مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 71

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 71 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  71
conditional value
 ارزش مشروط
confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)
 کنفدراسیون حسابداران، آسیایی و حوزه اقیانوس آرام
confidence coefficient, confidence rate
 ضریب اطمینان
confidence interval
 بازده اطمینان، دامنه اطمینان، فاصله اطمینان
confidential
 سری، محرمانه
confidential account
 حساب محرمانه
confidential audit
 حسابرسی بطور محرمانه
confidential audit inquires
 تحقیقات محرمانه حسابرسی
confidential client information
 اطلاعات محرمانه صاحبکار
confidential information
 اطلاعات محرمانه
confidential inspection
 بازرسی محرمانه
confidential nature
 ماهیت محرمانه
confidential papers
 اوراق و اسناد محرمانه
confidential records
 اسناد و مدارک محرمانه
confidentiality
 رازداری
confidentiality principle
 اصل رازداری محرمانه بودن اطلاعات صاحبکار
confirm accounts by auditor (to)
 تایید کردن حسابها توسط حسابرس
confirmation
 گرفتن تاییدیه، تاییدخواهی
confirmation of accounts
 تایید درستی حسابها
confirmation of existence of asset
 تایید وجود دارایی
confirmation of existence of debt
 تایید وجود بدهی
confirmation of value of asset
 تایید ارزش دارایی
confirmation request
 درخواست تاییدیه
confirmation, certification, verification
 تصدیق (تایید)
confirmed asset
 دارایی تایید شده
confirmed irrevocable credit
 اعتبار غیر قابل برگشت تایید شده
confirmed liability (debt)
 بدهی تایید (تصدیق) شده
confirming bank
 بانک تایید کننده
confiscate (to)
 توقیف کردن (ضبط کردن)
confiscated goods
 کالای ضبطی
confiscation
 ضبط (توفیق ، مصادره)
confiscation risk
 ریسک مصادره اموال
conform, accord
 مطابق بودن
confrontation strategy
 استراتژی مواجهه
congestion surcharge
 هزینه تراکم بار، جریمه تراکم کار
conglomerate
 مجتمع، واحد اقتصادی دارای فعالیت های متنوع و مختلف
conglomerate financial statement
 ترازنامه تلفیقی بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مختلف
conglomeration
 مجتمع
consequent(iaI) damage
 خسارت غیر مستقیم، خسارت ضمنی (تبعی)
consequential loss
 زیان غیر مستقیم ناشی از آتش سوزی
conservation policy
 سیاست محافظه کارانه
conservatism
 اصل محافظه کاری، اصل احتیاط
conservatism concept
 مفهوم اساسی محافظه کاری
conservative estimation
 برآورد محافظه کارانه، تخمین محتاطانه
conservative forecast
 پیش بینی محافظه کارانه
conservative growth
 رشد محافظه کارانه
considerable credit (fund)
 اعتبار قابل توجه
consideration
 تعهد، عوض، ثمن، ما به ازا
consignment account
 حساب کالای امانی
consignment accounting
 حسابداری کالای امانی
consignment inward(s)
 کالای امانی دریافتی
consignment outward
 کالای امانی ارسال
consignment profit and loss statement
 صورتحساب سود و زیان کالای امانی
consignment sale
 فروش امانی، حق العمل کاری
consignment, layer, freight, load, cargo
 محموله
consolidator (groupage agent)
 ادغام کننده (عامل ادغام)
consingnee account
 حساب گیرنده محموله
consistent, identical
 مشابه، یکنواخت، هماهنگ، یکسان
consolidate
 تلفیق کردن
consolidated
 تلفیق شده
consolidated accounts
 حساب های تلفیقی
consolidated balance sheet
 ترازنامه تلفیقی، ترازنامه گروهی
consolidated balance sheet after acquisition
 ترازنامه تلفیقی پس از تحصیل
consolidated bond
 اوراق قرضه ای که برای جایگزین کردن دو یا چند ورقه قرضه موجود، منتشر می کنند
consolidated budget statement
 صورت وضعیت بودجه تلفیقی
