مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 48

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 48 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 48
Registrar of Companies
رئیس اداره ثبت شرکت ها
return date
تاریخی که بر طبق آن بازده سالانه شرکت باید به رئیس اداره ثبت شرکت ها گزارش شود
risk appetite
ریسک پذیری
Accounting cycle
چرخه حسابداری
Accounting entity
شخصیت حسابداری
Accounting equation
معادله حسابداری
Accounting information
اطلاعات حسابداری
Accounting principles
اصول حسابداری
Accounting procedures
روشهای حسابداری
Accounting profession
حرفه حسابداری
Accounting records
مدارك حسابداری
Accounting standards
استانداردهای حسابداری
Account payable
حساب پرداختنی
Account receivable
حساب دریافتنی
Account title
عنوان حساب
Accumulate
انباشتن ـ جمع كردن ـ ذخیره كردن
American Accounting Association
انجمن حسابداری امریکا
American Institute of Certified Public Accountants
انجمن حسابداران رسمی امریكا
Analyze
تجزیه و تحلیل كردن
Annual financial statements
صورتهای مالی سالانه
Applicability of accounting
قابلیت اجرای حسابداری
Asset
دارائی
Attestation services
خدمات اعتبار بخشی (معتبر ساختن)
Auditing
حسابرسی
Auditing experience
تجربه حسابرسی
Auditing knowledge
دانش حسابرسی
Balance sheet
تراز نامه
Balance sheet accounts
حسابهای تراز نامه (ای)
Banker
بانكدار
Basic accounting model
معادله اساسی حسابداری
Basic financial statements
صورتهای مالی اساسی
Borrowing
استقراض ـ وام گیری
Business
تجارت
Business enterprise
شركت تجاری(بازرگانی)
Business entity
واحد تجاری
Business entity concept
مفهوم شخصیت تجاری
Business organizations
سازمانهای تجاری
 Business transactions
معاملات تجاری
Business venture
اقدامات كار و كسبی
 Capital
سرمایه
 Capital stock
سهام سرمایه
Cash
وجه نقد
 Cash payment
پرداخت نقدی
 Cash purchase
خرید نقدی
 Claim
ادعا ـ مطالبه
 Codes of professional conduct
مقررات و اصول رفتار حرفه ای
Collecting
جمع آوری ـ گردآوری
 Company policies
خط مشی های شركت
 Compound entry
ثبت مركب
Corporation
شركت سهامی
 Cost
بهای تمام شده
Cost accounting
حسابداری بهای تمام شده ـ حسابداری صنعتی
Cost of properties and services
بهای تمام شده دارائیها و خدمات
Cost principle
اصل بهای تمام شده
 Credit
بستانكار ـ بستانكار كردن
Creditors
بستانكاران
Credibility of accounting information
اعتبار (قابلیت قبول) اطلاعات حسابداریِ
Current condition
وضعیت جاری
Current operations
عملیات جاری
 Debit
بدهكار ـ بدهكار كردن
 Debts
دیون ـ بدهیها
 Decrease
كاهش
 Distribution
توزیع ـ پرداخت
Dividends
سود سهام
 Drawing account
حساب برداشت
 Due from
طلب از
 Due to
بدهی به
Economic data
اطلاعات اقتصادی
Economic decisions
تصمیمات اقتصادی
Economic events
رخدادهای اقتصادی
Economic obligations
تعهدات اقتصادی
Economic planners
برنامه ریزان اقتصادی
Economic resources
منابع اقتصادی
Economic system
نظام اقتصادی
Economic units
واحدهای اقتصادی
Efficiency of the operations
كارایی عملیات
Employees
كاركنان
Employer
کارفرما
Entity
شخصیت
Entity assumption
فرض شخصیت تجاری
Entity concept
مفهوم شخصیت تجاری
Entry
ثبت
Equipment
اثاثه ـ تجهیزات
Equities
حقوق مالی
Evaluate
ارزیابی كردن
Exchange price
قیمت مبادله
Expected future benefits
منافع منتظره آتی
Expense
هزینه
External users
استفاده كنندگان خارج
Financial accounting
حسابداری مالی
Financial accounting concepts
مفاهیم حسابداری مالی
Financial accounting principles
اصول حسابداری مالی
Financial Accounting Standards Board
هیات استانداردهای حسابداری مالی
Financial activities
فعالیتهای مالی
Financial assets
