مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 70

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 70 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  70
clear
 پایاپای، پاک کردن
clear and understandable
 روشن و قابل فهم
clear the goods from customs, release the goods from the customs
 ترخیص کالا از گمرک
clear, payoff
 تسویه حساب کردن
clearance
 تصفیه حساب، تصفیه دیون و مطالبات
clearance for home use
 ترخیص جهت مصرف داخلی (قطعی)
clearance inwards
 مجوز ورود کشتی
clearance loan
 وام تصفیه
clearance papers
 اوراق قرضه
clearance sale
 فروش به منظور تصفیه، حراج
clearance statement, settlement statement
 صورتحساب تسویه (تصفیه)
cleared without examination (CWE)
 ترخیص بدون بازرسی
clerical
 دفتری
clearing
 تهاتر (نقل و انتقال بانکی)
clearing (or deposit) bank, saving bank
 بانک پس انداز
clearing account, compensation account
 حساب تهاتر (حساب پایاپای)، حساب موقت
clearing advance
 پیش پرداخت (مساعده) تهاتری
clearing agreement
 قرارداد تصفیه (یا پایاپای و یا تهاتر)
clearing assets
 داراییهای تصفیه
clearing bank
 بانک عضو پایاپای، بانک تصفیه
clearing banks office
 اداره پایاپای بانکها
clearing cycle
 فرایند پرداخت چک
clearing debt
 بدهی تهاتری
clearing house
 اتاق پایاپای
clearing house funds
 وجوه اتاق پایاپای
clearing house statement
 صورتحساب اتاق پایاپای
clearing of the site
 آماده سازی محل کارگاه
clearing outwards
 اعلامیه خروج کشتی
clearing payment
 پرداخت تهاتری
clearing sheet
 برگ تصفیه
clearing union
 اتحادیه پایاپای
clearings
 وسائل (اسناد) واریز و تسویه
clearance from obligation
 برائت ذمه
clerical accuracy
 صحت محاسبات
clerical error
 ثبت اشتباه، اشتباه دفتری
clerical jobs
 مشاغل دفتری
client account
 حساب بانکی مشتریان
client representation, representation letter
 تاییدیه صاحبکار
clock card
 کارت خروج ساعت، کارت حضور، کارت ورود و خروج
close a position
 انجام دادن معامله مکمل
close company
 شرکت خانوادگی
close to the central line
 نزدیک بودن به خط مرکزی
closed account
 حساب بسته شده، بدون مانده
closed corporation, closely-held corporation
 شرکت بسته
closed trade
 تجارت مسدود (غیر آزاد)
closed -end company
 شرکت سرمایه گذاری با سرمایه محدود (ثابت)
closed-end fund, closed-end investment company
 شرکت سرمایه گذاری محدود، صندوق مشترک
closed-end investment company
 شرکت سرمایه گذاری با سرمایه محدود (ثابت)
closed-end mutual fund
 صندوق مشترک سرمایه گذاری با تعداد سهام ثابت (محدود)
closely held corporation
 شرکت سهامی خاص
closing adjustment entry
 ثبت تعدیلی اختتامی
closing adjustments
 تعدیلات اختتامی
closing balance
 مانده پایان دوره
closing balance sheet
 ترازنامه اختتامی (پس از تعدیلات حسابرسی)
closing date of accounts
 تاریخ بستن حسابها
closing date of books
 تاریخ بستن دفاتر
closing day
 روز بستن حسابها، آخرین روز دوره حسابداری
closing inventory, inventory at end of period
 موجودی آخر دوره
closing the accounts
 اختتام حسابها
closing the books of original entry
 بستن دفاتر ثبت اولیه
closing trial balance / post-closing trial balance
 تراز آزمایشی اختتامیه
closing, close, wind up to close, to (pack), termination
 بستن، اختتام
co-insurance
 بیمه با مشارکت بیمه گذار، بیمه مشترک
co-operative, cooperative
 تعاونی
coastal customs
 گمرک ساحلی
coastal navigation
 حمل و نقل ساحلی
conceptual framework of accounting
