مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 36

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 36 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 36
pool
ادغام کردن
pooled
ادغام شده
pooled error mean square
میانگین ادغام شده توان دوم خطا
pooled estimate
برآورد ادغام شده
pooled estimate of variance
برآورد ادغام شده واریانس
pooled estimator
برآورد کننده ادغام شده
pooled sum of squares
مجموع مربعات ادغام شده
pooled variance
واریانس وزنی
pooling
ادغام کردن
pooling of error
ادغام خطا ها
pooling variance
واریانس وزنی
poor decision
تصمیم سست
pop rivet
پرچ میخی
population
جامعه، جمعیت، عمومی، جمعیت آماری، جامعه، توده
population correlation coefficient
ضریب همبستگی جامعه ای
population covariance
کواریانس جامعه ای
population critical size
اندازه بحرانی جمعیت
population distribution
توزیع جامعه، توزیع جامعه ای
population drain
افت جمعیت
population explosion
انفجار جمعیت
population growth
رشد جامعه
population limiting size
اندازه حدی جمعیت
population logistic growth
رشد لژستیک جمعیت
population mean
میانگین جامعه، میانگین جامعه ای
population of analysis
جامعه تجزیه و تحلیل
population proportion
نسبت جامعه
population size
اندازه جمعیت
population standard deviation
انحراف معیار عمومی
population variance
واریانس جامعه ای، واریانس جامعه
porosity
پوکی، وجود حفره، خلل و فرج، تخلخل
porous
متخلخل
portable elevator
بالا بر چرخدار قابل حمل
portfolio
اوراق بها دار، مجموعه
portion
بخش، قسمت، جزء، بهره
portrait
رخساره
posit
فرض کردن، ثابت کردن، قرار دادن، فرض
position
جا، موضع، نهش، جای، موقعیت، وضعیت، مکان، جایگاه، مانده حساب، موجودی، مقام، منسب، پست، شغل
position classification
طبقه بندی مشاغل
position description
شرح شغل
position function
تابع مکان
position sensor
حساسه موقعیتی
position system
دستگاه عدد نویسی مکانی
position vector
بردار موضع
positional
وضعی، موضعی
positional notation
دستگاه عددنویسی مکانی
positional numeral
رقم نهشی
positioner
گیره تنظیم وضعیت، مستقر کننده، وضعیت دهنده
positioning
جایگذاری، موقعیابی، وضعیتدهی
positioning for size
محل برحسب اندازه
positive
مثبت
positive and finite condition
شرط مثبت و محدود بودن
positive angle
زاویه مثبت
positive curvature
خمیدگی مثبت
positive cut
positive definite
همیشه مثبت، معین مثبت
positive definite bilinear form
فرم دوخطی معین مثبت
positive definite form
فرم معین مثبت، فرم همیشه مثبت
positive definite linear operator
عملگر خطی معین مثبت
positive definite linear transformation
تبدیل خطی معین مثبت
positive definite matrix
ماتریس معین مثبت، ماتریس همیشه مثبت
positive definite quadratic form
فرم درجه دوم همیشه مثبت
positive dependence
وابستگی مثبت
positive dependency of events
وابستگی مثبت حوادث
positive deviation form mean
انحراف مثبت از میانگین
positive definite linear operator
عملگر خطی معین مثبت
positive direction
سوی مثبت
positive divisor
مقسوم علیه مثبت
positive error
خطای مثبت
positive exponent
نماینده مثبت
positive feedback
واخوراند مثبت، انعکاس برگشتی مثبت، بازخورد مثبت، عکس العمل مثبت، پس خور مثبت
positive infinity
بعلاوه بی نهایت
plus infinity
بعلاوه بی نهایت
positive integer
عدد صحیح مثبت
positive integer power function
تابع توانی با توان صحیح مثبت، تابع توانی با توان عدد صحیح مثبت
positive integers
اعداد صحیح مثبت
positive linear functional
تابعک خطی مثبت
positive linear transformation
تبدیل خطی مثبت
positive number
عدد مثبت
positive operator
عملگر مثبت
positive orientation
جهت مثبت
positive part
جزء مثبت، قسمت مثبت
positive part of a function
جزء مثبت تابع، جزء مثبت یک تابع
positive quantity
کمیت مثبت
positive rational integers
اعداد صحیح گویای مثبت
positive real function
تابع حقیقی مثبت
positive recurrent
بازگشتی مثبت
positive recurrent point
نقطه بازگشتی مثبت
positive scalar multiple
مضرب اسکالر مثبت
positive semi definite matrix
ماتریس نیمه معین مثبت
positive semidefinite
نیم معین مثبت
positive semidefinite linear operator
عملگر خطی نیمه معین مثبت
positive semidefinite matrix
ماتریس نیمه معین نامنفی، ماتریس نیمه معین مثبت
positive sense
جهت مثبت
positive sign
علامت بعلاوه
positive skewness
کجی مثبت، اریبی مثبت، چاولگی مثبت، کشیدگی مثبت
positive square root
ریشه دوم مثبت، جذر مثبت
positive stop
توقف سریع
positive term
حد مثبت
positive variation
تغییر مثبت
positive variation function
تابع تغییرات مثبت
positive variation of a mapping
وردش مثبت نگاشت
positive x axis
قسمت مثبت محور x
positive y axis
قسمت مثبت محور y
positively
به طور مثبت، مثبتا
positively oriented path
مسیر با جهت مثبت، گذر جهت دار با جهت مثبت
positively skewed
کجی مثبت
positiveness
