مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 81

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 81 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  81
imitation on scope
 محدودیت در دامنه رسیدگی
limitation period
 دوره محدودیت
limited assurance, negative assurance
 اطمینان محدود (نسبی)
limited audit
 حسابرسی محدود
limited dividend company
 شرکت با سود سهام محدود
limited liability company, limited company
 شرکت با مسئولیت محدود
limited liability partnership (LLP)
 شرکت تضامنی با مسئولیت محدود
limited open end mortgage bond
 اوراق قرضه با رهن محدود
limited partner
 شریک با مسئولیت محدود
limited partnership
شرکت تضامنی مختلط، مشارک مختلط، مشارکت محدود
limited partnership with shares
شرکت مختلط سهامی
limited power of attorney (LPOA)
وکالت محدود
limited recourse financing
وام با تضمین خاص
limited trading authority
وکالت جهت انجام دادن معامله
limiting factor (principal budget factor)
 عامل محدود کننده
line and staff relations
 روابط صفی و ستادی
line-by-line consolidation
 تلفیق سطر به سطر
linear cost function
 تابع هزینه خطی
linear depreciation
 استهلاک خطی
linear programming
 برنامه ریزی / برنامه نویسی خطی
linear regression
 رگرسیون خطی
linear relation
 رابطه خطی
linear statistics
 آمار خطی
linear trend
 روند خطی
linear-cut approach
 روش کاهش خطی
linearity
 رابطه خطی
liner trade
 کشتیرانی منظم تجاری
liquid asset
 دارایی پول شدنی، دارایی سیال
immaterial
 ناچیز، جزئی، بی اهمیت
immaterial items
 اقلام بی اهمیت
immediate annuity
 مستمری فوری
immediate heir
 وارث بلافصل
immediate holding company
 شرکت بلافصل مادر، یک واحد تجاری که واحد تجاری دیگر را تحت کنترل دارد و خودش تحت کنترل شرکت دیگری (واحد تجاری اصلی) می باشد.
immediate recognition
 شناسایی فوری
immediately
 بلافاصله، فوراً
immortal asset / mortal asset
 دارایی فناناپذیر / دارایی فناپذیر
immovable
 دارایی غیر منقول
immovable property (asset)
 دارایی های (اموال) غیر منقول
immovable stock
 موجودی کالای بی تحرک
Impaired capital
 سرمایه کمتر از مبلغ اسمی
impaired assets
 دارایی های کمتر از مبلغ اسمی لیست شده در تراز نامه
impairment
 کاهش در سرمایه، کاهش ارزش
impairment loss
 زیان کاهش ارزش
impairment of assets
 زیان دیدگی دارایی ها، کاهش ارزش داریی ها
impairment of value
 کاهش ارزش، زیان دیدگی ارزش
impairment review
 بررسی رویدادهایی که موجب کاهش ارزش اقلام شده اند
imperceptible asset
 دارایی غیر محسوس
imperfect auditing
 حسابرسی ناقص (ناتمام)
imperfect competitive market
 بازار رقابت ناقص
imperfect market
 بازار ناقص
imperfect markets school
 مکتب بازارهای ناقص
imperishable stock / perishable stock
 موجودی کالای فاسد نشدنی / فاسد شدنی
impersonal ledger, general ledger
 دفتر کل
implementation
 استقرار و اجرا
implementation of law
 اجرای قانون
implicit contract theory
 تئوری مبتنی بر قرارداد تلویحی / ضمنی
implicit guarantee
 تضمین ضمنی
implicit interest rate
 نرخ بهره ضمنی
implied contract
 قرارداد ضمنی یا غیر مکتوب
import and export
 واردات و صادرات
import and export duties and taxes
 حقوق و عوارض ورودی و خروجی
import barriers
 موانع وارداتی
import declaration
 اظهارنامه ورودی
import documentary credits
 اعتبارات اسنادی وارداتی
import duties and taxes
 حقوق و عوارض ورودی
import order registration
 ثبت سفارش واردات
import quota
 سهمیه واردات
import rate
 نرخ ورود (کالا)
import surcharge
 تعرفه اضافی، سور شارژ واردات
import tariff
 تعرفه گمرک ، تعرفه واردات
importance
 اهمیت
importance factor
 عامل اهمیت
importance mean
 میانگین اهمیت
imprest account
 حساب تنخواه گردان
imprest cash (fund)
 تنخواه گردان
imprest payroll account
 حساب مستقل حقوق و دستمزد
imprest petty cash fund
 حساب مستقل تنخواه گردان
imprest system, petty cash system
 سیستم تنخواه گردان
improper interference of auditor
