مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 83

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 83 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  83
interest rate margin
 حاشیه نرخ سود
interest rate per annual
 نرخ بهره سالیانه
internal control components
 عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی
internal control evaluation sheet
 برگ ارزیابی کنترل داخلی
internal control instruction
 دستورالعمل کنترل داخلی
internal control letter
 نامه کنترل داخلی
internal control procedures
 روش های کنترل داخلی
internal control questionnaire (ICQ)
 پرسشنامه کنترل داخلی
internal control risk
 خطر کنترل داخلی
internal control structure (system)
 ساختار (سیستم) کنترل داخلی
internal control system
 سیستم کنترل داخلی
internal control weakness
 ضعف / نقاط ضعف کنترل داخلی
internal controls
 کنترل های داخلی
internal debt
 قرض داخلی ، بدهی داخلی
internal decision makers
 تصمیم گیرندگان برون سازمانی، تصمیم گیرندگان خارج از واحد تجاری داخلی (درون سازمانی)
internal deconstruction
 تجدید ساختار داخلی
internal documents
 مدارک داخلی ، مدارک درون سازمانی
internal events
 رویدادهای داخلی
internal evidence
 شواهد داخلی
internal expansion
 توسعه از درون
internal expansion financing
 رشد از طریق استفاده از منابع مالی داخلی
internal financial controls, internal rate of return
 کنترل های مالی داخلی
internal financial reporting
 گزارشگری مالی داخلی
internal financing
 تاین مالی داخلی (از منابع داخل شرکت)
internal fraud
 تقلب درون سازمانی
internal investment loan
 وام سرمایه گذاری داخلی (از منابع داخلی)
internal investment resources
 منابع سرمایه گذاری داخلی
internal investment, home investment
 سرمایه گذاری داخلی
internal linkages
 روابط / ارتباطات داخلی
internal loan
 وام داخلی (از منابع داخلی)
internal management reports
 گزارش های داخلی مدیریت
internal markets
 بازارهای داخلی
internal national debt
 قرض ملی داخلی
internal operating controls
 کنترل های داخلی عملیاتی
internal rate of return (IRR)
 نرخ بازده داخلی
internal reconstruction
 تجدید ساختار داخلی
internal report
 گزارش داخلی (درون سازمانی)
internal reporting
 گزارشگری داخلی
internal reserve, inner reserve
 ذخیره داخلی
internal revenue (income)
 درآمد داخلی
internal revenue service (IRS)
 اداره مالیات های داخلی (در آمریکا)
internal review
 بررسی داخلی
internal sources
 منابع داخلی
internal traffic
 تردد داخلی
internal transaction
 مبادلات داخلی
internal usage
 مصرف داخلی
internal verification, verification
 ممیزی ، تایید صحت ثبت عملیات
internal voucher
 سند داخلی
internal-external evidence
 شواهد درون (برون) سازمانی
internally generated report
 گزارش ماخذ از منابع داخلی
international accounting (multinational accounting)
 حسابداری بین المللی
international accounting standard (lAS)
 استانداردهای بین المللی حسابداری
international accounting standards committee (IASC)
 کمیته استانداردهای بین الملی حسابداری
international accounting standards board
 هیات استانداردهای بین المللی حسابداری
international accounting standards board
 هیات استانداردهای بین المللی حسابداری
international accounting standards (lAS)
 استانداردهای حسابداری بین المللی
international arbitrage
 آربیتراژ بین المللی
international association of book-keepers
 جامعه دفتر داران بین المللی
international auditing practices committee (IAPC)
 کمیته اجرایی حسابرسی بین المللی، یک کمیته ثابت در فدراسیون بین المللی حسابداران
international bank
