مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 39

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 39  عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 39
regular space
فضای منظم
regular tetrahedron
چهاروجهی منتظم
regular transformation
تبدیل منظم
regular value
مقدار عادی
regularity
منظم بودن، نظم،‌ گنارش،‌ ترتیب،‌ دستور
regularization
منظم سازی، تنظیم
regularize
تنظیم كردن، مرتب كردن
regularly
به طور مرتب، به ترتیب، به طور منظم
regulate
تنظیم كردن
regulated plane
صفحه تنظیم شده
regulation
دستور، قاعده، تنظیم، تعدیل
regulator
ناظم، تنظیم کننده
reheating
حرارت دادن مجدد
Reimman stieltjes integral
انتگرال ریمان-استیل یس
reject
قبول نكردن، رد،‌حذف، نپذیرفتن، رد كردن، رد، طرد كردن، راندن، صرف نظر كردن
reject gate
درب مردودی ها، دریچه خروج
rejectable quality level
سطح كیفیت قابل رد كردن
rejecting state
حالت غیر قابل قبول
rejection
رانش،‌ رد، صرف نظر، حذف، رد كردن، دفع، عدم پذیرش، طرد،‌رد، پس زدن، پس دادن، دور افكندن، عدم قبول، وازنی، دور انداختن
rejection number
عدد ردی
rejection of hypothesis
رد فرض
rejection rate
نرخ رد شدن
rejection region
ناحیه رد
relabel
برچسب مجدد
relabeling
برچسب گذاری مجدد
relate
منسوب، مربوط بودن، مربوط كردن، نسبت داشتن، نسبت دادن
related
مرتبط
related angle
زاویه مربوط
related angle of an angle
زاویه وابسته به یک زاویه
related rate
نسبت وابسته، میزان مربوطه نرخ منسوب
related rates
میزان های وابسته، میزان های مربوط
related variables
متغیر های وابسته
relation
ارتباط، نسبت، بستگی، رابطه، ممتنع
relation companion
هم رابطه
relation group
گروه رابطه
relation of equivalence of events
رابطه هم ارزی حوادث
relations between moments and characteristic function
رابطه گشتاور ها با تابع مشخصه
relations of events
روابط بین حوادث، روابط حوادث
relationship
نسبت،‌ رابطه، بستگی، ارتباط
relationship to
در ارتباط با
relationship to cycling
رابطه دوری
relationship to extreme points
مرتبط به نقاط رأسی
relationships
روابط
relationships of matrix
زائد ماتریس
relationships of vector
زائد بردار
relationships primal vs dual problems
زائد مسائل اولیه و دوگان
relative
نسبی، وابسته، بسته، محلی، رابطه، مربوط
relative closed set
مجموعه بسته نسبی
relative complement
متمم نسبی
relative complement of two sets
متمم نسبی دو مجموعه
relative consistency
سازگاری نسبی
relative cumulative frequency
فراوانی تجمعی نسبی
relative curvature
خمیدگی نسبی
relative density
چگالی نسبی، گرانی ویژه
relative deviation
انحراف نسبی
relative discriminant
مبین نسبی
relative dispersion
پراكندگی نسبی
relative distance
فاصله نسبی
relative efficiency
بازده نسبی، كارایی نسبی
relative enlargement
بزرگ نمایی نسبی
relative error
خطای نسبی
relative error of an approximation
خطای نسبی یک تقریب
relative extremum
اكسترمم نسبی، فرینه نسبی
relative extremum of a function
اكسترمم نسبی تابع
relative frequency
فراوانی نسبی، تواتر نسبی
relative frequency histogram
هیستوگرام تواتر نسبی
relative frequency of event
فراوانی نسبی حادثه
relative information
اطلاع نسبی
relative maximum
ماکسیمم نسبی
relative metric induced by
متر نسبی القا شده به وسیله …، متریك نسبی القاء شده به وسیله …
relative metrix induced by
متر نسبی القا شده به وسیله …، متریك نسبی القاء شده به وسیله …
relative minimum
می نیمم نسبی، كمینه نسبی، می نیمم محلی، حداقل نسبی، حداقل موضعی
relative neighborhood
همسایگی نسبی
relative number
عدد جبری
relative open set
مجموعه باز نسبی
relative position
وضع نسبی، موقعیت نسبی،‌ وضعیت نسبی
relative precision
ارزش نسبی
relative predicate
محمول اضافی
relative price
قیمت نسبی
relative product
حاصلضرب نسبی
relative reduction
كاهش نسبی
relative skewness
چاولگی نسبی