 دخالت بی مورد حسابرس
improved asset
 دارایی اصلاح شده
improvement loan
 وام اصلاح و بهبود
improvement other than building
 اعیانی غیر از ساختمان
improvements other than building
 بهسازی های غیر از تاسیس (ساخت)
imputation
 برآورد نرخ بهره
imputed cost (alternative cost)
 هزینه تلویحی (هزینه جایگزین)
imputed interest rate
 نرخ بهره تخصیصی
imputed payment
 پرداخت انتسابی
imputed value
 ارزش تلویحی
in depth auditing
 حسابرسی عمیق (حسابرسی عمقی)
in restraint of trade
 تحت محدودیت تجاری
in transit funds, cash in transit
 وجوه در راه
in transit goods, goods in transit
 کالای در راه
in transit stock
 موجودی کالای در راه
in-and-out trader
 بورس باز، بورس باز خریدار و فروشنده اوراق در یک روز
in-charge auditor
 سرپرست گره رسیدگی حسابرسی، حسابرس مسئول
in-depth analysis, vertical analysis
 تجزیه و تحلیل عمقی ، تجزیه و تحلیل عمودی
in-lieu tax
 مالیات معوض
inactive (passive) investment
 سرمایه گذاری غیر فعال
inactive account
 حساب غیر فعال
inactive asset
 دارایی های بی بازده
inactive audit file
 پرونده راکد حسابرسی
inactive balance
 مانده راکد (بیکار)
inactive bond
 اوراق قرضه غیر فعال
inactive share (stock)
 سهم غیر فعال (راکد)
inactive stock
 موجودی (کالا) راکد
inactivity
 توقف (عدم فعالیت)
inadequacy
 عدم کفایت، کاهش ارزش
Inadequacy loss
 ضرر عدم کاردانی
inadequate auditing
 حسابرسی ناکافی (نامناسب)
inadequate disclosure
 افشای ناقص
inadequate response
 پاسخ ناکافی
inadequate stock-taking
 موجودی گیری غیر کافی (نامناسب)
inadmitted asset
 یک قلم دارایی که هنگام فروش (انحلال شرکت) هیچ ارزشی نداشته باشد
incentive fee, bonus, compensation, reward, remuneration fee, premium, incentive, gratuity
 پاداش، پرداخت بر مزد از بابت خدماتی که انجام داده، جایزه
incentive plan
 طرح انگیزش (تشویقی)
incentive shares
 سهام تشویقی
incentive taxation
 مالیات بندی انگیزشی
incentive wage system
 سیستم انگیزش مزد (سیستم تشویقی مزد)
inception of the lease
 شرع قرارداد اجاره
incestuous share trading
 معاملات خودمانی سهام
incidence of tax
 تعلق (تحمل) واقعی مالیات
incidental authority
 اختیارات موردی
incidental beneficiary
ذینفع اتفاقی، ذینفعی که در سایه اجرای قرارداد بر حسب تصادف منتفع می شود
incidental cost (charge)
 هزینه جزئی (فرعی) / اتفاقی
incidental expenses
 مخارج اتفاقی
inclusive cost (charge), over-an cost
 هزینه جامع
income account
 حساب درآمد
income adjusted
 درآمد تعدیل شده
income and expenditure (expense)
 درآمد و خرج
income and expense summary
 خلاه حساب سود و زیان، حساب خلاصه سود و زیان
income applicable to common stock
 سود متعلق به سهام عادی
income applicable to senior securities
 سود متعلق به اوراق بهادار اولویت دار
income as a predictive device
 سود به عنوان ابزار پیش بینی
income averaging
 متوسط گیری درآمد
income before deduction of tax
 درامد قبل از کسر مالیات
income before extraordinary items
 سود قبل از اقلام غیر مترقبه
income deductions card
 کارت کسورات درآمد
income determination
 تعیین درآمد
income earned, earned income
 درآمد کسب شده
income equation
 معادله درآمد
income from cash penalties
 درآمد حاصل از جرایم نقدی
income from continuing operation
 درآمد حاصل از عملیات جاری
income from discontinued operations
 درآمد حاصل از عملیات متوقف شده
income from discount, discount earning
 درآمد حاصل از تخفیف
income from sales, revenue from sales
 درآمد حاصل از فروش
income gearing
 نسبت سود قبل از بهره مالیات به ناخالص بهره
income generating unit
 واحد ایجاد کننده درآمد
income manipulation
 دستکاری در سود
income measurement
 اندازه گیری سود، تعیین سود
income realization
 تحقق بخشیدن به درآمد
income realization concept
 مفهوم تحقق به درآمد
income share
 سهام درآمدزا
income standard
در هزینه یابی استاندارد، میزان درآمد مورد انتظار از پیش تعیین شده (در مورد اقلامی که به فروش خواهد رفت).
