مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 24

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 24 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 24
Equi-numerous sets
مجموعه های هم عدد
equinoctial point
نقطه اعتدال
equinox
اعتدال شب و روز، نقطه اعتدال
Equi-numerate
همعداد
Equi-numerous
همعدد، همقوه
Equi-numerous sets
مجموعه های همعدد
Equi-oscillation
نوسان یكسان
equipment compatibility
هماهنگی تجهیزات
equipment failure
خرابی تجهیزات
equipollent
ابزار، تجهیزات، ساز و برگ، وسایل، اثاثه، وسیله، ساز و برگ، لوازم، كارافزار، دستگاه
equipollent sets
مجموعه های هم ارز، مجموعه های همتوان
equipollent vectors
بردار های همسنگ
Equi-potency
هم توانی، هم قوه ای
equipotent sets
مجموعه های هم ارز، مجموعه های هم توان
equipotential
همپتانسیل
equipotential lines
خطوط هم پتانسیل
equipotential surface
رویه هم پتانسیل، سطح هم پتانسیل
Equi-probable
هم احتمال
Equi-probable space
فضای هم احتمال
Equi-repartition
همبخشی
equitable
عادلانه، منصف
equity
سرمایه شخصی، سرمایه صاحبان سهام، دارایی خالص، ارزش ویژه
equity capital
سرمایه سهامداران، حقوق صاحبان سهام
equivalence classes
دسته های معادل
equivalence
تعادل
equivalence class
دسته هم ارزی، كلاس هم ارزی، رده هم ارزی، دسته هم ارز
equivalence classes
دسته های معادل
equivalence of distances
هم ارزی دو دوری
equivalence of ideals
هم ارزی ایدآل ها
equivalence of mass and energy
تعادل جرم و انرژی
equivalence of paths
معادل بودن مسیر ها
equivalence of two arrows
هم ارزی دو فلش
equivalence problem
مسأله هم ارز بودن
equivalence relation
نسبت هم ارزی، رابطه هم ارزی، بستگی هم ارزی، رابطه تعادلی
equivalent
هم بها، مساوی، هم ظرفیت، هم ارز بودن، هم ارز، معادل، متعادل، متساوی، هم ارزش، برابر
equivalent affinity
تبدیل آفین هم ارز
equivalent annual cost
هزینه معادل سالانه
equivalent assertions
حكم های هم ارز
equivalent criteria
معیار های هم ارز
equivalent electrical circuit
مدار الكتریكی هم ارز
equivalent elements
عناصر هم ارز
equivalent equations
معادله های هم ارز
equivalent events
حوادث هم ارز
equivalent figures
اشكال معادل
equivalent fractions
کسر های هم ارز
equivalent inequalities
نامعادلات هم ارز
equivalent inequalities
نابرابری های هم ارز
equivalent matrices
ماتریس های هم ارز
equivalent representation
نمایش معادل
equivalent sets
مجموعه های هم ارز، مجموعه های هم توان
equipollent sets
مجموعه های هم ارز، مجموعه های هم توان
equipotent sets
مجموعه های هم ارز، مجموعه های هم توان
Equi-numerable sets
مجموعه های هم ارز، مجموعه های هم توان
equivalent solids
اجسام متعادل، اجسام معادل
equivalent transformations
تبدیل های هم ارز
equivalent vectors
بردار های هم ارز
equivalent weights
وزن های معادل
equivalently
به طور هم ارز، معادلا، به طور معادل، معادل آن، به بیان دیگر
equivocal
دارای دو معنی، دو پهلو، مبهم
erasable
پاك شدنی
eraser
مداد پاك كن
erg
اِرگ
ergodic
ارگودیک
ergodic chains
زنجیر های ارگودیك
ergodic Markov chain
زنجیر مارکوف ارگودیک، زنجیر مارکوف تحویل نا پذیر
irreducible Markov chain