کیفیت مثبت بودن، مثبت بودن
possess
باشد، دارا بودن، متصرف بودن، متصرف شدن، دارا شدن، داشتن
possession
مالکیت، دارائی، ثروت، تصرف
possessor
مالک، دارا، متصرف
possibilities
حالت ها
possibility
عام، حالت ممکن، احتمال، امکان، وضعیت
possibility of occurrence of event
امکان وقوع حادثه
possible
شدنی، میسر، مقدور، ممکن
possible construction problem
مساله ترسیم ممکن
possible error
خطای ممکن
possible event
پیشامد ممکن
possible exception
احتمالا به استثناء
possible outcome
نتیجه ممکن
possible outcomes
نتیاج ممکن
possible states of nature
حالات ممکن طبیعت
possible values
مقادیر ممکن
possibly
شاید
post
میله، ایستگاه، دیرک
post census
پس از سرشماری
post-closing trial balance
تراز آزمایشی اختتامی
post data predictive probability
احتمال پیش بینی بعد از مشاهده
post eternity
ابد، جاوید، ازل
post multiplication
پس ضرب، ضرب تأخیری
post optimality analysis
آنالیز پس بهینگی، آنالیز حساسیت
postage
پستی
postage function
تابع پستی
postdictive probability
احتمال پست دیکتیو
postdictively
به طور پست دیکتیو
potency
توانائی، قدرت
posterior
پسین، بعد از، عقبی، عقب تر، پسی، خلفی، دیر تر
posterior distribution
توزیع پسین
posterior marginal distribution
توزیع حاشیه ای پسین
posterior probability
احتمال پسین، احتمال ثانویه
posterior probability of parameters
احتمال پسین پارامتر ها
post multiplied
پسضرب
post optimality analysis
آنالیز پس بهینگی، تحلیل پسبهینگی
post optimality sensitivity analysis
آنالیز پس بهینگی تحلیل حساسیت
Post-order
پس ترتیب
postpone
به تعویق انداختن، به تعویق افتادن
postponement
تعویق
postulate
پوستولا
postulates of Euclid
اصول موضوع اقلیدس
postulation
اصل موضوع
potency
قدرت، توانائی، توان
potency of a set
توان یک مجموعه
potential
پتانسیل
potential barrier
سد پتانسیل
potential difference
اختلاف پتانسیل
potential drop
افت پتانسیل
potential energy
انرژی پتانسیل، انرژی ضمنی
potential for fluid flow
پتانسیل جریان سیال
potential force
نیروی بالقوه
potential function
تابع پتانسیل
potential theory
نظریه پتانسیل
potentially
به صورت کارا
power
توان، قوت، نما، قوه
power and root
قوت و طول
power curve
منحنی توان
power curve of a test
خم توان آزمون
power down feed
تغذیه به پایین، پیشروی خودکار به طرف پایین
power feed
جعبه دنده قدرت، باردادن خودکار، پیشروی خودکار، جعبه دنده بار
power function
تابع توان
power method
روش توانی
power of a continuum
توان پیوستار
power of a point
قوت نقطه
power of a set
قوت یک مجموعه
power of a test
توان آزمون
power of the continuum
قوت متصله، توان پیوستار
power residue
مانده توانی
power saw
ماشین اره
power series
سلسله توانی، سری توانی، رشته توانی
power series expansion
بسط به صورت سری توانی، بسط به صورت رشته توانی
power series expansion of a function
بسط سری یک تابع به صورت سری توانی، بسط یک تابع به سری توانی
power set
مجموعه توانی، مجموعه کلیه زیرمجموعه های یک مجموعه
power sets
مجموعه های توانی
powerful
نیرومند، توانا
powers of complex number
توان های عدد مختلط
powers of x
توان های x
payroll tax
مالیات حقوق
practical
برزشی، عملی
practical capacity
گنجایش عملی، ظرفیت عملی
practical prevention rule
قاعده عملی ممانعت از
practical purpose
کاربرد عملی
practically certain events
حوادث عملا یقین
practically impossible events
حوادث عملا غیر ممکن
practice
برزش، تمرین، روش، عادت
pragmatic
پراگماتیک، عملی
pre control
پیش کنترل
pre data predictive probability
احتمال پیش بینی قبل از مشاهده
pre multiplication
پیش ضرب، ضرب تقدمی
precalculus
پیش حساب
precede
مقدم بودن، جلو بودن، قبل از، پیش از، قبل از … قراردادن
precedence
مقدم بودن، تقدم داشتن، پیش نیاز، وابستگی، پی آیندی، تقدم، برتری
precedence diagramming
نمایش دیاگرامی تقدم-تأخر
precedence network
شبکه پیش نیازی
precedes
قبل از … است
preceding
آلی، پیشین، قبلی، فوق، قبلی
preceding element
عضو قبلی اش
preceding term
جمله قبلی
precession
تسریع، تعجیل، انحراف مسیری، تقدم، سبقت، حرکت تقدیمی
precise
دقیق، راست، درست
precisely
دقیقا، صریحا، جامعا
precision
دقت، صراحت، درستی
precision factor
ضریب دقت
Pre-cleaning
تمیزکاری ابتدایی، تمیزکاری مقدماتی
Pre-condition
پیش شرط، قبلا شرط کردن، پیش نیاز
Pre-compact
پیش فشرده
Pre-compact set
مجموعه کلا کراندار،مجموعه پیش فشرده
precondition
پیشینه شرط
predecessor
ما قبل، مقدم، ریشه قبلی، گره قبلی، قبلی، اسبق، سابق
predecessor set
مجموعه مقدم
predetermine
تعیین کردن، مشخص کردن
predetermined motion time standards
زمان های از پیش تعیین شده برای حرکات
predicate
محمول
predicate calculus
حساب محمولات
predicate calculus of first order
حساب محمولات مرتبه اول
predicate calculus of higher order
حساب محمولات مراتب بالاتر
predicate letters
حروف حمل شده، الفاظ حکم شده