دارائیهای مالی
Financial data
داده های مالی
Financial position
وضعیت مالی
Firm
شركت
Formal financial statements
صورتهای مالی رسمی
Framework of concepts
چهارچوب مفاهیم
Future operations
عملیات آتی
Generally Accepted Accounting Principles
اصول پذیرفته شده حسابداری
Goods sold
كالاهای فروخته شده
Government accountant
حسابدار دولتی
Government agencies
موسسات دولتی
Governmental accounting
حسابداری دولتی
Governmental Accounting Standards Board
هیات استانداردهای حسابداری دولتی
Governmental bodies
شركتهای دولتی ـ نهادهای دولتی
Historical data
اطلاعات تاریخی
Income statement
صورت سود و زیان
Increase
افزایش
Independence
استقلال
Independent audit
حسابرسی مستقل
Independent auditor
حسابرس مستقل
Inflows of cash
جریانات ورودی وجه نقد
Information system
سیستم اطلاعاتی
Informed decision
تصمیم آگاهانه
Informed judgment
قضاوت آگاهانه
Integrity
درستی ـ امانت ـ راستی
Internal auditing
حسابرسی داخلی
Internal auditor
حسابرس داخلی
Internal Revenue Service
اداره دارائی
Internal users
استفاده كنندگان داخلی
Interpret
تفسیر كردن
Investment
سرمایه گذاری
Investment decisions
تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری
Investor
سرمایه گذار
Invoice
فاكتور
Journal
دفتر روزنامه
Journal entry
ثبت روزنامه
Land
زمین
Ledger
دفتر كل
Ledger account
حساب دفتر كل
Legal entity
شخصیت حقوقی
Lending decisions
تصمیمات مربوط به اعطای وام
Liability
بدهی
Liable
بدهكار ـ مدیون ـ مقروض
Liquidity
نقدینگی
Management
مدیریت
Management advisory services
خدمات مشاوره مدیریت
Management reports
گزارشات مدیریت
Managerial accountant
حسابدار مدیریت
Managerial accounting
حسابداری مدیریت
Managers
مدیران
Measuring
اندازه گیری
Merchandise purchased
كالای خریداری شده
Modern accounting
حسابداری نوین (پیشرفته)
Monetary unit
واحد پولی
Money
پول
Money measures
واحدهای پولی
Moral principles and values
اصول و ارزشهای اخلاقی
National Association of Accountants
انجمن ملی حسابداران
Net income
سود خالص
Net loss
زیان خالص
Note payable
سند پرداختنی
Note receivable
سند دریافتنی
Obligations
تعهدات
Office equipment
اثاثه اداری
On credit
نسیه
Ongoing operations
عملیات مداوم و مستمر
Outflows of cash
جریانات خروجی وجه نقد
Owner
مالك
Owner’s capital
سرمایه مالك
Owner’s equity
حقوق مالك
Ownership
مالكیت
Ownership interest
حق مالكیت
Partner
شریك
Partnership
شركت تضامنی
Payment
پرداخت
Periodic preparation of reports
تهیه ادواری گزارشات
Planning
برنامه ریزی
Posting
نقل (ارقام)
Prepaid insurance
پیش پرداخت بیمه
Principle of usefulness
اصل سودمندی
Private accountant
حسابدار خصوصی
Private accounting
حسابداری غیر حرفه ای
Process of earning revenue
فرآیند كسب درآمد
Process of generating revenue
فرآیند ایجاد درآمد
Professional ethics
آیین رفتار حرفه ای حسابرسی ـ اخلاق حرفه ای
Profit
سود
Profitability
سود آوری
Profit-making businesses
شركتهای انتفاعی
Public accountant
حسابدار رسمی ـ حسابدار حرفه ای
Public accounting
حسابداری رسمی – حسابداری حرفه ای
Public company
شركت سهامی عام
Purchase
خرید
Quantitative information
اطلاعات مقداری
Receipt
دریافت
Recognition
شناسایی ـ شناخت
Record
ثبت كردن (فعل) ـ مدرك (اسم)
Rent expense
هزینه اجاره
Report
گزارش
Report format of the balance sheet
ترازنامه بشكل گزارش
Residual claim
ادعا (حق مالی) باقیمانده
Recourses
منابع
Retained earnings statement
صورت سود انباشته
Revenue
درآمد
Right
حق
Rules of debit and credit
قواعد بدهكار و بستانكار
Salaries payable
حقوق پرداختنی
Sale
فروش
Securities and Exchange Commission
كمیسیون اوراق بهادار و بورس
