مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 84

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 84 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  84
labour hour absorption rate of overhead
 نرخ جذب ساعتی سربار
labour hours
 ساعت کار کارگران
labour hours variance
 انحراف ساعات کار
labour incurred
 کار انجام شده
labour intensive
 نیروبر، شرکتی که در آن هزینه دستمزد پیش از هزینه سرمایه اهمیت دارد
labour law
 قانون کار
labour legislations
 قوانین کارگری
labour market
 بازار کار
labour mix
 ترکیب نیروی کار
labour mix variance
 انحراف ترکیب نیروی کار، مغایرت ترکیب کار (دستمزد)
labour oriented
 کاربر
labour overtime
 اضافه کار کارگری
labour piracy
 کارگر ربایی
labour policy
 سیاست استخدام کارکنان
labour quantity variance
 انحراف کارایی نیروی کار
labour rate
 نرخ دستمزد
labour rate variance
 انحراف نرخ کار (دستمزد)
labour ration subsidy
 کمک هزینه کارگری
labour related benefits
 مزایای مربوط به کارگران
labour surplus
 مازاد کار
labour time variance
 انحراف ساعات کار (دستمزد)
labour turnover
 گردش نیروی کار
labour turnover ratio
 نسبت گردش کار
labour usage variance
 انحراف مصرف کار (دستمزد)
labour variance
 انحراف دستمزد
labour-cost ratio
 نسبت هزینه استاندارد دستمزد مستقیم به هزینه واقعی
labour-hour method of depreciation
 روش (ساعت کار) برای محاسبه استهلاک، استهلاک بر مبنای ساعت کارکرد
Labour-off the job pay
 پرداخت مزد ایام بیکاری
labor-saving innovation
 نوآوری در صرفه جویی در هزینه دستمزد
lack of order of accounts
 بی ترتیبی حساب ها
laddered portfolios
 سرمایه گذاری های پلکانی
lag
 فاصله زمانی، عقب افتادگی
lag factor
 فاکتور خرید (فروش) نسیه
lag in payment by debtors
 تاخیر پرداخت بدهکاران
lag in payment of salary
 تاخیر در پرداخت حقوق
lag in payment of wages
 تاخیر در پرداخت دستمزد
lagging indicators
 شاخص های تاخیری، دوره های زمانی همگام با سطوح مختلف فعالیت های اقتصادی
laissez-faire
 بدون نظم
land and deed registry
 ثبت اسناد و املاک
land improvement
 بهسازی زمین، تاسیسات (زیربنایی) در زمین
land patent
 جواز زمین
land tax
 مالیات بر اراضی
land, estate, real estate, real property, properties
 زمین، املاک
landed cost
 هزینه تحویل کالا
landed price
 قیمت اعلام شده یک کالا که شامل هزینه حمل و تخلیه می شود
landed terms
 بهای کالا به شرط تخلیه در بند مقصد
landing
 ورود به خشکی (فرودگاه)
landing storage delivery (LSD)
 تخلیه، نگهداری، تحویل
landlord
 موجر، مالک زمین
landmark
 نشان مرزی، راهنما
landscaping
 محوطه سازی
language of business
 زبان تجارت، زبان واحد تجاری
lapse
 منقضی شدن، به پایان رسیدن قرارداد بیمه
lapse of stock option
 انقضای مدت استفاده از اختیار خرید سهام (انقضای مهلت استفاده از برگ اختیار معامله سهم)
Larceny
 دزدی حیله گرانه
large purchase
 خرید عمده
large-capitalization stocks (large-caps)
 سهام شرکت هایی که از ارزش بازار بالایی برخوردارند (سهام شرکت های بزرگ)
largest return on investment
 بیشترین بازده سرمایه گذاری
lashing
 تسمه کشی، جهازبندی باز
last day of field work
 آخرین روز اجرای عملیات رسیدگی / تحقیق میدانی
last invoice pricing
 قیمت گذاری براساس آخرین فاکتور خرید