زنجیر مارکوف ارگودیک، زنجیر مارکوف تحویل نا پذیر
ergodic source
منبع ارگودیك
ergodic theory
نظریه ارگودیك
agronomy
ارگونومی
Erlangen
ارلانگی
Erlangen distribution
توزیع ارلانگی
Erlangen program
برنامه ارلانگن
Erlanger program
برنامه ارلانگن
Erlanger program
برنامه ارلانگر، برنامه ارلانگن
erratic
ناسازگار، اشتباه آمیز، مغلوط
erroneous
نادرست،‌ نامعقول، غلط
error
خطا، اشتباه، لغزه، بیراهی، غلط
error analysis
تحلیل خطا
error and trial
آزمایش و خطا
error bound
كران خطا، كران خطایی
error detecting
كشف خطا
error due to measurement
اشتباه اندازه گیری
error extrema
اكسترمم های خطا
error function
تابع خطا
error generation
تولید خطا
error of
error of an approximation
خطای یک تقریب
error of estimate
خطای برآورد
error of input data
خطا های داده های ورودی
error of measurement
خطای اندازه گیری
error of the first kind
خطای نوع اول، اشتباه نوع اول
error of the second kind
خطای نوع دوم، اشتباه نوع دوم
error of type i
خطای نوع اول
error of type ii
خطای نوع دوم
error probability
احتمال خطا
error range
برد خطا، نرخ خطا
error rate
میزان خطا، نرخ خطا
error space
فضای خطا
error sum of squares
مجموع مربعات خطا ها، مجموع توان دوم خطا ها
error term
جمله خطا، جمله نماینده خطا
error theorem
قضیه خطا
errors of input data
خطا های داده های ورودی
escalation
افزایش ارزش
escalator
آسانسور، پلكان متحرك، پلكان برقی
escape
فرار
escape velocity
سرعت گریز، سرعت فرار
escribe
محاط خارج كردن، از خارج محاط كردن
escribed
محاطی خارج، محاطی خارجی
escribed circle
دایره محاطی خارجی
escribed circle of a triangle
دایره محاطی خارجی مثلث
essential singularity (singular point)
نقطه استثنائی اصلی
essential
اساسی
essential constant
ثابت اساسی
essential singular point
نقطه تکین اساسی
essential singularity
تکینی اساسی
essential spectrum
طیف اساسی
essential supremum
سوپرمم اساسی
essentially
اساسا، ضرورتا، ذاتا
essentially bounded measurable function
تابع اندازه پذیر اساسا كراندار
essentially complete class
رده اساسا کامل
essentially indirect proof
استدلال ذاتا غیر مستقیم
establish
پیدا كردن،‌ ثابت كردن، برقرار كردن، استوار كردن
estalon
معیار اوزان و اندازه ها
esteem needs
نیاز های مربوط به مقام و احترام
estimable parameter
پارامتر برآوردپذیر
estimate
تخمین،‌ تخمین زدن، حساب كردن، برآورد كردن،‌ ارزیابی كردن، برآورد، ارزیابی
estimate and test about multiple correlation coefficient
برآورد و آزمون درباره ضریب همبستگی چندگانه
estimate of error
برآورد خطا
estimated process average
تخمین متوسط فرایند
estimated regression line
خط رگرسیون تخمینی
estimation
برآورد، تخمین، برآورد كردن، تخمین زدن، ارزیابی، تقریب
estimation accuracy
دقت تخمین
estimation error
خطای تخمین
estimation of accuracy
برآورد درستی
estimation of mean
برآورد میانگین
estimation space
فضای برآورد
estimation theory
تئوری تخمین
estimator
ارزیاب،‌ برآورد كننده، برآوردگر، برآورنده
eta variable
متغیر اِتا
eta vector
بردار اِتا
etc
و غیره، الی آخر
et cetera
و غیره، الی آخر
etching
حك كاری، حكاكی، تیزابكاری
Euclid axiom
اصل موضوع اقلیدس
Euclid’s axioms
