مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 78

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 78 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  78
financial scandal
 رسوایی مالی
financial services
 خدمات مالی
financial societies
 محافل مالی
financial source, resource
 منبع مالی
financial statement
 صورتحساب مالی
financial statement assertions
 ادعاهای (مندرج در) صورت های مالی
financial statement audit
 حسابرسی صورت های مالی
financial statement cycles
 چرخه های مربوط به صورت های مالی
financial statement disclosure checklist
 فهرست موارد افشا در صورت های مالی
financial statements (reports, information)
 گزارشات مالی
financial status
 وضع مالی
financial strength
 قدرت مالی
financial structure
 ساختار (بنیه) مالی
financial success
 موفقیت مالی
financial support
 حمایت مالی
financial systems
 سیستم های مالی
financial transaction
 رویداد (معاملات) مالی
financial unit
 دستگاه (واحد) مالی
financial weakness
 ضعف مالی
financial wealth
 ثروت مالی
financial wellbeing, financial health
 سلامت مالی، رفاه مالی
financial year
 سال مالی (سال حسابداری)
financing
 تامین منابع مالی
financing activity
 فعالیت تامین مالی
financing, affairs
 امور تامین مالی
financing agent
 عامل (کارگزار) مالی
financing agreement
 قرارداد تامین مالی
financing and investment decisions
 تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری
financing and obligation
 تامین مالی و تعهد (بدهی)
financing cost
 هزینه تامین مالی
financing cycle
 چرخه تامین مالی
financing decision
 تصمیم تامین مالی
financing internal control
 کنترل داخلی مالی
financing lease
 تامین مالی از طریق رهن و اجاره
financing strategy
 استراتژی تامین مالی
fine bank bill
 برات بانکی معتبر
fine rate
 نرخ ممتاز (عالی)، کمترین نرخ
fine, penalty
 جریمه، جریمه مالیاتی
finished (goods-stock) warehouse
 انبار کالای ساخته شده
finished goods ready for sale
 کالای ساخته شده آماده فروش
finished goods stock account
 حساب موجودی کالای ساخته شده
finished goods stock insurance
 بیمه کالای انبار شده
fire insurance
 بیمه آتش سوزی
firm name
 نام بنگاه اقتصادی
firm purchase commitment
 تعهد قطعی خرید
firm′s capital ,structure
 ساختار سرمایه شرکت
firm′s earnings
 عایدات شرکت
first (initial) audit
 حسابرسی نخستین
first board
 تاریخ تحویل آتی
first class creditors
 بستانکاران درجه اول (دارای اولویت)
first class papers
 اسناد درجه یک
first collateral (security)
 وثیقه اول
first half of the financial year
 نیمه اول سال مالی
firsthand experience
 تجربه دست اول
first mortgage
 رهن دست اول
first mortgage debenture
 اوراق قرضه رهنی با اولویت نخست
first price, original price
 قیمت اصلی
first quarter
 سه ماهه اول ، فصل اول
first rate
 عالی (درجه یک)
first year operation
 عملکرد سال اول
fiscal control
 کنترل مالی
fiscal discount rate
 نرخ تنزیل مالی
fiscal entity
 شخصیت مالی، واحد مالی
fiscal period
 دوره مالی
fiscal policy, financial policy
 سیاست مالی (پولی)
fiscal stimulation
 انگیزش مالی
fiscal year
 سال مالی
fixed amount, constant amount
 مبلغ ثابت
fured annuity