relative standard deviation
انحراف معیار نسبی، انحراف استاندارد نسبی
relative to
نسبت به
relative topology
توپولوژی نسبی
relative uniformity
یكنواختی نسبی
relative variance
واریانس نسبی
relative velocity
سرعت نسبی
relatively
به طور نسبی، تا حدی
relatively compact set
مجموعه نسبی، فشرده
relatively open
به طور نسبی باز، باز نسبی
relatively open set
مجموعه نسبتا باز
relatively prime
نسبت به هم اول
relatively prime numbers
اعداد نسبت به هم اول، اعداد متباین
relativistic
نسبیتی
relativistic effect
اثر نسبیت
relativistic mass equation
معادله جرم
relativity
نسبیت
relativization
نسبی سازی
relativization of a topology
نسبی سازی توپولوژی
relevant
مربوط
reliability
قابلیت اطمینان، قابلیت اعتماد، اعتبار، ثبات، اعتماد، قابلیت دوام، اطمینان، اعتمادپذیری، پایابی، قابلیت اعتماد
reliability coefficient
ضریب ثبات
reliable
معتبر، موثق،‌مطمئن، قابل اعتماد
relief
آزادی، تیز كردن ابزار، كاستن فشار، خلاص كردن، رهایی،‌خلاصی
released
ارائه شدن
relocate
جا به جا كردن
reluctance
تخالف، مقاومت مغناطیسی
remain
باقی ماندن، سایر
remain at rest
حال سكون باقی می ماند
remainder
باقی مانده، مانده
remainder formula
فرمول باقیمانده
remainder function
تابع باقیمانده
remainder in Taylor’s formula
باقیمانده در دستور تیلور
remainder in Taylor’s theorem
باقیمانده در قضیه تیلور
remainder least absolute
كوچكترین باقیمانده مطلق
remainder of a series
باقیمانده یک سری
remainder of an infinite series
باقیمانده یك سری نامحدود
remainder principal
باقیمانده اصلی، مانده
remainder term
جمله باقیمانده، جلمه متمم
remainder theorem
قضیه باقیمانده
remaining duration
مدت باقیمانده
remains unchanged
تغییر نمی كند
remark
تذكر،‌ نكته، ملاحظه، یادداشت، تبصره
remarks for
نكاتی در مورد
remoteness
دوری
removable
برداشتنی
removable discontinuity
ناپیوستگی قابل رفع، ناپیوستگی رفع شدنی، ناپیوستگی برداشتنی
removable plate mold
قالب با صفحات متحرك
removable singular point
نقطه منفرد قابل رفع، نقطه استثنایی رفع
removable singularity
تکینی برداشتنی
removal
حذف، رفع، انتقال، جابجائی
removal of a term of an equation
حذف یك جمله از یك معادله
remove
پرانتز باز كردن، حذف كردن، بسط دادن، منتقل كردن، جابجا كردن، برداشتن، رفع كردن، برداشتن، خارج كردن، بردن،‌رفع كردن، زدودن
rendering
ارائه دادن
renewal
تجدید، تكرار
renewal function
تابع تعویض
renewal theorem
قضیه تجدید
renewal theory
نظریه تجدید
renormalization method
روش نرمال سازی مجدد
rent
بهره زمین، كرایه،‌بهره مالكانه، شكستگی، اجاره بها، شكاف، ترك، اجاره
renumber
تجدید شماره گذاری
renumbering
تجدید شماره گذاری
reorder interval
فاصله زمانی بین دو سفارش، زمان بین دو سفارش
reorder interval system
سیستم سفارش مقدار ثابت
reorder point
نقطه سفارش مجدد
reorganization
سازماندهی مجدد، تجدید سازمان، تجدید نظر
reorientation
جهت دهی مجدد
repair
تعمیر كردن، درست كردن، تعمیر، ترمیم، نوسازی، مرمت
repair center
تعمیرگاه
repair cycle
سیكل تعمیر، دوره تعمیر
repair shop
تعمیرگاه
reparametrization
بازپارامتری سازی، بازپرمایش
repartition
بخش، پراكندگی، پخش توزیع
repartition function
تابع توزیع
repayment
بازپرداخت، پرداخت
repeat
تكرار كردن
repeated
مكرر،‌متوالی، چندگانه
repeated bisections
تنصیف مكرر، نیمسازی پی در پی، تنصیفات متوالی، تنصیفات مكرر
repeated block of a repeating decimal
جزء تکراری کسر دهدهی دوره ای
repeated block of a repeating decimal
جزء تكراری كسر دهدهی دوره ای
repeated decimal
كسر دهدهی دوره ای، عدد اعشاری متناوب، عدد دهدهی تكراری
repeated integral
انتگرال مكرر
repeated limit
حد مكرر
repeated measurements model
مدل اندازه گیری های مكرر
repeated permutations
جایگشت های تكراری
repeated root
ریشه مرتبه ی، ریشه مكرر
repeated series
سری مكرر
repeated sum
مجموع مكرر
repeated trials
