مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 76

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 76 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  76
enclosed balance-sheet
 ترازنامه در جوف (به پیوست)
encourage
 تشویق شدن
encumbrance
 مخارج پیش بین شده، تعهد، تامین اعتبار
encumbrance accounts
 حساب های تعددی
end of fiscal (financial) year
 آخر سال مالی
end of year
 آخر سال (مالی)
end of year (EOY)
 آخر سال (مالی)
end year discount (rebate)
 تخفیف آخر سال
ending inventory valuation
 تعیین ارزش موجودی پایان دره
ending market price
 قیمت بازار در پایان دوره
endorsed note payable
 سند پراختنی ظهرنویسی شده
endorsement liability
 بدهی ناشی از ظهرنویس
endowment assurance
 بیمه عمر مختلط
enforcement of a judgment
 اجرای احکم
engagement letter (letter of engagement)
 قرارداد حسابرسی
engagement letter, agreement
 قرارداد، موافقتنامه، تفاهم نامه
engagement planning
 برنامه ریزی کار
engagement risk
 ریسک پروژه حسابرسی، ریسک حسابرسی
engagement, warranty, requirement
 التزام
engineering audit
 حسابرسی مهندسی
engrossment, speculation
 احتکار
entrance fee, fee
 حق ورودی
enterprise performance
 عملکرد واحد اقتصادی
enterprise standard industrial classification (ESIC)
 کد مربوط به طبقه ای که شرکت در آن قرار می گیرد.
entertainment expense
 هزینه پذیرائی
entity assumption (concept)
 فرض وجود حسابداری
entity value
 ارزش وجود حسابداری
entry for warehousing
 ورود به انبار، قبض انبار، (برای کالاهایی که مشمول حقوق گمرکی هستند)
entry in book of accounts
 ثبت در دفاتر حساب
entry value
 ارزش ورودی / خرید، هزینه جایگزینی یک قلم دارایی
environment audit (green audit)
 بررسی اثر فعالیت های یک سازمان بر محیط زیست
environment of accounting
 محیط حسابداری
environmental constraints
 محدویت های محیطی
equal-annual-payment method
 روش پرداخت یکسان هزینه استهلاک در سال های متوالی
equal-instalment depreciation
 استهلاک به روش خط مستقیم، استهلاک به اقساط مساوی
equal-weighted
 مساوی در هر سهم (درصد سرمایه گذاری)
equal-weighted market index
 شاخص بازار با وزن مساوی
equalization fund(s)
 وجوه برابر سازی
equalization provision
 ذخیره برابرسازی
equalization rate
 نرخ تعدیل (برابرسازی)
equalize
 برابر قرار دادن
equalizing dividend
 برابرسازی سود سهام
equate
 برابر بودن، برابر کردن
equation of payments
 موازنه / برابرسازی در پرداخت ها
Equilibrium, balance
 موازنه ، تعادل
equipment bond (trust certificate)
 اوراق قرضه رهنی
equipment depreciation
 استهلاک تجهیزات
equipment financing
 تامین مالی تجهیزات
equipment-replacement expenditure
 مخارج جایگزینی تجهیزات
required earning rate
 نرخ مقرر تحصیل درآمد
equitable apportionment
 سرشکن کردن هزینه های مشترک به روش معقول
equities, liabilities and shareholder′s equity
 بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
equity accounting
 حسابداری مبتنی بر ارزش ویژه
equity basis net income
 سود خالص مبتنی بر ارزش ویژه
equity capital
 دارایی خالص، ارزش ویژه، سهام سرمایه
equity capital to long-term debt ratio
 نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
equity capital to total debt ratio
 نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
equity contract, stock
 قرارداد خرید سهام
equity finance
 تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی
equity financing
 تامین مالی از طریق انتشار سهام
equity in subsidiary realized income
 حق مالکیت بر سود تحقق یافته واحد فرعی
equity method of accounting
 حسابداری ارزش ویژه
equity method of accounting for long-term investment
 روش ارزش ویژه در سرمایه گذاری بلندمدت
equity multiplier ratio
 نسبت ضریب حق صاحبان سهام
equity rate
 نرخ برابری
equity ratio
 نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع کل
equity share
 هر نوع سهمی در یک شرکت
equity share capital
 سرمایه سهمی سهامداران
equity theory residual
 تئوری حقوق باقی مانده / نهائی / مازاد
equity transaction
 هر رویداد مالی که بتواند ارزش ویژه شرکت را افزایش یا کاهش دهد.
