مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 26

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 26 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 26
g
هفتمین حرف الفبای انگلیسی
g.c.d
بزرگترین مقسیوم علیه مشترک
g.c.f
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
g.l.b
بزرگترین کران پایین
gage
درجه، اندازه، سنجه، فرمان، سنجیده، اندازه گیر، معیار اندازه، پیمانه کردن، پیمانه، اندازه زدن، مقیاس، معیار، مدرج کردن، قطر سنج، عقربه نشان دهنده
gage block
سنجه معکب مستطیلی، شابلون مکعب
gain
سود
gal
گال، واحد شتاب برابر با یک سانتیمتر بر مجذور ثانیه
galactic
کهکشانی
galaxy
کهکشان
Galenic figure
شکل جالینوسی
gallery
تالار
gallon
گالن، واحد حجم برابر با 3.7853 لیتر
Galois algebra
جبر گالوا
Galois cohomology
همانستگی گالوا
Galois equation
معادله گالوا
Galois extension
توسیع گالوا
Galois field
هیأت گالوا
Galois group
گروه گالوا
Galois theory
نظریه گالوا
Galois theory
نظریه گالوا
gambler ruin problem
مسأله ورشکستگی بازیکن
gambler’s ruin
پاک باختگی قمار باز
game
یک دوره بازی، بازی، دور بازی، دست
game of chance
بازی شانسی، بازی تصادف آمیز
game theory
تئوری بازی، نظریه بازی، تئوری مقابله، نظریه بازی ها
game theory problems
مسائل تئوری بازی
games
بازی ها
games of chance
بازی های تصادف آمیز
gamma
سومین حرف یونانی، ?، ?
gamma arrival distribution
ورودی با توزیع گاما
gamma distribution
توزیع گاما
gamma function
تابع گاما، انتگرال نوع دوم اویلر
gamma function integral
انتگرال تابع گاما
gamma integral
انتگرال گاما
gamma probability density function
تابع چگالی احتمال گاما
gamma service
سریس گاما
gang
دسته، گروه
gang chart
نمودار گانت
gang milestone chart
نمودار پایان نمای گانت
gang milling
فرزکاری گروهی
gang punch
منگنه گروهی
Gantt chart
چارت گانت، نمودار گانت
gap
فضای خالی، شکاف، فاصله بین دو لبه خالی، فاصله، درز، رخنه، شکست، درز
gap gauge
شبلون دهان اژدری
gas metal arc
قوس فلزی، گازی
gas vent
مجرای عبور گاز
gasket
لایی، واشر، لایه آب بندی، قالپاق، درزگیر، پولک
gate
دریچه، دروازه، پای راهگاه، مدخل، راه قالب
gate cutter
شیاربر
gate symbol
نماد دریچه
gather
گردآوردن، گردآمدن
gather up
جمع آوری کردن
gauge
پیمانه
gage
پیمانه
gauge length
طول نمونه
gauge theory
نظریه پیمانه ای
gauge transformation
تبدیل پیمانه ای
gauging
شیارزنی، شابلون گیری، اندازه گیری
gauss curve
منحنی گاوس
gauss differential equation
معادله دیفرانسیل گاوس
gauss error integral
انتگرال خطای گاوس
Gauss formulas
قیاس های دلامبر، فرمول های گاوس
Delambre analogies
قیاس های دلامبر، فرمول های گاوس
gauss hypergeometric differential equation
معادله دیفرانسیل فوق هندسی گوس
Gauss integral
انتگرال گاوس
Gauss interpolation formula
فرمول درونیابی گاوس
gauss Jordan process
فرآیند گاوس-ژوردان
gauss Jordan reduction
تقلیل گاوس- جردن، کاهش گاوس-جردن
gauss method
روش گاوس
gauss reduction method
روش کاهش گاوس
gauss sum
مجموع گاوس
gauss theorem
قضیه گوس
gauss type quadrature
تعیین مساحت زیرمنحنی به روش گوس
Gaussian
گوسی
Gaussian algorithm
الگوریتم گاوسی
Gaussian curvature
انحنای گاوسی، خمیدگی گوسی، خمیدگی گاوسی، خمیدگی کلی