income statement accounts
 حساب های صورت سود و زیان
income statement budget
 بودجه صورت سود و زیان
income statement identity
 صورت تطبیق درآمد و هزینه
income statement summary
 خلاصه صورتحساب سود و زیان
income statement, profit and loss statement
 صورت سود و زیان
income subject to tax, taxable income
 سود مشمول مالیات
income summary account
 خلاصه حساب سود و زیان
income summary, profit and (or) loss summary
 خلاصه سود و (یا) زیان
income tax
 مالیات مستقیم بردرآمد
income tax acts
 قوانین مالیات بردرآمد
income tax allocation
 تخصیص مالیات بردرآمد
income tax allowance
 بخشودگی مالیات بر درآمد
income tax assessment
 ارزیابی مالیات بر درآمد
income tax collection
 وصول مالیات بر درآمد
income tax disputes
 دعاوی مالیات بر درآمد
income tax equalization provision
 ذخیره برابری مالیات بر درآمد
income tax law
 قانون مالیات بر درآمد
income tax liability
 بدهی مالیات بر درآمد
income tax month
 ماه مالیات بر درآمد
income tax paid
 مالیات بر درآمد پرداختی ، مالیات بر درآمد پرداخت شده
income tax payable
 مالیات بر درآمد پراختنی
income tax payable provision
 ذخیره مالیات بر درآمد پرداختنی
income tax rate
 نرخ مالیات بر درآمد
income tax rate schedule
 جدول نرخ مالیات بر درآمد
income tax regulations
 مقررات مالیات بر درآمد
income tax return
 اظهارنامه مالیاتی
income tax schedules
 جدول مالیات بر درآمد
income, revenue, profit, earning
 درآمد
income-production asset
 دارایی مولد درآمد
income-tax allocation
 تخصیص مالیات بر درآمد
Income tax declaration (statement)
 اظهارنامه مالیات بر درآمد
incoming auditor, successor auditor
 حسابرس جانشین، حسابرس جدید (آتی)
incoming partner
 شریک وارد شونده / جدید
incompatible duties (functions)
 وظایف مانعه الجمع، وظایف، متناقض، وظایف ناسازگار
incompatible functions
 اقدام ناسازگار
incompatible occupations, incorrect acceptance
 قبول نادرست (پذیرش نادرست / ناسازگار)
incomplete accounting records
 مدارک ناقص حسابداری
incomplete audit
 حسابرسی ناتمام
incomplete contract
 پیمان ناتمام
incomplete contract cost
 هزینه (قیمت) پیمان ناتمام
incomplete data
 اطلاعات ناقص
incomplete transaction
 معامله ناتمام
incontestable clause
 شرط غیر قابل تردید، شرط غیر قابل اعتراض
incorporate
 شرکت کردن، شرکت دادن، در هم ادغام شدن
incorporated company
 شرکت به ثبت رسیده، شرکت با مسئولیت محدود
incorporation
 تاسیس شرکت
incorporation of audit firms
 شرکت های تضامنی حسابرسی با مسئولیت محدود
incorporation process
 فرایند تاسیس یک شرکت سهامی
inconvertible bill of exchange
 برات ارزی غیر قابل تبدیل
increase endorsement
 تصدیق با تایید افزایش
increase in asset
 افزایش در دارایی
increase in price
 ترقی قیمت (افزایش در قیمت)
increase in value
 افزایش ارزش
increase in working capital
 افزایش در سرمایه در گردش
increase of capital
 افزایش سرمایه
increase of premium
 افزایش حق بیمه
increase on investment
 افزایش سرمایه گذاری
increase reduction, rise (in price)
 ترقی / تنزل فراینده، افزایش (در قیمت)
increasing cost
 هزینه بالا رونده / فراینده
increasing ratio
 نسبت فزاینده
increasing return
 بازده صعودی
increasing trend
 روند فراینده، روند صعودی