consolidated cash-flow statement
 صورت جریان وجوه نقدی تلفیقی
consolidated companies
 شرکت های ادغام شده (یکی شده)
consolidated debt
 بدهی تلفیقی
consolidated financial statements
 صورت های مالی تلفیقی
consolidated goodwill
 سرقفلی تلفیقی، تفاوت بین ارزش کلی یک شرکت و جمع ارزش متعارف یکایک دارایی های آن
consolidated group of companies
 گروه شرکت های تلفیقی
consolidated income and expenditure account
 صورت درآمد و هزینه تلفیقی
consolidated profit
 سود شرکت های تلفیقی
consolidated profit and loss account
 صورت سود و زیان تلفیقی
consolidated quotations system
 سیستم یکپارچه تعیین قیمت (خرید و فروش) اوراق بهادار
consolidated retained earnings
 سود انباشته تلفیقی
consolidated tax return
 اظهارنامه مالیاتی تلفیقی
consolidated working fund
 اعتبار جاری مشترک
consolidation at acquisition
 تلفیق در مقطع (تاریخ) تحصیل
consolidation at acquisition date
 تلفیق در تاریخ تحصیل
consolidation of shares
 تلفیق سهام
consolidation policy
 خط مشی تلفیق
consolidation procedures
 رویه های (روش های) تلفیق
consolidation surplus
 مازاد تلفیقی (حاصل از ادغام)
consolidation techniques
 تکنیکهای تلفیق
consolidation theories
 تئوری های تلفیق
consolidation with minority interest
 تلفیق با حقوق اقلیت
consolidation working paper
 کاربرگ تلفیق
consortium bank
 بانک ائتلافی
constant capital
 سرمایه ثابت
constant cost, fixed cost
 هزینه ثابت (دائمی)
constant dollar plan
 نرخ تثبیت ارزش پر تقوی
constant gross margin percentage method
 روش درصد ثابت سود ناخالص
constant gross-margin percentage NRV method
 روش ارزش خالص بازیافتنی مبتنی بر درصد ثابت سود ناخالص
constant growth
 رشد ثابت
constant money accounting
 حسابداری بر مبنای واحد پول ثابت
constant percent of decreasing balancing
 روش (درصد درآمد) در استهلاک
constant perpetual growth
 مدل رشد دائمی با نرخ ثابت
constant physical inventory
 موجودی گیری فیزیکی دائمی
constant purchasing power
 قدرت خرید ثابت
constant purchasing power accounting
 حسابداری بر حسب قدرت خرید ثابت
constant rate
 نرخ ثابت
constant ratio
 نسبت ثابت (دائمی)
constant return
 بازده ثابت (دائمی)
constant surplus
 مازاد دائمی
constraining principles
 اصول محدود کننده
constraint
 عامل بازدارنده، محدودیت
constraint maximization
 حداکثر کردن ضمن رعایت محدودیت ها
constraint theory
 تئوری محدودیت (ها)
constraint, restriction, limitation
 محدودیت
construct validity
 اعتبار ساختاری
construction contract
 قرارداد پیمانکاری (ساختمانی)
construction contract cost
 هزینه قرارداد پیمانکاری (ساختمانی)
construction contract revenue
 درآمد قرارداد پیمانکاری (ساختمانی)
construction contractor
 پیمانکار ساختمان
construction period, manufacturing period
 دوره ساخت، دوره احداث دارایی
construction -type contracts
 قرارداد از نوع ساخت
constructive fraud
 معادل تقلب، تقلب بنیادی
constructive total loss
 تخمین خسارت کل وارده
consular invoice = customs invoice
 صورت حساب کنسولی، سیاهه گواهی شده
consumable life
 عمر مفید، عمر قابل بهره برداری
consumable materials
 مواد قابل مصرف
consumer behavior
 رفتار مصرف کننده
consumer brand
 کالای پرمصرف
consumer credit agreement
 قرارداد اعتبار مصرف
consumer durable goods
 کالای بادوام مصرفی
consumer loan
 وام مصرفی
consumer′s capital
 سرمایه مصرفی
consumer′s cooperative society
 شرکت تعاونی مصرف
consumption tax, excise tax
 مالیات بر مصرف، مالیات اموال داخلی
container bill of Lading
 بارنامه حمل با کانتینر
container account
 حساب ظروف حمل کالا