اصول اقلیدس
Euclid’s elements
كتاب اصول اقلیدس
Euclid’s lemma
لم اقلیدس
Euclid’s line
خط اقلیدسی
Euclid’s plane
صفحه اقلیدسی
Euclidean
اقلیدسی
Euclidean algorithm
الگوریتم اقلیدسی
Euclidean construction
ترسیم اقلیدسی
Euclidean distance
فاصله اقلیدسی
Euclidean division algorithm
الگوریتم اقلیدسی تقسیم
Euclidean function
تابع اقلیدسی
Euclidean geometry
هندسه اقلیدسی
Euclidean line
خط اقلیدسی
Euclidean metric
متریك اقلیدسی
Euclidean norm
نرم اقلیدسی
Euclidean plane
صفحه اقلیدسی
Euclidean ring
حلقه اقلیدسی
Euclidean space
فضای اقلیدسی، فضای دكارتی
Euclidean sphere
كره اقلیدسی
Euclidean vector space
فضای برداری اقلیدسی
Euclidian
اقلیدسی
Euler
اویلر
Euler angles
زاویه های اویلر، زوایای اویلر
Euler characteristic
مشخصه اویلر،‌مشخصه اویلر-پوانكاره
Euler circuit
دور اویلری
Euler constant
ثابت اویلر
Euler criterion
محک اویلر
Euler diagram
نمودار اویلر
Euler formula
فرمول اویلر
Euler function
تابع اویلر
Euler integral of the second kind
انتگرال اویلر نوع دوم
Euler lagrange equations
معادلات اویلر-لاگرانژ
Euler method
روش اویلر
Euler multiplier
ضریب اویلر
Euler product
حاصل ضرب اویلر
Euler sum formula
دستور جمعزنی اویلر
Euler summation formula
دستور جمع بندی اویلر
Euler theorem on polyhedra
قضیه اویلر در چند وجهی ها
Euler transformation
تبدیل اویلر
Euler venn diagram
نمودار اویلر-ون
Euler’s constant
ثابت اویلر، مقدار ثابت اویلر
Euler’s diagram
تصویر اویلر، نمودار اویلر
Euler’s differential equation
معادله اویلر
Euler’s equation
معادله اویلر
Euler’s equidimensional equation
معادله همبعد اویلر
Euler’s function
تابع اویلر
Euler’s integral of the first kind
انتگرال نوع اول اویلر
Euler’s theorem for polyhedrons
قضیه اویلر در مورد چندوجهی
Euler’s theorem on homogeneous functions
قضیه اویلر در مورد توابع همگن
Eulerian
اویلری
Eulerian graph
گراف اویلری
Eulerian path
مسیر اویلری
Eulerian Pointcare characteristic
مشخصه اویلر-پوانكاره، مشخصه اویلر
Eulerian trail
گذر اویلری
Eutectic
همگداز، خوشگداز
evaluate
مقدار … محاسبه كردن، ارزیابی كردن، محاسبه كردن، ارزیابی كردن، محاسبه كردن، تعیین كردن، برآورد كردن
evaluate a limit
رفع ابهام
evaluate of a curve
ارزیابی یك منحنی
evaluate of a surface
ارزیابی یك سطح
evaluation
برآورد، رفع ابهام، ارزیابی، سنجش، ارزشیابی، محاسبه، تخمین
evaluation map
نگاشت ارزیابی
evaluation of a limit
رفع ابهام از یك حد
evaporating
تبخیر
evaporation
تبخیر
even
زوج، حتی، هموار، جفت
even function
تابع زوج، تابع متقارن
even integer
عدد صحیح زوج
even inversion
انعكاس زوج
even number
عدد زوج
even parity bit
بیت توازن زوج
even periodic extension
گسترش زوج دوره ای
even permutation
جایگشت زوج
even polynomial
چندجمله ای رخ
even though
حتی اگر
even vertex
رأس زوج
even when
حتی در حالی كه
evenly
به طور مساوی
evenly even
زوج الزوج
evenly even odd
زوج الزوج و الفرد
evenness
خاصیت زوج یا فرد بودن، زوج بودن، زوجیت، خاصیت زوج بودن
event
پیشامد، فراوانی نسبی شرطی حادثه، اندازه امكان وقوع حادثه، رویداد، حالت، صورت، واقعه
event space
فضای واقعه
eventual