equivalent
 هم بها (هم ارز ، هم قیمت)
equivalent bond yield
 معادل نرخ بازده
equivalent compensation
 جبران معادل
equivalent goods
 کالای معادل
equivalent production
تولید معادل / برابر
equivalent production schedule
 جدول معادل آحاد تولید
equivalent taxable yield
 معادل نرخ بازده مشمول مالیات
equivalent units of production
 معادل آحاد تولید
equivalent yield
 بازده معادل
error analysis
 تجزیه و تحلیل اشتباه
error cause
علت (علل) اشتباه
identification
 شناسایی
error or mistake
 خطا یا اشتباه
errors in the original entries
 اشتباه در ثبت های اصلی
errors of accounts
 اشتباهات حساب ها
escapable cost
 هزینه قابل اجتناب
escheat
 سرپرستی دارایی، دارایی بلاوارث
essential data for auditing
 مجموعه اطلاعات مورد لزوم حسابرسی
essentials of investments
 اصول سرمایه گذاری ها
establish a company
 شرکتی تاسیس کردن ، تاسیس کردن شرکت
establish a factory
 تاسیس کردن کارخانه
establishing financial accounting standards
 تدوین استانداردهای حسابداری مالی
establishment of premium rates
 برقراری نرخ های حق بیمه
establishment, foundation
 تاسیس، بنا نهادن ، بنیانگذاری
estate
 حق سند مالکیت یا مدرک دیگری موید حق مالکیت در یک دارایی
estate accounting
 تهیه فهرستی از اموال توسط مامور تصفیه
estate duty
 مالیات بر ارث
estate income
 درآمد حاصل از اموال
estate tax
 مالیات بر املاک، مالیات بر دارایی
estimate of cash requirements
 برآورد وجوه نقد مورد نیاز
estimate of costs
 تخمین مخارج
estimate, appraisal, assessment
 برآورد، ارزیابی کردن
estimated
 برآورد شده
estimated accounts
 حساب های تخمینی
estimated annual expense
 هزینه سالیانه تخمینی (برآورد شده)
estimated annual income
 درآمد سالیانه تخمینی
estimated balance sheet
 ترازنامه تخمینی
estimated budget
 بودجه تخمینی
estimated cost
 بهای تمام شده برآوردی
estimated cost to complete
 برآورد هزینه های لازم برای تکمیل پیمان
estimated debt (liability)
 بدهی تخمینی
estimated economic life
 عمر مفید اقتصادی برآورد شده، عمر مفید برآوردی
estimated economic useful life
 عمر مفید اقتصادی برآوردی
estimated expense (cost)
 هزینه تخمینی
estimated factory overhead
 سربار پیش بینی شده / برآورد شده کارخانه
estimated income
 درآمد تخمینی
estimated items
 اقلام برآوردی
estimated liability
 بدهی برآوردی
estimated life
 عمر تخمینی
estimated life of asset
 عمر تخمینی دارایی
estimated loss
 ضرر تخمینی
estimated machine hours
 ساعات کار برآورد شده ماشین آلات
estimated net realizable value
 بازیافتنی، ارزش خالص قابل تحقق ارزش خالص بازیافتی برآوردی
estimated net realizable value method
 روش ارزش خالص بازیافتنی برآوردی
estimated overhead
 سربار برآورده شده
estimated physical life
 عمر طبیعی (فیزیکی) تخمینی
estimated population exception rate (EPER)
 ضریب انحراف برآوردی جامعه
estimated profit
 سود تخمینی
estimated residual value
 ارزش باقی مانده (اسقاط) برآوردی
estimated revenue
 درآمد برآوردی، عایدات تخمینی
estimated sale(s)
 فروش تخمینی
estimated salvage value
 ارزش تخمینی اسقاط
estimated statement
 صورتحساب تخمینی
estimated statement of cost
