مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 72

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 72 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  72
corporation stocks general obligation bond
 اوراق قرضه شهرداریها
corporation tax (CT)
 مالیات بر شرکت
corporation tax law
 قانون مالیات شرکتها
corporations
 شرکت های سهامی
corporations tax, company tax
 مالیات شرکت
corporator
 شریک (در شرکت تجاری)، عضو شرکت، سهام دار
corporate insiders
 افراد داخل شرکت
correctable error
 اشتباه قابل تصحیح
correcting entries, adjusting entries
 ثبت های اصلاحی، تصحیح اشتباه
correction actions, corrective actions
 اقدامات اصلاحی
correction factor
 فاکتور اصلاحی ، عامل اصلاحی
correction, error correction, amendment, adjustment, alteration
 اصلاح (تصحیح) اشتباه
corrective actions
 اقدامات اصلاحی
correlation
 اصل یا سرمایه یک واحد سرمایه پذیر و آن مبلغی متفاوت از وجوه ورودی به واحد می باشد
correlation analysis
 تجزیه و تحلیل همبستگی
correlation articulation of financial statements
 همبستگی (پیوستگی) بین صورتهای مالی
correlation coefficient
 ضریب همبستگی
correlation table
 جدول نشان دهنده رابطه بین چند متغیر
correspondent agent
 نماینده طرف معامله (یا طرف حساب)
correspondent bank
 بانک کارگزار (طرف معامله)
corresponding amount (comparative amount)
 مبلغ مقایسه ای، مبالغ متناظر، مبلغی در صورت حساب های منتشر شده یک شرکت با مسئولیت محدود که با مقادیر صورت مالی سال قبل ارتباط دارد
corridor approach
 روش یا رویکرد دهلیز، رویکرد باریک راه
corroborating documents
 مدارک مثبته، مدارک تایید کننده
corroborating evidence
 شواهدی که از نظر اهمیت در درجه دوم قرار دارند، شواهد مکمل، شواهد تایید کننده
corroborating evidential matter
 شواهد تایید کننده، شواهد مکمل
corroborating information
 اطلاعات مثبته، اطلاعات تایید کننده
corroborative evidence
 شواهد موید
corrupt practices
 فعالیت های رشوه دهی و رشوه خواری
cost absorption
 بهای تمام شده دارایی به وجوهی که با فروش آن به دست می آید
cost account
 حساب بهای تمام شده
cost account numbers
 شماره حساب های هزینه
cost accountancy (accounting) principles
 اصول حسابداری قیمت
cost accountant
 حسابدار هزینه یاب، صاحب نظر یا متخصص در حسابداری بهای تمام شده ، حسابدار صنعتی
cost accounting
 حسابداری بهای تمام شده
cost accounting
 حسابداری بهای تمام شده، حسابداری صنعتی، هزینه یابی
cost accounting books
 دفاتر حسابداری هزینه یابی
cost accounting department
 اداره حسابداری بهای تمام شده
cost accounting information (data)
 اطلاعات حسابداری صنعتی
cost accounting method, costing method
 روش هزینه یابی
cost accounting period
 دوره حسابداری صنعتی
cost accounting practices
 تجربه های عملی حسابداری هزینه یابی
cost accounting principles
 اصول حسابداری صنعتی
cost accounting procedure
 روش عمل حسابداری هزینه یابی
cost accounting records
 اسناد و مدارک حسابداری بهای تمام شده (صنعتی)
cost accounting standards
 استانداردهای حسابداری بهای تمام شده
cost accounting standards board
 هیئت استانداردهای حسابداری صنعتی
cost accounting standards boards (CASB)
 هیئت استانداردهای حسابداری بهای تمام شده
cost accounting system
 سیستم حسابداری بهای تمام شده، سیستم حسابداری صنعتی
cost accounting transactions
 عملیات حسابداری هزینه یابی (قیمت تمام شده)
cost accumulation
 محاسبه جمع آوری داده ها
cost accuracy
 صحت بهای تمام شده
cost allocation bases
 مبانی تخصیص هزینه
cost allocation, allocation of cost, assignment of cost
