مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 87

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 87 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  87
moving average process
 فرایند مبتنی بر میانگین متحرک
multi programming systems
 سیستم‌های چند برنامه‌ای
multi-alternative decision
 تصمیم بین چند گزینه
multi-column journal
 دفتر روزنامه چند ستونی
multi-stage consolidation
 تلفیق چند مرحله‌ای
multi-step income statement
 صورت سود و زیان چند مرحله‌ای
multilateral trade
 تجارت چندجانبه
multilateral transport
 حمل و نقل چند منظوره
multilevel affiliation
 خرید و ادغام شرکت‌ها
multinational company
 شرکت چند ملیتی
multinational corporation
 شرکت فراملیتی، شرکت (سهامی) چند ملیتی
multiphase sampling
 نمونه گیری چندگانه
multiple breakeven points
 وجود چند نقطه سر به سر
multiple exchange rate
 نرخ چندگانه ارز
multiple rate
 نرخ ترکیبی
multiple relationships
 روابط چندگانه
multiple sampling
 نمونه گیری چندگانه
multiple solution rates
 نرخ‌های بازده متعدد
multiple step income statement
 صورت سود زیان چند مرحله‌ای
multiple tariff system
 سیستم تعرفه متعدد
multiple taxation
 مالیات بندی ترکیبی
multiple-step format
 شکل چند مرحله‌ای
multiplied by number of insured years
 ضربدر سنوات حق بیمه
multistage sampling
 نمونه گیری چند مرحله‌ای
municipal bond
 اوراق قرضه شهرداری‌ها
mutual agreement (contract)
 قرارداد متقابل
mutual fund
 صندوق مشترک سرمایه گذاری
mutual fund custodian
 امانت دار
mutual fund open-end fund
 شرکت سرمایه گذاری محدود
mutual investment
 سرمایه گذاری متقابل
mutual investment funds
 وجوه سرمایه گذاری متقابل
mutual recognition directive
 مقررات شناسایی متقابل
naked contract
 قرارداد بی‌پشتوانه (بی تضمین)
name bond
 سند قرضه بانام
name brand
 نام تجارتی مشهور
name plugging
 تکرار نام یا علامت تجاری
name tag, label
 برچسب، کارت مشخصات
named port of destination
 بندر مقصد مشخص
named port of shipment
 بندر مشخص برای حمل
named vessel
 کشتی مشخص
narration
 شرح معامله
narrative form = report form
 فرم گزارش
narrow market
 بازار کم عمق
narrowing the spread
 کاهش حاشیه سود
national accounting
 حسابداری ملی
national auditing standards
 استانداردهای ملی حسابرسی
national bank
 بانک ملی
national brand
 نشان ملی
national budget
 بودجه ملی
national capital
 سرمایه ملی
national commission on fraudulent financial reporting
 کمیسیون ملی رسیدگی به تقلب در گزارش‌های مالی
national committee on government accounting
 کمیته ملی حسابداری دولتی
national council on governmental accounting
 شورای ملی حسابداری دولتی
national debt
 قرض ملی، بدهی دولت
national economy
 اقتصاد ملی
national expenditure, national cost (expense)
 هزینه ملی
national income accounting
 حسابداری درآمد ملی
national income, social income
 درآمد ملی
national product
 (تولید) محصل ملی
national wealth
 ثروت ملی
nationalized company
 شرکت ملی شده
natural interest
 بهره عادی، بهره معمولی
natural interest rate
 نرخ بهره طبیعی
natural person
 شخص حقیقی
nature of inventories
 ماهیت موجودی‌ها
near cash
 شبه نقد
negate
 نفی کردن، انکار کردن
negative assurance