Separate legal entity
شخصیت حقوقی جداگانه
Services rendered
خدمات ارائه شده
Shares of stock
اوراق سهام
Simple entry
ثبت ساده
Single proprietorship
موسسه انفرادی
Sole proprietor
مالك موسسه انفرادی
Sole proprietorship
موسسه انفرادی
Stability of the measurement unit
ثبات واحد اندازه گیری
Statement of cash flows
صورت گردش وجوه نقد
Statement of equity
صورتحساب سرمایه
Statement of owner’s equity
صورتحساب سرمایه
Stockholder
سهامدار
Stockholder’s equity
حقوق صاحبان سهام
Summarize
تلخیص كردن
Suppliers
فروشندگان ـ عرضه كنندگان
Supplies
ملزومات
Tax planning and preparation
برنامه ریزی و انجام امور مالیاتی
Tax services
خدمات مالیاتی
Transaction
معامله
Trial balance
تراز آزمایشی
Unit of measurement
واحد اندازه گیری
Withdraw
برداشت كردن
Withdrawal
برداشت
Worksheet
كاربرگ
Variance accounted for (VAF)
به حساب واریانس
Twice Action
عمل دوتایی
Close
بسته
Associative
شرکت پذیر
Commutative
جا به جایی
Inverse Element
عنصر وارون
Identify Element
عضو خنثی
Group
گروه
Abelian Group
گروه جابجایی
Subgroup
زیر گروه
Center of Group
مرکز گروه
Cyclic Group
گروه دوری
Generator of Group
مولد گروه
Order of Group
مرتبه گروه
Order of Element
مرتبه عضو
Function
تابع
Range
برد
Domain
دامنه
Inverse Function
تابع معکوس
Injective Function (one-to-one)
تابع یک به یک
Surjective Function
تابع پوشا
Homomorphism
همریختی
Monomorphism
تکریختی
Isomorphism
یکریختی
Automorphism
خودریختی
Normal Subgroup
زیرگروه نرمال
Quotient Group
گروه خارج قسمتی
translation
انتقال
dimension
ابعاد
reflection
بازتاب
ellipse
بیضی
compass
پرگار
perspective
پرسپکتیو
symmetry
تقارن
volume
حجم
circle
دایره
rotation
دوران
trapezoid
ذوزنقه
angle
زاویه
parabola
سهمی
sphere
کره
arc
کمان
triangle
مثلث
axis
محور
Perimeter
محیط
sphere
محدب
cone
مخروط
square
مربع
surface area
مساحت رویه
rectangle
مستطیل
concave
مقعر
locus
مکان هندسی
cube
مکعب
protractor
نقاله
chord
وتر
hypotenuse
وتر(مثلث قائم الزاویه)
face
وجه
coaxial
هم محور
pyramid
هرم
hyperbola
هذلولی
plane geometry
هندسه مسطحه
solid geometry
هندسه فضایی
descriptive geometry
هندسه ترسیمی
Edge
یال
Algorithm
الگوریتم
Congruence
همنهشتی
Decomposition
ترکیب
Generating function
تابع مولد
Induction
استقراء
Modulus
هنگ
Primes number
اعداد اول
Formula
فرمول
Partition
افراز
Law
قانون
Trivial
بدیهی
Ring
حلقه
Identity function
تابع همانی
Totient function
تابع کامل
Series
سری
Factor
عامل
Group abelian
گروه آبلی
Mersenne numbers
اعداد مرسن
Relatively prime
نسبت بهم اول
Critical strip
نوار بحرانی
Average order
مرتبه متوسط
Order of a group
مرتبه گروه
Mobius inversion
انعکاس موبیوس
Arithmetical function
تابع حسابی
Euclidean algorithm
اعداد مخمسی
division algorithm
الگوریتم تقسیم
إBell series
سری بل
Law of quadratic reciprocity
قانون تقابل مربعی
Least common multiple
کوچکترین مضرب مشترک
Cyclic group
گروه دوری
Gauss’ Lemma
لم گاوس
Polynomial congruence
هم‌ نهشتی چند جمله‌ ای
Riemann hypothesis
فرض ریمان
Statistics
آمار
Population
جامعه
Sample
نمونه
Data
داده
Frequency
فراوانی
Descriptive Statistic
آمار توصیفی
Inferential Statistic
آمار استنباطی
Deductive
استنتاج
Induction
استقرا
Calculation
محاسبات
Category
دسته
Block
بلوک
Frequency distribution
فراوانی تجمعی
Sample size
اندازه نمونه
Cumulative distribution
توزیع فراوانی تجمعی
Rectangular
مستطیلی
Skewed
چولگی
Symmetrical distribution
توزیع متقارن
Bell shaped
شکل ناقوسی (شکل زنگوله‌ای) توزیع فراوانی که دارای شکل ظاهری زنگ در مقطع عمودی است
Average
معدل
Mean
میانگین
Medium
میانه
Mode
مُد