 تخصیص هزینه، انباشت هزینه، فرایند جمع آوری هزینه ها (با پیشرفت فرایند تولید)
cost analysis
 تجزیه و تحلیل هزینه
cost analyst
 تحلیل گر بهای تمام شده
cost and freight (C & F)
 قیمت تحویل کشتی به اضافه هزینه حمل تا مقصد، پرداخت کرایه حمل کالا و بیمه تا مقصد
cost and freight (C&F)
 قیمت سی، اند، اف، قیمت کالا با هزینه حمل
cost and. freight (C&F) price
 قیمت کالا به اضافه کرایه حمل
cost and freight (CFR)
 قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد
cost apportionment
 تسهیم هزینه
cost appropriated
 هزینه تخصیص اعتبار یافته
cost appropriated in budget
 هزینه تخصیص یافته در بوجه
cost appropriation, cost pro-ration, cost assignment
 تسهیم هزینه، تخصیص هزینه
cost ascertainment
 تعیین هزینه، تعیین بهای تمام شده
cost attribution
 منظور کردن هزینه
cost avoidance
 اجتناب از هزینه
cost basis accounting
 حسابداری برمبنای قیمت تمام شده
cost behavior
 رفتار هزینه، گرایش اقلام بهای تمام شده
cost behavior pattern
 الگوی رفتار هزینه
cost benefit relationship
 رابطه هزینه و منفعت
cost carrying amount
 قیمت تمام شده انتقالی
cost classification
 طبقه بندی هزینه ها
cost determination, cost finding
 تعیین بهای تمام شده
cost elements, factors of cost, elements of cost
 عوامل هزینه
cost estimate
 تخمین هزینه (بهای تمام شده)
cost forecast
 پیش بینی هزینه
cost hierarchy
 سسله مراتب هزینه
cost identification
 شناسایی هزینه
cost insurance and freight (CIF)
 سیف (هزینه به اضافه بیمه به اضافه کرایه حمل)
cost insurance and freight price (CIF)
 قیمت سیف
cost management system (CMS)
 سیستم مدیریت هزینه، بهای تمام شده
cost measurement
 اندازه گیری هزینه (بهای تمام شده)
cost minimization
 حداقل کردن بهای تمام شده
cost of acquisition, acquisition cost
 هزینه تحصیل (دریافت)
cost of capital
 هزینه تامین مالی، هزینه تامین سرمایه
cost of capital rate
 نرخ هزینه سرمایه
cost of carry
 هزینه تامین مالی
cost of carrying
 هزینه نگاهداری موجودی کالا
cost of financing capital
 هزینه تامین سرمایه
cost of goods available for sale
 بهای تمام شده کالای آماده برای فروش
cost of goods manufactured
 بهای تمام شده کالای ساخته شده (تولید شده)
cost of goods sold, cost of sales, cost of merchandise
 بهای تمام شده کالای فروخته شده
cost of installation, installation cost (expense)
 هزینه نصب
cost of living allowance
 فوق العاده سختی معیشت، کمک هزینه معیشت
cost of removal
 هزینه جابجایی
cost of sales adjustment
 تعدیل در قیمت تمام شده فروش، اصلاح هزینه فروش
cost of sales adjustment for estimated returns
 تعدیل قیمت تمام شده
cost of sales adjustment (COSA)
 تعدیل بهای تمام شده کالای فروش رفته
cost of site preparation
 مخارج بعدی
cost of variance
 نوسانات هزینه
cost or market price whichever is lower
 قیمت تمام شده یا قیمت بازار هر کدام کمتر
cost or market value
 قیمت تمام شده یا قیمت بازار
cost plus contract
 قرارداد مبتنی بر بهای تمام شده به اضافه درصدی سود
cost plus transfer pricing
 قیمت گذاری انتقالات (داخلی)
cost price variance
 انحراف نرخ بهای تمام شده
cost proration
 تسهیم هزینه
cost realization concept
 مفهوم تحقق هزینه
cost replacement
 هزینه جایگزینی
cost summary report
 گزارش خلاصه هزینه
cost tables
 جداول هزینه
cost tracing
 ردیابی هزینه
cost transfer
 هزینه انتقال
cost unit absorption rate
 نرخ جذب آحاد هزینه
cost volume profit relationship
 رابطه سود، حجم و هزینه (تولید)
cost volume variance
 انحراف حجم بهای تمام شده
cost, insurance and freight (CIF)