 بانک بین المللی
international bank for reconstruction and development (IBRD)
 بانک بین المللی ترمیم و توسعه
international center for settlement
 مرکز بین المللی تصفیه
international chamber of commerce(ICC)
 اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)
international clearing union
 اتحادیه پایاپای بین المللی
international commercial terms (lNCOTERMS)
 شرایط بازرگانی بین المللی
international committee for accounting cooperation (ICAC)
 کمیته بین المللی همکاری حسابداری
international commodity agreement
 موافقتنامه بین المللی کالا
international congress of accountants (ICA)
 کنگره بین المللی حسابداران
international cooperation administration
 اداره همکاری بین المللی
international coordination committee for the accounting profession (lCCAP)
 کمیته بین المللی همکاری حسابداری
international customs declaration form
 اظهارنامه بین المللی گمرکی مدل
international development fund
 صندوق بین المللی توسعه
international federation of accountants (IFAC)
 فدراسیون بین المللی حسابداران (آیفک)
international finance
 مالیه بین المللی
international finance corporation
 شرکت مالی بین المللی
international finance expert
 متخصص مالی بین المللی
international financial sources
 منابع مالی بین المللی
international financing
 تامین مالی بین المللی
international labour organization (ILO)
 سازمان بین المللی کار
international liquidity
 نقدینگی بین المللی
international loan
 وام بین المللی
international management accounting practice statements (lMAPS)
 بیانیه های حرفه ای بین المللی حسابداری مدیریت
international market price
 قیمت بازار بین المللی
international monetary market
 بازار بین المللی پول
international monetary fund (IMF)
 صندوق بین المللی پول
international monetary market (IMM)
 بازار بین المللی پول
international mutual fund
 صندوق مشترک سرمایه گذاری بین المللی
international organization for securities commission (IOSCO)
 کمیسیون سازمان های بین المللی برای اوراق بهادار
international reserves
 ذخایر بین المللی
international securities market association
 سازمان بازارهای بین المللی اوراق بهادار
international sources of funds
 منابع بین المللی اعتبار
international standards on auditing(ISA)
 استانداردهای بین المللی حسابرسی
international standards organization (ISO)
 سازمان استانداردهای بین المللی
international standards organization
 سازمان استانداردهای بین المللی
international trade
 تجارت بین المللی
international trade commission
 کمیسیون بین المللی پول
international trade organization
 سازمان تجارت بین المللی
international trade terms
 اصلاحات تجارت بین المللی
inter-period tax allocation
 تخصیص مالیات میان دوره
interpolated rate
 نرخ نسبی
interpretable statement
 صورتحساب قابل تفسیر
interpretation
 تفسیر
interpretation of control reports
 تفسیر گزارشات کنترلی
interpretation of financial comparisons
 تفسیر سنجش های مقایسه ای مالی
interpretation of financial reports
 تفسیر گزارشات مالی
interpretation of variances
 تفسیر مغایرات (انحرافات)
interpretations
 تفاسیر
interquartile range
 دامنه بین چارکی
interrelationships among accounts
 روابط بین حساب ها
intersegment sales
 فروش بین بخش ها
intra vires
 در محدوده / داخل اختیارات قانونی
intra-company transfer pricing
 قیمت گذاری انتقالات داخلی
intra-group
 بین گروه
Intra-period tax allocation
 تخصیص مالیات بین اقلام صورت های مالی
intrinsic value of an option
 ارزش ذاتی برگ اختیار معامله
introductory paragraph
 بند مقدمه