 مفاهیم نظری حسابداری
code of account
 رمز حساب
code of conduct, ethics, code of professional conduct, rule of conduct
 آیین رفتار حرفه ای، اخلاق حرفه ای
code of professional ethics
 ضوابط اخلاق حرفه ای (آیین نامه انضباطی)
coefficient of variation
 ضریب پراکندگی
coefficient of correlation
 ضریب همبستگی
coefficient of correlation placement
 دفتر خصوصی، دفتر محرمانه
coefficient of correlation, correlation coefficient
 ضریب همبستگی
coefficient of determination
 ضریب تشخیص، ضریب تعیین
coefficient of variation (CV)
 ضریب تغییر(ات)
coincident indicators
 شاخصهای همزمان
collateral forgery
 جعل چک
collateral notes; secured papers
 اسناد تضمین شده
collateral property
 مال وثیقه (گروی) بدهی
collateral security
 وثیقه ضمانت، وثیقه شخص ثالث
collateral trust bonds
 اوراق قرضه وثیقه (سهام یا اوراق دیگر)
collateral value
 ارزش وثیقه
collateralize
 گرو گذاردن
collateral
 وثیقه انجام تعهد، وجه التزام
collect savings
 جمع آوری کردن پس انداز
collectable
 قابل وصول
collection charges, collection fee
 هزینه وصولی
collection float
 سوخت بهره متعلق به مبلغ سرمایه گذاری شده
collection of data
 جمع آوری اطلاعات
collection of overhead costs
 جمع آوری هزینه های سربار
collection ratio
 متوسط دوره وصول مطالبات
collective agreement
 توافق جمعی
collective bargaining
 چانه زدن دسته جمعی
collective liability
 بدهی جمعی
collective responsibility of managers (directors)
 مسئولیت دسته جمعی مدیران
collective responsibility of partners
 مسئولیت دسته جمعی شرکاء
collision coverage
 شمول جبران خسارت
collocation arrangement
 ترتیب دریافت بدهی
closing rate net investment method
 روش تسعیر خالص سرمایه گذاری به نرخ پایانی
columnar accounts
 حساب های ستون دار
columnar cash book
 دفتر نقدی چند ستونی، دفتر صندوق چند ستونی
columnar entry system
 روش ثبت ستونی
columnar journal
 دفتر روزنامه چند ستونی
companies under common management
 شرکتهای تحت مدیریت مشترک واحد، شرکتهای زیر نظر مدیریت واحد
combination
 ترکیب، به هم پیوستن
combination bond
 اوراق قرضه دولتی
combination journal
 دفتر روزنامه ترکیبی
combined account
 حساب مختلط
combined attributes and variables sampling
 نمونه گیری برای تعیین حد اشتباه
combined balance sheet
 ترازنامه ترکیبی
combined financial statement
 صورت مالی ترکیبی
combined leverage
 اهرم ترکیبی
combined profit and loss account
 صورتحساب ترکیبی سود و زیان
combined transport (CI)
 حمل و نقل ترکیبی (حمل و نقل با چند نوع وسیله نقلیه)
combining contracts
 ادغام کردن قراردادها
comment on accounts, interpretation of accounts
 تفسیر حسابرسها
commercial
 تجارتی، بازرگانی
commercial bank, trade bank
 بانک تجارتی
commercial benefit tax (CBT)
 مالیات سود بازرگانی
commercial bill (draft), trade bill
 برات تجاری
commercial bribery
 رشوه تجاری
commercial card
 کارت بازرگانی
commercial court
 دادگاه های صنفی ، دادگاه های جرایم اقتصادی
commercial credit company
 شرکت اعتباری تجاری
commercial credit corporation
 موسسه (شرکت) اعتباری تجارت
commercial discount
 تخفیف تجارتی
commercial documents
 اسناد تجارتی
commercial draft, trade bill
 حواله تجاری
commercial guarantee
 تضمین تجاری
commercial invoice
 سیاهه تجاری، سیاهه خرید (فاکتور)
commercial law (code), commercial law, law of merchant, trade (commercial) law, business law
 قانون تجارت، قانون بازرگانی
commercial letter of credit