 صرتحساب تخمین هزینه
estimated statement of income
 صورتحساب تخمین درآمد
estimated time of arrival
 زمان تقریبی ورود
estimated time of departure (EID)
 زمان تقریبی عزیمت
estimated total amount
 مبلغ کل تخمینی
estimated total cost
 کل هزینه تخمینی
estimated uncollectible accounts
 مطالبات مشکوک الصول
estimated uncollectible interest
 بهره مشکوک الوصول
estimated useful life
 عمر مفید برآوردی
estimated value
 ارزش تخمینی
estimated value of stock
 ارزش تخمینی موجودی
estimated volume
 حجم تخمینی
estimated warranty obligations
 بدهی های (تعهدات) برآوردی تضمین محصول
estimates of future dividends
 برآورد سود آتی سهام
estimating cost system
 سیستم هزینه یابی تخمینی
estimating-cost accounting
 حسابداری هزینه یابی تخمینی
estimating-cost system
 سیستم برآورد هزینه
estimation objective
 هدف برآورد
estimation of cash-flow.
 تخمین گردش وجوه
estimation of cost
 برآورد هزینه
estimation of loss
 تخمین ضرر
estimation of profit
 تخمین سود
estimation of scrap value
 تخمین ارزش قراضه
estimation of stock in hand
 تخمین موجودی انبار
estimation sampling
 نمونه گیری برآورد
estimation , estimate
 تخمین (برآورد)
estimator
 برآورد کننده، ارزیاب، تخمین زننده
establishment date
 تاریخ تاسیس
ethical behavior
 رفتار اخلاقی، رفتار مبتنی بر ارزشهای اخلاقی
ethical duty of accountant
 وظیفه اخلاقی حسابدار
ethical duty of auditor
 ظیفه اخلاقی حسابرس
ethical principles, ethics
 اصول اخلاقی
euro-dollar
 دلار اروپایی
Euro-commercial paper (ECP)
 اوراق تجاری که به یورو منتشر می شود و مرکز آن در لندن است.
Eurobanks / Euro-banks
 بانک ها یا واسطه های مالی که در بازار «واحد پول اتحادیه اروپا» فعالیت می کنند.
European Union (EU)
 اتحادیه اروپا
European accounting association (EAA)
 انجمن حسابداری اروپا
European currency unit (ECU)
 واحد پول اروپا
European economic community (EEC)
 جامعه اقتصادی اروپا
European monetary system (EMS)
 سیستم پولی اروپا
eurodollar deposit
 سپرده خارجی یورو دلار
eurodollar market
 بازار دلار اروپائی
European option
 برگ اختیار معامله اروپایی
evaluate
 ارزیابی، بررسی
evaluate the goods
 ارزیابی کردن کالا
evaluated asset
 دارایی ارزیابی شده
evaluated goods
 کالای ارزیابی شده
evaluated, valued
 ارزیابی شده
evaluating audit finding
 ارزیابی یافته های حسابرسی
evaluation of internal control
 بررسی سیستم کنترل داخلی
evaluation of work done
 ارزیابی کار انجام شده
evaluation techniques
 تکنیک های ارزیابی
evaluation, assessment, appraisal
 ارزیابی (تقویم)، ارزشیابی
evaluator
 ارزیاب
event of default
 در صورت نقض مفاد قرارداد
events accounting
 حسابداری مبتنی بر رویدادها
events after the balance sheet date
 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
events and conditions
 رویدادها و شرایط
eviction, dispossession, expropriation
 خلع ید
evidences required for auditing
 مدارک و دلایل مورد لزوم حسابرسی
evidential matter, evidence
 شواهد، مدارک مستند (مستدل)
evidentiary effect
 اثر مشهود، نتیجه مشهود
evolutionary process
 فرایند تکامل تدریجی
ex claim / ex-claim
 طلب بدون بهره