increasing volume of production
 افزایش حجم تولید
Increment (al) cost, final cost, marginal cost, manufacturing cost
 هزینه نهایی
incremental
 تفاضلی، نهایی، افزایشی
incremental (revenue-income)
 درآمد افزایشی
incremental allowance
 اضافه حدود مجاز / حدود مجاز افزایشی
incremental analysis (marginal analysis)
 تجزیه تحلیل هزینه نهایی، تجزیه و تحلیل تفاضلی
incremental approach
 روش اضافی / تفاضلی ، روش مبتنی بر اقلام نهایی
incremental benefit
 تغییر در سود
incremental budget
 بودجه تفاضلی، بودجه نهایی
incremental budgeting
 بودجه بندی بر مبنای سال قبل
incremental cash flow
 جریان نقد اضافی
incremental common cost allocation method
 روش تفاضلی تخصیص هزینه های مشترک
incremental cost, marginal cost
 هزینه نهایی، هزینه (بهای تمام شده) افزایشی
incremental method
 روش تفاضلی
incremental net benefit
 تغییر در خالص منافع
incremental revenue
 درآمد تفاضلی
incremental sample size
 اندازه نمونه اضافی
incumbrance(s) / encumbrance
 تعهد (در جمع تعهدات), تامین اعتبار, تعهد هزینه
indebtedness ratio, debt ratio
 نسبت بدهی
indefeasible, irrevocable
 غیر قابل فسخ
identify asset
 تعیین هویت دارایی
independence from line operations
 استقلال از لحاظ فعالیت های سازمانی
independence of access
 استقلال از لحاظ دسترسی
independence of auditors
 استقلال حسابرس، حسابدار مستقل
independence-in -appearance
 استقلال ظاهری
independence-in-fact
 استقلال واقعی
independent international auditor
 حسابرس مستقل بین المللی
independent accountant = public accountant
 حسابدار مستقل، حسابدار رسمی
independent accountant′s opinion
 نظر حسابدار مستقل
independent accountants′ society
 جامعه حسابداران مستقل
independent audit (auditing), external audit
 حسابرسی مستقل
independent audit report
 گزارش حسابرس مستقل
independent auditor
 حسابرس مستقل بین المللی
independent contractor
 پیمانکار مستقل
independent examination of auditor
 رسیدگی مستقل حسابرسی
independent financial adviser (IFA)
 مشاور مالی مستقل
independent international finance expert
 متخصص مستقل مالی بین المللی
independent investigation
 تحقیق مستقل
independent professional accountants
 حسابداران مستقل حرفه ای
independent public accountants
 حسابداران عمومی (رسمی) مستقل
independent register
 سازمان مستقل کنترل کننده سهام
independent valuer
 ارزیاب مستقل
independent variable
 متغیر غیر وابسته، متغیر مستقل
independent warehouse
 انبار مستقل
independent appraisal function
 وظیفه ارزیابی مستقل
indeterminate appropriation
 تخصیص مبهم
index number comparison
 شاخص سنجی
index of retail prices
 شاخص قیمت های خرده فروشی
index of wholesale prices, wholesale price index
 شاخص قیمت های عمده فروشی
index linked insurance
 بیمه ای که با تغییرات شاخص تعدیل می شود
indexation
 پیونددهی، شاخص بندی، رعایت سطح عمومی قیمت در مورد متغیرهایی مانند مالیات، حق بیمه و مستمری
indexing (and cross referencing)
 طبقه بندی اسناد و تطبیق آنها در کاربرگ های حسابرسی
indicated yield
 نرخ سود برحسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری
indication
 نشانه، گواه
indications of source
 علائم محل ساخت (مبدا)
indicator
 شاخص، نمایه، نماگر
indirect (labour-wages)