 مستمری ثابت
fixed asset
 دارایی ثابت
fixed asset at cost
 دارایی ثابت به قیمت(بهای) تمام شده
fixed asset coverage ratio
 نسبت تامین وام از محل دارایی ثابت
fixed asset depreciation
 استهلاک دارایی ثابت
fixed asset register
 دفتر (ثبت) دارایی ثابت
fixed asset reserve
 اندوخته دارایی ثابت
fixed asset turnover ratio
 نسبت گردش دارایی ثابت
fixed assets
 داراییهای ثابت
fixed assets master file
 پرونده اصلی دارایی های ثبات
fixed assets turnover
 گردش دارایی ثابت
fixed assets turnover ratio
 نسبت گردش دارایی ثابت
fixed budget, static budget
 بودجه ثابت
fixed capital expenditure
 هزینه سرمایه ای ثابت
fixed capital goods
 کالای سرمایه ای ثابت
fixed cost allocation
 تسهیم (تخصیص) هزینه ثابت
fixed cost equation
 معادله هزینه ثابت
fixed debt (liability)
 بدهی ثابت (دراز مدت)
fixed exchange rate
 نرخ های ثابت ارز، نرخ کنترل شده ارز
fixed liability = long- term liability
 بدهی ثابت (بلندمدت)
fixed loan, fixed rate loan
 وام با بهره ثابت
fixed manufacturing cost
 هزینه ثابت ساخت
fixed obligation
 تعهد ثابت
fixed overhead
 سربار ثابت
fixed overhead absorption rate
 نرخ جذب سربار ثابت
fixed overhead budget variance
 انحراف بودجه سربار ثابت
fixed overhead capacity variance
 انحراف ظرفیت سربار ثابت
fixed overhead cost, fixed cost
 هزینه سربار ثابت
fixed overhead standard
 استاندارد سربار ثابت
fixed overhead total variance
 انحراف کل سربار ثابت
fixed price construction contract
 قرارداد مقطوع ساختمانی
fixed price contract
 قرارداد مقطوع، قرارداد براساس قیمت های مقطوع
fixed resale price
 حداقل قیمت
fixed-assets turnover
 گردش دارایی های ثابت
fixtures and fittings
 منصوبات و ملزومات ساختمان
flag of convenience
 کشتی با پرچم غیر
flash report
 گزارش اصلاحی، گزارش فوری
flat bond, ex-bond
 سند قرضه بدون بهره
flat market
 بازار راکد
flat price
 قیمت یکنواخت (یک قیمت)
flexibility and liquidity
 انعطاف پذیری و نقدینگی
flexibility of rates
 انعطاف پذیری نرخ ها
flexible (floating) exchange rate
 نرخ متغیر ارز
flexible manufacturing system (FMS)
 سیستم انعطاف پذیر تولید
flexible rate
 نرخ انعطاف پذیر ارز
float
 چک های در جریان وصول، منابع مالی در دسترس
float time
 زمان راه اندازی
floater
 اوراق وثیقه
floating
 متغیر، شناور
floating (debt-liability)
 بدهی شناور (در جریان)
floating (flexible) exchange rate
 نرخ ارز متغیر ، نرخ ارز شناور
floating asset = current asset
 دارایی جاری
floating bond
 سند قرضه کوتاه مدت
floating capital ,working capital, circulating capital
 سرمایه در گردش
floating charge
 هزینه متغیر، وثیقه شناور
floating credit
 اعتبار در جریان، اعتبار جاری
floating debt
 بدهی های جاری (کوتاه مدت)
floating debt
 بدهی متغیر
floating exchange rate
 نرخ ارز متغیر
floating policy
 بیمه نامه متغیر
floating prices
 تعیین (تثبیت) قیمت ها
floating rate
 نرخ شناور (سود)، نرخ متحرک
floating rate loan
 وام با نرخ شناور
floating-rate certificate of deposit
 سپرده با نرخ بهره متغیر
floating-rate loan
 وام با نرخ بهره متغیر
floats
 اسناد در جریان وصول (سررسید کوتاه)
floor value
 ارزش پایه
flotation