احتمالی
eventually
سرانجام، در نتیجه، بنابراین
Even when
حتی در حالیكه
ever
اصلا
ever decrease
مدام كم شدن
every dense
همه جا متراكم، همه جا سنگین،‌ همه جا چگال
every dense subset
زیرمجموعه همه جا چگال
everywhere
همیشه، همواره، همه جا
everywhere dense
همه جا چگال، همه جا متراكم
everywhere dense set
مجموعه همه جا چگال
everywhere dense subset
زیرمجموعه همه جا چگال، بخش همه جا چگال
evidence
صراحت، آشكاری، وضوح
evident
آشكار، واضح، صریح
evidential equivalence
هم ارزی مقرون به دلیل
evidential interpretation
تفسیر مقرون به دلیل
evidential meaning
معنی مقرون به دلیل
evidently
بدیهی است كه، ظاهرا
evoke
احضار كردن
evolent
گسترش دهنده، گسترنده
evolute
گسترده، گسترش، خم مركزی، پیچ، گسترنده
evolute of a curve
گسترده خم، گسترده یك منحنی
evolute of a surface
گسترنده یك سطح
evolution
ریشه یابی
evolve
كامل شدن
evolvent
پیچ
ex stock
موجودی انبار
exact
دقیق، صحیح، تحقیقی، درست، كامل
exact confidence interval
فاصله اعتماد دقیق
exact density
چگالی دقیق
exact differential
دیفرانسیل کامل
exact differential equation
معادله دیفرانسیل كامل
exact differential form
صورت دیفرانسیل كامل
exact division
تقسیم بودن باقیمانده، تقسیم كامل
exact equation
معادله كامل
exact form
فرم کامل
exact functor
تابعگون كامل
exact limit
حد واقعی
exact number
عدد صحیح
exact sciences
علوم دقیقه
exact sequence
دنباله کامل
exact sequence of groups
دنباله درست از گروه ها
exact solution
حل دقیق، جواب دقیق
exact total differential
فاصله جمع كامل
exact value
ارزش دقیق
exactly
تنها، دقیقا، به درستی، به دقت، عینا
examination
آزمایش
examine
تجزیه و تحلیل، امتحان كردن، آزمایش كردن، بررسی، بررسی كردن، بازرسی كردن، بازدید كردن
example
مثال، نمونه، مسأله
exceed
بزرگتر بودن، بیشتر است، فراتر رفتن، متجاوز بودن از، تجاوز كردن از
exceeding
بزرگتر، بیش از
exceedingly
بی نهایت، بی حد، متجاوزا
excellent
خوبی
excenter
مركز دایره محاطی خارجی محیطی مثلث
excenter of a triangle
مركز دایره محاطی خارجی مثلث
excentricity
خروج از مركز
except
به استثنای غیر از، استثناء كردن، به جز، مگر
except for order
صرف نظر از ترتیب، به جز از نظر ترتیب
except that
با این تفاوت كه
except while
به جز در مواردی
exception
استثناء
exception principle
اصل استثناء
exceptional
استثنائی
exceptional compact simple lie group
گروه لی ساده فشرده استثنایی
exceptive proposition
قضیه مفید استثنا
excess
زیادی، افزونی، فزونی، مانده، اضافی، تفاضل، بیشی،‌فزونی، مازاد
exchange
عوض كردن، معادله، معاوضه
exchange control
كنترل ارزی، كنترل ارز
exchange integral
انتگرال تبادل
exchange matrix
ماتریس تعویض
exchange sort
مرتب كردن معاوضه ای
excircle
دایره محاطی خارجی
excircle of a triangle
دایره محاطی خارجی مثلث
excitation
برانگیختگی
excited
برانگیخته، تهییج شده
exclude
شامل … نیست، مستثنی كردن، خارج كردن، شامل نبودن، طرد كردن
excluded
خارج شده، منتفی شده، مطرود
excluded middle
نفی ثالث، طرد شق ثالث، طرد شق وسط
excluding
بدون احتساب، به استثنای، به جز
exclusion
استثناؤ، عدم شمول
exclusion principle
اصل طرد
exclusive
انحصاری، تنها، مخدود، نافی، ناسازگار و نافی
