مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 63

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 63 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 63
ad hoc audit
 حسابرسی موردی/ویژه
ad referendum
 قرارداد شرطی
ad hoc discount
 تخفیف موردی، تخفیف موقت
ad valorem (according to value)
 از روی قیمت، ارزشی (برحسب ارزش)
ad valorem (ad-vat) motivate
 برانگیختن، ترغیب کردن
ad valorem duties and taxes
 حقوق و عوارض ورودی بر حسب ارزش
ad valorem duty
 عوارض تمبر، حقوق گمرکی بر مبنای ارزش (کالا)
ad valorem tariff
 تعرفه بر مبنای ارزش
adding the payroll
 جمع زدن لیست حقوق و دستمزد
additional appropriation (fund)
 اعتبار اضافی مصوب، تخصیص اعتبار اضافی
additional appropriation request
 درخواست اعتبار اضافی
additional benefits
 مزایای اضافی
additional capacity, excess capacity
 ظرفیت اضافی، ظرفیت بلا استفاده
additional capital
 سرمایه اضافی
additional compensation, extra compensation
 پاداش خدمت
additional equity
 سرمایه اضافی
additional funds
 وجوه اضافه شده
additional investment
 سرمایه گذاری اضافی
additional mark up
 افزایش قیمت فروش
additional paid in capital, paid-in (surplus-capital) surplus, equity premium, share premium
 صرف سهام، سرمایه پرداخت شده اضافی (مازاد بر ارزش اسمی)
additional premium
 حق بیمه اضافی
additional tests of controls
 آزمونهای اضافی کنترلها
additional voluntary contribution(AVC)
 پرداخت حق بیمه ی اضافی (اختیاری)
additional work, extra work
 کار اضافی
additions
 اضافات
additions of the payroll
 ضمائم لیست حقوق
additive
 تجمیعی، اضافه شده
ademption
 رجوع از وصیت
adequate disclosure
 افشای کافی
adequate planning
 برنامه ریزی کافی
adequate provision
 ذخیره کافی (مناسب)
adequate provision for depreciation
 ذخیره کافی برای استهلاک
adjudication order of bankruptcy
 اعلام حکم ورشکستگی
adjustable account
 حساب تعدیل پذیر
adjustable dividends
 سود سهام متغیر
adjustable rate preferred
 سهام ممتاز با نرخ سود متغیر
adjustable rate preferred stock
 سود سهام ممتاز با نرخ متغیر
adjustable statement
 صورتحساب تعدیل پذیر
adjusted account
 حساب تعدیل (اصلاح شده)
adjusted balance sheet
 ترازنامه تعدیل شده (پس ار اصلاحات)
adjusted beta
 بتای تعدیل شده
adjusted book balance
 مانده دقیق حساب
adjusted cost of goods sold
 بهای تعدیل شده کالای فروش رفته
adjusted debit balance (ADB)
 مانده بدهی تعدیل شده
adjusted entries
 ثبت های اصلاحی
adjusted gross income
 سود ناخالص تعدیل شده
adjusted gross profit
 سود ناویژه تعدیل شده
adjusted trial balance
 تراز آزمایشی تعدیل شده (اصلاح شده)
adjuster
 کارشناس خسارت (در بیمه)
adjusting ( journal) entries
 ثبتهای (روزنامه ای)
adjusting entry, correcting entry
 ثبت اصلاحی (تعدیلی)
adjusting events (post-balance-sheet events)
 رویدادهایی که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورت های مالی رخ دهد
adjusting journal entry
 ثبت اصلاحی در دفتر روزنامه
adjustment (to) statement
 صورتحساب اصلاحی (تعدیلات)
adjustment account
 حساب اصلاحی، حساب تعدیلات
adjustment bond
 اوراق قرضه تعدیلی
adjustment of final accounts
 تعدیل حساب های نهایی
adjustment, setup
 تنظیم، اصلاح، تعدیل
adjustments and eliminations