Gaussian distribution
توزیع گوسین، توزیع گوسی، پخش گاوسی، توزیع گاوس، توزیع نرمال
Gaussian elimination
روش حذف گوسی
Gaussian elimination algorithm
الگوریتم حذف گاوسی
Gaussian elimination method
روش حذف گاوسی
Gaussian Fourier coefficients
ضرائب عمومی فوریه
Gaussian integer
عدد صحیح گاوسی، عدد های گاوسی
Gaussian integers
عدد های صحیح گاوسی
Gaussian Jordan process
فرآیند گوس ژردان، روند گوس ژوردان
Gaussian plane
صفحه گاوسی، صفحه گوسی
Gaussian probability density function
تابع چگالی احتمال گاوسی
Gaussian process
فرآیند گوسی، روند گوسی
Gaussian reduction
کاهش گاوسی، تقلیل گاوسی، تقلیل گاوسین، کاهش گاوسین
Gaussian reduction matrix
ماتریس کاهشی گوسی
Gaussian sum
مجموع گوسی
Gaussian triangularization
مثلثی گاوسی
gaze length
طول مؤثر
gear
درگیری، اسباب، افزار، ادوات، دنده، چرخ دنده
gear transmission
انتقال حرکت به وسیله دنده، جعبه دنده
gearing
انتقال حرکت به وسیله دنده، تطبیق دادن، تطابق
Gelfand transform
تبدیل گلفاند، مبدّل گلفاند
genealogy
نسب، شجره نامه
general
کلی (عمومی)
general analytic space
فضای تحلیلی عمومی
general antiderivative
پادمشتق کلی
general audit
ممیزی عمومی، حساب رسی عمومی
general cantor set
مجموعه عام کانتور
general cone
مخروط کلی (عمومی)
general context
زمینه کلی
general control
کنترل عمومی
general curve
خم عمومی
general definition
تعریف عمومی
general demand
تقاضای کلی
general expenses
هزینه های اداری و تشکیلاتی، هزینه های عمومی
general Fourier coefficients
ضرایب عمومی فوریه
general inspection
بازرسی کلی، بازرسی عمومی
general inspection level
سطح بازرسی عمومی
general integral
انتگرال عمومی، جامعه عمومی
general journal
دفتر روزنامه عمومی
general judgement
حکم کلی
general ledger
دفتر کل
general linear group
گروه خطی عام
general manager
مدیر کل
general mathematics
ریاضیات عمومی
general polynomial
چندجمله ای کلی
general power
توان(ی) کلی (عمومی)
general power function
تابع توان(ی) کلی (عمومی)
general principle of convergence
ضابطه کلی همگرائی، اصل کلی تقارب، ضابطه کلی تقارب
general purpose
همه منظوره
general purpose machine
ماشین همه کاره، ماشین عمومی، ماشین همه منظوره
general relativity
نسبیت عام (عمومی)
general resultant
برایند کلی، برایند همگانی
general root
ریشه عمومی
general sequence
دنباله کلی
general setting
وضعیت عمومی
general solution
جواب عمومی
general solution of linear equations
جواب کلی معادلات خطی
general specification
مشخصه عمومی
general structure
ساختار کلی
general system theory
تئوری عمومی سیستم، نظریه عمومی سیستم، فرضیه عمومی سیستم
general term
جمله عمومی (کلی)
general term of series
جمله عمومی سری
general theorem of probability
فضیه عمومی احتمال
general theorem of repeated trials
قضیه عمومی آزمایش های تکراری
general theory
نظریه عمومی (کلی)
general theory of relativity
نظریه عمومی نسبیت
general topology
توپولوژی عمومی
general tree
درخت عمومی
generality
عمومیت، هامانی، کلیت
generalization
تعمیم، عمومیت، تعمیم دادن، عمومیت دادن، نتیجه گیری کلی و وسیع
generalizations
کلیات
generalize
تعمیم دادن، عمومیت دادن، عمومیت
