مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 69

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 69 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  69
cash balance on hand, cash balance, money cash
 موجودی پول نقد
cash base
 پایه نقدی
cash basis (of accounting)
 روش نقدی حسابداری
cash benefits
 مزایای نقدی
cash bonus
 پاداش نقدی
cash book
 دفتر صندوق، دفتر نقدی
cash box
 صندوق پول
cash break-even point
 نقطه سر به سر نقدی
cash buying price
 قیمت خرید نقدی
cash capital
 سرمایه نقدی
cash change fund
 حساب پول خرد
cash cheque
 چک نقدی
cash collections
 وصولی های نقدی
cash commitments
 تعهدات نقدی
cash commodity
 کالای نقد
cash contribution
 سهمیه نقدی
cash conversion
 تسعیر وجوه نقدی
cash credit
 اعتبار نقد
cash credits account
 حساب اعتبارات نقدی
cash cycle
 چرخه وجوه نقد
cash debt coverage ratio
 نسبت پوشش بدهی های نقدی
cash deficit provision
 ذخیره کسری صندوق
cash deficit, cash shortage
 کسری وجه نقد
cash disbursement
 پرداخت نقدی
cash disbursement authorization
 دستور پرداخت نقدی
cash disbursements journal, cash payment earned
 دفتر روزنامه پرداخت نقدی
cash discount period
 دوره استفاده از تخفیف نقدی
cash dividend
 سود نقدی تقسیمی
cash dividend declared
 سود سهام نقدی اعلام شده
cash dividend paid
 سود سهام نقد پرداخت شده
cash down sale, cash sale
 فروش نقد
cash draw down
 پول خارج شده از…
cash due
 وجه نقد بدهی
cash due from
 وجه نقد طلبکار از
cash due to
 وجوه نقد بدهکار به
cash earning(s)
 عواید نقدی
cash equivalent
 شبه نقد، گردش وجوه نقد
cash equivalent value
 معادل نقد
cash float
 پول خرد
cash float amount
 مبلغ تنخواه گردان
cash flow
 جریان نقدی، گردش وجوه نقد
cash flow adequacy ratio
 نسبت کفایت جریان نقدی
cash flow from investing activities
 گردش وجوه فعالیت های سرمایه ای
cash flow from operating activities
 گردش وجوه فعالیت های عملیاتی
cash flow method
 روش گردش وجوه نقد
cash flow per share
 جریان نقدی هر سهم
cash flow period
 دوره گردش وجوه
cash flow position statement
 صورت وضعیت گردش وجوه نقدینه
cash flow return on asset
 بازده نقدی دارایی
cash flow statement
 صورت جریان نقدی ، صورت جریان وجوه نقد
cash flow to capital expenditure ratio
 نسبت جریان نقدی به هزینه سرمایه، بازده نقدی دارایی
cash flows from financing activities
 جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
cash forecast
 پیش بینی نقدینگی
cash from operations ratio, cash flow ratio
 نسبت گردش نقدی
cash in flows
 جریانات نقدی ورودی
cash in hand, cash
 موجودی نقد
cash in process of collection
 پول در جریان وصول ، موجودی نقد در جریان وصول
cash in safe
 موجودی نقد در صندوق
cash in transit
 وجوه بین راهی، وجوه نقد (سکه، اسکناس و چک) در راه
cash income
 درآمد نقدی
cash inflow, inflow of cash
 جریان ورود وجوه نقد
cash items
 اقلام نقدی
cash journal
 دفتر روزنامه وجوه نقد، دفتر صندوق
cash limit
 حد پرداخت نقدی
cash list
 صورت موجودی نقد
cash listing
 صورت برداری از موجودی نقد
cash management
 مدیریت وجوه نقد
cash market
 معامله نقدی، بازار نقدی
cash method
 روش نقدی
cash needs, cash requirements
 احتیاجات نقدی ، نیازهای نقدی
cash office
 اداره صندوق
cash on delivery