last price
 آخرین قیمت (بها)
last sale
 قیمت آخرین معامله
last trade
 آخرین معامله در یک روز کاری
last-in-first-out cost (LIFO cost)
 روش اولین صادره از آخرین وارده
lasting price
 قیمت بادوام
late charges
 هزینه دیرکرد
late insured person
 بیمه شده فوت شده
late payment fine
 زیان دیرکرد
late tape
 تاخیر در گزارش قیمت معاملات
lateness
 دیرکرد
latent defect
 عیب ناپیدا، نقص پنهان
later year investment
 سرمایه گذاری سال بعد
lateral
 کنترل ردیفی (کنترل جانبی)
latest allowable time
 آخرین مهلت مجاز
latest purchase price method
 روش آخرین قیمت خرید
laundering
 تطهیر پول، پول شویی، مشروع سازی درآمد نامشروع ، پولشویی
law expense
 هزینه حقوقی
law merchant
 حقوق بازرگانی، حقوق تجارت
law of corporations (company act)
 قانون شرکت ها
law of diminishing return
 قانون بازده نزولی
law of probability
 قانون احتمالات
law of succession
 قانون وراثت، قانون (تقسیم) میراث
law of supply and demand
 قانون عرضه و تقاضا
lawful expense
 هزینه قانونی (مشروع)
lawful heir, heir at law
 وارث قانونی
lawless, unlawful, illegal
 غیر قانونی
laws and regulations
 قوانین و مقررات
lawyer′s letter
درخواست تاییدیه وکیل حقوقی
lay days
روزهای معین برای بارگیری یا باراندازی کشتی (بدون تعلق خسارت تاخیر)
layoff, vacation
 تعطیل، انتظار خدمت کارگر، حالت تعلیق
lay time
 زمان بارگیری (یا باراندازی) کشتی
lead
 رهبری، هدایت
lead schedule
 کاربرگ اصلی
lead time
 فرجه زمانی، فاصله زمانی بین دادن سفارش دریافت کالا یا جنس
leader merchandising
 پیشرو در عرضه، پیشرو در قیمت گذاری
leadership
 راهبردی، هدایت
leadership leading
 پیشروی رهبری
leading indicators
 شاخص های پیشرو
leading insurer
 بیمه گر اصلی
leakage
 کمبود (نشتی)، کاستی
lease accounting
 حسابداری اجاره
lease agreement (contract)
 قرارداد اجاره
lease asset
 دارایی استیجاری
lease financing
 تامین مالی از طریق اجاره
lease inception date
 تاریخ شروع اجاره
lease liability
 بدهی اجاره
lease obligations
 تعهدات اجاره
lease option agreement
 اجاره با حق خرید
lease prepayment
 پیش پرداخت اجاره
lease purchase agreement
 قرارداد اجاره خرید
lease purchase vendor
 فروشنده اجاره خرید
lease receivable, rent receivable
 اجاره دریافتنی
lease selling accounts
 حساب های اجاره فروشی
lease term
 مدت اجاره، شرایط اجاره
lease, rent
 اجاره
leaseback (renting back)
 دوباره اجاره کردن، اجاره مجدد
leased asset
 دارایی اجاره داده شده
leased property
 اموال / دارایی مورد اجاره، ملک استیجاری
leasehold
 اجاره مال به وسیله فروشنده، حق استفاده از مورد اجاره
leasehold improvements
 بهسازی اموال تجاری
leasehold mortgage
 اجاره مورد رهن
leasehold property
 مال اجاره ای
leaseholder
 اجاره دار، مستاجر، اجاره کننده
leaseholding, tenancy
 اجاره داری
leasing
 اجاره اعتباری
leasing company
 شرکت لیزینگ
leasing revenue
 درآمد اجاره
leasing versus buying
 اجاره در مقابل خرید
least cost
 کمترین هزینه
least cost production method
 روش تولید با حداقل هزینه
least-cost combination
 ترکیب کمترین هزینه
least-cost position
 موقعیت کمترین هزینه
least-cost production
 محصول کمترین هزینه
leave buyout
 خرید مرخصی استفاده نشده