predicate logic
منطق محمولات
predicate variable
متغیر محمولی
predication
اعلام، حمل
predicative
حملی
predicative probability
احتمال پیش بینی
predicative relation
رابطه حملی
predict
پیش گوئی کردن، پیش بینی کردن، معین کردن
predictable
قابل پیش بینی
prediction
پیشگویی
prediction theory
نظزیه پیشگویی
predictive forecast
پیشگویی
predictor
پیشگو، پیش بین
predictor corrector
پیشگو-اصلاح گر
predictor corrector method
روش پیشگو-مصحح
predictor modifier corrector
پیشگو-تعدیل کننده-تصحیح کننده
preemptive priority
اولویت از پیش تعیین شده
preemptive priority queueing
صف بندی با حق تقدم ویژه
prefabricated
پیش ساخته
preface
پیش گفتار، مقدمه
preferred action
عمل مرجح
preference
رجحان
preference analysis
تجزیه ترجیح
preference share
سهم ممتاز، سهم ترجیحی
prefix
پیشوند
prefix notation
نمادگذاری پیشوندی
prehilbertian
تقریبا هیلبرتی
preimage
پیشنگاره، پیشنقش، پیش تصویر
Pre-imagine
از پیش تصور کردن، پیش انگاشتن
preliminaries
مقدمات
preliminary
مقدماتی
preliminary definition
تعریف مقدماتی
preliminary yield
محصول اولیه
preload double nut
مهره دوبل پیش بار دار
preloading
پیش باری
premise
فرض، مقدمه، مفروضات، فرض مقدم، صغری و کبری قیاس
premises
مقدمات، مفروضات
premise
فرض مقدم، مقدمه
premium
فوق العاده، نفع، پاداش، جایزه، حق بیمه
Pre-multiplied
پیش ضرب
preorder
پیش ترتیب
preordering
شبه ترتیب
preordering relation
رابطه شبه ترتیبی
prepaid
پیش پرداخت
prepaid expense
هزینه پیش پرداخت، پیش پرداخت هزینه
preparation
مهیا کردن، آماده کردن، تدارک، آماده سازی، تهیه
perpendicular
عمودی، قائم
prerequisite
پیشنیاز
Prerihelion
حضیض
prescribed
مقدر، مشخص شده
prescribed values
مقادیر مقرر
presence
حضور، وجود
present
موجود
present value
ارزش فعلی، ارزش کنونی، ارزش حال
presentation
نمایش
preservation
نمایش، پایداری، نگهداشتن، باقی ماندن، حفظ کردن
presetting
پیش نشاندن، پیش تنظیمی
presque partout
تقریبا همه جا
pressure
فشار
presuppose
فرض کردن، از پیش فرض کردن، پیش فرض
presupposed
آلی
presuppositions
فروض قبلی، پیشینه فرض ها
pretest
پیش آزمون
prevention rule
قاعده ممانعت از
preventive costs
هزینه های پیشگیری
preventive group replacement
تعویض پیشگیرانه گروهنی
preventive inspection
بازرسی پیشگیری
preventive maintenance
برنامه نگهداری، نگهداری پیشگیرانه، تعمیرات پیشگیر، سرویس پیشگیرانه، تعمیرات پیشگیرانه، نگهداشت پیشگیرانه
preventive replacement
تعویض پیشگیرانه
previous
پیشین، قبلی
prevision
پیش بینی
price
قیمت، بها
price earnings ratio
نسبت قیمت به عایدی، نسبت قیمت به درآمد
price index
شاخص قیمت
price list
فهرست قیمت، لیست قیمت، صورت نرخ های روز، صورت قیمت ها، سیاهه قیمت
pricing
قیمت گذاری
pricing the inventory
ارزیابی موجودی، تقویم موجودی
primal
ابتدائی، اساسی، اولیه، آغازی، جدول سیمپلکس اولیه
primal dual
یکان-دوگان
primal dual algorithm
الگوریتم اولیه-دوگان، روش مزدوج-اولیه
primal dual method
روش اولیه-دوگان
primal dual method convergence
همگرایی روش اولیه-دوگان
primal dual set
روش سیمپلکس اولیه-دوگان
primal dual simplex algorithm
الگوریتم سیمپلکس اولیه-دوگان
primal dual tableau
جدول اولیه-دوگان
primal feasibility
شدنی اولیه
primal feasible
قابل قبول اولیه
primal problem
مسأله اولیه
primal simplex method
روش سیمپلکس اولیه
primary
نخستینی، اولیه، ابتدائی
primary component
مؤلفه ابتدایی
primary concept
مفهوم اولیه
primary decomposition
تجزیه اولیه
primary departmentation
تقسیم وظایف ابتدایی
primary ideal
ایده آل ابتدایی، ایده آل اولیه
primary infinitesimal
بینهایت کوچک اصلی
primary integrals
جامعه های اولیه
primary module
مدول اولیه
primary notion
مفهوم اولیه
primary premises
مقدمات اولی، اولیات
primary ring
حلقه ابتدایی
primary sampling unit
اولیه واحد نمونه گیری
primary submodule
زیرمدول ابتدایی
prime
اول، اولیه
prime direction
محور آغازین
prime divisor
مقسوم علیه اول
prime element
عنصر اول
prime element of a ring
عنصر اول حلقه
prime factor
عامل اول
prime field
هیأت اول
prime ideal
ایده آل اول
prime implicant
الزام آور اول، انتخاب اول، انتخاب اولیه
prime integer
عدد صحیح اول
prime number
عدد صحیح اول
prime number function
تابع اعداد اول
prime number theorem
قضیه اعداد اول
prime polynomial
چندجمله ای اول
prime power group
گروه توان اول
prime rate of interest
نرخ بهره ممتاز
prime root
ریشه اولیه
primeness
کیفیت اول بودن، اولیت
perimeter
محیط
primitive
ابتدائی، اولیه، عمومی
primitive element
عنصر اولیه
primitive function
تابع اولیه
primitive group
گروه ابتدایی
primitive idempotent element
عنصر خود توان اولیه
primitive mapping
نگاشت اولیه
primitive nth root of unity
ریشه n ام اولیه
primitive period
دوره اولیه
primitive polynomial
چندجمله ای اولیه
primitive polynomials