 عرضه سهام شرکت، برای نخستین بار به مردم، دعوت از مردم برای پذیره نویسی
flotsam
 کالای آب خورده در کشتی
flow capital
 سرمایه جاری
flow chart
 نمودار گردش کار، نمودگر جریان کار
flow of payments
 گردش پرداخت ها
flow statement
 صورت جریان حساب ها، صورت وجوه دریافتی و مصارف، تغییرات وضع مالی
flow-of-funds analysis
 تجزیه و تحلیل جریان وجوه
flowchart
 نمودار گردش کار، نمودگر جریان کار، نمودار گردش عملیات ، فلوچارت
fluctuation
 نوسان، تغییر قیمت
fluctuation limit
 حد مجاز تغییر قیمت
fluctuations
 نوسانات
fluid asset
 دارای نقدشدنی
FOB airport
 فوب فرودگاه
FOB destination
 فوب مقصد
focal date, on due date
 راس مدت
folio column of the account
 ستون عطف حساب
foot-notes to the balance sheet
 یادداشت های زیر ترازنامه
for account of
 از طرف (به حساب)
for payment of
 در ازاء
for the year ending (ended)
 برای سال مالی منتهی به …
for-profit organizations
 سازمان های انتفاعی
forbearance
 خودداری
force majeure
 عامل قهری، وضعیت اضطراری، فورس ماژور
forced loan
 وام اجباری (اضطراری)
forced sale
 فروش اجباری
forced saving
 پس انداز اجباری
forced -sale value
 قیمت فروش الزامی
forecast data
 اطلاعات پیش بینی شده
forecast of income
 پیش بینی درآمد
forecast, foresight, provision, anticipation, forecasting, prediction
 پیش بینی
foreclosed assets
 داراییهای توقیف، ضبط شده
foreign bill of exchange
 برات خارجی
foreign branch
 شعبه خارجی (خارج از کشور)
foreign corporation
 شرکت خارجی
foreign currency exchange
 تسعیر اقلام ارزی، تبدیل ارزی
foreign currency exchange loss
 زیان حاصل از تسغیر ارز
foreign currency loan
 وام ارزی
foreign currency translation
 تبدیل ارز
foreign exchange
 تبدیل ارز
foreign exchange control
 کنترل ارزهای خارجی
foreign exchange cover
 ارز پشتوانه
foreign exchange difference
 اختلاف تبدیل ارز خارجی
foreign exchange rate, rate of exchange
 نرخ تسعیر ارز، نرخ برابری ارز
foreign exchange regulations
 مقررات تسعیر ارز
foreign exchange reserves / external reserves
 ذخایر ارزی
foreign exchange risk
 خطر تسعیر ارز
foreign exchange rules
 قوانین تسعیر ارز
foreign exchanges
 مبادلات ارزی
foreign market, exchange market
 بازار ارز خارجی
foreign monetary items
 اقلام پول خارجی
foreign nationals
 اتباع خارجی
foreign operations
 عملیات (مبادلات) خارجی
foreign payment order
 حواله ارزی (کتبی و تلگرافی)
foreign port of unloading
 بندر خارجی که بایستی کالا در آنجا تخلیه شود
foreign trade
 تجارت خارجی
foreign trade financing
 تامین مالی تجارت خارجی
foreign-exchange dealer
 صراف
foreman, supervisor, steward
 مباشر
forensic accounting
 حسابداری مربوط به امور دادگاه (مسائل دادگاهی) ، حسابداری دادگستری
forensic accountant
 کارشناس رسمی دادگستری در زمینه حسابداری
forensic audit
 حسابرسی موارد دادگاهی
forensic auditors
 حسابرسان امور دادگاهی
foreseeable loss
 زبان قابل پیش بینی
foreseeable users
 استفاده کنندگان قابل پیش بینی
forfeit, penalty
 جریمه، تاوان، غرامت
forfeiture clause
 شرط ضرر
forged paper
 سند جعلی
forged, fabrication, counterfeit
 جعلی (ساختگی)
forgery insurance
 بیمه جعل (سند)
forgivable loan
 وام قابل بخشش
form over substance