آزمایش های تكراری
repeating decimal
اعشاری مکرر
repetition
تكرار
repelling force
نیروی دافعه
repetition
تكرار
replace
به جای خود قرار گرفتن، جایگزین كردن، عوض كردن، جانشین كردن، جابجا كردن
replace x by y
x جایگزین y می شود
replacement
جای گذاری
replacement cost accounting
حسابداری ارزش جایگزینی
replacement cost method
روش ارزش جایگزینی، روش قیمت جایگزینی
replacement policy
مشی تعویض
replacement time
مهلت تعویض، مهلت تدارك مجدد
replacing
تعویض
replacing vector in the basis
بردار جایگزینی در پایه
replenishment level
سطح حداكثر موجودی
replica
رونوشت، برگردان، كپی
replicated
تكرار شده
replicated experiment
آزمایش تکراری
replication
تکرار
replication of an experiment
تكرار آزمایش
report
گزارش كار، گزارش، گزارش دادن
reported value
ارزش گزارش شده
represent
نشان دادن، نمایش دادن، معرف، عبارت است از
representable
قابل نمایش
representable functor
تابعگون نمایش پذیر
representative
نماینده
representation
نمایش
representation curve of a function
منحنی نمایش تغییرات تابع
representation decimal
نمایش اعشاری
representation of a curve
نمایش خم
representation of a functional
نمایش تابعك
representation of a group
نمایش گروه
representation of nonbasic vector
نمایش بردار غیر پایه
representation tabular
نمایش جدولی
representation theorem
قضیه نمایش
representation theory
نظریه نمایش ها
representative
عامل، نمایشگر، نماینده، نمایشی، معرف
representative function
تابع نماینده
representative ring
حلقه نماینده ها
representative sample
نمونه نماینده
reproduce
دوباره ایجاد كردن، تكثیر كردن
reproducing kernel
تابع هسته
reproduction
تكثیر
reproductive
تكثیری، قابل تكثیر
reproductive property
خاصیت تكثیری، خاصیت دوباره به وجود آورندگی
repulsion
دفع
repulsive
رانشی، وازنشی، دافع، پس زدن
repulsive force
نیروی دافعه
reputation
اعتبار، شهرت
repute
حساب كردن
request
سفارش جنس، تقاضا، درخواست
require
پرسیدن، مطلوب است محاسبه …، منجر شدن، لازم بودن، لازم داشتن، ایجاب كردن
required
مطلوب، مورد نظر، لازم
requirement
مورد نیاز، شرط، ایجاب، الزام، نیازمندی، اقتضا، لزوم، احتیاج، لازم، موازین، مقررات، شرایط لازم
requirement space
فضای احتیاج
requires
دارد، مستلزم … است
requisite
لازم،‌ لازمه
research
مطالعه، پژوهش، تحقیق، تحقیقات، تحقیق كردن، جستجو كردن، جستجو، كاوش، پژوهش، تتبع كردن، تجسس
research and development
پژوهش و تكامل، تحقیق و توسعه
research process
جریان بررسی
reserve
اضافی، ذخیره
reserve accounts
حساب های ذخیره
reserve for bad debts
اندوخته مطالبات مشكوك الوصول
reserve for depreciation
حساب اندوخته استهلاك، ذخیره استهلاك
reserve ratio
نسبت ذخیره
reservoir
مخزن آب
reset
تنظیم مجدد، سكون، ساكت، از ابتدا شروع كردن
residual
بازمانده، باقیمانده، مانده، مانده ای، باقیمانده ای
residual charge
بار باقیمانده
residual class
كلاس مانده ای، طبقه مانده ای
residual concentration
غلظت مانده ای
residual correction method
روش تصحیح باقیمانده
residual effects
اثر باقیمانده ها
residual entry
ارزش دفتری مستهلك شده
residual flush
فی پس مانده
residual relationship
ارتباط مازاد
residual scores
نمره های مازاد
residual set
مجموعه مانده
residual spectrum
طیف مانده ای
residual stress
تنش پس مانده، بازمانده، تنش باقیمانده، تنش مانده
residual sum of squares
مجموع مربعات مانده ها
residual value
ارزش باقیمانده
residual variance
واریانس باقیمانده ها
residue
مانده، باقیمانده
residue calculus
حساب باقیمانده
residue class
رده مانده ها
residue class algebra
جبر خارج قسمت ها، حلقه رده های مانده ای
residue class ring
حلقه خارج قسمت ها،‌حلقه رده های مانده ای
residue of an analytic function
باقیمانده تابع تحلیلی
residue system
دستگاه مانده ها
residue system modulo m
دستگاه مانده ها به پیمانه m
residue theorem
