مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 57

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 57 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 57
مثلث تند
 acute triangle/ acute-angle triangle
گراف بی‌دور
 acyclic graph
جمع
 addition
نقطه چسبیده
 adherent point/ point of adherence
زاویه‌های مجاور
 adjacent angles
ضلع‌های مجاور
 adjacent sides
رأس‌های مجاور
 adjacent vertices
ماتریس الحاقی
 adjoint matrix
نگاشت همگر
 affine mapping
صفحه همگر
 affine plane
تبدیل همگر
 affine transformation
همگری
 affinity
جمع جبری
 algebraic addition
بستار جبری یک هیئت
 algebraic closure of a field/ algebraic closure
خم جبری
 algebraic curve
معادله جبری
 algebraic equation/ polynomial equation
عبارت جبری
 algebraic expression
هندسه جبری
 algebraic geometry
خمینه جبری
 algebraic manifold
عدد جبری
 algebraic number
نظریه جبری اعداد
 algebraic number theory/ algebraic theory of numbers
رویه جبری
 algebraic surface
دستگاه جبری
 algebraic system
چندگونای جبری
 algebraic variety
هیئت جبری بسته
 algebraically closed field/ algebraically complete field
عنصرهای جبری‌مستقل
 algebraically independent elements
عددهای متحاب
 amicable numbers
تابع تحلیلی
 analytic function
هندسه تحلیلی
 analytic geometry
نظریه تحلیلی اعداد
 analytic number theory
تابع «و»
 AND function
زاویه
 angle
نیمساز زاویه
 angle bisector/ bisector/ bisectrix
فاصله زاویه‌ای
 angular distance
پوچساز
 annihilator/ annulator
حوزه طوقی
 annular domain
طوق
 annulus
پادمشتق
 antiderivative
پادیکریختی
 anti-isomorphism
نگاشت هم‌قطری
 antipodal map
نقطه‌های هم‌قطر
 antipodal points/ antipodes
عمل دوتایی
 binary operation
مرز مجموعه
 boundary of a set
نقطه مرزی
 boundary point/ frontier point
تابع کران‌دار
 bounded function
عملگر کران‌دار
 bounded operator
دنباله کران‌دار
 bounded sequence
مجموعه کران‌دار
 bounded set
وردش کران‌دار
 bounded variation
حسابان
 calculus
حساب مانده‌ها
 calculus of residues
حساب وردش‌ها
 calculus of variations/ variational calculus
گروه جابه‌جایی
 commutative group
عدد ناقص
 defective number/ deficient number
حساب دیفرانسیل
 differential calculus
هیئت
 field
تابع
 function
تابعک
 functional
تابعگون
 functor
همریختی
 homomorphism
انتگرال نامعین
 indefinite integral
زاویه محاطی
 inscribed angle/ angle at a circumference
حساب انتگرال
 integral calculus
یکریختی
 isomorphism
تابع خطی
 linear function
نگاشت خطی
 linear mapping/ linear map
عملگر خطی
 linear operator
تبدیل خطی
 linear transformation
نگاشت
 mapping/ map
فضای اندازه‌پذیر
 measurable space
اندازه
 measure
زاویه باز
 obtuse angle
عمل
 operation
عملگر
 operator
تابع «یا»
 OR function
عرض نقطه
 ordinate of a point/ y-coordinate of a point/ y-coordinate
تابع اولیه
 primitive function
مجموع
 sum
جمع‌وند
 summand
مجموع‌یابی
 summation
سری یکنواخت‌هم‌گرا
 uniformly convergent series
رسته آبلی
 Abelian category
عدد مطلق
 absolute number
تابع مطلقاً پیوسته
 absolutely continuous function
مجموعه جاذب
 absorbing set
زیرمجموعه جاذب
 absorbing subset
نقطه انباشتگی
 accumulation point/ cluster point/ limit point
تا بی‌نهایت
 ad infinitum
رسته جمعی
 additive category
تابع جمعی
 additive function
عنصر وارون جمعی
 additive inverse element/ additive inverse
تابع مجموعه‌ای جمعی