inventoriable costs
 هزینه های قابل تقسیم به حساب موجودی کالا
inventorial cost
 هزینه سیاهه ای
inventories, physical inventory, stock
 موجودی انبار، سهم
inventory adjustment, stock adjustment
 تعدیل موجودی
inventory allowance method
 روش ذخیره گیری برای کاهش ارزش موجودی ها
inventory and warehousing cycle
 چرخه موجودی کالا و انبارداری
inventory at beginning period of goods
 موجودی اول دوره کالا
inventory at end of the period
 موجودی کالا در جریان ساخت آخر دوره
inventory card
 کارت انبار
inventory certificate
 گواهی موجودی انبار (که صاحبکاران باید به حسابرسان ارائه دهند)
inventory certification
 تاییدیه انبار
inventory classification
 طبقه بندی موجودی کالا
inventory cut-off (date)
 (تاریخ) انقطاع انبارگردانی
inventory equation
 معادله موجودی کالا
inventory financing
 تامین مالی موجودی ها
inventory holding gain / loss
 سود یا زیان ناشی از نگهداری موجودی کالا
inventory holding profits (gains)
 سود حاصل از نگهداری موجودی کالا
inventory liquidation
 کاهش موجودی پایه
inventory management
 مدیریت موجودی کالا، مدیریت موجودی ها
inventory of real estate
 موجودی اموال غیر منقول
inventory rate variance
 انحراف نرخ موجودی
inventory ratios
 نسبت های موجودی کالا
inventory shortages cost
 هزینه کسری موجودی کالا
inventory tag
 برگ شمارش موجودی
inventory taking methods
 روش های تعیین موجودی کالا، روش های موجودی گیری، روش های انبارگردانی
inventory to sales ratio
 نسبت فروش به موجودی
inventory to working capital ratio
 نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش
inventory turnover period, average number of days, inventory in stock
 متوسط گردش موجودی کالا
inventory turnover rate
 سرعت گردش موجودی
inventory valuation (stock valuation)
 تعیین ارزش موجودی ها
inventory valuation account
 حساب تعدیل موجودی ها
inventory valuation methods
 روش های ارزیابی موجودی
inventory value variance
 انحراف ارزش موجودی
inventory, stock, stock in trade
 موجودی اول دوره کالا
inventory-sales ratio
 نسبت فروش به موجودی
inventory valuation methods
 روش های ارزش گذاری موجودی
inverted scale
 ترکیب / مقیاس معکوس
invested capital
 سرمایه پرداخت شده
invested value, capitalized value
 ارزش سرمایه گذاری شده
investable funds
 وجوه آماده سرمایه گذاری
investigate
 تحقیق کردن، رسیدگی کردن، جست و جو برای شناسایی علت های مربوطه
investigation on accounts
 رسیدگی به حساب ها
investigation, review, study inspection, review engagement, verification
 بررسی (تعیین)، بازرسی، رسیدگی
investing activities
 فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری
investing ratio, capitalization ratio
 نسبت سرمایه گذاری
investment (company-trust)
 شرکت سرمایه گذاری
investment advisor (adviser), investment counsel, investment consultant
 مشاور سرمایه گذاری
investment agreement
 موافقت نامه سرمایه گذاری
investment allowance
 تخفیف مالیاتی سرمایه گذاری
investment amount
 مبلغ سرمایه گذاری
investment analysis
 تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری
investment analyst
 تحلیلگر سرمایه گذاری (مالی)
investment bank
 بانک سرمایه گذاری
investment banker
 بانک سرمایه گذار
investment base
 اساس سرمایه گذاری
investment cash flows
 جریان های نقدی سرمایه گذاری
investment certificate
 گواهی سرمایه گذاری
investment company (or trust)
 شرکت سرمایه گذاری
investment exchanges
 شرکت واسطه سرمایه گذاری دلال سرمایه گذاری
investment grade
 اوراق قرضه دارای کیفیت خوب
investment guarantee
 ضمانت سرمایه گذاری
investment in branch