leave of absence with pay
 مرخصی با استفاده از حقوق
leave pay, vacation pay
 حقوق ایام مرخصی
leave traveling charge
 هزینه مسافرت مرخصی
ledger cards
 کارت های (ماشینی) دفاتر
ledger control account
 حساب کنترل دفتر کل
left-over capacity
 ظرفیت باقی مانده، ظرفیت مازاد ظرفیت خالی
legacy, field, inheritance, heritage
 میراث، ارث ترکه
legal (public) liability
 بدهی قانونی (عمومی)
legal basis method
 روش مبنای قانونی
legal bodies
 نهادهای قانونی
legal capital
 سرمایه قانونی، سرمایه اسمی
legal competency
 صلاحیت قانونی شخص برای ادای شهادت
legal considerations
 ملاحظات حقوقی
legal cost
 هزینه قانونی، هزینه دادرسی
legal counsel
 شورای حقوقی
legal currency, the currency of the country
 پول رسمی (رایج) کشور
legal deposit
 سپرده قانونی
legal documents
 اسناد حقوقی (قانونی)
legal domicile
 اقامتگاه قانونین
legal entity (or person), artificial person, legal entity
 شخص (شخصیت) حقوقی
legal entity of the company
 شخصیت حقوقی شرکت
legal fee
 حق المشاوره، حق الوکالت
legal form
 شکل قانونی
legal formality
 تشریفات قانونی
legal format
 شکل قانونی
legal inspector′s (statutory examiner′s)checklist
 چک لیست بازرس قانونی
legal inspector′s fee
 حق الزحمه بازرس قانونی
legal interest
 بهره قانونی
legal letter
 تاییدیه حقوقی
legal liability
 مسئولیت قانونی، بدهی قانونی
legal maximum reserve
 حداکثر اندوخته قانونی
legal minimum reserve
 حداقل اندوخته قانونی
legal note(s) (H.S.)
 یادداشت قانونی (سیستم هماهنگ شده)
legal notification
 اظهارنامه (اخطاریه) قانونی
legal obligation
 تعهد قانونی
legal office (or department)
 اداره حقوق (قضائی)
legal representation letter, lawyer′s letter
 تاییدیه (وکیل / مشاور) حقوقی
legal requirements
 الزامات قانونی
legal reserve account
 حساب اندوخته قانونی
legal reserve funds
 وجوه اندوخته قانونی
legal reserve insurance
 بیمه اندوخته قانونی
legal reserve, required reserve, statutory reserve
 سپرده قانونی، اندوخته قانونی
legal restriction
 محدوددیت قانونی
legal right of set-off
 حق تهاتر
legal settlement
 تسویه قانونی
legal stage (state)
 وضعیت حقوقی
legal status of deceased partner
 وضعی حقوقی شریک فوت شده
legal status of new partner
 وضعیت حقوقی شریک جدید
legal suit
 دادخواست قانونی، تعقیب قضایی
legal title
 مالکیت قانونی
legal transfer
 نقل و انتقال رسمی اوراق بهادار
legal validity
 اعتبار قانونی
legal validity of shares
 اعتبار قانونی سهام
legalize
 مجاز کرن، قانونی کردن
legislate
 قانون گذراندن
legitimate expense for tax
 هزینه مشروع (مجاز) برای مالیات
legitimate method of costing
 روش معقول (مشروع) هزینه یابی
lending at a premium
 کارمزد مربوط به قرض دادن سهام
lending at a rate
 نرخ بهره سهام استقراضی
lessee’s borrowing rate
 نرخ استقراض برای اجاره کننده
lessee’s implicit interest rate
 نرخ ضمنی سود تضمین شده برای اجاره کننده
lessee’s incremental borrowing rate
 نرخ فرضی استقراض برای اجاره کننده
less than container load (LCL)
 کمتر از ظرفیت کانتینر
lessee, tenant
 مستاجر، اجاره کننده
lessor accounting
 حسابداری اجاره توسط اجاره دهنده (موجر)
letter dispatched book
 دفتر نامه های صادره