generalized
توسعه یافته، تعمیم یافته، هامانیده
generalized analysis of variance
تجزیه واریانس تعمیم یافته
generalized continuum hypothesis
فرض پیوستار تعمیم یافته
generalized coordinates
مختصات تعمیم یافته، مختصات لاگرانژی
generalized function
تابع تعمیم یافته
generalized inverse
معکوس تعمیم یافته
generalized Jacobean variety
چندگونای ژاکوبی تعمیم یافته
generalized Poincare conjecture
تعمیم حدس پوانکاره
generalized roll’s theorem
قضیه رل تعمیم یافته
generalized upper bound constraint
محدودیت عام حد فوفانی
generalized volume
حجم تعمیم یافته
generally
در حالت کلی، به طور کلی، عموما، کلا
generally speaking
به طور کلی، قطع نظر از جزئیات، در حالت کلی
generate
تولید کردن
generated
تولید شده
generated by
تولید شده توسط، حاصل از، تولید شده بوسیله ی
generated by vectors
مخروط تولید شده با بردار ها
generated left ideal
ایده آل چپ ایجاد شده
generated subgroup
زیرگروه ایجاد شده
generated submodule
زیرمدول ایجاد شده
generating
مولد، پدیدآور، مولد، ایجاد کننده
generating curve
خم مولد
generating element
عنصر مولد
generating function
تابع مولد، تابع ایجاد کننده
generating line
خط مولد
generating process
فرآیند تولید، فرآیند تولید چرخ دنده
generating set
مجموعه تولید کننده
generating system
دستگاه مولد
generation
نسل، تولید، پیدایش، مولد، نقطه
generative
تولیدی
generative process
پروسه مولد
generator
مولد
generatrix
مولد، پديدآورنده، خط مولد
generator of a cone
مولد مخروط
generator of a group
مولد گروه
generator of a prism
مولد منشور
generator of a surface of translation
مولد یک سطح انتقالی
generator of cone
پدیدآور مخروط
generator of group
مولد گروه
generatrix
مولد، پدیدآورنده، خط مولد
generatrix function
تابع مولد
generic
کلی، عمومی، جنسی، نوعی
genetics
علم وراثت، علم تکوین
Geneva mechanism
مکانسیم جنوا
general term
جمله عمومی، عبارت عمومی
general term of a series
جمله عمومی سری
general theory of groups
نظریه عمومی گروه ها
general theory of relativity
نظریه نسبت عام
general topology
توپولوژی عمومی
generalized
تعمیم یافته، تعمیم، عمومیت داده شده
generalized form
شکل تعمیم یافته، فرم کلی
generalized function
تابع تعمیم یافته
generalized volume
حجم تعمیم یافته
genus
گونا
genus of a surface
گونای رویه
genus of surface
نوع رویه
geocentric coordinate system
دستگاه مختصات زمین مرکزی
geodesic
ژئودزیک
geodesic circle
دایره ژئودزیک
geodesic construction problem
مسأله ترسیم هندسی
geodesic coordinates
مختصات ژئودزیک
geodesic curvature
خمیدگی ژئودزیک
geodesic curvature
خمیدگی ژئودزیک
geodesic distribution
توزیع هندسی
geodesic figure
شکل هندسی
geodesic genus
گونای هندسی
geodesic line
کوتاه ترین خط، خط ژئودزیک، خط مساحی
geodesic mean
میانگین هندسی
geodesic number theory
نظریه هندسی اعداد
geodesic progression
تصاعد هندسی، دنباله هندسی
geodesy
شناخت (تعیین) شکل زمین از نظر ریاضیات
geodetic
مربوط به کوتاه ترین خط اتصال وابسته به ژئودزی
geodetic surveying
نقشه برداری ژئودزی
geology
زمین شناسی
geomagnetism
ژئومغناطیس
geometer
هندسه دان
geometric
هندسی
geometric average
واسطه هندسی