 قمیت کالا، بیمه وکرایه حمل تا بندر مقصد
cost, insurance, freight and exchange variation
 قیمت، بیمه، هزینه حمل و تغییرات ارز
cost, insurance, fright (C.I.F) price
 قیمت کالا به اضافه هزینه بیمه و حمل
cost-benefit constraint
 محدودیت (اصل) فزونی منافع بر مخارج
cost-effectiveness analysis
 تجزیه و تحلیل هزینه و سود، اثربخشی
cost-plus fixed fee contract
 قرارداد برحسب قیمت تمام شده باضافه حق الزحمه ثابت
cost-plus transfer pricing
 قیمت گذاری انتقالات داخلی برحسب چند درصد اضافه
cost-value analysis
 تجزیه و تحلیل هزینه / ارزش
cost-volume-profit (CVP) analysis
 تجزیه و تحلیل رابطه بین هزینه، حجم، سود
costing and pricing
 هزینه یابی و قیمت گذاری
costs not associated with future revenues
 مخارج غیر مرتبط با درآمدهای فروش آینده
costs not associated with revenue
 مخارج غیر مرتبط با درآمد
counselor, advisor ,adviser, consultant
 مشاور
counted cash
 موجودی نقدی شمارش شده
counted cash balance
 مانده موجودی نقدی شمارش شده
counter guarantee
 ضمانتنامه متقابل
counter purchase
 خرید متقابل
counter signature
 امضاء دوم (تصدیق امضاء اول)
counter trade
 تجارت متقابل
counter-balance, counter-weight
 پارسنگ (وزن تعادل)
counterbalancing error
 اشتباه موازنه ای، اشتباهاتی که به خودی خود خنثی می شوند، اشتباهاتی که یکدیگر را خنثی می کنند
countermand, terminate, abolish
 فسخ کردن، لغو کردن
counterparty risk
 ریسک طرف مقابل
.counters (of a bank)
 باجه، گیشه (بانک)
countervailing power
 نیروی همسنگ
coupon payment
 پرداخت بهره
coupon rate
 نرخ بهره اوراق قرضه
court of accounts
 دیوان محاسبات
court of appeal
 دادگاه استیناف
covariance
 کوواریانس
covenant of equal coverage
 تعهدات مندرج در اوراق قرضه
covenant, written contract
 پیمان نامه، الزام و تعهد
cover for bank notes
 پشتوانه اسکناس
coverage
 شمول، پوشش، دامنه یا گستره موضوع، دامنه حسابرسی، پوشش ریسک به وسیله بیمه، پوشش دادن
covered by any form of insurance
 تحت پوشش انواع بیمه
covered call writer
 واگذاری اختیار خرید سهام
CPA uniform examination
 آزمون های سراسری حسابداران رسمی آمریکا
CPD carnet
 دفترچه عبور گمرکی
creation of a company
 ایجاد یک شرکت
creative accounting
 نوعی حسابداری قانونی اما گمراه کننده
credentials
 اعتبارنامه
credible merchant
 بازرگان معتبر
credit account
 اعتبار، شهرت (مالی)
credit advice
 اعلامیه بستانکار
credit agency
 موسسه اطلاعات اعتباری
credit agreement
 قرارداد وام (اعتبار)
credit amount
 میزان اعتبار
credit and collection
 اعتبار و وصول مطالبات
credit application
 تقاضای گشایش اعتبار
credit available
 اعتبار قابل استفاده
credit balance
 مانده بستانکار
credit balance in debtor ledger
 مانده بستانکار در دفتر بدهکاران
credit balance on cash account
 مانده بدهکار در دفتر بستانکاران
credit bank
 بانک اعتباری
credit bureau
 دفتر تحقیقات اعتباری ، اداره اعتبارات
credit bureau agency
 موسسه تحقیقات اعتباری
credit card draft
 حواله کارت اعتبار
credit facilities
 تسهیلات اعتبار (اعتباری)
credit insurance
 بیمه اعتبارات
credit insurance premium
 حق بیمه اعتبار
credit market
 بازار اعتبار
credit note (C/N), credit memorandum, credit memo
 اعلامیه بستانکار
credit purchase
 خرید اعتباری
credit rating
 رده بندی اعتباری، تعیین درجه اعتباری شرکت، میزان اعتبار
credit reporting agency (credit reference agency; credit rating agency)
 موسسه رده بندی کننده اعتبار شرکت ها
credit risk (commercial credit risk)
 ریسک اعتباری، نرخ ریسک
credit risk rate of interest, day rate, daily rate
 نرخ روزانه
credit sale
