگانه، هویت
dual isomorphism
یكریختی دوگان
dual lattice
مشبکه دوگان
dual map
نقشه دوگان
dual mixed form
شكل های مختلط دوگان
dual module
مدول دوگان
dual of a right k module
دوگان یك راست k- مدول
dual of dual
دوگان دوگان
dual of restricted primal problem
مساله اولیه محدود شده دوگان
dual operation
عمل دوگان
dual operator
عملگر دوگان
dual order
ترتیب دوگان
dual problem
مساله ثانویه، مساله دوگانه، مساله دوتایی
dual set
روش سیمپلكس دوگان
dual simplex algorithm
الگوریتم سیمپلكس دوگان
dual simplex method
روش سیمپلكس دوگان، روش سیمپلكس مزدوج، روش سیمپلكس ثانویه
dual simplex method convergence
همگرایی روش سیمپلكس دوگان
dual simplex tableau
جدول سیمپلكس دوگان
dual space
فضای دوگانی
dual standard form
شكل استاندارد دوگان
dual statement
گزاره دوگان
dual supervisor’s principle
اصل ناظر دوگانی
dual tensor
تانسور دوگان
dual variable
متغیر دوگان
dual variables
متغیر های دوگان
duality
دویی، تناظر، دوگان، دوگانی، همزادی، دوگانگی، دوتایی، ثنویت، تقویت، زوجیت
duality in space
دوگانی در فضا
duality of polyhedral
دوگانی چندوجهی ها
duality principle
اصل دوگانی
duality property
ویژگی دوگانی
duality theorem
قضیه دوگانی
duality theorems
قضایای دوگانی
ductile
شكل پذیر، قابل كشش، قابل مفتول شدن، مفتول پذیر، نرم
ductility
انعطاف پذیری، نرمی،‌خاصیت كش آمدن، نرمش، شكل پذیری، مفتول پذیری، تورق
due
در جهت، به سمت، درست، مقتضی، كاملا، طلب، بدهی، حق، قابل پرداخت
due date
تاریخ سررسید، سررسید
due from bank
طلب از بانك
due to regression
به واسطه رگرسیون
due to the continuity of function
نظریه پیوستگی تابع
dummy
ظاهری
dummy activity
فعالیت مجازی، فعالیت موهومی
dummy bar
میله كف بند
dummy index
اندیس ظاهری
dummy index of a tensor
شاخص ظاهری تانسور
dummy level
سطح مجازی
dummy origin
منبع ساختگی، منبع مصنوعی
dummy variable
متغیر مجازی، متغیر ظاهری، متغیر بی تفاوت، نشانه بی تفاوت
duo
دو، زوج
duodecimal
دوازدهی، دوازده تایی
duodecimal numeration system
روش شماره گذاری در مبنای دوازده
duodecimal scale
مقیاس دوازدهی
duodecimal system
پایه دوازده، دستگاه شمار در مبنای دوازده
duplex process
فرایند دوگانه، روش دوگانه
duplicate
دو نسخه ای،‌المثنی، دو نسخه، تكراری، نسخه دوم، كپی، دو برگ
duplicate ratio
نسبت به قوه دو
duplicating attachment
دستگاه الحاقی كپی ساز
duplication
كپی، تكرار كردن، دو برابر كردن، دو برابر، نسخه برداری، تكرار، نسخه برداری، دوباره كاری، تكثر، رونوشت برداری
duplication check
مقابله از راه تكرار
duplication formula for gamma function
فرمول دو برابر سازی برای تابع گاما
duplication formulas
دستور های دو برابر
duplication of the cube
تضعیف مكعب
duration
استمرار، دوام، مدت دوام، دوران، دیری، مدت، زمان، طول مدت، طول دوره، دبرش
durometer
سختی سنج، سختی سنج لاستیك، دورومتر
duty
وظیفه، حقوق گمركی، تكلیف، عوارض
duty analysis card
كارت تجزیه و تحلیل وظایف
duty free
معاف از عوارض گمركی، معاف از حقوق گمركی
dwarf
کوتوله
dwell
توقف، مكث
dyad
دویی، زوج، جفت، دوگان
dyadic
دودویی، ثنایی، دوتایی، دوگانگی، مجازی، ظاهری، ساختگی
dyadic number system
دستگاه اعداد دودویی، دستگاه دودویی
dyadic product
ضرب دوگانی
dyadic relation
نسبت دوتایی
dyadic system
دستگاه دوتائی، دستگاه شمار در مبنای دو
dynamic
متحرك، متغیر، پویا، دینامیك
dynamic analysis
تجزیه و تحلیل تحركی، تجزیه و تحلیل پویایی
dynamic equilibrium
تعادل پویا، تعادل دینامیك، تعادل دینامیكی
dynamic instability
پایداری پویا
dynamic optimization
اپتیمم سازی دینامیک
dynamic programming
برنامه ریزی پویا، برنامه ریزی دینامیك
dynamic specification
مشخصات دینامیكی
dynamic system
دستگاه پویا
dynamical system
دستگاه دینامیكی
dynamics
پویایی، پویایی شناسی، جنبشی، دینامیك، علم دینامیك، نیرو شناسی، علم القوا
dynamometer
توان سنج، نیرو سنج، گشتاور سنج، توان متر، دینامومتر
dyne
دین
لغات حسابداری بخش 22
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.