قضیه مانده
resignation
استعفا
resistance
ایستادگی، مقاومت
resistive force
نیروی مقاومت
resistivity
مقاومت مخصوص، واحد مقاومت
resistor
مقاومت
resolution
حل، تفكیك پذیری، دقت، تجزیه، جدا سازی
resolution into factors
تجزیه به عوامل
resolution of a vector
تجزیه بردار
resolution theorem
قضیه تجزیه
resolve
حل كردن، تجزیه كردن
resolve into factor
تجزیه كردن به عوامل
resolvent
حلال، واگشا
resolvent equation
معادله حلال
resolvent kernel
هسته حلال
resolvent of a matrix
معادله حلال ماتریس
resolving
تجزیه
resonance
تشدید
resonance frequency
فركانس تشدید
resonance theorem
قضیه كرانداری یكنواخت
resonant
بازآوا، تشدیدی، تشدید
resonant frequency
فرکانس تشدید
resonator
تشدید كننده، مشدد
resort
در نظر گرفتن، متوسل شدن
resource
منبع، امكان، دارایی
resource allocation
تخصیص منابع، تخصیص منبع
resource improvement coefficient
ضریب اصلاح منبع
resource leveling
تسطیح منابع
resource rate
نرخ بهره وری منبع
resource utilization rate
نرخ بهره وری منبع
resources allocation
اختصاص منابع، تخصیص منابع
respect
نسبت، رجوع كردن، در مورد، رجوع، رابطه
respective
مربوط، مربوطه، منسوب، خود
respective position
وضع نسبی
respective position of two circles
وضع دو وایره نسبت به هم، وضع نسبی دو دایره، وضعیت دو دایره نسبت به هم
respective relation
رابطه مربوطه
respectively
به ترتیب، به تناظر، در پی یكدیگر
response
پاسخ، عكس العمل، جواب
response surface
رویه پاسخ
response variable
متغیر پاسخ
responsibility
مسئولیت، تكلیف
resemblance
شباهت
rest
باقیمانده، مانده، سكون تفاضل، بقیه، باقیمانده آن
restart
از سرگیری، از ابتدا شروع كردن
restoring
بازیابی، برگشت دهنده
restoring force
نیروی بازگرداننده
restraint
بازدارنده، محدودیت، مهار، فاكتور ممانعت، اجبار، قید
restrict
تحدید، محدود شدن، منحصر كردن، محدود كردن، مقید كردن
restricted
محدود شده
restricted functional calculus
حساب محمولات مرتبه اول
restricted Lie algebra
جبر لی محدود
restricted predicate calculus
حساب محمولات مرتبه اول
restricted primal problem
مسأله اولیه محدود شده
restricted quantifier
سور مقید
restricted runner
سیستم راهگاه محدود شونده
restricted to
محدود به، مقید به
restriction
تحدید، تحدید، انحصار، محدودیت، قید، شرط، محدود شده
restriction of a mapping
تحدید نگاشت، تحدید یك تابع،‌ تخصیص یك تابع، نگاشت جزئی یك نگاشت
restriction operator
عملگر تحدید
resubmitted lot
انباشته برگشتی
result
یافته، برایند، پی آمد، نتیجه، جواب، منتج شدن، نتیجه دادن، حل شدن
resultant
برایند
resultant moment
برایند آهنگ ها، گشتاور منتجه، گشتاور حاصل
resultant of forces
برایند نیرو ها
resultant of several equations
برایند چند معادله
resultant of two forces
برآیند دو نیرو
resultant of two or more vectors
برایند دو یا چند بردار
resultant of two vectors
برآیند دو بردار
resultant of vectors
برایند بردار ها
resulting digraph
گراف جهت دار حاصل
resume
خلاصه، سابقه كار، از سر گرفتن، ادامه یافتن، دوباره به دست
retail method
روش خرده فروشی
retain
ثابت باقی ماندن، داشتن
retained earning
سود تقسیم نشده، سود انباشته
retained slag practice
باقی گذاردن سرباره
retaining plug
توپی نگاهدارنده
retard motion
حركت كند شونده، حركت تأخیری، جنبش درنگی
retardation
كندی، تأخیر
retarded fall
سقوط تاخیری
retarded motion
حركت تأخیری، جنبش درنگی
retarding action
عمل كند كننده
retention period
دوره نگهداری
reticular density
چگالی مشبّكه ای
retract
درون بَر
retraction
درون بَری
retrench
كسر كردن
retrieve
بازیابی، بازیافتن
retrograde
پس رو، وارون، معكوس
retrograde sense
جهت وارون، جهت معكوس
return
برگشتن، برگشتی، برگشت، برگرد، حاصل، كالای برگشتی، بازگشت، بازده
return on equity
بازده اصل سرمایه، بازده حقوق صاحبان سهام
return on investment
بازده سرمایه، بازده روی سرمایه گذاری