 اعتبارنامه بازرگانی (تجاری)
commercial loan
 وام تجاری (وام بازرگانی)
commercial paper
 اواراق تجاری، سند بازرگانی
commercial permit
 مجوز بازرگانی، پروانه بازرگانی
commercial policy
 سیاست تجاری
commercial representative, commercial agent
 نماینده بازرگانی
commercial sample
 نمونه های تجاری
commercial transaction, business transaction
 مبادلات تجاری
commercial value
 ارزش تجاری
commercial-merchandise mark, trade mark, trade name
 علامت تجاری
commission agent
 نماینده شرکت
commission paid
 حق کمیسیون پرداختی
commission payable
 حق العمل پرداختی
commission rate (fee)
 درصد کمیسیون، درصد حق الزحمه
commitments and contingent liabilities
 تعهدات و بدهی های احتمالی
commitments and liabilities
 تعهدات و بدهیها
commitments for capital expenditure
 تعهد مخارج سرمایه ای
commitments, obligations, liabilities, encumbrances
 تعهد ، تعهدات
committed facility
 تعهد اعتبار
company accounts checklist
 چک لیست صورتهای مالی
company auditor
 حسابرس شرکت
company doctor
 متخصص امور شرکت
company formation
 تاسیس شرکت
company in process of liquidation
 شرکت در حال انحلال
company in the process of formation
 شرکت در شرف تاسیس
company income tax
 مالیات بر درآمد شرکت
company incorporated
 شرکت ثبت شده
company law, law of corporations,
 قانون شرکتها
company limited by guarantee
 شرکتی با مسئولیت محدود تضمین شده
company limited by shares
 شرکت با مسئولیت محدود به سهام
company profit tax
 مالیات بر سود شرکت
company seal
 مهر شرکت
company under government supervision
 شرکت تحت پوشش دولت
company′s primary stage of work
 مرحله اولیه کار شرکت
company′s profit making
 سود آوری شرکت
company′s profit position
 وضع سوددهی شرکت
company′s reserves
 ذخایر شرکت
company′s tax rate
 نرخ مالیاتی شرکت
comparability
 قابلیت مقایسه، مقایسه پذیری
comparability of companies
 قابل قیاس (مقایسه) شرکت ها
comparable
 قابل مقایسه
comparative
 تطبیقی (مقایسه ای)
comparative advantage
 برتری نسبی، مزیت نسبت
comparative analysis
 تجزیه و تحلیل مقایسه ای
comparative balance sheet
 تزارنامه مقایسه ای
comparative data
 اطلاعات مقایسه ای
comparative figure
 رقم نظیر، رقم مشابه، اعداد مقایسه ای
comparative financial statements
 صورت های مالی مقایسه ای
comparative income statement, consolidated income statement
 صورت سود و زیان تلفیقی
comparative negligence
 سهل انگاری دو طرفه، قصور متقابل
comparative tendering from a selected list
 مناقصه محدود، مناقصه از لیست خاص
comparative tendering from an open list, general tender
 مناقصه عمومی
compare
 مقایسه کردن
comparison
 مقایسه، قیاس
comparison budget
 بودجه مقایسه ای (تطبیقی)
comparison schedule
 کاربرگ مقایسه ای
comparisons to economic data
 مقایسه با اطلاعات اقتصادی
comparisons to industry data, averages
 مقایسه با متوسط های صنعت
comparisons to nonfinancial data
 مقایسه با اطلاعات غیر مالی
comparisons to operating data
 مقایسه با اطلاعات مربوط به عملیات
complete contract method
 روش تکمیل پیمان
compendium of classification opinion
 خلاصه آرا، طبقه بندی
compensate, reward
 پاداش دادن، جبران کردن، تهاتر کردن
compensated absences
 ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان
compensating balance
 مانده جبرانی، ودیعه وام، سپرده تضمینی
compensating controls
 کنترلهای جبران کننده
compensating error
 اشتباهاتی که یکدیگر را خنثی می کنند، اشتباهات متقابل