 اطمینان منفی، اظهارنظر منفی حسابرس در مورد صورت‌های مالی صاحب کار
negative balance / adverse balance
 مانده منفی
negative cash flow
 جریان نقدی منفی
negative confirmation
 تأییدیه منفی (در حسابرسی)
negative correlation
 همبستگی منفی
negative equity
 سرمایه منفی
negative goodwill
 سرقفلی منفی
negative interest
 بهره منفی
negative opinion
 نظر منفی
negative pledge clause
 شرط عدم در رهن گزاردن دارایی
negative verification
 تأییدیه منفی
negative working capital
 سرمایه در گردش منفی
negative yield curve
 منحنی بازده منفی
negligible value
 بدون ارزش
negotiability
 قابل معامله، انتقال پذیری
negotiable / non negotiable
 قابل معامله / غیرقابل معامله
negotiable assets
 دارایی‌های قابل معامله (قابل انتقال)
negotiable bill
 برات قابل انتقال (به‌وسیله ظهر نویسی)
negotiable certificate of deposit
 گواهی سپرده بانکی قابل معامله
negotiable check
 چک قابل نقل و انتقال (دادوستد)
negotiable papers
 اوراق و اسناد قابل انتقال
negotiable securities
 اوراق بهادار قابل معامله
negotiable warehouse receipt
 رسید انبار قابل معامله
negotiable error
 اشتباه قابل گذشت / بحث
negotiated transfer pricing
 قیمت گذاری توافقی انتقالات داخلی
negotiated underwriting
 تعهد خرید قراردادی
negotiating bank
 بانک معامله کننده، بانک کارگزار
negotiation
 مذاکره گفتگو به‌منظور حل اختلاف و توافق
net (value-worth)
 ارزش خالص
net advantages
 مزایای خالص
net application of funds
 خالص مصارف وجوه
net asset
 خالص دارایی‌ها، ارزش ویژه
net asset value
 خالص ارزش دارایی‌ها
net asset value (NAV)
 خالص ارزش دارایی
net avails
 خالص مبلغ
net back price
 قیمت پس از کسر مخارج
net book value
 خالص ارزش دفتری
net book value (NBV)
 خالص ارزش دفتری
net capital requirement
 خالص سرمایه مورد نیاز
net carrying amount
 خالص ارزش دفتری، خالص ارزش ثبت شده
net cash
 خالص وجوه نقد
net cash currency
 نقد خالص ارزی
net cash flow
 گردش خالص وجوه نقد
net current assets
 خالص دارائی‌های جاری
net current replacement cost
 خالص ارزش جاری جایگزینی
net export of goods and services
 خالص صادرات کالا و خدمات
net identifiable assets
 خالص دارایی‌های قابل شناسایی
net income approach
 روش سود خالص
net lease
 اجاره خالص
net liquid assets
 خالص دارایی‌های نقد شدنی
net margin
 خالص سود نا ویژه
net mark up
 خالص افزایش قیمت فروش
net monetary assets
 خالص دارائی‌های پولی
net monetary items
 خالص اقلام پولی
net operating income approach (NOI)
 روش سود عملیاتی خالص ، رویکرد سود عملیاتی
net operating loss
 خالص زیان عملیاتی
net payment
 خالص پرداخت
net payment of sa1ary
 خالص پرداخت حقوق
net present value (NPV)
 خالص ارزش فعلی
net realizable value (NRV)
 خالص ارزش قابل تحقق، خالص ارزش بازیافتنی
net value, net worth, equity, right
 ارزش ویژه
net working capital
 خالص سرمایه در گردش
net worth to fixed assets ratio
 نسبت ارزش ویژه به دارایی‌های ثابت
net worth to long-term debt ratio
 نسبت ارزش ویژه به بدهی‌های بلندمدت
nil paid shares
 سهام بدون پرداخت
nominal capital, authorized capital, authorized capital stock
 سرمایه اسمی (مجاز)، سرمایه ثبت شده
nominal damages
 خسارت صوری
nominal interest rate
 نرخ بهره اسمی، نرخ بهره اعلام شده