return ratio
نسبت بازده
revenue
عواید دولتی، عایدی، دخل، درآمد، بهره وری
revenue account
حساب درآمد، حساب دریافتی، حساب دخل و خرج، حساب دخل
revenue tax
مالیات بر درآمد
reversal
معكوس، وارونی، برگشت، واژگون سازی، واژگونی، ‌نقض
reversal cost method
روش هزینه یابی معكوس
reverse
بر عكس كردن، وارونه، معكوس كردن، معكوس، عوض كردن، وارون كردن، واژگون كردن، پشت و رو كردن، وارون، منعكس
reverse curve
خم s شكل
reverse lexicographical
فرهنگ لغتی معكوس
reverse lexicographical order
ترتیب قاموسی وارونه، ترتیب ضد فرهنگ لغتی، ترتیب قاموسی معكوس
reverse order
ترتیب عكس، ترتیب معكوس
reverse process
فرآیند برگشت، فرآیند معكوس
reverse the arrows
جهت پیكان را عوض كردن
reverse to back to
ترتیب عكس به y برگشتن
reversed sequence
دنباله وارون شده
reversely
به عكس، بالعكس
reversible
برگشت پذیر، قابل برگشت، وارونه پذیر، وارون پذیر، وارونی پذیر
reversibility
برگشت پذیری، قابلیت برگشت
reversibility principle
اصل برگشت پذیری
reversible
وارونه پذیر
reversible embrittlement
تردی برگشت پذیر
reversible engine
ماشین برگشت پذیر
reversion
ارجاع، عكس، عود، انعكاس، تبدیل، تبدیل واحد، تحویل
revert
برگرداندن، برگشت، برگشتن، تبدیل كردن، تحویل كردن، عكس كردن
reverting a series
معكوس كردن سری
review
بررسی، بازنگری، بازدید، مرور، نقد، مطالعه دوره ای
revise simplex method
روش سیمپلكس تجدید نظر شده، روش سیمپلكس اصلاح شده
revised simplex
جدول سیمپلكس اصلاح شده
revised simplex algorithm
الگوریتم سیمپلكس اصلاح شده
revision
بازبینی، رسیدگی، تجدید نظر
revivify
احیاء كردن
revolution
دوار، دوران، گردش
revolve
گرداندن، دوران كردن
revolving fund
تنخواه گردان
reward
تنبیه، جایزه، تشویق، پاداش
rewriting
دوباره نویسی، نوشتن، بازنویسی
rhomb
لوزی
rhombic
لوزی شكل
rhombohedron
متوازی السطوح متساوی الاضلاع، متوازی السطوحی لوزی
rhomboid
لوزی شكل، لوزی وار، متوازی الاضلاع
rhombus
لوزی
rhomobidal
متوازی الاضلاع شكل
rib
پره، رگه، آج، دنده، شیار
Riccati equation
معادله ریكاتی
Riccati ‘s differential equation
معادله دیفرانسیل ریكاتی
Ricci tensor
تانسور ریچی
ridge
راندن
Riemann Christoffel tensor
تانسور ریمان-کریستوفل
Riemann condition
شرط ریمان
Riemann continuation theorem
قضیه ادامه ریمان
Riemann function of the Cauchy pro
تابع ریمان مسأله كوشی
Riemann function of the Cauchy problem
تابع ریمان مسأله كوشی
Riemann integrable
دارای انتگرال ریمانی، انتگرال ریمان دار
Riemann integral
انتگرال ریمن، انتگرال ریمانی، انتگرال ریمان
Riemann Lebasque lemma
لم ریمان – لبگ
Riemann mapping theorem
قضیه نگاشت ریمان
Riemann non-Euclidean geometry
هندسه نااقلیدسی ریمان
Riemann Roch theorem
قضیه ریمان-روخ
Riemann space
فضای ریمان
Riemann sphere
كره ریمان، كره مختلط
Riemann Stieltjes integral
انتگرال ریمان-استیلتیس
Riemann sum
مجموع ریمان
Riemann surface
رویه ریمان
Riemann surfaces
سطوح ریمان
Riemann theorem
قضیه ریمان
Riemann theta function
تابع تتای ریمان
Riemann zeta function
تابع زتای ریمان
Riemann’s theorem
قضیه ریمان
Riemannian Christoffel tensor
تانسور ریمانی – كریستوفل
Riemannian geometry
هندسه ریمانی، هندسه ریمان
Riemannian manifold
خمینه ریمانی
Riemannian metric
متریك ریمانی
Riemannian manifold
خمینه ریمانی
Riesz Fischer theorem
قضیه ریس – فیشر
Riesz space
فضای ریس
right
راست
right adjoint linear mapping
نگاشت خطی الحاقی راست
right angle
زاویه قائمه، گوشه راست
right angle trapezoid
ذوزنقه قائم الزاویه
right angled triangle
مثلث قائم الزاویه
right annihilator
پوچ ساز راست
right ascension
بعد، قوس استوایی ما بین اعتدال
right body
جسم صلب، جسم سخت
right circular
مستدیر قائم
right circular cone
مخروط مستدیر قائم، مخروط قائم دوار
right circular cylinder
استوانه مستدیر قائم، استوانه قائم دوار
right congruence