 رجحان شکل بر محتوا
formal
 رسمی،‌ صوری، قانونی، مدنی
formal acceptance
 پذیرش رسمی
formal delivery, formal acceptance
 تحویل رسمی
formal notice
 یادداشت رسمی
format and content
 شکل و محتوا
forms (or levels) of market efficiency
 شکل های مختلف (سطوح) کارایی بازار سرمایه
forthcoming year accounts
 حساب های سال آینده
forward (future) rate
 نرخ های آتی
forward combination
 ادغام با شرکت بعد از خود
forward contract
 پیمان آتی، قرارداد سلف
forward cover
 پیش خرید ارز
forward exchange contract
 قرارداد نرخ آتی ارز، مبادله ارزی سلف
forward exchange market
 بازار سلف ارز
forward financial statement
 صورت های مالی آینده
forward integration
 ادغام با واحد تجاری بعد از خود
forward interest rate
 نرخ بهره با دوره تنفس
forward market, in foreign exchange
 بازار پیش خرید ارز، بازار سلف
forward price
 قیمت سلف
forward purchase
 پیش خرید، خرید سلف
forward rate
 نرخ ارز سلف (وعده دار)، نرخ آتی
forward selling, selling in advance
 پیش فروش
forward shipment
 حمل آتی
forward -looking information
 اطلاعات آینده نگر
forward-rate agreement
 قرارداد نرخ وام آینده
forwarded
 از پیش فرستاده شده، حمل شده
forwarder, carrier
 متصدی حمل و نقل / حمل کننده / موسسه حمل و نقل، حامل
forwarding
 حمل و نقل
forwarding agency
 نمایندگی حمل و نقل
forwarding agent
 نماینده حمل و نقل
forwarding charges
 هزینه های ارسال
forwarding country
 کشور فرستنده
forwarding instructions, shipping instructions
 دستورات حمل
founder, establisher, institutor, promoter
 موسس، بنیانگذار
founders′ share
 سهام موسسین شرکت
four-column general journal
 دفتر روزنامه چهار ستونی
fractional reserve
 اندوخته جزئی
fractional share
 پاره سهم
fractional year depreciation
 استهلاک بخش از سال
fragmentation
 معامله متقابل
franchise fee
 حق فرانشیز
franchise tax
 مالیات بر حق فرانشیز (اسم تجاری)
franchise, deductible
 اجازه استفاده از نام تجاری، واگذاری حق انحصاری
franchise, royalty, copyright
 حق امتیاز
fractional currency, coins, change money, change fund, cash float
 پول خرد
fraud
 کلاهبرداری، تقلب
fraud conveyance
 نقل و انتقال اموال به قصد فریب بستانکاران
fraud identification, neutralization and deterrence
 شناسایی، خنثی سازی و پیشگیری تقلب، نام نرم افزار مرتبط
fraud in sales
 تدلیس و غبن در معامله
fraud investigation
 بررسی تقلب
fraud misappropriation of money
 اختلاس (سوء استفاده)
fraud risk factors
 عوامل ریسک تقلب
fraudulent bankruptcy
 ورشکستگی نامشروع (به تقلب)
fraudulent document
 اسناد تقلبی
fraudulent trading
 تجارت نامشروع
fraudulent, manipulation
 حساب سازی نامشروع، آمیخته با تقلب
fraud risk assessment
 برآورد ریسک تقلب ، ارزیابی ریسک تقلب
free air departure (FAD)
 تحویل در داخل هواپیما
free alongside ship (FAS)
 تحویل در کنار کشتی
free and open market
 بازار آزاد
free capital
 سرمایه آزاد
free carrier
 تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده
free carrier ( … named place)
 تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده (… نام محل مقرر)
free cash flow
 جریان نقد آزاد
free in and out (FIO)
 مخارج بارگیری و تخلیه بر عهده اجاره کننده کشتی