 دستمزد غیر مستقیم
indirect access
 دسترسی غیر مستقیم
indirect approach
 روش (رویکرد) غیر مستقیم
indirect assessment method
 روش سنجش غیر مستقیم
indirect charges (expenditures)
 مخارج غیر مستقیم
indirect damage
 خسارت غیر مستقیم
indirect debt (liability)
 بدهی غیر مستقیم، بدهی احتمالی
indirect departmental charges
 هزینه های غیر مستقیم دوایر
indirect division of medical care
 بخش درمان غیر مستقیم
indirect factory wages
 دستمزد غیر مستقیم کارخانه
indirect financial interest
 منافع مالی غیر مستقیم
indirect labour cost
 هزینه دستمزد غیر مستقیم، هزینه کار غیر مستقیم
indirect labour rate variance
 مغایرت نرخ کار غیر مستقیم
indirect liability
 بدهی غیر مستقیم
indirect material rate variance
 مغایرت نرخ مواد غیرمستقیم
indirect material usage variance
 مغایرت مصارف مواد غیر مستقیم
indirect material, prime costs, indirect expense
 مواد غیرمستقیم، مواد اولیه غیر مستقیم
indirect materials cost
 هزینه مواد غیر مستقیم
indirect obligation
 تعهد غیرمستقیم
indirect overhead
 سربار غیرمستقیم
indirect parity
 برابری غیرمستقیم
indirect quoted free exchange rate
 نرخ آزاد تبدیل غیر مستقیم
indirect tax, excise tax
 مالیات غیر مستقیم
indirect taxation
 مالیات غیر مستقیم
indirect taxes
 مالیات های غیر مستقیم
indirect valuation
 ارزیابی غیر مستقیم
indirect wage rate
 نرخ دستمزد غیرمستقیم
indirect-effect illegal acts
 اعمال غیر قانونی دارای تاثیر غیر مستقیم
indiscrimination stock taking
 موجودی گیری در هم بر هم (قاطی)
individual accounts
 صورتحساب های شرکتی، صورت های مالی شرکتی منفرد
individual and collective responsibility of partners
 مسئولیت فردی و جمعی شرکاء
individual and collective responsibility, several and joint liability (responsibility)
 مسئولیت فردی دسته جمعی
individual income tax
 مالیات بر درآمد فردی
individual proprietorship
 مالکیت انفرادی
individual retirement account (IRA)
 طرح بازنشستگی برای کسانی که هیچ نوع بیمه ای ندارند.
individual savings accounts (lSA)
 حساب های پس انداز شخصی
individual segregation
 جاسازی حساب مشتریان در موسسه کارگزاری
indivisible overhead, on-cost overhead
 سربار غیر قابل تقسیم
indorsed draft
 حواله ظهرنویسی شده
indorser, drawer
 برات گیر ، محال علیه
induced charge (expense)
 هزینه القایی
inductive approach
 روش (رویکرد) استقرایی
inductive reasoning
 استدلال استقرایی
industrial management
 مدیریت صنعتی
industrial partnership
 مشارکت صنعتی
industrial
 صنعتی
industrial aid bond
 اوراق قرضه برای توسعه صنعت
industrial bank
 بانک صنعتی
industrial building
 ساختما های تجاری
industrial concern
 بنگاه صنعتی
industrial development Bank
 بانک توسعه صنعتی
industrial development bond
 اوراق قرضه توسعه صنعت
industrial development bond (lDB)
 اوراق قرضه توسعه صنعتی (صنایع)
industrial estate
 منطقه صنعتی، شهرک صنعتی، ناحیه تجاری
industrial insurance
 بیمه صنعتی
industrial organizations
 موسسات صنعتی
industrial standard ratios
 نسبت های استاندارد صنعتی
industrial union, guild
 اتحادیه صنعتی
industrial value chain
 زنجیره ارزش صنایع (صنعتی)
industrialists
 صاحبان صنایع
لغات حسابداری بخش  81
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.