قانون حذف از راست،‌ همنهشتی راست
right conoid
مخروط گون قائم
right continuity
پیوستگی سمت راست
right continuous function
تابع راست-پیوسته
right coordinate system
دستگاه مختصات دست راستی
right coset
هم مجموعه راست، همرده راست، طبقه راست، همدسته راست
right coset space
فضای خارج قسمت راست، فضای هم مجموعه های راست
right cylinder
استوانه راست
right cylindrical solid
جسم استوانه ای قائم
right derivative
مشتق راست، مشتق دست راست
right descendant
نسل راست
right differentiable function
تابع راست، مشتق پذیر
right dihedral angle
زاویه دو وجهی قائمه
right distributive
بخش پذیر از راست
right distributive law
قانون پخشپذیری از راست
right distributivity
پخش پذیری از راست
right down
گرد كردن نقصانی
right downward
از راست به پائین
right downward slanted line
خط متمایل به سمت راست متمایل به سمت پایین
right endpoint
نقطه انتها
right factor
مقسوم علیه راست،‌عامل راست
right half open
نیمساز راست
right half plane
نیم صفحه راست، نیمه راست صفحه
right hand
راست
right hand continuity
پیوستگی راست، اتصال از راست
right hand derivative
مشتق راست
right hand limit
حد راست
right hand rule
قانون دست راست
right hand shadow price
قیمت سایه راست
right hand side
سمت راست، طرف راست
right hand side column
ستون سمت راست
right hand side vector
بردار سمت راست
right hand tangent
مماس راست
right hand tangent line
خط مماس راست
right hand tool
ابزار راستبر، قلم راستبر
right handed
راست گرد
right handed Cartesian frame
دستگاه مختصاتی دكارتی راست گرد
right handed circular helix
مارپیچ استوانه ای راستگرد
right handed coordinate
مختص (ات) راست دست
right handed coordinate system
دستگاه مختصات راست دست
right handed curve
منحنی راست گرد
right handed helix
مارپیچ راست دست
right handed trihedral
كنج سه وجهی راست گرد
right helicoid
سطح مارپیچی قائم
right hereditary ring
حلقه موروثی راست
right ideal
ایده آل راست
right identity
همانی راست
right invariant tensor field
میدان تانسوری راست-ناوردا
right inverse
وارون راست، معكوس راست
right inverse element
عنصر وارون راست
right invertible
معکوسپذیر راست
right invertible linear transformation
تبدیل خطی معکوسپذیر راست
right invertible matrix
ماتریس معکوسپذیر راست
right k module
k- مدول راست
right limit
حد راست
right linear grammar
دستور خطی راست
right lipschitz condition
شرط لیپ شیتس دست راستی
right lower derivative
مشتق پایین راست
right motion
حركت مقید، حركت جسم صلب
right multiplication
ضرب از راست
right open interval
بازه نیم باز از راست
right parallelepiped
متوازی السطوح قائم
right prism
منشور قائم
right quotient space
فضای خارج قسمت راست،‌ فضای هم مجموعه های راست
right reflection
قرینه راست
right ring
حلقه راست
right rule
قاعده سمت راست
right section
مقطع قائم، مقطع مسطح
right semihereditary ring
حلقه نیم موروثی راست
right sign
علامت درست، علامت خاص
right singular vector
بردار منفرد راست
right space
فضای صلب
right subtree
زیردرخت راست
right successor
تالی راست
right tangent
مماس راست
right topology
توپولوژی راست
right translation
انتقال راست
right triangle
مثلث قائمه، مثلث قاوم الزاویه
right truncated prism
منشور ناقص قائم
right unit element
عنصر یكه راست
right upper derivative
مشتق بالای راست
right-handed
راستگرد
rightmost derivation
اشتقاق از راست
rigid
جامد، صلب
rigid body
جسم صلب
rigid motion
حرکت صلب
rigid space
فضای صلب
rigidity
صلبیت، سحتپایی، استحكام، سختی، مقاومت، محكمی، عدم نرمش، عدم انعطاف
rigidity of a sphere
سختی کره
rim
حاشیه، حاشیه دار كردن، طوقه، لبه
rim area
سطح دیواره، سطح جداره
rimming
اكسیدزدایی
ring
حلقه (ها)
ring compound
دوری، سیكلیك
ring homomorphism
همریختی حلقه ها، هم ریختی حلقه ای
ring isomorphism
یك ریختی حلقه ای، یكریختی حلقه ها