 پرداخت نقدی به مجرد تحویل کالا
cash on delivery (COD)
 نقد هنگام تحویل ، پرداخت وجه هنگام دریافت محموله
cash on delivery of goods
 تحویل کالا در محل کار (…نام محل مقرر)
cash on delivery of parcel
 تحویل بسته در مقابل وجه نقد
cash on hand
 پول نقد در دسترس
cash on the way
 پول نقد در راه
cash order
 سفارش نقدی
cash out flow
 جریان خروج پول (جریان پرداخت ها)
cash over and short
 کسری و اضافه صندوق
cash over draft
 اضافه برداشت بانکی
cash payment
 پرداخت نقدی
cash penalty, amercement
 جریمه نقدی
cash position
 وضعیت نقدینگی
cash position ratio
 نسبت موقعیت نقد (جمع نقد و قابل وصول به بدهیهای جاری)
cash purchase
 خرید نقدی
cash ratio (liquidity ratio)
 نسبت نقدی (جمع وجه نقد و قابل وصول به بدهی های جاری)
cash receipts
 دریافت های نقدی
cash receipts & disbursement method
 روش دریافت ها و پرداخت های نقدی
cash received from work certified
 وجه نقد دریافتی از بابت کار گواهی شده
cash records
 مدارک و شواهد مربوط به دریافت، پرداخت، سپرده و برداشت از وجوه نقد
cash register, cash book (CB)
 دفتر صندوق، ماشین ورود و خروج نقدی
cash requirements
 جدولی که نشان دهنده وجوه نقد مورد نیاز برای عملیات جاری یا سرمایه گذاری است
cash requirements provision
 پیش بینی احتیاجات نقدی
cash reserve
 اندوخته نقد
cash resources, funds
 منابع نقدی
cash risk
 خطر وجوه نقد (ریسک نقدینگی)
cash shortage
 کمبود وجه نقد
cash squeeze
 فشار نقدی
cash statement
 صورت وجوه نقد و موجودی بانک
cash value
 ارزش نقدی
cash withdrawal
 برداشت نقدی
cash yield
 بازده نقدی
cash-up approach
 روش غیر مستقیم، روش مغایرت گیری
cashable
 نقد شدنی
cashable asset
 دارایی قابل نقد
cashed cheque
 چک نقد شده
cashier
 صندوقدار، تحویل دار
cashier′s check (cheque)
 چک بانکی، چک تضمین شده، چک عهده خود بانک
casual profit
 سود اتفاقی
casualty
 زیان یا خسارت اتفاقی
casualty insurance
 بیمه حوادث
casualty loss
 زیان مالی
catch phrase / catchline
 شعار جذب مشتری
catch up adjustment
 اصلاح یا تعدیل جبرانی، اثر انباشت تغییرات حسابداری
causal factors
 عوامل علت و معلولی
causality
 رابطه علیّت
causation relationship, causation
 رابطه علت و معلمول
caution money, bond, guarantee
 پول وجه الضمان، تضمین قرار
caveat emptor
 هشدار به خریدار
caveat Venditor
 هشدار به فروشنده
negotiating bank
 بانک معامله کننده
cent, percentage point percentage
 یکصدم
central office, principal office, head office
 مرکز اصلی اداره
centralization tendency
 تمایل به مرکز
contra-balances
 مانده های متقابل
central administration of customs
 اداره کل گمرک
central bank
 بانک مرکزی
central insurance pension fund
 صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی
central warehouse
 انبار مرکزی
centralization
 تمرکزگرایی
centralization of affairs
 تمرکزامور
centralization of data
 تمرکز اطلاعات
centralization of records
 تمرکز اسناد و مدارک
centralize
 متمرکز کردن، تمرکز دادن
centralized accounts
 حساب های متمرکز
centralized buying
 خرید متمرکز
centralized filing
 بایگانی متمرکز
centralized planning
 برنامه ریزی متمرکز
centralized pricing policy
 خط مشی قیمت گذاری متمرکز
centralized storage
 انبارداری متمرکز
certificate clearance
 برگ تصفیه حساب، گواهی ترخیص
certificate of accounts