چندجمله ای های اولیه
primitive principle
اصل اولیه
primitive proposition
گزاره ابتدایی
primitive recursive function
تابع بازگشتی اولیه
primitive ring
حلقه اولیه
primitive root
ریشه ابتدایی
primitive roots of unity
ریشه های اولیه یک
primitive statement
احکام اولیه، گفتار اولیه، عبارت اولیه
primitive statements
احکام اولیه
primitive terms
حدود اولیه
prismatic surface
سطح منشوری
principal
سرمایه اصلی، اصل، اصلی، عمده
principal amount
مبلغ اصلی
principal angle
زاویه اصلی
principal argument
آرگومان اصلی، شناسه عمده
principal automorphism
خودریختی اصلی
principal axes of quadric surface
محور های اصلی رویه درجه دو
principal axis
محور اصلی
principal axis of a conic
محور اصلی مقطع مخروطی
principal branch
شاخه اصلی
principal branch of a function
شاخه اصلی تابع
principal component analysis
تحلیل مؤلفه های اصلی
principal component method
روش تجزیه به عامل اصلی
principal curvation
انحناء اصلی
principal curvature
خمیدگی اصلی
principal diagonal
قطر اصلی
principal diagonal of a matrix
قطر اصلی، قطر اصلی ماتریس
principal direction
امتداد اصلی
principal directions of a surface
امتداد های اصلی رویه
principal divisor
مقسوم علیه اصلی
principal fiber bundle
کلاف تاری اصلی
principal ideal
ایده آل عمده
principal ideal domain
حوزه ایده آل اصلی، حلقه اصلی
principal ideal ring
حلقه ایده آلی عمده
principal ideals
ایده آل های اصلی
principal infinitely small
بینهایت کوچک اصلی
principal logarithm
لگاریتم عمده
principal matrix
ماتریس اصلی
principal minor
کهاد اصلی، کهین اصلی
principal normal
قائم اصلی
principal part
جزء اصلی
principal part of a triangle
اجزاء اصلی مثلث
principal part of function
قسمت اصلی تابع
principal period
دوره تناوب اصلی، پریود اصلی
principal planes of a quadric surface
صفحات اصلی یک سطح درجه دوم
principal point
نقطه اصلی
principal prime
اول عمده
principal remainder
باقیمانده اصلی
principal root
ریشه اصلی
principal root of a number
ریشه اصلی یک عدد
principal sections
مقاطع اصلی
principal square root
ریشه دوم اصلی، جذر اصلی
principal subspace
زیرفضای اصلی، ویژه فضای تعمیم یافته
principal term
جمله اصلی
principal unit normal
قائم یکه اصلی
principal unknowns
مجهولات اصلی
principal value
مقدار اصلی
principal value of an integral
مقدار اصلی یک انتگرال
principal value of argument
مقدار اصلی آرگومان
principal value of integral
مقدار اصلی انتگرال
principal value of logarithm
مقدار اصلی لگاریتم
principia
اصول
principle
اصل، قاعده کلی
principle of choice
اصل انتخاب
principle of completeness
شرط کامل بودن
principle of conditionality
اصل مشروط بودن
principle of conservation of energy
اصل پایستگی انرژی
principle of counting
اصل شمارش
principle of deformation
اصل تغییر شکل
principle of detailed balance
اصل تعادل جزء به جزء
principle of diminishing returns
اصل بازده نزولی
principle of duality
اصل دوگانی، اصل دوگانگی
principle of duality in a spherical triangle
اصل دوگانگی در مثلث کروی
principle of economy
شرط اختصار
principle of equivalence
اصل هم ارزی
principle of extension
اصل توسیع، اصل گسترش
principle of first difference
اصل اولین اختلاف
principle of generalization
اصل تعمیم
principle of inclusion and exclusion
اصل رد و قبول، اصل شمول و عدم شمول
principle of induction
اصل استقراء، اصل استقرا
principle of insufficient reason
اصل دلیل غیر کافی، اصل عدم کفایت دلیل
principle of least action
اصل کمترین عمل
principle of likelihood
اصل درست نمایی
principle of mathematical induction
اصل استقراء ریاضی
principle of nested intervals
اصل بازه های تو در تو
principle of non-contradiction
شرط عدم تناقض
principle of optimality
اصل بهینه بودن، اصل بهینگی
principle of smallest integer
اصل کوچکترین عدد صحیح
principle of specification
اصل تشخیص، اصل تجرید
principle of sufficiency
اصل کفایت
principle of superposition
اصل برهمنهی
principle of the first difference
اصل اولین اختلاف
principle of the maximum
اصل ماکسیمم
principle of the minimum
اصل مینیمم
print out
خروجی
print
نوشتن
printed circuit
مدار چاپی
prior
قبلی، پیشین، اولیه، پیش، از پیش
prior deduction
استنتاج یا قیاس قبلی
prior distribution
توزیع پیشین
prior information
اطلاعات قبلی
prior probability
احتمال پیشین، احتمال اولیه، تخمین ابتدایی
prior probability of parameters
احتمال پیشین پارامتر ها
prior probability of sample
احتمال پیشین نمونه
prior to
مقدم بر، پیش از، قبل از
priority
حق تقدم، تقدم، اولویت، پیشی
priority queue
صف اولویت
prism
منشور
prismatoid
منشورگون
prismoid
منشورگون، منشوروار
prismoid formula
دستور منشورگان
pro forma invoice
پیش فاکتور، پروفورما
probabilistic
احتمالی، محتمل