ring jig
الگوی كار حلقوی
ring mappings of a set into a ring
حلقه نگاشت های یك مجموعه در یك حلقه
ring network
شبكه حلقه ای
ring of endomorphism
حلقه درون ریختی ها، حلقه درسانی ها
ring of Gaussian integers
حلقه عدد های صحیح گاوسی
ring of integers
حلقه عدد های صحیح
ring of integers mod p
حلقه اعداد صحیح با کالبد p
ring of integers modulo p
حلقه اعداد صحیح به سنج p
ring of linear transformations
حلقه تبدیل های خطی
ring of matrices of order n
حلقه ماتریس های مرتبه n
ring of polynomials
حلقه چندجمله ای ها
ring of rational integers
حلقه اعداد صحیح گویا
ring of real quaternions
حلقه کوترنیون های حقیقی
ring theory
نظریه حلقه، نظریه حلقه ها
ring with identity element
حلقه یگانی، حلقه با عنصر خنثی
ring with unit element
حلقه با عنصر یکه
ring with unity
حلقه واحد دار
rise
بالا رفتن، برخاست، نمو، افزودن، افزایش، صعود،‌ نشیب، خیز، فرورفتگی
rise per teeth
برجستگی در هر دندانه، اختلاف ارتفاع
rise to run
پرش به دوش
rise to run ratio
نسبت پرش به دوش
riser
تغذیه كننده، بالا برنده
risk
احتمال خسارت، احتمال زیان، ریسك، احتمال خطر، مخاطره، خطر،‌ مورد بیمه،‌ بیم، به خطر انداختن
risk analysis
تحلیل مخاطره
risk avoider
ریسك ناپذیر، محافظه كار، ریسك ناطلب
risk free rate
نرخ بهره بدون ریسك
risk function
تابع مخاطره
risk of error
مخاطره اشتباه
risk premium
حق مقابله با خطر، صرف ریسك
risk ratio
نسبت ریسك
risk theory
نظریه مخاطره
risk-taker
ریسك پذیر
Ritz method
روش ریتس
rivalry
رقابت
riveting
پرچكاری
robot
آدم مصنوعی، آدم مكانیكی، آدم آهنی، آدم ماشینی، ربوت، دستگاه خودكار، آدمك آهنی
robust
نیرومند،‌قوی
rocket
موشك
rocket launching problem
مسأله تغذیه موشك، مسأله تغذیه راكت
Rockwell hardness test
ضریب سختی راكول، آزمایش راكول، آزمایش سختی راكول
rod
میل، شاخص، مفتول، میله، میله مدرج، میل گرد
Rodrigues’s formula
فرمول رودریگز
role playing
نقش بازی كردن، آزمایش و تمرین، ایفای نقش
roll
نورد كردن، غلتك، نورد،‌غلتك كاری كردن، نورد كاری،‌نوردیدن
roll barrel
استوانه غلتك
roll bearing
یاتاقان غلتكی
roll conveyor
نقاله قرقره ای،‌نقاله غلتكی
Rolle theorem
قضیه رول
Rolle’s theorem
قضیه رل
rolling
غلتان، نورد كاری، غلتك كاری،‌ نورد،‌عملیات نورد، غلتزنی،‌ غلتكزنی
rolling body
جسم غلتان
rolling mill
دستگاه نورد، ماشین نورد، نورد ورق، كارخانه نورد، كارگاه نورد
rolling motion
حركت غلتشی
rolls
سنگ شكن، غلتكی، جفت غلتك، ماشین كلوخه سازی
roman numbers
اعداد رومی، دستگاه عدد نویسی رومی
roman numerals
ارقام رومی
root
ریشه
root bend
خمش ریشه ای
root circle
دایره بن دندانه، دایره ریشه، دایره پایه
root diameter
قطر هسته، قطر مغزی، قطر پایه
root field
هیات ریشه ها
root mean square
جذر میانگین مربعات
root of a number
ریشه عدد، ریشه یك عدد
root of a polynomial
ریشه چندجمله ای
root of an equation
ریشه یك معادله
root of an equation test
آزمون ریشه یک معادله
root of equation
ریشه های معادله
root test
آزمون ریشه، آزمون ریشه ای، قاعده گوشی، قاعده ریشه
root tree
درخت ریشه ها
root tree diagram
نمودار درختی ریشه دار
rootogram
ریشه نگار
roots of unity
ریشه ها یک
rosace
گلبرگ، گلگونه، چند برگی، گلبرگ گونه، خوشه ای، انشعاب
rosette pattern
توزیع گل رزی
roster
نوبتی
roster notation
نماد گذاری نوبتی
rotary
دورانی، گردان، دوار، گردنده، چرخشی
rotary indexing fixture
كارگیر گردان، بست گردان تقسیم شو، شاخصدار
rotary shear
قیچی گردان
rotatable
دورانی، چرخشی، قابل چرخش
rotation
دوران
rotation angle
زاویه دوران
rotation equation
معادله دوران
rotation group
گروه دوران ها
rotation invariance
پایای دوران
rotation of a vector
دوران بردار
rotation of axes
دوران محور ها
rotation of fluid
دوران سیال
rotation sampling
نمونه گیری چرخشی
rotational
چرخشی، دورانی
rotational coordinates
مختصات دورانی
rotationed
دوران یافته