 گواهی حسابها
certificate of accounts by auditor
 گواهی حسابها توسط حسابرس
certificate of analysis
 گواهی بررسی، گواهی آنالیز
certificate of bonds
 گواهی اوراق قرضه
certificate of compliance
 گواهی تطبیق
certificate of deposit
 گواهی سپرده، سند سپرده بانکی
certificate of deposit (CD), deposit certificate
 گواهینامه سپرده
certificate of incorporation
 گواهی تاسیس شرکت
certificate of indebtedness
 ورقه قرضه، گواهینامه بدهکاری
certificate of insurance
 بیمه نامه
certificate of insured assets
 گواهی دارایی های بیمه شده
certificate of loss
 گواهی محو اسناد
certificate of manufacture
 گواهی ساخت
certificate of measurement
 گواهی مقدار
certificate of origin
 سند حمل، گواهی مبداء
certificate of partial completion, provisional completion certificate
 گواهی موقت انجام کار
certificate of partnership
 گواهی مشارکت
certificate of practical completion
 گواهی (صورت مجلس) تحویل موقت
certificate of protest, protest
 گواهی نکول (واحد برات)
certificate of provisional
 گواهی (تحویل) موقت کار
certificate of quality, manufacturer’s or supplier′s quality or inspection certificate
 گواهی کیفیت، گواهی کیفیت یا بازرسی فروشنده یا تولید کننده
certificate of quantity
 گواهی کمیّت
certificate of receipt
 گواهی رسید، گواهی وصول
certificate of registry
 گواهی ثبت
certificate of value
 گواهی ارزش
certificate of weight, weight note, weight certificate
 گواهی وزن
certificate of work completed
 گواهی کار انجام شده
certificate of work in progress
 گواهی کار در مراحل تکمیل (ساخت)
certificate to commence business
 پروانه راه اندازی شرکت
certificate, confirmation, certification
 تاییدیه
certification of debt
 تاییدیه بدهکاری
certification of incorporation
 شرکت نامه
certification, certificate
 تصدیق (گواهی)
certified accountant
 حسابدار رسمی، حسابدار خبره
certified accounts
 حساب های تایید شده
certified audit report
 گزارش تایید شده حسابرسی
certified auditor’s report
 گزارش حسابرس مجاز (حسابدار رسمی)
certified financial planner (CFP)
 کارشناس یا متخصص برنامه ریزی مالی
certified financial statement
 صورت مالی گواهی شده
certified information systems auditor (CISA)
 حسابرس رسمی سیستم های اطلاعاتی
certified internal auditor (QA)
 حسابرس داخلی خبره، حسابرس رسمی داخلی
Certified management accountant (CMA)
 حسابدار رسمی مدیریت
certified officer, chargeable officer
 مامور مجاز تصدیق (یا امضاء)
certified public accountant
 حسابدار رسمی
certified public accountant (CPA)
 حسابدار رسمی، حسابدار عمومی مجاز
certified statement
 صورتحساب (صورت وضعیت) گواهی شده
certify accounts
 تایید (تصدیق) کردن حسابها
certify invoice for payment
 تایید صورتحساب جهت پرداخت
cessation
 توقف عملیات تجاری
cessation of learning
 توقف یادگیری
cessation of work
 تعطیل کار
chain discount
 تخفیف زنجیره ای (دامنه دار)
chairman
 رئیس
chairman of the board of directors
 رییس هیئت مدیره
chairman report (chairman  statement)
 گزارش رئیس هیئت مدیره
chamber of commerce
 اتاق بازرگانی
chamber of industry
 اتاق صنایع
change
 تغییر کردن، تغییر دادن، خرد کردن پول
change alter
 تغییر دادن، اصلاح کردن
change in accounting estimates
 تغییر در برآورد (های) حسابداری