letter of agreement, agreement, consent letter, letter of consent
 موافقت نامه سرمایه گذاری
letter of allotment
 تسهیم نامه (صورت یا برگ تسهیم)
letter of application
 تقاضای استخدام
letter of authorization
 وکالتنامه
letter of awareness
 اخطاریه
letter of commitment, warranty, written undertaking
 تعهدنامه
liquidate
 تسویه کردن، واریز کردن، نقد کردن
liquidate a company
 شرکتی را بر چیدن ، منحل کردن شرکت ، انحلال شرکت
liquidated asset
 دارایی نقد شده
liquidated damages
 خسارات نقدی
liquidating a partnership
 انحلال شرکت تضامنی
liquidation (winding-up)
 انحلال، تسویه، تسویه کردن دارایی ها
liquidation costs
 هزینه های تسویه
liquidation dividend
 سود سهام انحلال
liquidation dividend profit (earning) guaranteed, guaranteed profit
 سود تسویه
liquidation due to bankruptcy
 انحلال به دلیل ورشکستگی
liquidation expense
 هزینه تسویه
liquidation of a company
 تصفیه یک شرکت
liquidation proceedings
 اقدامات تسویه
liquidation value
 ارزش تسویه، ارزش انحلال (ارزش برچیدگی)
liquidation value of assets
 ارزش برچیدگی دارایی ها
liquidator, trustee in bankruptcy,equity receiver
 مدیر تصفیه
liquidity management
 مدیریت بر نقدینگی
liquidity of a bank
 نقدینگی یک بانک
liquidity of accounts
 به نقد تبدیل کردن حساب ها
liquidity of assets
 قابلیت نقدینگی دارائیها
liquidity of papers
 قابلیت نقدینگی اوراق و اسناد
liquidity ratio (acid-test ratio; quick ratio)
 نسبت سریع، نسبت آنی، نسبت های نقدینگی
list of accounts payable
 صورت حساب های پرداختنی (بدهی ها)
list of accounts receivable
 صورت حساب های دریافتنی (طلب ها)
list of accounts, chart of accounts, accounting manual
 فهرست حساب ها
list of assets
 صورت دارایی ها
list of liabilities (debts)
 صورت بدهی ها
list price, catalog price
 قیمت مندرج در لیست، قیمت معین
listed company
 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس
listed shares
 سهام پذیرفته شده (در بورس)
listing of non-cash investment and financing activities
 فهرست فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی غیر نقدی
listing particulars
 مشخصات شرکت متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
litigate
 دادخواهی کردن، اقامه دعوا کردن
litigation
 دعوی قضائی، دعوی حقوقی تحقیق قانونی، دعاوی مطروحه، دادخواهی
litigation support
 پشتیبانی، یا پشتوانه دادخواست
living wage, minimum wage
 حداقل مزد
load fund
 صندوق سرمایه گذاری با هزینه کارمزد
load, burden
 بار، محموله
loadable, executable, feasible
 قابل اجرا
loading charge
 هزینه بارگیری
loading for contingencies
اضافه کارمزد هزینه های احتمالی حق بیمه
loading in branch inventory
 سود تحقیق نیافته موجودی کالای شعبه
loading participation in profit
 هزینه مشترک در سود
loading space
 فضای قابل بارگیری
loading the goods on ship
 بارگیری کالا در کشتی
loan
 قرض دادن، وام دادن، امانت دادن، وام
loan (at) with interest
 وام بهره دار
loan agreement
 قرارداد وام
loan amortization schedule
 جدول استهلاک وام
loan at call
 وام دیداری، وام عندالمطالبه
loan at notice
 وام غیر دیداری
loan cap
 سقف وام
loan charges
 هزینه های وام (اخذ و استفاده وام)
loan collateral