exclusive disjunction
فاضل مانع جمع، یای انحصاری، تركیب فصلی
exclusive events
پیشامد های مجزا، پیشامد های ناسازگار
exclusive or
یاء مانع جمع، یاء مانعة الجمع، یای انحصاری، or انحصاری
exclusive proposition
قضیه مفید حصر
exclusive range
دامنه فراگیر
exclusively
منحصرا
execute
اجرا كردن، انجام دادن، محاسبه كردن
executes
خواهد داشت، دارد
executing
انجام می دهد، دارد
executive
اجرایی، رئیس، مدیر اجرایی، مجری، انجام دهنده
executive director
مدیر اجرایی
executive management
مدیریت دایره، مدیریت میانی، مدیریت واسطه، مدیریت اجرایی
executive manager
مدیر اجرایی
exception
استثناء
exercise
تمرین، ورزمان، پرسش، مسأله
exert
وارد كردن، اعمال كردن، اجرا كردن، به كار كردن
exhaust
پوشاندن
exhausted
فرسوده
exhaustion
افنا، اشباع
exhaustion method
روش افنا
exhaustion property
خاصیت اشباع
exhaustion property of area
خاصیت اشباع مساحت، روش افنای مساحت
exhaustive
فراگیر، جامع، فرسا، فراشده، كامل
exhaustivity
فرسایی
exhausts
ندارد، شامل … نیست
exhibit
نمودار، نمودار وضع حساب ها، ارائه دادن، نشان دادن، نمایش دادن
exist
موجود بودن، وجود داشتن، هست بودن
existence
وجود، هست، هستی، هستندگی
existence and uniqueness theorem
قضیه وجود و یگانگی
existence bounded variables
متغیر های كران دار موجود
existence distribution function
تابع توزیع وجود، تابع توزیع موجودیت
existence proof
اثبات وجود
existence theorem
قضیه وجود و یكتایی، قضیه وجود و یكتایی
existence uniqueness theorem
قضیه وجودی یكتایی
existential
وجودی، هستی
existential quantifier
سور وجودی، كم جزئی
existential quantifier
سور وجودی
existential sentence
گزاره وجودی
exit criterion
معیار خروجی
exit criterion basis
معیار خروجی از پایه
expand
گستردن، بسط دادن، گسترانیدن
expandability
بسط پذیری، قابلیت انبساط
expandable
قابل انبساط، بسط پذیر
expanded
مبسوط
expanded economy
اقتصاد در حال گسترش
expanded notation
شكل مبسوط
expanded order
ترتیب مبسوط
expanding sequence
دنباله منبسط شونده، دنباله افزایشی
expansion
بسط
expansion coefficients
ضریب های بسط
expansion factor
عامل بسط
expansion in a series
بسط به سری
expansion of a determinant
بسط دترمینان
expansion of the universe
انبساط جهان
expansion path
مسیر توسعه، مسیر بسط، مسیر گسترش
expect
انتظار داشتن
expectation
امید، امید ریاضی، حد انتظار، توقع، انتظار
expectation function
تابع انتظاری، تابع امید ریاضی
expectation of components of system
امید ریاضی اجزای دستگاه
expectation of frequency
امید ریاضی فراوانی
expectation of product
امید ریاضی حاصل ضرب
expectation of random variable
امید ریاضی كمیت تصادفی
expectation of relative frequency
امید ریاضی فراوانی نسبی
expectation of sum
امید ریاضی حاصل جمع
expectation variance model
الگوی انتظار پراكندگی
expectations of components of multidimensional random variable
امید ریاضی اجزای كمیت تصادفی چند بعدی
expected monetary value
ارزش پولی مورد انتظار
expected profit
سود قابل انتظار، سود مورد انتظار
expected return
بازده منتظره
expected time
زمان مورد لزوم، زمان انتظاری
expected utility criterion
معیار مطلوبیت مورد انتظار