change in accounting principles and methods
 تغییر در اصول و روش های حسابداری
change in conversion rate
 تغییر در نرخ تبدیل (ارز)
change in current requirements
 تغییر در نیازهای جاری
change in equity
 تغییر در حقوق مالکیت
change list
 صورت احتیاجات پول خرد (صندوقدار) صورت اسکناس و پشیز
change money
 پول را خرد کردن
change of occupation
 تغییر شغل
change order
 دستور تغییر پیمان (متناسب با، مبلغ پیمان)
change period
 دوره تغییر
change-over time
 زمان آمادگی برای تغییر تولید
character set
 مجموعه نشانه ها، نویسه ها
characteristic line
 خط مشخصه
charge by way of legal mortgage
 استیفای طلب از عین مرهومه
charge forward
 دستورالعملی مبنی بر اینکه هزینه های حمل کالا به وسیله حق العمل کار پرداخت خواهد شد.پرداخت هزینه در آینده
charge off, cost transfer, shifting of cost
 انتقال هزینه (تغییر پرداخت هزینه)، به حساب زیان منظور کردن، از دفتر خارج کردن
charge to, charge off
 هزنیه محسوب کردن
charge, expenditure, outgo
 هزینه، به حساب کسی گذاشتن، تحمیل کردن، پر کردن
charge-and -discharge statement
 حساب انحصار وراثت
chargeable duty
 مالیات (یا عوارض) مورد مطالبه
charges
 مخارج، هزینه ها، اقلام بدهکار
charges collect (CC)
 هزینه نقدا دریافت می شود
charges prepaid
 هزینه پیش پرداخت شده
charging
 به حساب بدهکار گذاشت
charging wharf / charging berth /discharging port
 لنگرگاه بارگیری، اسکله بارگیری
charity commissioners
 هیئت امناء سازمان خیریه
chart of accounts
 فهرست حسابها
charter
 قرارداد اجاره کشتی، کرایه کردن تمام یک کشتی یا هواپیما، دربست کرایه کردن، پروانه، فرمان، امتیازنامه، اجاره
charter party
 قرارداد اجاره دربست
chartered accountant
 حسابدار خبره عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز
chartered association of certified accountant (CACA)
 انجمن حسابداران خبره انگلستان
chartered institute of management accountants (ClMA)
 انجمن حسابداران خبره مدیریت (انگلستان)
chartered institute of public finance and accountancy (CIPF A)
 انجمن رسمی حسابداری و امور مالی (انگلستان)
chartered institute of taxation
 موسسه حسابداران خبره مالیاتی
chartered party agreement
 قرارداد اجاره کشتی دربست
chartist
 تحلیلگر مالی
chattel personal moveable property
 دارایی منقول
chattel real
 حق انتفاع
cheap money
 پول کم بهره
cheap, inexpensive
 کم بها، ارزان
cheapness
 ارزانی
cheat
 تقلب کردن، فریب دادن، کلاه برداری کردن
cheated, cheatee, defrauded
 مغبون (گول خورده)
check drawn
 چک صادره
check to bearer
 چک در وجه حامل
check, checking, examination, investigation
 رسیدگی، بررسی
Check-in time card / check-out card
 کارت حضور و غیاب
checkage
 عمل رسیدگی، تطبیق، علامت گذاری
checking account in detail
 رسیدگی به ریز حساب
checks and balance
 کنترل و مقابله
blank cheque
 چک سفید
cheque clearing
 واریز چک
cheque drawn in favor of creditor
 چک صادره در وجه بستانکار
cheque-in facility
 چکی که به وسیله دستگاه نوشته شود
chief accountant
 حسابدار ارشد، حسابدار کل
chief financial officer (CFO)
 مدیر مالی، مدیر ارشد مالی
Child allowance / child benefit
 حق اولاد، مدد معاش اولاد
child labor legislations
 مقررات قانونی کار کودکان
chronological entry
 ثبت دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ
chronological indexing of records
 طبقه بندی زمانی اسناد و مدارک
chronological records
 ثبت های روزنامه به ترتیب تاریخ
churn and burn
 نوعی حساب سازی
circular
 بخشنامه
circular chart
 نمودار دایره ای
circular combination
 ترکیب مدور
circularisation of debtors
circularization  of debtors
 اخذ تاییدیه از همه بدهکاران شرکت
positive circularization
 اخذ تاییدیه مثبت از بدهکاران
negative circularization
 اخذ تاییدیه منفی از بدهکاران
circularize, confirmation
 تاییدیه
circulate
 به جریان انداختن
circulating file
 فایل گردان
circulating medium
 وسیله گردش پول
circulating papers
 اوراق در گردش
circulating promissory notes
 اوراق بدهی در گردش
circulation
 جریان، گردش
circulation of cost / flow of costs
 جریان گردش هزینه
circumstantial
 قرینه (یا قراین)
Circumstantial evidence
 شواهد ضمنی
civil and military personnel
 کارکنان لشگری و کشوری
civil code (Jaw)
 قانون مدنی
civil company
 شرکت مدنی
civil pension organization
 سازمان بازنشستگی کشوری
civil servant
 کارمند دولت
civil work transport
 خدمات حمل و نقل کشوری
civil year, common year
 سال عرفی
claim for damages
 ادعای خسارت کردن
claim for recovery
 ادعای جبران خسارت
claim guarantee form
 مطالبه پرداخت ضمانتنامه
claim of compensation
 ادعای خسارت
claim of insurance
 ادعای خسارت بیمه
claim under a guarantee
 مطالبه تحت ضمانتنامه
claim, law suit
 طلب، دادخواست، ادعا، تقاضا برای پرداخت یا جبران خسارت
claimant
 مدعی
claims handling
 رسیدگی به شکایات
claims payable
 مطالبات پرداختنی
clarify, clearness
 صاف کردن، روشن کردن، روشنی، شفافیت، گویایی
classes of factory overhead
 طبقات سربار کارخانه
classes of inventories
 انواع مختلف موجدی کالا، طبقات مختلف موجودی
classes of shareholders
 طبقات صاحبان سهام
classes of shares
 طبقات سهام
classification by activity
 طبقه بندی برحسب رشته فعالیت
classification by object
 طبقه بندی برحسب موضوع
classification error
 اشتباه ناشی از طبقه بندی اقلام
classification of accounts, classifying the accounts, accounts classification
 طبقه بندی حسابها
classification of goods
 طبقه بندی کردن کالاها
classification, grading, rating
 درجه بندی، طبقه بندی
classified balance sheet
 ترازنامه طبقه بندی شده
classified records
 اسناد و مدارک طبقه بندی شده
classified stock
 سهام طبقه بندی شده
classifying records and documents
 طبقه بندی اسناد و مدارک
clause, provision
 ماده، شرط
claused bill
 بارنامه مشروط
claused bill of lading
 بارنامه مقیّد (سفید)
clean
 ساده، بی قید و شرط، بی نقص
clean (opinion-report), fairness report, fairness report
 گزارش غیر مشروط
clean bill
 بارنامه بی نقص
clean acceptance
 قبولی بی قید و شرط
clean acceptance of a bill
 قبولی بی قید و شرط یک برات
clean bill
 برات سفید (بدون امضاء)
clean bill of exchange
 برات بی نقض
clean bill of lading
 بارنامه بدون قید
clean collection
 وصولی ساده
clean draft
 برات بدون قید و شرط
clean payment
 پرداخت بی قید و شرط
clean receipt
 رسید بی قید و شرط
clean surplus theory
 تئوری مازاد خالص
cleaning expense
 هزینه پاکسازی
cleaning of the site
 آماده سازی محل کارگاه
لغات حسابداری بخش  69
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.