 سرمایه گذاری در شعبه
investment in default
 اوراق بهادار تحت تملک سازمان که امکان سوخت آنها وجود دارد
investment in marketable securities
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل داد و ستد
investment measures
 اقدامات سرمایه گذاری
investment revaluation reserve
 ذخیره تجدید ارزیابی سرمایه گذاری
investment revaluation reserve
 حساب ذخیره برای تجدید ارزیابی
investment tax credit (LTC)
 تخفیف / مزایای مالیاتی سرمایه گذاری خاص، تشویق مالیاتی
investment turnover rate
 سرعت گردش سرمایه گذاری
investment value
 ارزش سرمایه گذاری شده
investor′s capital
 سرمایه سرمایه گذار
invisible asset
 دارایی های نامشهود
invoice confirmation
 تایید فاکتور / سیاهه
invoice sale
 صورتحساب فروش
invoice, bill, customs invoice, statement
 فاکتور، سیاهه خرید، سیاهه تجاری
involuntary bankrupt merchant
 تاجر ورشکسته بدون تقصیر
involuntary bankruptcy
 ورشکستگی به درخواست بستانکاران، ورشکستگی غیر ارادی
involuntary conversion
 تبدیل ناخواسته
involuntary reorganization
 تجدید سازمان اجباری
involuntary retirement
 بازنشستگی اجباری
involuntary saving
 پس انداز غیر عادی
involuntary unemployment
 بیکاری غیر عمدی (غیر ارادی)
inward bill of lading
 بارنامه ورودی
inward invoices
 سیاهه های وارده
inward manifest or import manifest
 اظهارنامه ورود (کالا)
inward processing
 فرآوری در داخل
irredeemable bonds
 اوراق قرضه غیر قابل بازپرداخت
irrecoverable
 وصول نشدنی (غیر قابل وصول)
irrecoverable cost
 هزینه غیر قابل بازیافت
irredeemable bond
 سند قرضه غیر قابل بازخرید
irredeemable stocks
 سهام فاقد سررسید
irredeemable securities
 اوراق بهادار غیر قابل بازخرید
irregular gains
 درآمدهای (غیر عملیاتی) غیر مکرر
irregularities
 سوء جریانات ، تخلفات
irregularity of accounts
 بی نظمی حسابها
irregularity, irregularities
 اختلال، اختلالات اشتباه در یک ثبت دفتری
irrelevant
 نامربوط، بی معنا
irrevocable
 غیر قابل بازیافت، برگشت ناپذیر
irrevocable agreement
 مواففت نامه غیر قابل فسخ
irrevocable and confirmed documentary credits
 اعتبارات اسنادی برگشت ناپذیر و تایید شده
irrevocable confirmed L/C
 اعتبار اسنادی تایید شده غیر قابل برگشت
irrevocable contract
 قرارداد غیر قابل فسخ
irrevocable credit
 اعتبار غیر قابل برگشت (غیر قابل فسخ)
irrevocable documentary credits
 اعتبارات اسنادی برگشت ناپذیر
irrevocable guarantee
 تضمین غیر قابل فسخ
irrevocable letter of credit
 اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت
irrevocable non-confirmed L/C
 اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت تایید نشده
Islamic banking
 بانکداری اسلامی
Islamic economy
 اقتصاد اسلامی
issuance of bonds
 انتشار اوراق قرضه
issuance, issuing
 صدور، انتشار
issue a permit
 صدور اجازه
issue of material
 صدور (ارسال) مواد
issue of shares, stock issue
 انتشار سهام
issued capital stock (issued share)
 سهام صادر شده
issued date
 تاریخ انتشار
issuing association
 نهاد صادر کننده
issuing authority
 سازمان انتشار دهنده
issuing bank
 بانک ناشر
item by item application
 روش قلم به قلم
items of asset
 اقلام دارایی
intraperiod tax allocation
 تخصیص مالیات در دوره
jump-sum purchase
 خرید گروهی از دارائیها به طور یکجا
jo′aalah, contract of reward
 جعاله
job card, job ticket
 شرح وظیفه، کارت شماره کار، کارت شماره سفارش
job classification
 طبقه بندی برحسب شغل (کار)، طبقه بندی مشاغل
job control operation control
 کنترل عملیات (کار)
job cost card
 کارت هزینه کار معین
job documentation
 راهنمای عملیات
job evaluation
 ارزشیابی شغل
job method of cost accounting
