مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 59

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 59 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 59
فضای دوگان
 dual space
قضیه دوگان
 dual theorem
تبدیل خطی تام
 entire linear transformation
چندضلعی برابرزاویه
 equiangular polygon
قضیه بنیادی جبر
 fundamental theorem of algebra
عنصر وارون
 inverse element/ inverse
عدد گنگ
 irrational number
نقطه تکین تنها
 isolated singular point
خانواده مکانی ـ مقیاسی
 location-scale family
جبر ماتریسی
 matrix algebra
گروه فرادوری
 metacyclic group
میان‌دامنه
 midrange
همانی ضربی
 multiplicative identity
وارون ضربی
 multiplicative inverse/ reciprocal element
همسایگی نقطه
 neighbourhood of a point/ vicinity of a point
معادله دیفرانسیل ناخودگرد
 non-autonomous differential equation
ماتریس نامتقارن
 non-symmetric matrix
بهنجارساز
 normalizer
گوی باز
 open ball
عدد ترتیبی
 ordinal number
نقطه معمولی
 ordinary point
نقطه معمولی
 ordinary point
مرکز ارتفاعی
 orthocentre
مسیر قائم
 orthogonal trajectory
مجموعه توانی
 power set/ set of all subsets
عدد گویا
 rational number
نقطه تکین عادی
 regular singular point
نقطه تکین برداشتنی
 removable singular point
خودمرکزی‌ساز
 self-centralizer
خودبهنجارساز
 self-normalizer
نیم‌تغییرنگاشت
 semivariogram
مجموعه‌های مرتب متشابه
 similar ordered sets
نقطه ساده
 simple point/ regular point
نقطه تکین
 singular point
تکینگی
 singularity
ماتریس متقارن
 symmetrical matrix/ symmetric matrix
فضای توپولوژیکی
 topological space
چنبره
 torus/ anchor ring/ tore
تابع متعالی
 transcendental function
عدد متعالی
 transcendental number
ترانهاد
 transpose
ماتریس ترانهاده
 transposed matrix
توپولوژی بدیهی
 trivial topology/ indiscreet topology
مجموعه بی‌کران
 unbounded set
هم‌گرایی یکنواخت
 uniform convergence
دنباله یکنواخت‌هم‌گرا
 uniformly convergent sequence
دوران بیشین‌ورد
 varimax rotation
تغییرنگاشت
 variogram
ماتریس مجاورت
 adjacency matrix
رباینده
 attractor
حاصل‌ضرب دکارتی
 Cartesian product
آزمون چگالش کوشی
 Cauchy’s condensation test
دستگاه دینامیکی آشوبناک
 chaotic dynamical system
ماتریس همراه
 companion matrix
گراف کامل
 complete graph
گراف همبند
 connected graph
انتگرال مسیری
 contour integral
حاصل‌ضرب مستقیم
 direct product
گراف سودار
 directed graph
مجموعه سودار
 directed set
دامنه ربایش
 domain of attraction/ basin of attraction
جزء انتگرال‌گیری
 element of integration
معادله دیفرانسیل کامل
 exact differential equation
گروهوار
 groupoid
فضای نیم‌فشرده
 hemicompact space
ماتریس وقوع
 incident matrix
آغازه
 initial point
عامل انتگرال‌گیری
 integrating factor
انتگرال‌گیری جزءبه‌جزء
 integration by parts
زیرمجموعه ناوردا
 invariant subset
رأس تنها
 isolated vertex
انتگرال مکرر
 iterated integral/ repeated integral
ضریب پیشگام
 leading coefficient
جمله پیشگام
 leading term/ highest term
خم‌های تراز
 level curves
خط‌های تراز
 level lines/ contour lines
حد زیرین