compensating product
 محصولات جبرانی
compensation
 حقوق و مزایا، پاداش، جبران خسارت
compensation agreement
 موافقت نامه پایاپای
compensation deposit balance
 مانده جبرانی سپرده (حداقل در حساب سپرده بانک)
compensation expense
 هزینه تخفیف تشویقی
compensation of employees
 پاداش کارکنان
compensation pay
 اجرت جبران خدمت
compensation plan
 طرح جبرانی (پاداش)
compensation strategy
 استراژی حقوق و مزایا، استراتژی جبران خدمات
compensation transaction
 معامله جبرانی
compensation, Indemnity, Penalty
 تاوان، غرامت، جبران زیان، خسارت
compensatory
 جبرانی (جبران کننده)
compensatory / amount
 غرامت (جبران زیان)
compensatory amount
 میزان غرامت، مبلغ جبران
compensatory balance
 حداقل مانده جبران کننده
compensatory balance arrangements
 ترتیبات مانده های جبرانی
compensatory evidential matter
 شواهد جبرانی / جبران کننده
compensatory fiscal policy
 سیاست جبران کننده مالی
compensatory leave
 مرخصی جبرانی
compensatory plan
 طرح جبران خدمات، طرح (خرید سهام) با تخفیف تشویقی
compensatory spending budget
 بودجه جبرانی مصرفی
compensatory tax
 مالیات جبرانی
compensatory time
 پذیره نویسی، بستن قراردادی برای خریدن اوراق بهادار شرکت
comparative cost statement
 صورتحساب تطبیقی هزینه (قیمت تمام شده)
comparative production statement
 صورت وضعیت مقایسه ای تولید
comparative profit and loss account
 صورتحساب مقایسه ای سود و زیان
comparative statement
 صورتحساب تطبیقی
competence clause
 شرط صلاحیت
competence, professional competence
 صلاحیت حرفه ای
competent authority in finance affairs
 مقام مجاز در امور مالی
competent evidential matter
 شواهد معتبر و «مهم» در حسابرسی، شواهد قابل قبول
competent information
 اطلاعات صحیح و قابل قبول
competent, authorized
 صلاحیت دار (مجاز)
competitive market
 بازار رقابتی
competing proposal
 پیشنهاد رقابتی
competition clause
 شرط ممانعت از ورود دیگران
competitive abroad market
 بازار رقابتی خارجی
competitive bought deal
 مقایسه قیمت های پیشنهادی
competitive cost statement
 صورتحساب هزینه رقابتی (با بهای تمام شده رقابتی)
competitive home market
 بازار رقابتی داخلی
competitive market
 بازار رقابت
competitive rate
 نرخ رقابتی
compilation of financial statements
 تهیه و تنظیم صورتهای مالی
complementary goods
 کالای مکمل
complementary products
 کالاهای مکمل
complementary services
 خدمات مکمل
complete market, perfect market
 بازار کامل ، بازار کارا
complete transaction
 معامله کامل
completed contract method
 روش قرارداد تکمیل شده، روش کار تکمیل شده
completed sales basis
 روش مبتنی بر تکمیل فروش
completed-performance method
 روش تکمیل عملکرد
completing the engagement checklist
 تکمیل کردن، چک لیست کنترلهای داخلی
completion of a contract
 امضای قرارداد
completion of financial statements
 تکمیل صورت های مالی
complex capital structure
 ساختار پیچیده سرمایه
complex transactions
 معاملات پیچیده
complexity, complexity or volatility of activities
 پیچیدگی فعالیت ها
compliance
 رعایت مقررات
compliance audit
 حسابرسی رعایت
compliance cost
 هزینه تدارک کالا، هزینه خرید کالا
compliance deviation
 انحراف رعایت
compliance error
 اشتباه مربوط به رعایت
compliance evidence
 شواهد رعایتی
compliance procedure
 روش تطابق
compliance test
 آزمون رعایت (موازین)
compliance testing
 آزمون رعایت، (آزمون کنترلها)
compliance with standards of conduct