probabilistic method
روش احتمالاتی
probabilistic model
مدل احتمالی
probabilistic time
زمان احتمالی
probabilistically
به طور احتمالی
probability
احتمالات، احتمال، ناکامل بودن اصول احتمالات
probability axis
محور احتمال
probability calculus
حساب احتمالات
probability concept
مفهوم احتمال
probability critical method
روش احتمال بحرانی
probability curve
منحنی احتمال
probability density
چگالی احتمالی
probability density dimension
بعد چگالی احتمال
probability density function
تابع چگالی احتمال، تابع توزیع احتمال
probability distribution
پخش احتمال، توزیع احتمالی، توزیع احتمال
probability distribution law
قانون توزیع احتمال
probability element
عنصر احتمال
probability frequency function
تابع فراوانی احتمالم
probability function
تابع احتمال، تابع احتمالی
probability generating function
تابع مولد احتمال
probability histogram
بافتنمای احتمال
probability integral
انتگرال احتمالی
probability interval
فاصله احتمالی
probability limits function
تابع حدود احتمالی
probability limits of estimate
حدود احتمالی برآورد
probability mass
جرم احتمال
probability measure
اندازه احتمال
probability of causes
احتمال علت ها
probability of deviation
احتمال انحراف
probability of event
احتمال حادثه
probability of happening
احتمال وقوع
probability of hypotheses
احتمال فرضیه ها
probability of proportional to size
احتمال متناسب با بزرگی
probability of success
احتمال موفقیت
probability paper
کاغذ احتمال
probability postdictive interpretation
تفسیر پس بینی احتمال
probability ratio test
آزمون نسبت احتمال
probability sample
نمونه احتمال
probability sampling
نمونه گیری احتمال
probability scale
مقیاس احتمال
probability space
فضای احتمال
probability theory
نظریه احتمال، نظریه احتمالات
probability triangle
مثل احتمال
probability vector
بردار احتمال
probable
محتمل
probable error
اشتباه محتمل، خطای محتمل
probable limits
حدود محتمل
probability space
فضای احتمال
probe
کاوش، جستجو کردن، جستجو، کاوشگر، تجسس، کاوش کردن، بازرسی، میله، میل، اکتشاف، گمانه زنی، گمانه، میل بازرسی، گودی سنج، میل
probit
جستجو، آزمایش
problem
مشکل، مسأله، مسئله
problem of satisfiability
مسأله صدق
problem set
مجموعه مسائل
problem statement
صورت مسأله
problematic judgement
حکم احتمالی
probleme des recontres
مسأله برخورد
procedure
آیین، شیوه، طرز عمل، فرآیند، روش، مراحل کار، روال، رویه، روش انجام کار، دستورالعمل، فراشد، فراگرد، خط مشی، فرابرد، آیین کار، نحوه
proceed
انجام شدن، عمل کردن، اقدام کردن، حاصل شدن، پیش رفتن، رفتار کردن
proceed down
به طرف پائین پیش بروید
proceed up
به بالا پیش رفتن
proceeding
با توجه به، پس از، جریان، عمل، اقدام
proceeding as
عمل کردن به صورت
proceeding form
طبق، با استفاده از
process
پردازه، روش، پردازش، روند، طرز عمل، فرآیند، پردازش کردن، اجرا شدن، فراگرد، پروسه، فرآیند، عمل، پویش، عملیات، فرابری، پرورش، عملکرد، فراشد، فعل و انفعال، مرحله
process average
متوسط فرآیند
process capability
قابلیت فرآیند
process chart
نمودار جریان
process control
کنترل فرآیند، کنترل پروسه، بررسی فرآیند
process costing
هزینه یابی مرحله ای
process layout
آرایش فرآیند، استقرار عملکردی، استقرار وابسته به نوع عملیات، طرح بر اساس پروسه تولید
process quality audit
ممیزی کیفیت فرآیند
process specification
مشخصات فرآیند
process symbol
نماد فرآیند
process technology
تکنولوژی مرحله ای، تکنولوژی تبدیلی
process under control
فرآیند تحت کنترل
process variables
متغیر های فرآیند
processor
اجرا کننده، فرآیندگر، پردازنده، پردازشگر، وسیله اجرا
procurement time
زمان تدارک
produce
کشیدن، تولید کردن، امتداد دادن، رسم کردن، دادن
produce a line
امتداد دادن یک خط
producer and consumer risk
خط برای تولید کننده و مصرف کننده
producer’s risk
ریسک تولید کننده
product
حاصلضرب، محصول، ضرب، فراورده
product acceptance
پذیرش محصول
product assurance
اصمینان محصول
product audit
ممیزی محصول
product bundle
کلاف حاصل ضرب
product category
رسته حاصل ضرب
product costing
هزینه یابی محصول
product design
طراحی محصول
product event
حادثه حاصل ضرب
product flow
گردش محصول
product formulas
روابط حاصلضرب
product from of inverse
شکل ضربی معکوس
product function
تابع مرکب، تابع تولید
product layout
استقرار وابسته به نوع محصول، استقرار محصولی
product measure
اندازه حاصلضرب
product metric space
فضای متری حاصلضرب
product mix
ترکیب تولید
product moment
گشتاور حاصل ضربی
product moment correlation
ضریب همبستگی گشتاوری
product notation
نماد ضرب
product of a family
حاصلضرب یک خانواده
product of cardinal numbers
ضرب اعداد اصلی، حاصل ضرب اعداد اصلی
product of events
حاصلضرب پیشامد ها
product of inertia
حاصلضرب ماند
product of integers modulo p
ضرب اعداد