 additive set function/ finitely additive set function
همریختی پذیرفتنی
 admissible homomorphism
ریختار همگر
 affine morphism
الف‌صفر
 aleph null/ aleph zero/ aleph nought
جبر
 algebra
همریختی جبرها
 algebra homomorphism
یکریختی جبری
 algebra isomorphism
جبری
 algebric
یکریختی تحلیلی
 analytic isomorphism
مقدم
 antecedent
پادخودریختی
 antiautomorphism
پاددرون‌ریختی
 antiendomorphism
سهم
 apothem/ short radius
تقریب زدن
 approximate
تقریبی
 approximate
مشتق تقریبی
 approximate derivative
جواب تقریبی
 approximate solution
مقدار تقریبی
 approximate value
تقریب
 approximation
تقریب زدن
 approximation
فرمول تقریب
 approximation formula
قضیه‌های تقریب
 approximation theorems
نظریه تقریب
 approximation theory
شناسه
 argument
شناسه
 argument/ amplitude
میانگین حسابی
 arithmetic mean
ستاره‌وار
 asteroid
مجانب
 asymptote
مجانبی
 asymptotic
خم مجانبی
 asymptotic curve
مماس مجانبی
 asymptotic tangent
ماتریس افزوده
 augmented matrix
خودریختی
 automorphism
متوسط
 average
جبر باناخ
 Banach algebra
هم‌نهشتی دوجمله‌ای
 binomial congruence
متغیر پابند
 bound variable
ریختار کلافی
 bundle morphism
زنجیره
 catenary/ alysoid/ chainette
زنجیره‌وار
 catenoid
مجتمع خانه‌ای
 cell complex
زاویه مرکزی
 central angle/ angle at centre
مخرج مشترک
 common denominator
جبر جابه‌جایی
 commutative algebra
مکمل مجموعه
 complement of a set
متمم زاویه
 complement of an angle
زاویه‌های متمم
 complementary angles
تابع مکمل
 complementary function
مکمل‌گیری
 complementation
قانون مکمل‌گیری
 complementation law
نقطه انباشتگی کامل
 complete accumulation point
شبکه کامل
 complete lattice
عدد مختلط
 complex number
متغیر مختلط
 complex variable
مؤلفه فضا
 component of a space
مؤلفه بردار
 component of a vector
عدد مرکب
 composite number/ composite quantity
خط‌های همرس
 concurrent lines
نقطه‌های هم‌دایره
 concyclic points
هم‌نهشتی
 congruence
اصل موضوع هم‌نهشتی
 congruence axiom
تبدیل هم‌نهشتی
 congruence transformation
هم‌نهشت
 congruent
شکل‌های هم‌نهشت
 congruent figures
عددهای هم‌نهشت
 congruent numbers
جمله ثابت
 constant term/ absolute term
تابع پیوسته
 continuous function
همریختی پیوسته
 continuous homomorphism
مخرج
 denominator/ consequent
معادله دیفرانسیل
 differential equation
جبر تقسیمی
 division algebra
درون‌ریختی
 endomorphism
شیء پایانی
 final object/ terminal object
مجتمع خانه‌ای متناهی
 finite cell complex
ریختار متناهی
 finite morphism
ریختار تخت
 flat morphism
متغیر آزاد
 free variable
جبر تابعی
 function algebra
جبر گروهی
 group algebra
مجانب افقی
 horizontal asymptote
تالی بلافصل
 immediate successor
متغیر مستقل
 independent variable/ argument of a function
همریختی القایی
 induced homomorphism
شیء آغازی
 initial object/ cofinal object
خودریختی درونی
 inner automorphsim
ریختار وارون
 inverse morphism
شبکه
 lattice
همریختی شبکه‌ای
 lattice homomorphism
یکریختی شبکه‌ای
 lattice isomorphism
جبر خطی
 linear algebra
هم‌نهشتی خطی
 linear congruence
مقدار میانگین تابع
 mean value of a function
قضیه‌های مقدار میانگین
 mean value theorems/ laws of the mean
جبر ناجابه‌جایی
 noncommutative algebra
صورت
 numerator/ antecedent
شیء
 object
خودریختی برونی
 outer automorphism
توزیع پسینی
 posterior distribution/ a posteriori distribution
خودریختی اصلی