geometric condition
شرط هندسی
geometric construction problem
مساله ترسیم هندسی
geometric derivative
مشتق هندسی
geometric distribution
توزیع هندسی، پخش هندسی
geometric distribution law
قانون توزیع هندسی
geometric figure
شکل هندسی
geometric genus
گونای هندسی
geometric interpretation
تعبیر هندسی
geometric interpretation inverse matrix
تعبیر هندسی ماتریس معکوس
geometric locus
مکان هندسی
geometric mean
میانگین هندسی
geometric number theory
نظریه هندسی اعداد
geometric probability law
قانون توزیع احتمال هندسی
geometric programming
برنامه ریزی هندسی
geometric progression
تصاعد هندسی، فرایازی هندسی
geometric property
ویژگی هندسی
geometric redundancy
تباهیدگی ترسیمی
geometric relation
رابطه هندسی، نسبت هندسی
geometric relationship
رابطه هندسی
geometric representation
نمایش هندسی
geometric sequence
دنباله هندسی
geometric sequence and series
دنباله و سری هندسی
geometric series
سری هندسی
geometric solution of linear programs
جواب ترسیمی برنامه های خطی
geometric vector
بردار هندسی
geometrical
ترسیم هندسی، هندسی، به روش هندسی
geometrical condition
شرط هندسی
geometrical construction
ساختمان هندسی
geometrical interpretation
تعبیر هندسی
geometrical optics
اپتیک هندسی، نورشناسی هندسی
geometrical probability
احتمال هندسیسسسس
geometrical representation
نمایش هندسی
geometrical speaking
با بیان هندسی
geometrically
از طریق هندسی، به صورت هندسی، تعبیر هندسی، به طریق هندسی، به طور هندسی، از لحاظ هندسی
geometrically speaking
با بیان هندسی
geometry
هندسه، علم هندسه
geometry of numbers
هندسه اعداد
geometry of sets
هندسه مجموعه ها
get
رسیدن، داریم، به دست آوردن، به دست می آید
getting started
شروع
giant star
ستاره غول آسا
Gibb’s phenomenon
پدیده گیبس
Gibbs phenomenon
پدیده گیبس
giga
یک بیلیون (109)، یک میلیارد
give
حاصل شدن
give an example
مثال بزنید
give rise to
ناشی از، منتهی شدن، باعث به وجود آمدن، منجر گردیدن، به دست دادن
given
داده شده، مفروض، فوق، معلوم، معین
given that
با این فرض که، می دانیم که، برای
given without proof
که آنرا بدون اثبات می آوریم
glide
لغزه
global
همه جایی، در کل، جایی، فراگیر، کروی، جامع، کلی، سرتاسری
global analytic functions
توابع تحلیلی یکجا
global bisection
تنصیف جامع
global concept
مفهوم کلی، ویژگی کلی
global convergence
همگرایی جامع
global error
خطای جامع، خطای کل میدان، خطای سراسری
global maximum
ماکزیمم کلی
global minimum
مینیمم کلی، حداقل مطلق
global properties
خواص سرتاسری
global property
خاصیت عمومی، خاصیت کلی
globe
کره، گوی
globoid
گوی مانند، کروی
globular
گوی مانند، کروی
globular transfer
انتقال گلوله ای
glossary
فهرست لغات
gluing
چسباندن
gluing theorem
قضیه چسباندن
gnomon
عَلَم
go
دسترسی پیدا کردن
go gage
سنجه برو
go through
انجام دادن
goal
مقصد، آرمان، هدف
goal orientation
هدف جویی
goal oriented
مقصد گرا، هدف گرا
goal programming
برنامه ریزی آرمانی
Godel completeness theorem
قضیه کمال گودل، قضیه تمامیت گودل
Godel incompleteness theorem
قضیه عدم کمال گودل، قضیه ناتمامیت گودل
Gödel numbering
عددگذاری گودلی
Gödel numbers
اعداد گودل
gold Bach problem