 تعدیلات (اصلاحات) و حذفیات
administered price
 قیمت کنترل شده یا تنظیم شده
administration and finance section (Dep)
 بخش اداری و مالی
administration cost
 هزینه اداری
administration cost variance
 انحراف هزینه های اداری
administration order
 دستور دادگاه
administration, admitted (adm.), office, department
 اداره، اداره کل، مجاز، مسلم، اداره کردن
administrative ability
 قدرت اداری (اجرائی)
administrative action
 اقدام مدیریت
administrative cost (expense)
 هزینه اداری
administrative management, executive management
 مدیریت اجرائی
administrative receiver
 مدیر تصفیه
administrative settlement of a customs offence
 رفع اختلاف یک تخلف گمرکی
administrator
 مدیر تصفیه که توسط دادگاه تعیین می شود
administrator, director
 مدیر، متولی
administratrix
 مدیر تصفیه (زن)
admission
 قبول، پذیرش، ورود
admission by investing in the partnership
 پذیرش/ورود از طریق سرمایه گذاری در شرکت
admission by investment
 اجاره ورود شریک جدید، اجازه ورود سرمایه گذاری
admission of liability
 قبول بدهی، قبول تعهدات
admission of partner
 ورود شریک
admittable asset, admissible asset
 دارایی قابل قبول بیمه
admitted
 پذیرفته شده
admitted asset
 (حسابداری بیمه) یک قلم دارایی که از نظر فروش، دارای ارزش باشد. دارایی مجاز
adopt
 پذیرفتن، به کار بستن
adopted budget
 بودجه مصوب
adoption
 بکارگیری
ad valorem / ad-valorem advalorem
 براساس ارزش، به نسبت قیمت
advalorem tax
 مالیات بر مبنای ارزش اسمی (اموال،دارایی)
advance
 مساعده، پیش پرداخت، علی الحساب، وام، جلو انداختن، پیشرفت کردن
advance against goods
 مساعده در مقابل کالا
advance against security
 مساعده در مقابل تضمین
advance bill
 صورتحساب پیش پرداخت
advance corporation tax (ACI)
 پیش پرداخت مالیات شرکت
advance deposit requinnent
 ودیعه ثبت سفارش واردات
advance for import registration
 مساعده ثبت سفارش واردات
advance free of interest
 مساعده بی بهره
advance from purchasers
 پیش دریافت از خریداران
advance on contract
 مساعده بر اساس قرار داد
advance on current account
 مساعده حساب جاری
advance on document
 مساعده در قابل سند
advance on securities
 مساعده در مقابل اوراق بهادار
advance payment bond
 تضمین پرداخت
advance payment free of interest
 پیش پرداخت بدون بهره
advance payment guarantee
 ضمانتنامه پیش پرداخت
advance payment on contract
 پیش پرداخت قرار داد
advance payment on guarantee (bond)
 پیبش پرداخت در مقابل ضمانت نامه
advance payment to contractor(s)
 پیش پرداخت به پیمانکار(ان)
advance payment, accommodation
 مساعده، پیش پرداخت
advance pricing agreement
 قرارداد قیمت گذاری سلف
advance purchase, short purchase, forward purchase
 پیش خرید
advance received
 پیش دریافت
advance refunding
 تامین مالی از قبل
advance rent
 پیش دریافت (پرداخت)اجاره
advance to supplier
 پیش پرداخت به عرضه کنندگان مواد اولیه
advance, advance received, on account
 پیش دریافت، علی الحساب
advanced accounting
 حسابداری پیشرفته
advanced commissions
 پیش پرداخت کارمزد، حق الزحمه / کمیسیون پیش دریافت شده
advanced financial accounting
 حسابداری مالی پیشرفته
advanced freight
 پیش کرایه
advances from customers, customer advances
 پیش دریافت از مشتریان