 فروش نسیه، فروش اعتباری
credit side of account
 طرف بستانکار حساب
credit standing
 موقعیت اعتباری
credit status
 وضعیت و موقعیت اعتبار
credit transaction, forward deal
 معامله به وعده، معامله نسیه
credit-card sales
 فروش از طریق کارت اعتباری
credit-sale agreement
 عقد (قرارداد) فروش اقساط
creditable financial institution
 موسسه مالی معتبر
creditor account
 حساب طلبکار
creditors day ratio
 نسبت واریز بستانکاران
creditors control account
 حساب کنترل بستانکاران
Creditors personal ledger
 دفتر شخصی بستانکاران
creditors subsidiary ledger, accounts payable subsidiary ledger
 دفتر معین بستانکاران
creditors voluntary liquidation (creditors voluntary winding-up)
 انحلال شرکت براساس درخواست طلبکاران
criminal liability for accountants
 مسئولیت کیفری / جزائی حسابداران
crisis situation (position)
 موقعیت بحرانی
criteria
 ضابطه ،مبنا
critical accounts
 حساب های بحرانی
critical areas
 مواضع بحرانی
critical control method
 روش کنترل انتقادی
critical error
 اشتباه حساس
critical event theory of revenue recognition
 تئوری رویداد اساسی شناسایی درآمد
critical material
 مواد مهم
critical observation
 اظهار عقیده انتقادی
critical path
 مسیر بحرانی
current portion of long-term loan
 حصه جاری وام طویل المدت
current portion, current maturities
 حصه جاری
current position of the company
 موقعیت جاری شرکت
current purchasing power accounting
 حسابداری (برمبنای) قدرت خرید ثابت
current rate of yield
 نرخ جاری بازده
current ratio (working-capital ratio)
 نسبت جاری
current replacement cost
 ارزش (بهای تمام شده) جایگزینی
current value (current cost; current proceeds, current exit value; expected exit value; or present value)
 ارزش جاری
current year
 سال جاری
current yield to maturity
 بازده جاری تا سررسید، ارزش جاری
current-cost depreciation
 استهلاک بر مبنای ارزش فعلی دارایی ها
current-cost operating profit
 سود عملیاتی مبتنی بر ارزش کنونی اقلام
curtailed cost (expense)
 هزینه کاسته شده
curtailed sampling
 نمونه گیری منقطع
custodian
 امین، سرپرست، نماینده مجاز
custodian account
 حساب اسناد اخمانت بانکی
customable goods
 کالاهای مشمول حقوق و عوارض گمرگی
customer accounts receivable
 حساب های دریافتنی از مشتریان
customer attributes
 ویژگی های مشتری
customer complaints
 شکایت های مشتریان
customer default
 نقض قرارداد به وسیله مشتری یا خریدار
customer statement
 صورت حساب مشتری
customers prepayment
 پیش پرداخت مشتریان
customers advance or deposits receivables
 پیش دریافت یا سپرده های دریافتی از مشتریان
customs agency
 نمایندگی گمرک
customs approved routes
 راههای گمرکی (راههای مجاز)
customs charge
 هزینه گمرکی
customs clearance
 ترخیص از گمرک
customs cleared
 ترخیص شده از گمرک
customs clearing agent
 نماینده ترخیص گمرکی
customs cooperation council (CCC)
 شورای همکاری گمرکی
customs declarations
 اظهارنامه گمرکی
customs department
 دایره گمرک
customs drawback
 برگشت حقوق گمرکی
customs formalities
 تشریفات گمرکی
customs fraud
 تقلب گمرکی / تخلف گمرکی
customs law
 قانون گمرکی
customs maritime zone
 منطقه دریای گمرکی
customs officials
 مقامات گمرکی
customs regulation
 مقررات گمرکی
customs removal permit
 سند ترخیص، پروانه گمرکی، جواز گمرکی
customs seal
 مهر و موم گمرکی (سیم و سرب)
customs surveillance zone
 منطقه نظارت گمرکی
customs tariff
 تعرفه گمرکی
customs tax
 عوارض گمرکی
customs transit operation
 عملیات ترانزیت گمرکی
customs transit
 ترانزیت گمرکی