contango
 هزینه دیرکرد خرید سهام (در بورس اوراق بهادار)
contemplated total volume
 حجم کالا کل تولید مورد انتظار
contemporary responsibility accounting
 حسابداری سنجش مسئولیت
content and organization, format and content
 شکل و محتوا
content validity
 اعتبار محتوایی
contingency income (gain)
 درآمد احتمالی
contingency table
 جدول تطابق، جدول احتمال
contingency theory of management accounting
 تئوری اقتضایی حسابداری مدیریت
contingency, probability, discretionary
 احتمال (پیش آمد)، احتیاطی
contingent (rental-lease)
 اجاره مشروط
contingent agreement, conditional agreement
 قرارداد مشروط
contingent charge (expense)
 هزینه احتمالی
contingent liability(s)
 بدهی احتمالی، بدهی مشروط، دین محتمل الوقوع
contingent merger contract
 قرارداد ترکیب مشروط
contingent outlay
 هزینه نقدی احتمالی
contingent profit, contingent gain, gain contingency
 سود احتمالی
contingent rentals
 اجاره بهای احتمالی، اجاره بهای متغیر
contingent revenues (gains)
 درآمدهای احتمالی
contingent transaction
 یک قلم دارایی با بدهی احتمالی
contingently issuable common shares
 سهام عادی قابل انتشار مشروط
contingently issuable shares
 سهام قابل انتشار مشروط (احتمالی)
continuous audit
 حسابرسی مستمر
continuance
 تداوم
continuing account
 حساب مستمر (مانده سال به سال نقل می شود)
continuing activity
 فعالیت متداوم
continuing credit appropriation
 تخصیص اعتبار مستمر (مانده سال به سال نقل می شود)
continuing franchise fee
 حق الزحمه دائم حق الامتیاز فروش، حق فرانشیز مستمر
continuing management
 سرمایه گذاری مستمر
continuing operations, on-going
 مدیریت مستمر
operations
 عملیات مستمر
continuous inventory-taking
 انبارگردانی مداوم یا مستمر
continuous market
 بازار مستمر
continuous operation costing
 هزینه یابی عملیات مستمر
continuous random variable
 متغیر تصادفی پیوسته
Continuous stock taking (continuous inventory; continuous stock-checking)
 موجودگیری مستمر
continuous transaction
 رویداد (پیوسته) مستمر
continuous, constant, fixed
 ثابت، مستمر
continuous-operation costing
 سیستم هزینه یابی عملیات مستمر
contribution payer, contributor
 پرداخت کننده حق بیمه
contra account, absorption account
 حساب کاهنده، حساب متقابل
contra claim, counter claim
 ادعای متقابل، دعوای متقابل
contra column
 ستون مقابل
contra equity approach
 روش کاهنده حقوق صاحبان سهام
contra items
 اقلام کاهنده (دارایی، بدهی)
contra liability items
 اقلام کاهنده بدهی
contra memorandum accounts
 طرف حسابهای انتظامی
contra purchase account
 حساب کاهنده خرید (نظیر تخفیف)
contra-revenue account
 حساب کاهنده درآمد (حساب متقابل درآمد)
contrabroker / contra-broker
 کارگزار طرف حساب
contract
 قرارداد، پیمان
contract advance
 پیش دریافت پیمان
contract audit
 حسابرسی قراردادها
contract authorization
 اجازه بستن قرارداد
contract clause
 شرط متعارف در هر قرارداد، بند، ماده
contract completed
 پیمان (مقاطعه) تمام شده
contract conditions excluding specifications
 شرایط پیمان بدون مشخصات اختصاصی
contract conditions, contract terms
 شرایط قرارداد
contract cost
 هزینه کل قرارداد، بهای تمام شده پیمان
contract cost account
 حساب قیمت شده پیمان (حساب هزینه پیمان)
contract costing
 تعیین هزینه قرارداد، هزینه یابی پیمانکاری
contract delay
 تأخیر قراردادی
contract documents
 اسناد و مدارک پیمان
contract for deed
 سند ثبتی
contract guarantee
 تضمین قرارداد
contract in set form
 قرارداد تیپ
contract note, charter
 توافق نامه، اعلامیه معامله، سند مقاطعه
contract obligation