product of matrices
ضرب ماتریس ها، حاصل ضرب ماتریس ها
product of metric spaces
حاصل ضرب فضا های متریک، حاصل ضرب فضا های متری
product of ordinal numbers
حاصل ضرب اعداد ترتیبی
product of ordinal numbers
حاصلضرب اعداد ترتیبی
product of sets
حاصل ضرب مجموعه ها
product of sums form
شکل حاصل ضرب مجموع ها
product of topological spaces
حاصل ضرب فضا های توپولوژیک
product of two mappings
ترکیب دو گسترش
product of two more mappings
گسترش مرکب، ترکیب دو گسترش
product of two rational integers
ضرب اعداد صحیح گویا، حاصل ضرب اعداد صحیح گویا
product of two roots
حاصل ضرب دو ریشه
product of two sequences
حاصل ضرب دو دنباله
product of two sets
ضرب دو مجموعه
product of two vector spaces
حاصلضرب دو فضای برداری
product order
ترتیب حاصل ضرب
product rule
قاعده حاصلضرب
product rule principle
اصل قاعده ضرب
product set
حاصل ضرب مجموعه ها، مجموعه حاصل ضرب
product sets
حاصل ضرب مجموعه ها
product sign
علامت ضرب
product space
فضای حاصل ضرب
product theorem
قضیه حاصلضرب
product topological space
فضای توپولوژیک حاصل ضرب
product topology
توپولوژی حاصل ضرب
product variance
واریانس حاصل ضرب
productibility
تولید پذیری، قابلیت تولید
production
قاعده جایگزینی، قاعده تولید، دستور، زبان، قاعده تولید، استخراج، مصنوعات، ساخت، بهره برداری، نتیجه، تولیدی، محصول، فراورده
production center method
روش هسته مرکزی، روش تولید مرکزی، روش مرکز تولید
production control
کنترل تولید
production cost
هزینه تولید
production department
بخش تولیدی، دپارتمان تولید، بخش تولید
production design
طراحی تولید
production function
تابع تولید
production line
خط تولید، زنجیر تولید
production management
مدیریت تولید
production orientation
تولیدگرایی، جهت گیری تولید
production planning
برنامه ریزی تولید
production possibility curve
منحنی امکانات تولید
production process design
طراحی فرآیند تولید، طراحی فرآیند محصول
production scheduling
زمان بندی تولید
production scheduling problem
مسأله برنامه ریزی تولید
productivity
قابلیت تولید، بهره دهی، بهره وری، قدرت تولید، بهره زایی، باروری
profile
نیمرخ، برش قائم نیمرخ، نمودار
profile line
خط نیمرخ
profit
سود، بهره، نفع، مفید
profit and loss account
حساب سود و زیان
profit and loss statement
صورتحساب سود و زیان
profit function
تابع سود
profit margin
حاشیه سود
profit maximization
به حداکثر رسانیدن سود
profitability analysis
تحلیل سودآوری
profitability index
شاخص سودآوری
profitability ratios
نسبت های سودآوری
profitable
پرسود، پر منفعت، مفید، سودمند
progeny
زاده
program
برنامه
program evaluation and review technique
فن بازنگری ارزیابی برنامه
program flowchart
روند نمای برنامه
program
برنامه
programming
برنامه سازی، برنامه نویسی، برنامه ریزی
programming problem
مسأله برنامه ریزی
programming sheet
ورقه برنامه
progress
پیشرفت، پیشرفت کردن
progression
تصاعد
progressional
به طور تصاعدی
progressive
تصاعدی، پیشرو، متصاعد
progressive broach
خانکشی تدریجی
progressive die
قالب چند مرحله ای، قالب مرحله ای
progressive gage
سنجه مرحله ای
progressively
به طور پیشرو، به طور تصاعدی، تدریجا
project
پرتاب کردن، تصویر کردن، طرح، نقشه، پروژه
project control
کنترل پروژه
project evaluation and review technique
فن بازنگری و ارزشیابی برنامه
project management
مدیریت پروژه
project operation
بهره برداری از پروژه
project selection problem
مسأله انتخاب پروژه
project target date
تاریخ معین برای انجام پروژه
projected balance sheet
ترازنامه پیش بینی شده
projected policy
سیاست پیش بینی شده
projectile
پرتابه (گلوله)
projecting
عمل تصویر کردن
projecting plane
صفحه مصوّر
projecting plane of a line in space
صفحه تصویر یک خط در فضا
projection
تصویری، تبدیل تصویری، برآمدگی، نمایش، تصویر، طرحریزی، برجسته، پیش طرح، برجستگی، افکنش
projection function
تابع تصویر
projection map
نگاشت تصویر
projection mapping
نگاشت تصویر
projection of a fiber bundle
تصویر کلاف تاری
projection of x along y
تصویر x در امتداد y
projection operator
عملگر تصویر
projection operator technique
روش عملگر تصویر
projection plane
صفحه تصویر
projective
تصویری، افلکشی
projective class
طبقه تصویری
projective class group
گروه رده های تصویری
projective completion
مکمل تصویری
projective coordinates
مختصات تصویری
projective differential geometry
هندسه دیفرانسیل تصویری
projective geometry
هندسه تصویری
projective group
گروه تصویری
projective limit group
گروه حدی تصویری
projective limit space
فضای حدی تصویری
projective line
خط تصویری
projective mapping
نگاشت تصویری
projective module
مدول تصویری
projective object
شیء تصویری
projective plane
صفحه تصویری
projective point
نقطه تصویری
projective space
فضای تصویری
projective special linear group