Percentile
صدک
Decimal
دهک
Fractile
اعشار، کسرک
Extreme
بی‌نهایت
Score
نمره
Deviation
انحراف
Sample mean
میانگین نمونه
Variance
واریانس
Standard deviation
انحراف استاندارد
Range
دامنه
Sample space
فضای نمونه
Event
پیشامد
Select
انتخاب
Probability
احتمال
Random
تصادفی
Countable
قابل شمارش
Measure
مقیاس
Random variable
متغیر تصادفی
Probability function
تابع احتمال
Probability density distribution
تابع چگالی احتمال
Cumulative probability
احتمال تجمعی
Expected value
امید ریاضی (مقدار مورد انتظار)
Binomial
دوجمله‌ای
Stochastic
اتفاقی
Axis
محور
Correlation
همبستگی
Association
رابطه
Predict
پیش‌بینی
Outlying
خارج از حد
Alternative
جایگزین
Critical
بحرانی
Treatment
تیمار
Rank
رتبه
Moment
گشتاور
Parameter
پارامتر
Sign
علامت
ANOVA
اِنوا
Central value
مقدار مرکزی
Power of test
توان آزمون
Homogeneity
همگن
Control groups
گروههای کنترل
Type I error
خطای نوع اول
Multiple
چندگانه
Accurately
دقیق ، مشخص
Type II error
خطای نوع دوم
Combination
ترکیب
adjacency matrix
ماتریس مجاورت
bipartite graph
گراف دو بخشی
Boolean algebra
جبر بولی
branch
شاخه
bridge
پل
circuit
مدار
complete graph
گراف کامل
Circular permutation
جایگشت دوری
Connected vertex
رئوس همبند
connected graph
گراف همبند
cycle
دور
directed graph
گراف جهت دار
edge
یال
Fibonacci sequence
دنباله فیبوناچی
field
هیات یا میدان
graph
گراف
Hamiltonian cycle
دور همیلتونی
Hamiltonian graph
گراف همیلتونی
isomorphism graph
یکریختی گراف‌ها
Leaf
برگ
Loop
طوقه یا حلقه
Pascal’s triangle
مثلث پاسکال
Permutation
جایگشت
planar graph
گراف مسطح
ring permutation
جایگشت حلقه‌ای
Strongly Connected graph
قویا همبند
Sub graph
زیر گراف
Sun rule principle
اصل قاعده جمع
tree
درخت
trivial graph
گراف بدیهی
empty graph
گراف تهی
Vertex degree
درجه راس
Weakly Connected graph
گراف ضعیفا همبند
Weighted Graph
گراف وزن‌دار
Event
پیشامد
Permutation
جایگشت
Circular- Permutation
جایگشت دوری
Interval Estimate
برآورد فاصله‌ای
Probability Density Function
تابع چگالی احتمال
Confidence limits
حدود اطمینان
order
ترتیب
supremum
کوچکترین کران بالا
infimum
بزرگترین کران پایین
field
میدان
ordered field
میدان مرتب
function
تابع
one-to-one (injective)
یک به یک
surjective
پوشا
inverse function
تابع معکوس
equivalent
هم ارز
finite
متناهی
infinite
نا متناهی
countable
شمارا
uncountable
ناشمارا
sequence
دنباله
union
اجتماع
intersection
اشتراک
metric space
فضای متریک
segment
قطعه
neighborhood
همسایگی
radius
شعاع
limit point
نقطه حدی
isolated point
نقطه تنها
interior point
نقطه درونی
open
باز
close
بسته
complement
متمم
prefect
کامل
bounded
کراندار
dense
چگال
closure
بست
open cover
پوشش باز
compact
فشرده
separated
از هم جدا شده
connected
همبند
diameter
قطر
Twice Action
عمل دوتایی
Close
بسته
Associative
شرکت پذیر
Semi Group
نیم گروه
cone
مخروط
square
مربع
surface area
 مساحت رویه
well order set
 مجموعه خوش ترتیب
angle
 زاویه
open interval
 فاصله باز
Laplace transform
 تبدیل لاپلاس
Gamma Function
 تابع گاما
gradient
 گرادیان
triangle
 مثلث
circle
 دایره
equivalent
 هم ارزی
Relation
 رابطه
Reflexivity relation
 رابطه بازتابی
Antisymmetry
 پادتقارنی
Transitivity
 ترایایی یا تعدی
Partial Order
 ترتیب جزئی
map
 نگاشت
Identity map
 نگاشت همانی
Zero Map
 نگاشت صفر
Absolute Value
 مقدار مطلق
Absolute Convergence
 همگرایی مطلق
Map
 نگاشت
Identity map
 نگاشت همانی
Zero Map
 نگاشت صفر
Mean
 میانگین
arithmetic mean
 میانگین ریاضی
Geometric Mean
 میانگین هندسی
لغات حسابداری بخش 48
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.