مسأله گولدباخ
golden ratio
نسبت زرین، نسبت طلائی
golden ratio search
جستجوی نسبت طلایی
golden rectangle
مستطیل زرین
golden section
برش زرین، تقسیم زرین، تقسیم طلایی
Gompertz curve
منحنی گومپرتز
goniometer
زاویه سنج، وسیله ای برای اندازه گیری زاویه
good
محصول، کالا، جنس
good in process
کالای در جریان ساخت
good will
حق کسب و کار، سرقفلی
goodness
شانس، نیکویی، خوبی
goodness of fit
نیکویی برازاندن، خوبی برازیدن، آزمون تطابق، زیبندگی، نیکویی برازش
goodness of fit test
تست خوبی انطباق، آزمون نیکویی برازش
googol
عدد یک با صد صفر جلوی آن (10100)
govern
اداره کردن، بیعت کردن، پیروی کردن
governing
حکومت
governing laws
قوانین حاکم
governmental accounting
محاسبات دولتی، حسابداری دولتی
governor
تنظیم کننده
grace period
مهلت اضافی پرداخت
grad
یک صدم زاویه قائمه، گراد
gradate
درجه بندی کردن
gradation
درجه بندی
grade
درجه بندی کردن، درجه، رتبه، میزان، نوع، هموار کردن، شیب منظم دادن، طبقه، گراد، نمره، زینه
graded
مدرج، زینه بندی شده
graded a module
a-مدول مدرج
graded algebra
جبر مدرج
graded ideal
ایدآل مدرج
graded ring
حلقه مدرج
gradient
شیب، شیب دار، گرادیان، ضریب زاویه، زینی، شیب چندبعدی
gradient field
میدان گرادیان
gradient method
روش گرادیان
gradient of a function
گرادیان تابع
gradient of a line
شیب خط
gradient of a straight line
ضریب زاویه خط راست
gradient of straight line
شیب، ضریب زاویه
gradient vector
بردار گرادیان
grading
درجه بندی، نمره دادن، زینه بندی
grading method
روش رتبه بندی، روش درجه بندی
gradual
تدریجی
gradually
رفته رفته، به تدریج
graduate
درجه بندی کردن، مدرج کردن
graduated
درجه بندی شده، مدرج
graduation
درجه بندی، تقسیم بندی، مدرجه، درجه، زینه بندی، اعطای درجه
Greco Latin
لاتین-یونانی
grain
هسته، بلور، دانه، ذره
grain boundary
مرز دانه ها، مرز دانه ای
grain structure
ساختمان دانه ای
gram
واحد وزن برابر یک هزارم کیلوگرم
Gram Schmidt orthogonalization
عمود سازی گرام – اشمیت
Gram Schmidt orthogonalization process
فرآیند عمود سازی گرام – اشمیت
Gram Schmidt process
فرآیند گرام-اشمیت
gram theorem
قضیه گرام
grammar
دستور
grand
بزرگ، اکبر
grand lot scheme
طرح برای بسته بزرگ
grand mean
میانگین کل
grand term
جمله بزرگ، حد اکبر
grandeur
بزرگی
granular
دانه ای، مدور، هسته ای، دانه دار
graph
نمودار
graph of a binary relation
نمودار یک رابطه دوتایی
graph of a correspondence
نمودار یک تناظر
graph of a function
نمودار تابع
graph of a relation
نمودار رابطه
graph of binary relation
نمودار رابطه دوتایی
graph of correspondence
گراف تناظر
graph of function
گراف تابع، نمودار تابع
graph of mapping
نمودار نگاشت، گراف نگاشت
graph of relation
گراف رابطه، نمودار رابطه
graph theory
نظریه گراف ها، نظریه گراف
graphic
نموداری، هندسی، گرافیک، ترسیمی، گراف، نگاره، خط نما، تصویری
graphic method
روش شکلی، روش ترسیمی
graphical
ترسیمی، منحنی، به کمک رسم
graphical calculation
محاسبه نموداری
graphical differentiation
مشتقگیری نموداری
graphical evaluation and review technique
فن ارزیابی و بازنگری گرافیکی
graphical integration
انتگرالگیری نموداری
graphical presentation of probability distribution