expected value
امید ریاضی، ارزش انتظاری، ازش مورد انتظار، میانگین، ارزش منتظره، حد انتظار
expected
منتظره، چشم داشت
expected activity time
زمان مورد انتظار فعالیت
expected cell frequency
امید فراوانی خانه، امید ریاضی فراوانی خانه
expected frequency
فراوانی نظری، فراوانی مورد انتظار
expected value
مقدار انتظاری، مقدار امید ریاضی، امید ریاضی، مقدار محتمل، مقدار میانگین، مقدار منتظره، مقدار چشم داشتنی
expected value of mean square
امید میانگین توان های دوم، امید ریاضی، میانگین های توان های دوم
expected value of random variable
امید ریاضی كمیت تصادفی
expend
مصرف كردن، از دست دادن
expendable
قابل صرفنظر كردن
expenditure
تعهد پرداخت، هزینه پرداخت، مخارج، هزینه، خرج
expense
هزینه، خرج
experience
تجربه كردن، وارد كردن، وارد بر، تجربه، آزمون، تجربه تصادفی، امتحان،‌آزمایش
experiment
آزمایش
experiment conditions
شرط های آزمایش
experimental
آزمایش، تجربه ای، تجربی، آزمایشی
experimental analysis
تحیل آزمایش
experimental conditions
شرایط آزمایشی
experimental data
داده های تجربی، داده های آزمایشی
experimental design
طرح آزمایشی
experimental evidence
مدرك آزمایشی
experimental group
گروه آزمایشی
experimental method
روی تجربی، روش آزمایشی
experimental probability
احتمال آزمایشی، احتمال تجربی
experimental sample space
فضای نمونه ای آزمایشی
experimental sampling distribution
توزیع نمونه ای تجربی
experimenter
آزمایشگر
expert system
سیستم متخصص
expiration
انقضاء
expiration date
تاریخ انقضاء
expire
خاتمه، منقضی شدن، سپری شدن
explain
توضیح دادن، شرح دادن
explain why
علت را بیان كردن، علت را بیان كنید
explained variation
تغییرات قابل توضیح
explementary angles
زوایای مزدوج
explicit
روشن، آشكار، واضح، صریح
explicit coordinates
مختصات صریح
explicit definition
تعریف بسیط
explicit formula
فرمول صریح
explicit function
تابع صریح
explicit scheme
طرح صریح
explicit
صریحا،‌به صراحت
exploitation
بهره برداری
exploratory move
حركت اكتشافی
explosion chart
فرم تفكیكی قطعات
explosive bonding
اتصال انفجاری
exponent
نما،‌نماینده، قوه، توان
exponent of differential equation
توان معادله دیفرانسیل
exponent of root
فرجه توان كسری،‌نمای كسری
exponent sign
نما،‌نماینده، قوه، توان
exponential
نمایی
exponential behavior
رفتار نمائی
exponential curve
خم نمایی
exponential decay
نزول نمایی
exponential density function
تابع چگالی نمایی
exponential distribution
پخش نمایی، توزیع نمایی
exponential distribution family
خانواده توزیع های نمایی
exponential equation
معادله نمایی
exponential fit
برازش نمایی
exponential form
شكل نمائی
exponential form function
تابع با شكل نمایی
exponential Fourier transform
تبدیل نمائی فوریه، تبدیل فوریه نمایی
exponential function
تابع نمایی
exponential growth and decay
رشد و تحلیل نمایی
exponential integral
انتگرال نمایی، انتگرال قوه ای
exponential law
قانون نما ها
exponential model
مدل نمایی
exponential operator
عملگر توان
exponential order
مرتبه نمایی
exponential probability distribution
تابع توزیع نمایی
exponential random variable
متغیر تصادفی نمایی