 رعایت استانداردهای رفتار حرفه ای
component parts
 اجزای متشکله، قطعات منفصله
component percentage
 درصد جزء به کل
composite contribution margin
 حاشیه فروش مرکب / کل
composite depreciation
 استهلاک گروهی دارایی های غیر مشابه
composite life depreciation
 استهلاک مرکب
composite life method of depreciation
 روش (عمر ترکیبی)
composite rate of depreciation
 نرخ مرکب استهلاک
composition agreement, deed of arrangement
 قرارداد ارفاقی، توافق با طلبکاران
composition in voluntary settlement
 قرارداد ارفاقی در تسویه اختیاری
compound amount factor
 فاکتور مبلغ مرکب
compound annual interest rate
 نرخ بهره مرکب سالیانه
compound arbitrage
 بورس بازی چند جانبه، آربیتراژ مرکب
compound financial instrument
 اوراق بهادار مالی دوگانه، مرکب
compound interest table
 جدول بهره مرکب
compound rate, composite rate
 نرخ مرکب
compounded interest rate return
 نرخ بازده مرکب
comprehensive (income) tax allocation
 تخصیص مالیات به درآمدهای پایان دوره
comprehensive audit
 حسابرس جامع
comprehensive auditing dictionary
 فرهنگ جامع حسابرسی
comprehensive income statement
 صورت سود و زیان جامع
comprehensive insurance
 بیمه نامه جامع
comprehensive reconciliation
 مغایرت گیری جامع
comprehensive social security system
 نظام تأمین اجتماعی جامع
comptroller general
 رئیس واحد حسابداری، رئیس دیوان محاسبات عمومی
comptroller, auditor
 ناظر، ذیحساب، حسابرس، مقام ارشد مالی
compulsory (assurance-insurance)
 بیمه اجباری
compulsory audit
 حسابرسی اضطراری
compulsory liquidation (compulsory winding-up)
 انحلال شرکت طبق دستور دادگاه، تصفیه اجباری، انحلال اجباری
computable stock
 موجودی قابل شمارش
computational working paper
 کاربرگ محاسبات
computed upper exception rate (CUER)
 حد بالای ضریب انحراف محاسبه شده، بالاترین حد محاسبه شده ضریب انحراف
computer aided design (CAD)
 طراحی به کمک رایانه
computer assisted audit techniques (CAAT)
 فنون حسابرسی به کمک رایانه
computer audit
 حسابرسی رایانه
computer fraud
 تقلب رایانه ای
computer-assisted audit
 حسابرسی به کمک رایانه
computer-assisted trading system (CATS)
 سیستم خرید و فروش به کمک رایانه
concealment
 پنهانکاری
concentrating banking
 بانکداری متمرکز
concept of capital maintenance
 مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه
concept of monetary transactions
 مفهوم مبادلات پولی
conceptual framework, theoretical framework
 چارچوب نظری، ساختار مفهومی، مبانی نظری
concert party
 گروه هماهنگ و متفق
concessionaire
 صاحب امتیاز
concessionary agreement
 امتیازنامه واگذاری
conciliation
 آشتی، مصالحه، تصفیه
conciliation committee (ties) commission
 کمیسیون تصفیه (توافق در امور تصفیه)
conciliation officer
 میانجی
conciliatory
 جریان مصالحه
conciliatory measures
 معیارهای مصالحه
condense approach
 رویکرد فشردن
condensed financial statements
 صورت های مالی فشرده
conditional acceptance
 قبولی مشروط
conditional bill
 برات مشروط
conditional distribution
 توزیع شرطی
conditional endorsement, qualified endorsement
 ظهرنویسی مشروط
conditional letter of credit
 اعتبار اسنادی مشروط
conditional probability
 احتمال مشروط، احتمال شرطی
conditional provisions (reserve)
 ذخایر مشروط
conditional sale
 فروش مشروط
conditional sale agreement
 توافق فروش مشروط
conditional settlement
 تسویه مشروط
لغات حسابداری بخش  70
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.