 principal automorphism
رسته حاصل‌ضرب
 product category
مجانب مایل
 slant asymptote
ریختار هموار
 smooth morphism
تابع زیرجمعی
 subadditive function
متوالی
 successive
تالی
 successor/ consequent
تابع زبرجمعی
 superadditive function
یکریختی یکنواخت
 uniform isomorphism
مجانب قائم
 vertical asymptote
نابرابری آبل
 Abel inequality
نابرابری مطلق
 absolute inequality
عدد مجرد
 abstract number
گروه همگر
 affine group
اتحاد جبری
 algebraic identity
گروه متناوب
 alternating group
خمینه تحلیلی
 analytic manifold
مارپیچ ارشمیدس
 Archimedean spiral/ Archimede spiral
حلقه آرتینی
 Artinian ring
خمیدگی متوسط
 average curvature
اصل موضوع کمال خطی
 axiom of linear completeness
نابرابری بسل
 Bessel inequality
حلقه بولی
 Boolean ring
بازه کران‌دار
 bounded interval
طاق
 cap
دل‌وار
 cardioid
نابرابری جبری کوشی
 Cauchy’s algebraic inequality
مرکز خمیدگی
 centre of curvature
مرکزوار
 centroid
سرشت گروه
 character of a group
مفسر
 characteristic
مخروط مشخصه
 characteristic cone
خم مشخصه
 characteristic curve
راستاهای مشخصه
 characteristic directions
معادله مشخصه
 characteristic equation
صورت مشخصه
 characteristic form
خمینه مشخصه
 characteristic manifold
نقطه مشخصه
 characteristic point
چندجمله‌ای مشخصه
 characteristic polynomial
پرتو مشخصه
 characteristic ray
دایره خمیدگی
 circle of curvature
قطاع دایره‌ای
 circular sector
پیچک‌وار
 cissoid
پوشش بسته
 closed covering
قرص بسته
 closed disk
بازه بسته
 closed interval
خمینه بسته
 closed manifold
بستار
 closure
حلقه جابه‌جایی
 commutative ring
قرص فشرده
 compact disk
عملگر فشرده
 compact operator
مجموعه فشرده
 compact set/ bicompact set
فضای فشرده
 compact space
فشردار
 compactum
اصل موضوع کمال
 completeness axiom
خمینه مختلط
 complex manifold
صدف‌وار نیکومدس
 conchoid of Nicomedes
حکم
 conclusion/ conclusion of a theorem
عدد مقید
 concrete number
همرس
 concurrent
صفحه‌های همرس
 concurrent planes
نابرابری شرطی
 conditional inequality
نگاشت همدیس
 conformal mapping
فضای همدیس
 conformal space
پیچه مخروطی
 conical helix
کمان‌های مزدوج
 conjugate arcs
عطف‌وند
 conjunct
ترکیب عطفی
 conjunction
عطفی
 conjunctive
صورت بهنجار عطفی
 conjunctive normal form
معادله‌های سازگار
 consistent equations/ compatible equations
دستگاه معادله‌های سازگار
 consistent system of equation
مشتق پیوسته
 continous derivative
پیوستار
 continuum
عکس
 converse
عکس قضیه
 converse of theorem
پوشش شمارا
 countable covering
پوشش مجموعه
 covering of a set
پوشش
 covering/ cover
ناو
 cup
تاو
 curl
چرخ‌زاد کوتاه
 curtate cycloid
خمیدگی
 curvature
خمیدگی رویه
 curvature of a surface/ curved surface
تیزه
 cusp
تیزه نوع اول
 cusp of first kin
تیزه نوع دوم
 cusp of second kin
خم چرخه‌ای
 cyclic curve
گروه دوری
 cyclic group
جای‌گشت دوری
 cyclic permutation/ circular permutation/ cycle permutation
چندضلعی محاطی
 cyclic polygon/ inscribed polygon
چرخ‌زاد
 cycloid
پیچه استوانه‌ای
 cylindrical helix
آرمانه تجزیه‌پذیر
 decomposable ideal
عملگر دل
 del operator
دلتاوار
 deltoid
مشتق
 derivative/ differential coefficient
نیم‌گروه مشتق‌پذیر
 differentiable semigroup
مشتق‌گیری
 differentiation
مشتق سویی
 directional derivative
مبین
 discriminant
لغات حسابداری بخش 57
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.