exponential regression
همبستگی نمایی، برگشت نمایی، رگرسیون نمایی
exponential series
سری نمایی،‌ بسط ماكلورن
exponential smoothing
براورد نمایی، هموارسازی نمایی،‌ نمو هموار
exponential to the base
نمایی در پایه ی
exponential values of sin x and cos x
مقادیر نمائی سینوس x و كسینوس x
exponentially
به طور نمایی
exponentially damped
به طور نمایی میرا
exponentially damped oscillation
نوسان به طور نمایی میرا
exponentially decreasing
به طور نمایی نزولی
exponentially decreasing function
تابع به طور نمایی نزولی
exponentially increasing
به طور نمایی صعودی
exponentially increasing function
تابع به طور نمایی صعودی
exponentiation
نمایی كردن، نما
exponention
توان
exponents
نما ها
export documentary credit
اعتبار اسنادی صادراتی
exports
صادرات
express
بیان كردن، نشان دادن
express x as a function of y
x‌ را برحسب y بیان كردن
expression
عبارت، صورت، جمله، درایش
expressive
بیانگر، نشانگر
expressive completeness
تمامیت بیانی
experiment
آزمایش،‌ آزمون
exradius
شعاع دایره محاطی خارجی
ex radius
شعاع دایره محاطی خارجی
extend
استفاده دادن، محدود بودن، تعمیم دادن، گستردن، وسعت دادن، قابل گسترش است، امتداد دادن، عمومیت دادن، بسط دادن، گسترش دادن، توسعه دادن، تعمیم دادن، وسعت دادن، كشیدن در امتداد … قرار داشتن
extended
توسعه یافته
extended axiom of addition
اصل تعمیم یافته جمع
extended binary tree
درخت دو دویی گسترش یافته
extended complex
مختلط توسعه یافته
extended complex number system
دستگاه اعداد مختلط گسترش یافته، دستگاه عدد های مختلط وسعت یافته
extended complex plane
صفحه مختلط توسعه یافته، صفحه مختلط وسعت یافته، صفحه مختلط منبسط
extended mean value
مقدار میانگین تعمیم یافته
extended mean value theorem
قضیه مقدار میانگین تعمیم یافته
extended real line
خط حقیقی مختوم، خط حقیقی گسترش یافته
extended real number system
دستگاه اعداد حقیقی گسترش یافته، دستگاه اعداد حقیقی توسعه یافته، دستگاه عدد های حقیقی وسعت یافته
extended real numbers system
دستگاه منبسط اعداد حقیقی
extended state transition function
تابع تبدیل حالت تعمیم یافته
extension
بسط، تعمیم،‌عمومیت، توسیع، توسعه، امتداد، گسترش، توسیع، تمدید،‌ توسعه لفظ، بسط، توسعه، انبساط، كشیدگی، دنباله، كشش،‌ قسمت الحاقی
extension factor
عامل توسیع
extension field
میدان توسیع
extension of a field
توسیع هیأت
extension of identities principle
اساس تمدید همانی ها
extension of mapping
تعمیم گسترش
extension of prediction
حمل مصداقی
extension ring
حلقه توسیعی
extensionality
محتوا
extent
گسترده، حیز، مكان،‌حد، دامنه تغییرات، وسعت، دامنه
experimenter
آزمایشگر
exterior
برون
exterior algebra
جبر برونی، جبر گراسمان
exterior angle
زاویه خارجی، زاویه برونی
exterior content
قدر برونی
exterior derivative
مشتق برونی
exterior interior angles
زواییای متناظر
exterior measure
اندازه برونی
exterior of a set
برون مجموعه
exterior point
نقطه خارجی
exterior point of a set
نقطه برون مجموعه
exterior product
ضرب خارجی، حاصل ضرب خارجی، حاصل ضرب برداری، حاصل ضرب برونی
exterior product of linear forms
حاصل ضرب خارجی فرم های خطی
exterior product of two vectors