ex factory  / ex-factory
 (بهای) تحویل کالا در کارخانه
ex quay / ex-quay
 تحویل در بارانداز مقصد
ex quay duty paid
 روی اسکله (ترخیص شده از گمرک)
ex store, disposal, available
 موجود، در اختیار، در دسترس
Ex-work, ex-factory
 در کارخانه، تحویل در کارخانه
ex-capitalization (ex-cap)
 سرمایه گذاری بدن بهره
ex-claims
 مطالبات بدون بهره
ex-distribution date
 تاریخ توزیع سود سهام
ex-dividend share
 سهم بدون سود
ex-drawing
 بدون حق برداشت
ex-factory
 بهای تحویل در کارخانه
ex-legal
 اوراق قرضه فاقد اظهارنظر حقوقی
ex-pit transaction
 معامله خارج از بورس
ex-post accounts
 حساب های ماسبق
ex-quay
 تحویل در بندر، تحویل در اسکله
ex-repayment
 بازپرداخت بدون بهره
ex-right, ex-scrip, ex-coupon, ex-capitalization (ex-cap), ex-bonus
 بدون حق تقدم، یعنی منافع مربوط به اوراق مزبور به فروشنده تعلق دارند.
ex-rights date
 تاریخ انقضای مهلت استفاده از حق تقدم خرید
ex-warehouse
 تحویل کالا از انبار
ex-warehouse
 بدون هزینه تحویل به انبار
ex-warrants
 اوراق قرضه بدون برگ اختیار خرید سهام
exact interest, real interest
 بهره حقیقی (واقعی)
exaggerated value
 ارزش بیش از واقع اظهار کردن
examination
 بررسی ، امتحان کردن
examination of accounts
 رسیدگی به حساب ها
examination of accounts by auditor
 رسیدگی به حساب ها توسط حسابرسی
examination of goods
 وارسی و ارزیابی کالا
examination standards
 استانداردهای بررسی
examine
 بررسی دفاتر، رسیدگی
examiner, investigator, inspector
 بازرس
examining and evaluating information
 بررسی و ارزیابی اطلاعات
excapable cost
 هزینه قابل حذف
exceptional cash flows
 جریان های نقدی استثنایی
exceptional events
 رویدادهای استثنایی
exceptional expense
 هزینه استثنائی
exceptional income
 درآمد استثنائی
exceptional items, unusual items
 اقلام استثنائی
exceptions rate
 ضریب استثناء
excess capacity
 ظرفیت اضافی
excess cover treaty
قرارداد پوشش بیمه ای ضایعات بیشتر
excess deductions account (EDA)
حساب کسورات مازاد
excess equity (margin)
 مازاد سرمایه
excess materials requisitions
 درخواست مواد اضافی (یعنی بیش از مقدار)
excess of income over expense
 مازاد درآمد بر هزینه
excess present value index
شاخص مازاد ارزش فعلی، شاخص ارزش فعلی اضافی
excess profits tax
مالیات بر سود اضافی
excess shares
 سهام زائد
excess tax payable
 مالیات اضافه پرداختنی
excess tax, surtax
 مالیات اضافی
excess, extra, surplus, additional
 اضافی
exchange rate
 نرخ مبادله ارز (نرخ تسعیر ارز)
exchange
 مبادله، معاوضه، تسعیر، تبدیل، بورس
exchange acquisition (distribution)
 عرضه عمده سهام در بورس
exchange at a discount
 ارز به کسر
exchange at a premium
 ارز به صرف
exchange check
 چک متقابل، چک تعویضی
exchange control department (office)
 اداره نظارت بر ارز
exchange control regulations
 مقررات نظارت بر ارز
exchange control performance checks
 کنترل بر ارز، محدود کردن ارز
exchange dealer
 دلال ارز
exchange declaration
 اظهارنامه ارزی
exchange depreciation
 کاهش ارزش پول یک کشور نسبت به واحد پول کشور طرف معامله
exchange devaluation
 تنزل رسمی ارزش ارز
exchange difference
 تفاوت تسعیر