advances to employees
 پیش پرداخت به کارکنان
advantage
 مزیت، فایده
advantageous, economical
 مقرون به صرفه، دارای مزیت
advantages of book-keeping
 مزایای دفتر اداری
adventure
 خطر احتمالی
adventurous (venture) investment
 سرمایه گذاری مخاطره آمیز
adverse balance
 موازنه منفی، مانده منفی
adverse opinion
 اظهار نظر مخالف، اظهار نظر حسابرس (منفی)، گزارش حسابرسی مردود
adverse variance, unfavorable variance
 انحراف نا مساعد
advertisement rate, advertising rate
 نرخ آگهی (تبلیغات)
advertising agency
 آژانس تبلیغاتی
advertising charges (expenses)
 مخارج آگهی و تبلیغات
advice
 ابلاغیه، اعلامیه، اطلاعیه (در سال کالا)
advice note
 یادداشت، اطلاعیه،یادداشت مشخصات کالا، اعلامیه موجودی در بانک
advice of arrival
 اطلاعیه ورود، رسید
advice of delivery
 اعلام (اطلاعیه) حمل
advice of dispatch
 اطلاعیه ارسال کالا
advice of fate
 اعلام وضعیت
advice of payment
 اطلاعیه پرداخت
advice of receipt (A.R)
 اعلام وصول
advice of shipment, advice of delivery
 اطلاعیه حمل کالا با کشتی
advise
 نصیحت کردن، توصیه کردن
adviser
 رایزن، مشاور
advising bank I notifying bank
 بانک ابلاغ کننده اعتبار، بانک کارگزار فروشنده
advising of credit
 ابلاغ اعتبار
Advisor fee, consultant fee
 حق الزحمه مشاور
advocate, adhere
 طرفداری کردن، وکیل مدافع، حامی، میلغ
affidavit
 سوگندنامه، اقرارنامه با قید سوگند
affiliate, associate, dependent
 وابسته، ملحق کردن، وابسته کردن
affiliated company
 شرکت وابسته
affiliated person
 مقام ذی نفوذ
affiliates
 واحدهای وابسته (تابعه)
affiliation structure
 ساختار وابستگی
affirm, verify, substantiate, prove attest
 اثبات کردن، گواهی کردن، تایید کردن،تنفیذ
affirmation
 تصدیق (اثبات)
affluent society
 جامعه مصرفی، جامعه رفاه
affreightment
 پیمان نامه حمل دارایی
afloats / afloat
 کالاهای در راه
after closing the accounts
 پس از بستن حسابها
after date
 از تاریخ
after delivery of a product
 بعد از حمل کالا
after performance of a service
 پس از انجام خدمات
after sight
 پس از رویت
after the expiry of the year
 پس ازانقضای سال
after-closing trial balance
 تراز آزمایشی اختتامی
after-tax nominal return
 بازده اسمی بعد از (کسر) مالیات
after-the-fact edit
 ویرایش بعد از پردازش
aftertax basis / after-tax basis
 نرخ بازده پس از مالیات
against all risks (AAR)
 در مقابل تمام خطرات، بیمه تمام خطر
against delivery
 در مقابل (حمل کالا یا تحویل سهام)
against documents
 در مقابل تحویل اسناد، در ازای اسناد
age
 دوره کارکرد (دارایی یا ماشین)، عمر زمان (بر حسب سال)
age admittance
 سن مورد پذیرش (برای بیمه شدن)
age admitted
 پذیرش سنّی
age allowance
 مستمری بازنشستگی
age analysis
 طبقه بندی بدهیها بر حسب زمان سررسید
age of pensioner
 سن مستمری بگیر
aged trial balance, aging of accounts
 تراز آزمایشی بر حسب تاریخ سررسید بدهی مشتریان، جدول سنی بدهکاران
agency
 نمایندگی، حق العمل کاری، کارگزاری،عاملیت،آژانس، وکالت
agency account
 حساب عامل، حساب نمایندگی
agency agreement
 قرارداد نمایندگی
agency fee (facility fee)
 حق الزحمه نمایندگی
agency fund
 وجوه امانی، حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی سایر سازمان ها
agency issues
 اوراق قرضه ای که یک نهاد دولتی منتشر می کند