 limit inferior/ inferior limit
عدد ترتیبی حدی
 limit ordinal
حد زبرین
 limit superior/ superior limit
تابع نیم‌پیوسته پایینی
 lower semi-continuous function
قطر اصلی
 main diagonal/ principal diagonal
گروه فراآبلی
 metablian group
تک‌جمله‌ای
 monomial/ monom
یال چندگانه
 multiple edge
انتگرال چندگانه
 multiple integral
نقطه ناسرگردان
 non-wandering point
هنج
 norm
فضای برداری توپولوژیکی هنج‌پذیر
 normable topological vector space
جبر هنجیده
 normed algebra
فضای پیرافشرده
 paracompact space
گراف جزئی
 partial graph
خم پئانو
 Peano curve
گروه جای‌گشتی
 permutation group
گراف هامونی
 planar graph
زاویه کاو
 reflex angle
فضای باناخ بازتابی
 reflexive Banach space/ regular Banach space
گراف منظم
 regular graph
فضای منظم
 regular space
نقطه سکون
 rest point
قطر فرعی
 secondary diagonal
گروه نیم‌منظم
 semiregular group
خم فضاپرکن
 space filling curve
رباینده شگفت
 strange attractor
زیرقطر
 subdiagonal
هنج زیرضربی
 submultiplicative norm
زبرقطر
 superdiagonal
ماتریس زبرقطری
 superdiagonal matrix
پایانه
 terminal point/ end point
گراف بی‌سو
 undirected graph
ماتریس زبرقطری یکه
 unit superdiagonal matrix
تابع برداری
 vector function
تابع بردارمقدار
 vector valued function
نقطه سرگردان
 wandering point
گراف وزن‌دار
 weighted graph
قضیه رسته بئر
 Baire category theorem
دوبرگینه
 bifolium
صورت دوخطی
 bilinear form
نگاشت دوخطی
 bilinear mapping
صورت درجه دوم دومتغیره
 binary quadratic form
نظریه سرشتها
 character theory
برابری رده‌ای
 class equation
عدد رده‌ای
 class number
رده مزدوجی
 conjugacy class
برهان برساختی
 constructive proof
برساخت‌گرایی
 constructivism
صورت دیفرانسیلی
 differential form
قضیه هم‌گرایی مغلوب
 dominated convergence theorem
سری غالب
 dominating series
هم‌پیوستگی
 equicontinuity
خانواده هم‌پیوسته تابع‌ها
 equicontinuous family of functions
برهان متناهی‌مبنا
 finitary proof
فضای متناهیبعد
 finite dimensional space
گروه متناهی‌مولد
 finitely generated group
قضیه‌های تناهی
 finiteness theorems
برگینه
 folium/ folium of Descartes/ leaf of Descartes
صورت‌گرایی
 formalism
مجموعه خطی‌وابسته
 linearly dependent set
مجموعه خطی‌مستقل
 linearly independent set
شهودگرایی ریاضی
 mathematical intuitionism
سنجه
 metric
فضای سنجه‌ای
 metric space
فضای سنجه‌پذیر
 metrisable space/ metrizable space
صورت چندخطی
 multilinear form
نامولد
 nongenerator
مجموعه هیچ‌جاچگال
 nowhere dense set
ماتریس صفر
 null matrix/ zero matrix
پوچ‌دنباله
 null sequence
پوچه
 nullity
خم پادکی
 pedal curve
مثلث پادکی
 pedal triangle
تابع تکه‌ای‌خطی
 piecewise linear function
خم تکه‌ایهموار
 piecewise smooth curve
افلاطون‌گرایی
 Platonism
مجموعه پیشافشرده
 precompact set
صورت درجه دوم
 quadratic form
توپولوژی نسبی
 relative topology
مجموعه نسبی‌بسته
 relatively closed set
مجموعه نسبی‌فشرده
 relatively compact set
مجموعه نسبی‌باز
 relatively open set
نمایش
 representation
مجموعه مانده‌ای
 residual set/ co meager
مجموعه حلال
 resolvent set