 تعهد قراردادی
contract on a cost plus fee basis
 قرارداد مبتنی بر بهای تمام شده باضافه درصدی حق الزحمه
contract on cost plus fee
 قرارداد برحسب حق الزحمه براساس درصدی از بهای تمام شده
contract payable amount
 مبلغ پرداختنی بابت پیمان
contract payable-retained percentage
 تضمین حسن انجام کار
contract period
 مدت پیمان، دوره پیمان
contract rate of interest
 نرخ بهره قراردادی یا اسمی
contract sum (total)
 مبلغ کل پیمان
contract terms
 شرایط پیمان
contract vendor
 مناقصه گزار
contract work in progress
 پیمان در دست اجرا
contract, agreement
 قرارداد، پیمان، توافق، عهد
contractee
 صاحب پیمان (صاحب قرارداد)
contracting parties, contract parties
 طرفین قرارداد
contractor
 پیمانکار، مقاطعه کار (پیمانکار)
contractor account
 حساب مقاطعه کار
contractor claims
 مطالبات پیمانکار
contractor deposit
 سپرده مقاطعه کار (پیمانکار)
contractor payables
 مبالغ پرداختنی به پیمانکار
contractor retention
 وثیقه حسن انجام کار پیمانکار
contractual agreement
 توافق قراردادی
contractual rights
 حقوق مالکانه قراردادی
contractual situations
 مفاد قراردادها
contra items
 اقلام کاهنده
contributed capital
 سرمایه پرداخت شده
contributed capital from treasury stock transactions
 مازاد حاصل از مبادلات سهام خزانه
contributed surplus = paid-in surplus
 صرف، سهام، مازاد سرمایه پرداخت شده
contribution (contribution margin)
 حاشیه سود، اعانه، کمک، سهم
total contribution
 کل حاشیه سود
contribution approach
 شیوه توزیع ، رویکرد توزیع
contribution basis of employer
 میزان حق بیمه کارفرما
contribution department
 اداره وصول حق بیمه
contribution in aid of construction
 کمک به اجرای طرح عام المنفعه
contribution income statement
 صورت سود و زیان تهیه شده بر اساس روش فروش
contribution increase
 افزایش حق بیمه
contribution margin
 حاشیه فروش
contribution margin income statement
 صورت سود و زیان تهیه شده براساس روش حاشیه فروش
contribution margin ratio (contribution -to-sales ratio; production- volume ratio; profit- volume ratio)
 نسبت حاشیه سود، ضریب سود نهایی
contribution margin variance
 انحراف (مغایرت) حاشیه فروش
contribution margin, sales margin, gross margin, gross profit, ratio profit, margin on sales
 حاشیه فروش، حاشیه قابل مشارکت
contribution payment
 پرداخت حق بیمه
contribution rate forecast
 پیش بینی نرخ حق بیمه
contribution -margin percentage
 درصد حاشیه فروش
contributory social security system
 سیستم های حق بیمه ای تأمین اجتماعی
control account
 حساب کنترل
control activities
 فعالیت های کنترلی
control chart
 نمودار کنترل
control of accounts
 نظارت بر حسابها
control program
 برنامه کنترل
controllable overhead cost
 هزینه سربار قابل کنترل
controllability
 قابلیت کنترل
controllability principle
 اصل مبتنی بر توان مدیر بر اعمال کنترل، اصل یا دیدگاه اعمال کنترل
controllable cost (expense)
 هزینه قابل کنترل
controllable cost variance
 مغایرت هزینه قابل کنترل
controllable inventory items
 اقلام قابل شمارش انبار
controllable stock
 موجودی قابل کنترل کالا
controllable variable
 متغیر قابل کنترل
controllable variance
 انحراف قابل کنترل
controlled account
 حساب کنترل شده
controlled company, company under control
 شرکت تحت کنترل
controlled exchange rates
 نرخ کنترل شده ارز
Controller department
 اداره کنترولر
controller organization
 سازمان کنترلی
controlling account
 حساب کنترلی (کنترل کننده)
controlling company
 شرکت ناظر (کنترل کننده)
controlling shareholder
 سهامدار کنترل کننده