agency relationship
 رابطه نمایندگی
agency theory
 تئوری نمایندگی، نظریه کارگزاری
agenda
 دستور جلسه، فهرست مذاکرات
agenda audit sheet
 دستور کار حسابرسی
agenda sheet, work order
 دستور کار، یادداشت نکات
agent commission
 حق کمیسیون عامل (با کارگزار)
agent funds
 وجوه عامل
agent representative / factor
 عامل، نماینده، کارگزار
agent′s commission, commissioner
 حق العمل کار
agent, correspondent, broker, underwriter, jobber
 کارگزار، نماینده، کارگزار، واسطه
aggregate amount
 مبلغ مجموع
aggregate cost
 هزینه مجموع (هزینه کل)
aggregate data
 اطلاعات جمع آوری شده
aggregate depreciation, accumulated depreciation
 استهلاک انباشته
aggregate expenditure
 مجموعه مخارج (دولتی)
aggregate income
 درآمد کل
aggregate indemnity
 غرامت کلی
aggregate liability
 مجموعه بدهی
aggregate market demand
 تقاضای کل بازار
aggregate market supply
 عرضه کل بازار
aggregate supply
 عرضه کل
aggregate, collect
 جمع کردن، انباشته کردن
aggregate, total
 جمع، متراکم، بهم پیوسته، انباشته، مجموع
aggregated data
 اطلاعات جمع شده
aggregation
 تجمع، جمع
aggressive attitude
 برخورد پرخاشگرانه
aggressive growth
 رشد متهورانه
aggressive stocks
 سهامی که تغییرات آن ها بیش از تغییرات متوسط بازار است
aging accounts receivable analysis
 تجزیه و تحلیل زمانی حسابهای دریافتنی
aging accounts receivables
 تجزیه و تحلیل (برحسب تاریخ وصول و زمانی حسابهای دریافتنی)
notes analysis
 تجزیه و تحلیل زمانی اسناد دریافتنی
aging of receivables
 تجزیه سنی حساب های دریافتنی
aging of receivables
 زمان بندی مطالبات
aging schedule
 جدول زمان بندی
agio
 صرف (سره) پولی
agiotage
 صرافی
agioteur
 سفته باز
agreed bid
 مزایده یا مناقصه مورد توافق
agreed price
 قیمت مورد توافق
agreed upon procedures engagement
 رسیدگی بر مبنای روشهای توافقی
agreed value policy
 بیمه نامه با ارزش توافق شده
agreed -upon procedures
 روشهای (دستورالعمل های) توافقی، روشهای رسیدگی مورد توافق
agreement
 توافق، موافقت نامه
agreement by arbitration
 توافق باحکمیت
agreement parties
 طرفین قرارداد (موافقت نامه)
agreement price
 قیمت توافق شده
agreement regarding international trade in steel
 موافقتنامه درباره تجارت بین المللی فولاد
agreement to sell by installment
 قرارداد فروش اقساطی
agreement, covenant, contract, treaty, charter
 قرار،توافق کتبی، قرارداد
aggregate debt (liability)
 بدهی کل) بدهی مجموع
aid
 کمک
AIDA (attention, interest , desire , action)
 مراحل چهارگانه خرید کالا
air consignment note
 قبض حمل هوایی
air way bill (AWB)
 بارنامه حمل هوایی
air way bill of lading
 بارنامه هوایی
air waybill
 بارنامه حمل هوایی
aircraft
 هواپیما، وسایط نقلیه هوایی
aircraft cargo manifest
 اظهارنامه بار هوایی،بارنامه کل (مانیفست) کالای هواپیما
airfreight consignment
 ارسال محموله هوایی
airmail receipt
 رسید پست هوایی
airmail, airletter, air-letter
 نامه هواپیمایی (هوایی)
aleatory transactions
 معاملات بخت آزمایی (شانسی)
alert
 آگاه ساختن
algebraic method
 روش ریاضی (جبری)
algebraic sum (amount)
 مبلغ جبری (حاصل از عملیات جبری)
algorism or algorithm
 الگوریتم، محاسبه تسلسلی جبری
لغات حسابداری بخش 63
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.