نگاشت نیم‌خطی
 semilinear mapping
نیم‌سنجه
 semimetric
فضای نیم‌سنجه‌ای
 semimetric space
صورت یک‌ونیم‌خطی
 sesquilinear form/ semi-bilinear form
مجموعه رسته‌اول
 set of first category/ meager set
مجموعه رسته‌دوم
 set of second category/ nonmeager set
نگاشت مجموعه‌مقدار
 set valued map/ set-valued function
بن‌لاد
 socle
تکیه‌گاه
 support
ترابرد
 transvection
خط مورب
 transversal line
تراگرد زیرگروه
 transversal of a subgroup/ traverse
عدد چرخش
 winding number
پیکان
 arrow
بیضی‌وار
 ellipsoid
فرمول‌بندی
 formulation
گروه
 group
نمایه
 index
اتحاد قطبشی
 polarization identity
اصل بیشینه قدر مطلق
 maximum modulus principle
اندازه شماراجمعی
 countably additive measure
برگشت
 involution
بیش‌همگرایی
 overconvergence
تابع بساهمساز
 pluriharmonic function
تابع نیم‌پیوسته
 semicontinuous function
پیش‌دوره
 preperiod
پیش‌قطبی
 prepolar
تابع نزدیک‌به‌کوژ
 close-to-convex function
تابع کوژناوردا
 invex function
تابع نیم‌پیوسته بالایی
 upper semicontinuous function
تمام‌ریخت
 holomorph
توأم‌پیوسته
 jointly continuous
جبر تجزیه‌پذیر
 factorizable algebra
جداپیوسته
 separately continuous
جبر برگشتی
 involutive algebra,*-algebra
جبر تابعکی‌پیوسته
 functionally continuous algebra
چندقرصی
 polydisk
چندناحیه‌ای
 polyregion
حوزه تمام‌ریختی
 domain of holomorphy
درون‌بری
 retraction/ retract
درون‌برد
 retract
رابطه پادبازتابی
 irreflexive relation/ antireflexive relation
رادیکال پوچ‌توان
 nilpotent radical
زیرگروه بی‌مغزه
 corefree subgroup
سد
 barrier
شعاع چندگانه
 polyradius
عنصر تابعی
 function element
عنصر شبه‌وارون‌پذیر
 quasi-invertible element
غلاف تمام‌ریخت‌کوژ
 holomorphically convex hull
غلاف چندجمله‌ای‌کوژ
 polynominally convex hull
فضای یالی
 edge space
فضای رأسی
 vertex space
فشردار دوتایه
 dyadic compactum
قضیه گوی کرک‌دار
 hairy ball theorem
قطبی دوم
 bipolar
کوژناوردایی
 invexity
گراف نیم‌متقارن
 semisymmetric graph
گراف یالی‌ترایا
 edge-transitive graph
گذر
 trail
گراف رأسی‌ترایا
 vertex-transitive graph
گراف یالی
 line graph/ covering graph/ adjoint graph/ derived graph/ edge graph
گراف‌های هم‌طیف
 cospectral graphs
گراف مکمل
 complement graph/ complement of a graph
گزاره مرکب
 compound proposition
گروه بی‌مرکز
 centreless group
گشت بسته
 closed walk
گشت فراگیر
 spanning walk
لم سه‌زیرگروه
 three subgroups lemma
مانده پوچ‌توان
 nilpotent residual
مجموعه کوژناوردا
 invex set
مجموعه مطلقاًکوژ
 absolutely convex set
مجموعه بساقطبی
 pluripolar set
مرز ممتاز
 distinguished boundary
مشخصه کوژی
 characteristic of convexity
میدان برداری صفرناشونده
 nonvanishing vector field
نگاشت خورشیدی
 sunny mapping
واژه نادوره‌ای
 aperiodic word
واژه دوره‌ای محض
 purely periodic word
ویژگی سه‌فضایی
 three-space property
واژه دوره‌ای
 periodic word
واژه نهایتاًدوره‌ای
 eventually periodic word/ ultimately periodic word
هنگ کوژی
 modulus of convexity
لغات حسابداری بخش 59
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.