exchange earnings
 درآمد حاصل از تسعیر ارز
exchange equalization account
 حساب برابری ارز
exchange equalization fund
 صندوق تعدیل نرخ ارز (برابری ارز)
exchange equalization provision
 ذخیره برابری ارز
exchange exposure (foreign exchange exposure; currency exposure)
 قرار گرفتن در معرض ریسک ناشی از نگهداری پول خارجی
exchange gain (or loss)
 سود مبادله، سود (غیر عملیاتی) معاوضه
exchange loss
 زیان تسعیر، زیان تبدیل
exchange of currency
 تبدیل (تسعیر) ارز
exchange of goods
 مبادله کالا
exchange of shares
 مبادله سهام
exchange offer
 پیشنهاد معاوضه
exchange privilege
 امتیاز معاوضه
exchange rate
 نرخ ارز، نرخ تسعیر
exchange rate at balance sheet date
 نرخ تسعیر ارز در تاریخ ترازنامه
exchange rate at transaction date
 نرخ تسعیر ارز در تاریخ معامله
exchange rate equalization
 تعدیل (برابرسازی) نرخ ارز
exchange rate fluctuations
 نوسانات نرخ ارز
exchange rate risk
 ریسک ناشی از تغییر نرخ ارز
exchange rate system
 سیستم نرخ ارز
exchange rate, conversion rate
 نرخ تسعیر
exchange restrictions
 محدودیت های ارزی
exchange risk
 خطر تسعیر، ریسک ارز
exchange stabilization
 تثبیت ارز
exchange stabilization fund
 صندوق تثبیت ارز
exchange trade
 معامله عمده در بورس
exchange value
 ارزش مبادله، ارزش کمی
exchanger, currency exchanger foreign exchanger, broker
 صراف
exchanges of dissimilar goods and services
 مبادله کالاها و خدمات غیر مشابه
exchanges of similar goods and services
 مبادله کالاها و خدمات مشابه
exchequer, treasury
 خزانه (خزانه داری)
excisable
 قابل مالیات گیری
excise duties, excise tax
 مالیات بر مصرف کالای داخلی
excise tax
 مالیات اموال داخلی، مالیات بر مصرف
exciseman / excise-man
 مامور مالیاتی
excluded income (tax), tax free income
 درامد معاف از مالیات
excluding value added VAT, excluding vat
 بدون مالیات بر ارزش افزده
exclusion of subsidiaries from consolidation
 حذف واحدهای فرعی از شرکت تلفیقی
exclusive contract
 قراداد انحصاری
exclusive dealing
 معامله استثنایی، خرید و فروش استثنایی
execution of agreement, Performance of agreement (contract)
 اجرای قرارداد
execution, conduct, performance
 اجرا، به عمل درآوردن
executive board
 هیات عامل (مجریه)
executive program
 برنامه انجامگر / اجرایی
executive share option scheme
 طرح ارائه برگ حق تقدم خرید به کارکنان
executive summary
 چکیده، خلاصه مفید، خلاصه مدیریتی
executory contract
 قرارداد اجرایی
executory transactions (contracts)
 معاملات (قراردادهای) مشروط و قولنامه ای
exchange value
 ارزش مبادله ای
exemplary damages
 جرائم بازدارنده
exempt organization
 سازمان معاف از مالیات
exempt transfer
 معاف از مالیات انتقال سرمایه
exemption clause
 ماده معافیت، شرط معافیت
exemption for tax
 معافیت از مالیات
exemption from payment of debt
 برائت از پرداخت دین
exemptions from preparing consolidated financial statements
 معاف از تهیه صورت های مالی تلفیقی
exorbitant expense
 هزینه فوق العاده (کمرشکن)
expand, broaden
 گسترده کردن، گسترش دادن
لغات حسابداری بخش  76
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.