ضرب خارجی دو بردار، حاصل ضرب خارجی دو بردار
exterior region
ناحیه بیرونی، ناحیه خارجی
external
خارجی، بیرونی، برونی
external angle
زاویه خارجی
external audit
حسابرسی مستقل، حسابرسی خارجی
external balance
تراز خارجی
external common tangents
مماس های مشترك برونی، مماس های مشترك خارجی
external composition
تركیب خارجی، همنهش بیرونی
external data
داده های خروجی، اطلاعات خروجی
external direct product
حاصلضرب مستقیم بیرونی
external direct sum
مجموع مستقیم خارجی
external division of a line segment
تقسیم برونی پاره خط
external failure costs
هزینه هیا نقص خارجی
external financing
تأمین مالی خارجی
external language
زبان برونی
external law
قانون خارجی
external node
گره خارجی
external operation
عمل برونی
external rate of return
نرخ بازده خارجی
external tangent
مماس برونی
external tangent of two circles
دوایر مماس خارج
external tangents
مماس های برونی
external transactions
معاملات خارجی
externally tangent circles
دوایر مماس خارج
extinction coefficient
ضریب خاموشی
extinction probability
احتمال انقراض
extinction time
زمان انقراض
extra
اضافی
extract
استخراج كردن، بیرون كشیدن
extract a root
استخراج جذر، ریشه گرفتن
extract a root of a number
استخراج ریشه عدد
extracting the cubic root
ریشه سوم گیری، كعب گیری
extracting the square root
ریشه دوم گیری، جذر گیری
extraction
استخراج
Extra-logical
فرامنطقی
extraneous
خارجی، نامربوط، بیگانه
extraneous root
ریشه خارجی
extraneous solution
جواب خارجی
Extraneous
غیر اصلی، اضافی
extrapolation
برونیابی
extrapolate
برون یابی، برون یابی كردن
extrapolation
درج مقادیر برون مرزی، روند گذشته، برونیابی، برون یابش، پیش بینی، تخمین مجهول از معلوم
extrasensory perception
ادراكات فوق حسی
extremal
نهایی، انتهایی، سرامد، اكسترمال
extremal quasiconformal mapping
نگاشت شبه همدیس اكسترمال
extreme
حد غایی، حدی، نهایت، فرین، منتهی الیه، اكسترم، فری، ماگزیموم و مینیمم،‌نهایی،‌مفرط، بنال،‌بنالی، اكستریم
extreme absolute value
قدر مطلق اکستریم
extreme constrained value
مقدار مقید اکستریم
extreme direction
جهت راسی
extreme directions adjacent
جهت های رأسی مجاور
extreme local value
مقدار موضعی اکستریم
extreme of a function
اكسترمم تابع
extreme point
نقطه اكسترم، نقطه انتهایی، نقطه رأسی، نقطه گوشه ای، نقطه حدی، نقطه منتهایی،‌نقطه فرین، نقطه نهایی، نقطه كرانی، نقطه غایی
extreme value
مقدار اکستریم
extreme value problem
مساله مقدار اکسترم
extreme value theorem
قضیه مقدار اكستریم
extremely
خیلی زیاد، بغایت، بشدت، نهایتا، بی نهایت
extremes
طرفین، دو طرف
extremes of a proportion
طرفین در تناسب، طرفین تناسب، حدین، طرفین، رأسین
extremity
دو سر، دو انتها، انتها،‌ نهایت، حد نهایی
extremum
فرینه، اكستریم، غایی، حداقل یا حداكثر تابع، اكسترمم،‌حد نهائی، غائی
extremum of a function
اكسترمم تابع، حد اكثر یا حداقل تابع
extremum problems
مسائل اكسترمم
extrude
بیرون كشیدن، فشار كاری، حدیده كاری
eye distance
فاصله عینی
eye estimate
برآورد عینی
eye protection
محافظ چشم
لغات حسابداری بخش 24
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.