 روش حسابداری هزینه یابی کارمزدی
job specification
 مشخصات کار
job time card
 کارت اوقات کار معین
job training
 آموزش کار
joint account
 حساب مشترک
joint account agreement
 توافق نامه حساب مشترک
joint and several bond
 سند قرضه با ضمانت چند مشاعی
joint and several liabilities
 دیون تضامنی، مسئولیت تضامنی، بدهی مشترک
joint and several liability bond (Joint bond)
 اوراق قرضه با ضمانت مشترک
joint audit
 حسابرسی (رسیدگی) مشترک
joint contract (agreement)
 قرارداد مشتری
joint demand
 تقاضای مشترک
joint insurance
 بیمه اشتراکی
joint liability (debt)
 بدهی مشاع، مسئولیت مشترک (در مورد یک بدهی)
joint probability
 احتمال مشترک
joint product method of cost accounting
 روش حسابداری هزینه یابی محصول مشترک
joint rate
 نرخ مشترک
joint services account
 حساب خدمات مشترک
joint stock company
 شرکت سهامی
joint stock partnership
 شرکت مختلط سهامی
joint tariff
 تعرفه مشترک
joint tenancy
 مالکیت مشاع، اجاره مشترک
joint tenant
 مالیات مشترک، مستاجر مشترک
joint use agreement
 قرارداد استفاده مشترک
joint variance
 مغایرت (انحراف) مشترک
joint venture account
 حساب مشارکت عملی (تجارت مشترک)
joint-and-several liability
 مسئولیت مشترک در برابر یک بدهی
jointly and severally
 وام با ضمانت مشترک
journal book
 دفتر گزارش روزانه
journal entry
 ثبت دفتر روزانه
journal ledger
 دفتر روزنامه و کل
journal sale form
 فرم دفتر روزنامه فروش
journal voucher
 برگه حسابداری یا سند روزنامه
journal voucher summary
 خلاصه اسناد روزنامه
journal, day book, daily book, journal book
 دفتر روزنامه و کل
Journalization
 ثبت در دفتر روزنامه
journalizing
 روزنامه نویسی، تحریر دفتر روزنامه
judgement sampling
 نمونه گیری قضاوتی توسط حسابرسان
judgmental method (of risk adjustment)
 روش قضاوتی (تعدیل ریسک)
judgmental opinion
 اظهارنظر مبتنی بر قضاوت
judgmental risk evaluation
 ارزیابی قضاوتی مخاطره
judicial arbitrator
 داور قانونی، داور قضایی
judicial review
 تجدید نظر قضایی
judicial authorities
 مقامات قضایی
junior accountant
 حسابداری که تحت سرپرستی یک حسابدار ارشد کار می کند
junior auditor
 کمک حسابرس
junior stock incentive plan
 طرح تشویقی خرید سهام
jurisdiction clause
 شرط داوری
just, fair
 مناسب، منصفانه
just-in-time purchasing
 خرید به موقع
justice and fairness
 عدالت و انصاف
kaizen
 بهبود مستر، کایزن (اصطلاح ژاپنی)
keen
 قابل رقابت
key business ratio
 نسبت های صنعت، نسبت های کلیدی (در تجزیه و تحلیل صورت های مالی)
key factor
 عامل کلیدی (عامل اساسی)
key man
 شخص کاربر
key management
 مدیریت ارشد ، مدیریت کلیدی
key operations
 عملیات اساسی (کلیدی)
key profitability factor
 عامل کلیدی سودآوری
key rate
 نرخ پایه
key ratio
 نسبت کلیدی
key variable
 متغیر کلیدی
key-man insurance
 بیمه مدیران
kickback
 رشوه
London inter bank mean rate
 میانگین نرخ بهره بین بانکی لندن
London inter bank offered rate (LIBOR)
 نرخ بهره کوتاه مدت بین بانکی لندن
labor = labour
 کار، کارگر، هزینه دستمزد
labour (wage) price variance, labour rate variance, labour turnover
 انحراف نرخ دستمزد
labour (wages) efficiency variance
 انحراف کارآیی دستمزد
labour account, wages account
 حساب دستمزد
labour agreement (contract)
 قرارداد کار
labour cost card
 کارت هزینه کار معین
labour cost summary
 صورت خلاصه هزینه دستمزد
labour costs (wages costs)
 دستمزد، هزینه دستمزد
labour efficiency variance
 انحراف کارآیی دستمزد، نیروی کار
labour excess, excess labour
 کار اضافه
لغات حسابداری بخش  83
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.