customs value
 ارزش گمرکی
customs value basis
 مبنای تعیین ارزش گمرکی
customs warehousing
 انبارداری گمرکی
customs warehousing procedure
 روش انبارداری گمرکی
cut back wage (pay)
 دستمزد ایام بیکاری آتی
Cut-off date
 تاریخ قطعی (انقطاع) (موجودی گیری، رسیدگی، حسابرسی)
cut off rate of investment
 نرخ بازدارنده سرمایه گذاری
cut-off bank statement
 صورتحساب مقطعی بانک
cut-off statement
 صورتحساب موقت (میان دوره ای)
cut-off verification
 رسیدگی مقطعی، آزمون انقطاع
cutoff misstatements
 تحریفات مقطع گیری زمانی
cycle approach
 روش چرخه (معاملات)
cycle of operations
 گردش عملیات، چرخه عملیات
cyclical balanced budget
 بودجه متوازن ادواری
cyclical budget
 بودجه ادواری
cyclical Test
 آزمون چرخه ای ادواری
cyclical pricing
 قیمت گذاری ادواری
daily average rate
 نرخ متوسط روزانه
daily cash payment
 پرداخت نقدی روزانه
daily cash reconciliation
 تطبیق روزانه صندوق
daily entry(log)
 ثبت روزانه
daily pay, daily-paid, dailypaid
 روزمزد
daily payment
 پرداخت روزانه
daily posting
 نقل روزانه
daily purchases in accounts payable ratio cost ratio
 نسبت بهای تمام شده
daily rate, day rate
 نرخ دستمزد روزانه
daily sale
 فروش روزانه
daily sales in receivables
 فروش روزانه قابل وصول
daily sales statement
 صورت فروش روزانه
daily sales to inventory ratio
 موجودی کالا برحسب فروش روزانه، موجودی کالا به میزان کافی
daily time card
 کارت اوقات کار روزانه
daily time records
 ثبت اوقات کار روزانه
daily times
 اوقات کار روزانه
daily timesheet
 برگ ثبت اوقات کار روزانه
daily trading limit
 حد مجاز تغییر قیمت روزانه
daily wage, daily pay
 مزد روزانه
daisy chain
 چندین بار خرید و فروش یک دسته از اقلام
damage cost
 هزینه خسارت
damage in transit
 خسارت در هنگام ترانزیت
damage, loss
 عیب، لطمه، آسیب دیدگی، صدمه
damaged goods
 کالای آسیب دیده
damaged in transit
 صدمه دیده هنگام ترانزیت
damages
 خسارت (زیان) ملی
dandy note
 دستور تحویل کالا که به وسیله صادر کننده صادر می شود
danger signs
 علائم خطر
dangling debit
 بدهکار معلق
data
 داده (داده ها، اطلاعات)، داده خام (پردازش نشده)، کنترل های انتقال اطلاعات
data acquisition and control
 گردآوری و کنترل اطلاعات
data bas management systems (DBMS)
 سیستم مدیریت بانک های اطلاعاتی
data collection sheets
 برگه های ثبت داده ها
data collection techniques
 روش های جمع آوری داده ها
data communication
 مخابره اطلاعات
data element
 عنصر اطلاعات
data entry
 وارد کردن اطلاعات
data envelopment analysis (DEA)
 تحلیل پوششی اطلاعات
data financial information
 مجموعه اطلاعات مالی
data flow
 جریان اطلاعات، گردش داده ها
data freight receipt
 رسید آماری حمل
data gathering
 جمع آوری داده ها و اطلاعات
data integrity maintenance (DIM)
 مصون سازی یک پایگاه داده ها از تحریف های تصادفی یا عمدی
database
 پایگاه اطلاعاتی
database administrator
 مسئول بانک اطلاعات ، مدیر بانک اطلاعاتی
date of acceptance
 تاریخ قبولی
date of acquisition
 تاریخ تحصیل، تاریخ مالکیت
date of arrival
 تاریخ ورود
date of authorizing financial statements for issue
 تاریخ تصویب صورت های مالی
date of completion, date of practical completion
 تاریخ پایان کار
date of effect, effective date, date of entry
 ثبت (دفاتر)
date of grace
 تاریخ مهلت
date of issuance / issuing
 تاریخ صدور
date of issue
 تاریخ صدور (دفترچه بیمه)
date of maturity
 تاریخ سررسید
date of order, date of practical completion
 تاریخ سفارش
لغات حسابداری بخش  72
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.