controlling-company accounting
 سیستم حسابداری واحد تجاری اصلی
conventional retail inventory method
 روش سنتی خرده فروشی
conventional accounting procedure
 روش عمل مرسوم حسابداری
conventional approach
 رویکرد مرسوم، روش سنتی (متداول)
conventional income statement
 صورتحساب درآمد طبق نمونه رایج
conventional mortgage
 وام رهنی معمولی
conventional retail
 خرده فروشی مرسوم / سنتی
conversion audit
 حسابرسی تغییرات
conversion cost, exchange expense
 هزینه تسعیر (ارز ، پول)
conversion factor
 ضریب تبدیل ، عامل تبدیل
conversion of liabilities
 تبدیل بدهی ها
conversion of operations
 پیوستگی زمانی عملیات
conversion of shares
 تبدیل سهام
conversion or translation of foreign currencies
 تبدیل (تسعیر)
conversion parity
 تبدیل پایاپای یک ارز به ارز دیگر
conversion rate
 نرخ تبدیل
conversion ratio
 نسبت تبدیل (ارز)
conversion table
 جدول تبدیل آحاد به یکدیگر
conversion value
 ارزش تبدیل
convertible (stock-share)
 سهم قابل تبدیل
convertible capital notes
 اوراق سرمایه ای قابل تبدیل
convertible loan, conversion loan
 وام قابل تبدیل
convertible unsecured loan stocks
 اوراق قرضه قابل تبدیل تضمین نشده
conveyance of assets
 انتقال نامه اموال (دارایی ها)
conveyance, deed of transfer
 انتقال نامه
cooperative bank
 بانک تعاونی
cooperative company
 شرکت تعاونی
coordinate costing systems
 سیستم های هزینه یابی هماهنگ
coordinate system
 سیستم هماهنگ
coordination of accounts
 هماهنگی حسابها
co-partnership account / copartnership account
 حساب مشترک
cornering the market
 قبضه کردن بازار
corporate action
 اقدام سیاسی
corporate bond
 اوراق قرضه شرکت
corporate bond interest rate
 نرخ بهره اوراق قرضه شرکتهای معتبر
corporate charter, articles of association
 اساسنامه شرکت سهامی
corporate debt securities
 اوراق بهادار بدهی شرکتهای سهامی
corporate dividend policy
 سیاست تقسیم سود شرکت سهامی
corporate equity
 اقدام سیاسی که به تصویب سهامداران یا هیئت مدیره یک شرکت سهامی برسد و این با «عمل اجرایی» مغایر است، حق مالکیت در شرکت
corporate failure prediction
 پیش بینی ورشکستگی شرکت
corporate financial structure
 ساختار مالی شرکتهای سهامی
corporate fraud
 تقلب در شرکت که ممکن است به نفع شرکت یا علیه آن باشد
corporate governance
 حاکمیت شرکتی
corporate holding company
 شرکت متحد از چند شرکت
corporate joint venture, joint venture
 مشارکت خاص، شرکت سهامی خاص
corporate liquidation, dissolution of limited companies
 انحلال شرکتهای سهامی
corporate minutes
 صورت جلسات شرکت
corporate modeling
 الگوسازی برای شرکت
corporate operations
 فعالیت های عملیاتی
corporate plan
 برنامه جامع یک شرکت یا سازمان
corporate profit
 سود حاصل از شراکت
corporate reorganization
 تجدید سازمان شرکت
corporate report
 گزارش شرکت، گزارش (سالانه) شخصیت محاسباتی
corporate secretary
 دبیر / منشی شرکت
corporate social accounting
 حسابداری سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتهای سهامی
corporate social reporting
 گزارش کردن جنبه های اجتماعی شرکت
corporate strategy
 استراتژی شرکت
corporation
 شرکت سهامی، بنگاه دارای شخصیت حقوقی
corporation aggregate
 شرکت چند عضوی
corporation income tax
 مالیات بر درآمد موسسه (یا شرکت)
corporation loan
 اوراق قرضه شهرداری ها
corporation partner
 شریک (در شرکت تجاری)
corporation profit and loss
 صورتحساب سود و زیان شرکت (موسسه)
corporation sole
 مالکیت انفرادی، شرکت فردی
corporation stocks
 سهام شرکت (مؤسسه)
لغات حسابداری بخش  71
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.