گروه خطی تصویری خاص
projective topology
توپولوژی تصویری
projective transformation
تبدیل تصویری
projector
تصویرگر
prolate
کشیده
prolate cycloid
چرخزاد کشیده
extended cycloid
چرخزاد کشیده
prolate ellipsoid
بیضوی کشیده
prolate spheroid
کره وار کشیده
prolong
امتداد دادن
prolong a line
امتداد دادن یک خط
promissory note
سفته
proof
اثبات، دلیل، برهان
proof and refutation
برهان و بطلان
proof by accuracy
امتحان
proof by cases
دلیل به طریقه حالات، برهان به روش حالت ها
proof by contradiction
اثبات با استفاده از تناقض، برهان خلف
proof by descent
دلیل به طریقه نزول
proof by exhibiting a model
اثبات به وسیله ارائه نمونه
proof by induction
اثبات استقرایی، استدلال به استقرا
proof by interpretation
اثبات به وسیله ارائه نمونه
proof by reduction ad absurdum
برهان خلف
proof of accuracy
اثبات صحت
proof of existence
اثبات وجود، برهان وجود
proof of uniqueness
دلیل یکتایی، برهان یکتایی، اثبات یکتایی
proof theory
نظریه برهان ها
propagate
منتشر کردن، وسعت دادن
propagation
انتشار، تکثیر، افزایش، توسعه
propagation of error
تکثیر خطا، تکرار خطا
propagation of errors
انتشار خطا ها
propagation velocity
سرعت انتشار
propagation
انتشار
proper
حقیقی
proper amount
درست به اندازه مورد نیاز
proper class
رده سره
proper conic
مخروط سره، مخروط ناتبهگون
proper direction
امتداد خاص
proper disjunctive proposition
قضیه شرطیه منفصله حقیقه
proper divisor of zero
مقسوم علیه واقعی صفر
proper face
وجه سره
proper factor
عامل سره
proper fraction
کسر سره
proper frequency
فرکانس خاص
proper inclusion
جزئیت ویژه، جزئیت حقیقی، جزئیت واقعی
proper quadric surface
رویه درجه دوی سره
proper rational function
تابع گویای حقیقی
proper set
مجموعه سره
proper subclass
جزء حقیقی یک مجموعه
proper subgroup
زیرگروه بدیهی، زیرگروه سره
proper subset
زیرمجموعه محض، زیرمجموعه سره، مجموعک حقیقی، جزء حقیقی
proper time interval
فاصله زمانی ویژه
proper transform
مبدّل سره
proper value
مقدار خاصل، مقدار ویژه
proper vector
بردار خاص، بردار ویژه
properly
به طور کامل، خاصیت
properly contained in
به طور کامل در … قرار دارد
properly discontinuous transformation group
گروه تبدیل های سره-نا پیوسته
properly divergent
به طور ویژه واگرا، متباعد خاص
properly divergent sequence
دنباله سره واگرا
properly divergent series
سری سره واگرا
Proper-point
نقطه حقیقی
properties of characteristic function
خواص تابع مشخصه
properties of probability
ویژگی احتمال
property
اصل، خاصه، دارایی، خاصیت، مشخصه، ویژگی
property of additivity
ویژگی جمعی
property of commutativity
ویژگی جابجایی
propitious
مساعد
proportion
تناسب
proportion by inordinate equality
نسبت مساوات مضطرب، نسبت مساوات ناهموار
proportion of two quantities
نسبت دو کمیت
proportionable
متناسب
proportionably
به طور متناسب، متناسبا
proportional
گزاره ای، متناسب
proportional allocation
تخصیص متناسب
proportional calculus
حساب گزاره ها
proportional form
صورت گزاره
proportional formula
فرمول گزاره ای
proportional function
گزاره نما، تابع گزاره نما
proportional limit
حد تناسب، حد الاستیسیته
proportional magnitudes
مقدار های متناسب
proportional numbers
اعداد متناسب، مقادیر متناسب
proportional parts
جزء های متناسب
proportional quantities
کمیت های متناسب
proportional sampling
نمونه گیری متناسب
proportional to
متناسب با
proportional to size
متناسب با اندازه
proportional variable
متغیر گزاره ای
proportionality
تناسب، متناسب بودن
proportionality assumption
فرض متناسب بودن
proportionality constant
ضریب تناسب
proportionate
متناسب کردن، متناسب، درخور
proportionately
به طور متناسب، به تناسب، متناسبا
proportionately to
بتناسب
proportionless
بی تقارن، بی تناسب
proportionment
متناسب سازی
proposal
طرح پیشنهادی، طرح، پیشنهاد
proposition
گزاره
proposition calculus
جبر گزاره ها
proposition connective
رابط گزاره ای
propositional
گزاره ای
propositional calculus
حساب گزاره ها
propositional connectives
رابط های گزاره ای
propositional formula
فرمول گزاره ای
propositional function
تابع گزاره ای
propositional logic
منطق گزاره ها
propositional variable
متغیر گزاره ای
proprietorship
سرمایه
prospect
نمود
protasis
مقدم
protection
حفاظت، محافظت، نگهداری، حمایت، حفاظ، روپوش حفاظ
protection level
سطح حفاظت
protector depth gage
عمق سنج نقاله ای
prototype
نمونه اولیه، نخستین نمونه، نمونه، مدل، دستگاه اولیه، مسطوره، مدل واحد صنعتی، الگو
prototype drawing
نقشه نمونه
protract
دراز کردن، امتداد دادن، طول دادن
protraction
امتداد
protractor
زاویه کش، اندازه گیر زاویه، نقاله، زاویه سنج، گونیا
provable
قابل اثبات، ثابت شدنی
prove
ثابت کردن، اثبات نمودن
prove that
ثابت کنید، نشان دهید
provide
به دست دادن، فراهم ساختن، تأمین کردن