rotor
دستگاه چرخنده
Rouche theorem
قضیه روشه
Rouche’s theorem
قضیه روشه
rouge
گرد صیقل
rough
تقریبی، ناقص، طبیعی، ناهموار
roughest
تقریبی ترین
roughing cut
برش خشن، زبربری
roughing mill
دستگاه پیش نورد
roughly speaking
صرف نظر از جزئیات، تقریبا
roughness
زیرتنی، زبر، ناصافی، ناهمواری،‌زبری
roulette
چرخك
round
میل گرد، گرد كردن، سرراست كردن، رُند كردن، گرد
round angle
زاویه تمام صفحه
round bracket
پرانتز
round error
خطای ناشی از گرد شدن، خطای سرراست كردن
round file
سوهان دم موشی، سوهان گرد
round nose chisel
قلم نوك گرد
round number
عدد گرد شده، عدد بی خرده،‌ عدد صحیح
round off
گرد کردن
round off error
خطای گرد کردن
round off error of an approximation
خطای گرد کردن یک تقریب
round runner
داهگاه با مقطع گرد
round sheet
ورقه مسیر كار، برگه عملیاتی
round trip
یك دور رفت و برگشت، گرد كردن اضافی
rounding
گرد كردن، عمل گرد كردن، سرراست كردن
rounding down
گرد كردن نقصانی
rounding error
خطای گرد كردن
rounding off
گرد كردن، عمل گرد كردن
rounding up
گرد كردن اضافی
routing
راه درآری،‌گاه درآری
routing sheet
ورقه تعیین مسیر كار
row
سطری، ردیف، سطر، رج
row canonical form
صورت متعارف نظری، صورت متعارف سطری
row echelon form
صورت پلکانی سطری
row equivalence
هم ارز سطری
row equivalent
هم ارزی سطری
row equivalent matrices
ماتریس های هم ارز سطری
row matrix
ماتریس سطری
row nullity of a matrix
سطر، پوچی ماتریس
row of a matrix
سطر ماتریس
row of determinant
سطر دترمینان
row of matrix
سطر ماتریس
row operation
عمل سطری
row operations
عمل های سطری
row operators relationships
عملیات سطری
row player
بازیكن سطری
row rank
رتبه سطری،‌ مرتبه سطری
row reduced
تحویل شده سطری
row reduced echelon
تحویل شده سطری پلکانی
row space
فضای سطری
row vector
بردار سطری
row zero
سطر صفر
royalty
حق التالیف، حق اختراع، حق امتیاز
rubber
كائوچو، لاستیك
rugged
مقاوم، مستحكم، خشن
ruin
ورشكستگی
ruin probability
احتمال نابودی
rule
قانون، دستور، قاعده
rule depth gage
خط كش عمق سنج، عمق سنج خط كش دار
rule of addition
قانون جمع
rule of calculation
دستور محاسبه
rule of compound probabilities
قانون احتمال های مركب
rule of description
قانون ترسیم
rule of detachment
قاعده انتزاع
rule of exponents
قاعده نماها
rule of false position
قاعده امتحان و تصحیح
rule of inference
قاعده استنتاج
rule of multiplication
قانون ضرب
rule of multiplication of sings
قاعده ضرب علائم
rule of sign
قاعده علامت، قاعده نشان
rule of signs
قاعده علامات
rule of three
تبدیل به واحد
rule of two errors
حساب خطاین
ruled
خط كشی، خط دار
ruled surface
رویه خط دار
ruled surfaces
سطوح خط دار
ruler
خط كش مدرج، خط كش
ruler function
تابع خط كش
rules of multiplication of signs
قاعده ضرب علامت ها
ruling
خط دار
ruling of the cylinder
یال های استوانه
rulings of the cone
یال های مخروط
run
رانش،‌ تغذیه، تعداد مرتبه، چرخه عملیاتی، اجرا، اجرا كردن، ریختن، راهگاه سازی،‌كاركرد ماشین، گردش، لوله، ریزشگاه، راندن، رفت، گردش، مسیر، طریق، پیمودن، طی كردن، حركت كردن، پیموده شده، رفتن
run for
تقلا كردن، كوشش كردن
run from
پیموده شدن
run into
وارد كردن
run out
خارج كردن
run over
به خود گرفتن
run through
گذشتن، عبور كردن، از میان گذشتن، از … گذشتن
run time
زمان اجرا
run to run control
كنترل مرحله به مرحله، كنترل قدم به قدم
Runge Kutta method
روش رونگ-كوتا
Runge theorem
قضیه رونگه
runner
مجرای اصلی، پای راهگاه
running fit
خوراندن رونده، انطباق روان، انطباق رونده
running time
زمان اجرا
rupture strength
استحكام پارگی، استحكام شكست، بار كششی، مقاومت در برابر پارگی
Russell definition of finiteness
تعریف راسل از تناهی
Russell paradox
پارادوکس راسل
Russell’s paradox
تناقض راسل، باطل نمای راسل
لغات حسابداری بخش 39
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.