بیان گرافیکی توزیع احتمال
graphical representation
نمایش گرافیکی، نمایش تصویری، نمایش ترسیمی، نمایش خم تغییرات، نمودار
graphical solution
حل ترسیمی، حل نموداری
graphically
از روی شکل، به وسیله شکل، از طریقه هندسه
graphics
علم ترسیم
grasp
گرفتن، محکم گرفتن، دستگیره، قلاب
grating
شبکه، شبکه بندی، مشبک
gravitate
گرانیدن، از قانون جاذبه پیروی کردن، گرانش، ثقل، جاذبه، گرانی
gravitation
ثقل، گرایش
gravitational
ثقلی، گرانشی
gravitational attraction
جاذبه ثقلی
gravitational constant
ثابت گرانشی
gravitational field
میدان گرانشی
gravitational force
نیروی گرانشی
gravitational interaction
بر هم کنش گرانشی
gravitational potential
پتانسیل ثقلی
gravitational radius
شعاع ثقلی
gravitational theory
نظریه جاذبی
gravity
گرانی، نیروی ثقل، جاذبه زمین، گرانش، جاذبیت، کشش، ثقل
gravity screens
حایل های ثقلی
gravity wheel conveyor
نقاله چرخی وزنی
great
بزرگ، زیاد
great and small circles
دایره های خرد و بزرگ، دوایر بزرگ و کوچک
great circle
دایره عظیمه
greater
بزرگتر
greater than
بزرگتر از
greater than or equal to
بزگتر مساوی با
greatest element
بزرگترین عنصر
greatest
بزرگترین
greatest common divisor
بزرگترین مقسوم علیه مشترک، بزرگترین عامل مشترک، بزرگترین بخشیاب مشترک
greatest common factor
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
greatest common measure
بزرگترین اندازه مشترک
greatest element
بزرگ ترین عنصر، عنصر ماکسیمم
maximum element
بزرگ ترین عنصر، عنصر ماکسیمم
greatest integer
بزرگترین عدد صحیح
greatest integer function
تابع بزرگترین عدد صحیح، تابع جزء صحیح
greatest integer in
بزرگترین عدد صحیح در
greatest integer less than a real number
قسمت صحیح عدد حقیقی، بزرگترین عدد صحیح کوچکتر از یک عدد حقیقی معین
greatest integral
جامعه بالاترین، جامعه کامل
greatest lower bound
بزرگترین کران پایینی
greatest member
عضو اکثر، بزرگترین عضو
greatest possible error
بزرگترین خطای ممکن
Greek alphabet
الفبای یونانی
green formula
فرمول گرین
green functions
تابع های گرین
green measure
اندازه گرین
green sand
ماسه خام، ماسه تر، ماسه سبز
green’s formulas
دستور های گرین، روابط گرین
green’s function
تابع گرین
green’s theorem
قضیه گرین
Gregory Leibniz formula
فرمول گریگوری-لایب نیتس
Gregory newton formula
فرمول گری گوری-نیوتن
grid
تور، شبکه ای از نقاط نقطه چین، شبکه، فضا دهنده، توری، صفحه
grid sampling
نمونه گیری توری
grid search method
روش جستجوی شبکه ای
groove
شیار، چاک، فاق، بریدگی، شیارکندن، شیار
grooved part
قضیه شیار دار
grooved roll
غلتک شیار دار
gross
ناخالص، درشت، فاحش، مواد اولیه پلاستیکی، دوازده دوجین، معادل 144 عدد
gross average
خسارت مشترک، خسارت همگانی، زیان همگانی
gross domestic product
تولید ناخالص داخلی
gross error
خطای نا خالص
gross income
درآمد ناویژه، درآمد کل، درآمد غیر خالص
gross margin
سود ناویژه، سود ناخالص، سود غیر خالص
gross national product
محصول ناخالص ملی، تولید ناخالص ملی
gross output
بازده ناخالص، تولید ناخالص
gross product
محصول ناخالص
gross profit
سود غیر خالص، سود ناخالص، سود ناویژه
Gross theorem
قضیه گروس
ground
زمینه، زمین، اساس