provided
به شرط این که، وقتی که، هر گاه، به شرطی که
providing we let
اگر فرض کنیم
proximity
نزدیکی، مجاورت، همسایگی
proximity function
تابع نزدیکی
pruning
قطع کردن
pruning algorithm
الگوریتم هرس
pseudoinverse
شبه معکوس
pseudo
شبه، کاذب، بدلی، وار
pseudo force
شبه نیرو
pseudo optimal
بهینه نما
pseudo ordering
ترتیب نما
pseudo ordering relation
رابطه ترتیب نما
pseudo orthogonal group
گروه شبه متعامد
pseudo random number
عدد شبه تصادفی
pseudo real
شبه حقیقی
pseudo Riemannian metric
متریک شبه ریمانی
pseudo scalar
شبه عددوار
pseudo vector
شبه بردار
pseudo analytic function
تابع تحلیلی نما
pseudo compact space
فضای فشرده نما
pseudo distance function
تابع متریک نما
pseudo force
شبه نیرو
pseudo function
تابعنما
pseudo graph
گرافنما
pseudo manifold
خمینه نما
pseudo metric
تابع متریک نما
pseudo metric space
فضای متریک نما
pseudo norm
نرمنما
pseudo ordering relation
رابطه شبه ترتیبی
pseudo plane
شبه صفحه
pseudorandom numbers
اعداد تصادفی نما، اعداد شبه تصادفی
pseudoscience
شبه علم، علم وار، علم گون
pseudo sphere
کره کاذب، کره نما، شبه کره
pseudo tensor
تانسور نما
Pseudo tonsorial form
صورت تانسوری نما
Pseudo-vector
بردارنما
Pseudo-ordering relation
رابطه شبه ترتیبی
preordering relation
رابطه شبه ترتیبی
psychic motivation
انگیزه روانی
psychometrics
روانسنجی
pth root
ریشه رتبه p
Ptolemaic
بطلمیوسی
Ptolemaic system
هیات بطلیموسی
puck
نشانه گذار
pull
کشش
pull aside
منحرف کردن
pull back
برگشتن
pull pin
بین بیرونکش
pulley
قرقره، چرخ، چرخ محرک، طوقه، گردونه، فلکه تسمه، فلکه
pulsating current
جریان تپنده
pulse
ضربان، تپه، ضربه، نبضه، تکانه، پالس
pulsed spray
پاشش ضربانی
pulvinate
محدب
pumping
اعمال نیرو
punch
منگنه، سوراخ کردن، سوراخکن، منگنه کردن، سنبه
punch card
کارت منگنه، کارت منگنه شده
punch card machine
ماشین منگنه زنی
punch tape
نوار منگنه
punched card
کارت منگنه، کارت پانچ
punching
منگنه کاری، سوراخ کردن، سمبه کاری
punctual
نقطه ای
punctual plane
صفحه نقطه ای
punctual transformation
تبدیل نقطه ای
punctured
سفته
punctured neighborhood
همسایگی سفته، همسایگی محذوف
purchase
خرید، خریداری کردن
purchase discount
تخفیف از خرید، تخفیف خرید، تخفیف نقدی خرید
purchase order
سفارش خرید کالا، سفارش خرید، میزان سفارش خرید
purchase returns
برگشتی خرید، برگشت از خرید
pure
ناب، محض، خالص
pure birth process
فرآیند زاد حالص
pure context sensitive grammar
دستور زبان وابسته به متن خالص
pure death process
فرآیند مرگ خالص
pure geometry
هندسه محض
pure ideal
ایده آل ناآمیخته، ایده آل خالص
pure imaginary number
موهومی محض، مطلقا موهومی، عدد انگاری محض، عدد موهومی محض
pure mathematics
ریاضیات محض، ریاضی محض
pure numbers
اعداد مطلق
pure periodic fraction
کسر متناوب بسیط
pure projective geometry
هندسه تصویری محض
pure projective geometry
هندسه تصویری محض
pure quadratic surd
عدد اصم مربعی محض
pure rate of discount
نرخ مطلق تنزیل
pure recurrent
متناوب بسیط
pure recurrent fraction
کسر متناوب بسیط، کسر متناوب ساده
pure recurring continued fraction
کسر مسلسل بازگشتی خالص
pure strategy
نوع خاصل استراتژی، استراتژی خالص، راهبرد خالص
purely periodic
متناوب ساده
purpose
هدف، منظور
purity
خالص بودن، خلوص، صافی، درجه خلوص
purpose
هدف، تصمیم، عزم، منظور، مقصود، قصد
purposive
قصدی
purposive sample
نمونه وضعی
purposive sampling
نمونه گیری با هدف و منظور خاص
purposive selection
گزینش با هدف
pursuit
تعقیب
pursuit curve
منحنی تعقیب
pursuit problem
مسأله تعقیب
purturbate
پریشیدن
perturbation
پریشنده، پریشیدگی
push
قرار دادن، اضافه کردن
push and guide placing mechanism
مکانیزم قطعه گذاری هادی و فشارنده
pusher bar conveyor
نقاله میله ای با نیروی کار
put
فرض کردن، قرار دادن
put into
تبدیل کردن، تبدیل کردن به، فرض کردن، قرار دادن
put on
نوشتن
putative mathematical proof
اثبات فرضی ریاضی
putting
گذاشتن
pyramid
هرم
pyramid numbers
اعداد هرمی
pyramidal
هرمی
pyramidal number
عدد هرمی
pyramidal surface
رویه هرمی
paramedical
هرمی
pyramidically
به طور هرمی، هرم وار
Pythagoras theorem
قضیه فیثاغورث
Pythagorean
فیثاغورثی، مربوط به فیثاغورث
Pythagorean closure
بستار فیثاغورسی
Pythagorean extension
توسیع فیثاغورسی
Pythagorean field
هیأت فیثاغورسی
Pythagorean identities
اتحاد های فیثاغورسی
Pythagorean identity
اتحاد فیثاغورس
Pythagorean number triple
عدد سه گانه فیثاغورثی
Pythagorean numbers
اعداد فیثاغورسی
Pythagorean relation
رابطه فیثاغورسی
Pythagorean theorem
قضیه فیثاغورسی
Pythagorean triangle
مثلث فیثاغورث
Pythagorean triplet
سه تایی فیثاغورسی
Pythagoreans
فیثاغوریان، فیثاغورثیان، پیروان مکتب فیثاغورث
لغات حسابداری بخش 36
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.