free market economy
 اقتصاد بازار آزاد
free movement of capital
 آزادی جابجایی سرمایه
free of charge
 مجانی، رایگان
free of duty, duty free, free of charge
 معاف از حقوق گمرکی
free of error and bias
 عاری از هر نوع خطا و سوگیری
free of income tax
 معاف از مالیات بردرآمد
free of tax
 بدون مالیات، معاف از مالیات
free on board (FOB)
 تحویل روی عرشه (FOB)
free on charge (FOC)
 بدون هزینه، مجانی (FOC)
free on rail
 تحویل کالا در ترن، تحویل در راه آهن
free on rail road (FOR)
 تحویل کالا روی واگن قطار
free rate, open rate
 نرخ آزاد، نرخ رسمی
free trade zone
 منطقه آزاد تجاری
free trade, open trade
 تجارت آزاد
freehold share
 سهم مشاع عرصه ساختمان
freight (expense-charge-cost)
 هزینه حمل
freight all kinds
 انواع هزینه حمل
freight allowance
 ذخیره کرایه حمل
freight audit agency
 آژانس بازرسی حمل کالا
freight carriage
 بازبری، کرایه، هزینه حمل
freight charge, shipping expense
 مخار حمل، محموله
freight contracting
 عقد قرارداد حمل
freight declaration
 اظهارنامه بار(گیری)
freight forward
 هزینه حمل در مقصد پرداخت می شود
freight forwarder, forwarding
 واسطه حمل و نقل، کارگزار حمل
freight in (charge)
 هزینه حمل وارده
freight in, carriage inward(s)
 هزینه حمل کالای خریداری شده
freight in, transportation in
 حمل به داخل
freight inward
 کرایه حمل ورودی، هزینه تحویل
freight manifest
 اعلامیه کرایه و بارکشی، مانیفست بار
freight out charge
 هزینه حمل صادره
freight outward
 کرایه حمل به خروجی
freight paid
 هزینه حمل پرداخت شده
freight payable at destination carriage forward (=c … collect) / freight collect
 هزینه حمل در مقصد پرداخت می شود
freight prepaid
 هزینه حمل پیش پرداخت شده
freight rate
 نرخ کرایه بار
freight rebate
 تخفیف هزینه حمل، تخفیف کرایه بار
freight tax
 مالیات کرایه حمل
freight, transport, shipping, carriage
 حمل، حمل و نقل، باربری
friendly takeover
 تصاحب دوستانه
fright charge
 کرایه بار
fringe payments, fringe benefits
 مزایای شغلی
frontier traffic
 داد و ستد مرزی
frozen account
 حساب مسدود شده
frozen asset
 دارایی بلوکه (مسدود)
frustration
 بر هم زدن یا بر هم خوردن (قرارداد)
frustration of contract
 فسخ قرارداد
FTA World Share Index
 شاخص سهام فعال در سراسر دنیا که به وسیله تایمز مالی ارائه می شود
full-paid interest
 بهره تمام پرداخت شده
fulfilment (of a contract) / performance (of a contract)
 اجرای (قرارداد)
full absorption costing
 هزینه یابی جذبی کامل
full accrual method
 روش تعهدی کامل
full capacity
 ظرفیت کامل، گنجایش کامل
full capacity output
 محصول ظرفیت کامل
full consolidation
 تلفیق کامل
full container load (FCL)
 ظرفیت پرکانتینر ، ظرفیت کامل کانتینر
full disclosure, adequate disclosure
 افشای کافی (کامل)
full load
 ظرفیت کامل، گنجایش کامل
full paid debt
 بدهی کلا پرداخت شده
full reliance
 اعتماد کامل
full work related disability
 از کار افتادگی کلی ناشی از کار
full-cost data
 اطلاعات بر حسب مجموع هزینه
full-fledged liability
 بدهی کامل
full-paid capital stock
 سهامی که کل ارزش آن پرداخت شده باشد
لغات حسابداری بخش  78
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.