ground field
هیئت زمینه، میدان زمینه
ground line
خط الارض
ground ring
حلقه پایه ای
grouped frequency distribution
توزیع فراوانی گروه شده
group
گروه، گروه تبدیل های سره، ناپیوسته، دسته
group algebra
جبر گروهی
group attitude
گرایش گروهی
group axioms
اصول گروه
group balance
توازن گروهی
group buns plan
طرح پاداش دسته جمعی
group character
مشخصه گروه
group constraint
محدودیت گروهی
group correlation
همبستگی گروهی
group development
پیشرفت گروهی، گسترش گروهی
group homomorphism
هم ریختی گروهی
group insurance
بیمه دسته جمعی
group isomorphism
ایزومورفیسم گروه ها
group layout
جانمایی گروهی، طرح گروهی، آرایش گروهی
group of auto morphisms
گروه خودریختی ها
group of auto morphisms of a module
گروه خودسانی های یک مدول
group of homeomorphisms
گروه همسانی ها
group of inner auto morphisms
گروه خوددیسگی های درونی
group of motions
گروه حرکت ها
group of order n
گروه از مرتبه n
group of outer auto morphisms
گروه خوددیسگی های بیرونی
group of permutations of a set
گروه جایگشت های یک مجموعه
group of permutations of n objects
جایگشت های n گروه شیء
group of quaternion units
گروه یکه های کوترنیونی
group of similitudes
گروه تشابهات
group of transformations
گروه تبدیل ها
group of transformations of a set
گروه تبدیلات یک مجموعه
group of units
گروه یکه ها
group operating on a set
گروه عامل بر یک مجموعه
group operation
عمل گروهی
group pressure
فشار گروهی
group replacement
تعویض گروهی
group representation
نمایش گروه
group ring of a compact group
حلقه گروهی یک گروه فشرده
group scheme
طرح گروهی
group structure
ساختار گروهی، ساخت گروهی
group technology
تکنولوژی گروهی
group theory
نظریه گروه
grouped
گروه بندی شده
grouped data
داده های گروه بندی شده
grouped frequency distribution
توزیع فراوانی گروه شده
grouping
دسته بندی، گروه بندی، گروه بندی کردن
grouping error
خطای طبقه بندی
grouping terms
دسته بندی جملات
groupoid
گروه وار
grow
رشد کردن، نمو کردن
growth
رشد
growth curve
خم رشد
growth factor
عامل رشد
growth function
تابع رشد
growth rate
میزان رشد
guarantee
تضمین کردن، درست است، تأمین، گارانتی، ضمانت، ضمانت کردن، ضمانت نامه، سپرده، تضمین، وثیقه
guaranty
تضمین، سپرده، ضمانت نامه، وثیقه، ضمانت کردن، گارانتی، ضمانت
guard
حامل، حفاظ، نگهبان، محافظ، سپر، جلوبند
guarding figure
رقم محافظ
Gudermanian
تابع گودرمانی، گودرمانی
Gudermann function
تابع گودرمان
Gudermannian
گودرمانی
guess
حدس زدن، حدس
guessed mean
میانگین فرضی
guessed score
نمره فرضی
guide
بست، راهنمایی کردن، کلید، ضامن، راهنما، گیره، هادی
guide curve
خم هادی
guide edge
لبه راهنما
guide pin
میله راهنما، خار مرکزیاب، میل راهنما، میله هدایت
guide post
میل راهنما
guide tube
لوله راهنما
gum
چسب زدن، چسب، کائوچو، لاستیک
gunning process
فرآیند تفنگی، روش تفنگی
gyrate
دوران کردن، دوران، دایره ای
gyration
چرخش، دوران، ژیراسیون
gyratory
دورانی
gyre
دوران، گردش دایره ای
gyro compass
قطب نمای ژیروسکوپی
gyrodial
مارپیچی
gyroscope
گردش نما، ژیروسکوپ
gyroscopic
گردش نمایی، چرخه نمایی
لغات حسابداری بخش 26
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.