 تضمین وام، وثایق وام
loan commission
 حق کمیسیون وام
loan fee
 حق الزحمه وام
loan from partners
 وام دریافتنی از شرکاء
loan guarantee scheme
 طرح تضمین وام
loan holder
 وام دهنده
loan interest, interest on loan
 بهره وام
loan on deeds
 وام تعهدی، وام با سند کتبی
loan on deposit
 اعطای وام به وثیقه سپرده
loan on notes
 وام در مقابل اسناد تجاری (سفته)
loan on overdraft
 وام اضافه برداشت
loan on stocks
 وام (قرض) در مقابل سهام
loan on trust
 وام شرافتی
loan position
 وضعیت وام
loan position statement
 صورت وضعیت وام
loan receivable
 وام دریافتنی
loan repayment factor
 فاکتور بازپرداخت وام
loan statement
 صورتحساب وام
loan stock
 سهام قرضه، سهام وام سرمایه
loan to capital ratio, capital structure ratio, debt-equity ratio
 نسبت وام به سرمایه
loan to equity ratio
 نسبت وام به حقوق صاحبان سهام
loan to partners
 وام پرداختی به شرکاء
loan value
 ارزش وام
loanable funds
 وجوه قابل استقراض، وجوه وام دادنی
loaned
 وام گیرنده
loaned flat
 وام بدون بهره
loanee
 وام گیرنده
local currency
 ارز محلی / داخلی، واحد پول محلی
local purchase
 خرید داخلی (محلی)
local rate
 نرخ داخلی
local safe keeping (LSK)
 اوراق بهادار متعلق به مشتری
local sale
 فروش داخلی
lock-in capital, loan capital, debt capital
 سرمایه وامی، سرمایه حبس شده
locked market
 بازار راکد
locus regit actum
 اسناد تابع قوانین محل صدور
logical reasoning
 استدلال منطقی
London inter-bank bid rate (LIBID)
 نرخ داخلی بهره بانک های لندن
long dated bill
 برات بلندمدت
long established policy
 سیاست دیرینه
long form auditing
 حسابرسی تفصیلی (مفصل)
long form auditor′s report long form report, long-term report
 گزارش بلند (گزارش تفصیلی) حسابرس
long format
 صورت تفصیلی
long haul
 خط سیر بلند
long lasting plants
 تاسیسات با عمر بلندمدت
long lease
 اجاره بلندمدت اهرمی
long lived assets
 دارییهای بلندمدت
long lived intangible assets
 داراییهای نامشهود بلندمدت
long range budget
 بودجه با محدوده طویل
long range plan
 برنامه با محدوده وسیع
long run capital budget
 بودجه سرمایه ای دراز مدت
long run cash budget
 بودجه نقدینه درازمدت
long run earnings
 عایدات بلندمدت
long run market rate
 نرخ بلندمدت بازار
long run performance
 اجرای بلندمدت
long run profit maximization
 به حداکثر رسانی طویل المدت سود
long run profitability
 قابلیت سوددهی بلندمدت
long run rate
 نرخ بلندمدت
long standing policy
 سیاست (خط مشی) بلندمدت
long tail insurance
 بیمه دنباله دار
long tail liability
 تعهد طولانی مدت
long tap
 اوراق بهادار بلندمدت
long term (debt-liability) debt capital
 بدهی بلندمدت
long term (strategic) financial plans
 برنامه های مالی بلندمدت (راهبردی)
long term asset, long-lived
 دارایی بلندمدت
long term construction contracts
 قراردادهای بلندمدت ساختمانی، قراردادهای پیمانکاری
long term contract
 قرارداد بلندمدت
long term debts to net worth ratio
 نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه
long term financing
 تامین مالی بلندمدت
long term forecast
 پیش بینی درازمدت
long term lease
 اجاره بلندمدت
لغات حسابداری بخش  84
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.