nominal interest, stated interest
 بهره اسمی
nominal ledger (general ledger)
 دفتر کل
nominal owner
 مالک اسمی
nominal price
 ارزش اسمی
nominal quotation
 گرفتن مظنه قیمت
nominal rate (of interest) = coupon rate
 نرخ بهره اسمی یا اعلام شده
nominal share capital
 سرمایه ثبت شده
nominal value
 ارزش اسمی
nomination of directors
 کاندیدا شدن مدیران
nomination of inspectors
 کاندیدا شدن بازرسان قانونی
non cash asset
 دارایی غیر نقد
non current liabilities
 بدهی‌های غیر جاری
non interest bearing loan, non – interest loan, interest free· loan, loaned flat
 وام بدون بهره
non management fraud
 تقلب غیر مدیریتی
non par value
 به غیر بهای اسمی
non tariff barriers
 موانع غیر تعرفه‌ای
non value added operations (activities)
 عملیات فاقد ارزش افزوده
non-acceptance of bill
 عدم قبولی برات
non -acceptance
 عدم قبولی برات
non-adjusting event
 رویداد غیر اصلاحی، وقایع غیر تعدیلی
non-audit services
 خدمات غیر حسابرسی
non-audited financial statements, unaudited statements
 صورت‌های مالی حسابرسی نشده
non-business day
 روز غیر کاری
non-cash activities
 فعالیت‌های غیر نقدی
non-cash contribution, contribution -in -kind
 آورده غیر نقدی، سرمایه گذاری غیر نقدی
non-cash cost (expense, expenditure)
 هزینه غیر نقدی
non -cash items
 اقلام غیر نقدی
non -commercial establishment
 موسسه غیرتجاری
non -commercial profit oriented establishment
 موسسه غیرتجاری انتفاعی
non -compete agreement
 توافق عدم رقابت
non-controllable costs (expenses)
 مخارج غیرقابل کنترل
non-controllable inventory
 موجودی انبار غیرقابل کنترل
non-cumulative dividend
 سود سهام غیر انباشته
non-current asset
 دارایی غیر جاری
non-depreciable assets
 دارایی‌های استهلاک ناپذیر
non-distributable reserve
 اندوخته غیرقابل توزیع (غیرقابل تقسیم)
non-equity share
 سهام با حقوق محدود
non-essential loan
 وام غیرضروری
non-financial income
 درآمد غیرمالی
non-homogenous financial data
 اطلاعات مالی ناهمگن
non-profit organizations (company)
 مؤسسات، سازمان‌های غیرانتفاعی
non-profitable, uneconomic
 غیراقتصادی، غیر سودمند
non-refundable
 غیرقابل استرداد
non-returnable containers
 ظروف غیرقابل برگشت
non-revolving bank facility
 اعتبار با دوره تنفس
non-taxable
 غیر مشمول مالیات
non-callable
 غیرقابل بازخرید
non-cancelable lease agreement
 قرارداد اجاره غیرقابل فسخ
noncash assets
 دارایی‌های غیر نقد
noncash compensation
 حقوق و مزایای غیر نقدی
nonmonetary items, non-monetary items
 اقلام غیر پولی
nonmonetary liability
 بدهی غیر پولی
nonmonetary transactions
 معامله غیر پولی
nonmonetary transfer
 مبادله غیر پولی
non-operating
 غیرعملیاتی
non-operating gain and loss
 سود و زیان غیرعملیاتی
nontariff measures (NTMs)
 اقدامات غیر تعرفه‌ای
nontariff trade barriers
 موانع تجاری غیر تعرفه‌ای
normal
 عادی
normal (wastage-spoilage), abnormal spoilage (wastage)
 ضایعات غیرعادی
normal activity level
 سطح فعالیت عادی
normal capacity = average capacity
 ظرفیت اسمی، ظرفیت عادی
normal conditions
 شرایط عادی
normal financing principles
 اصول معاملات دو جانبه (دو کشور)
normal hours of work
 ساعات عادی کار
normal idle times
 اوقات بیکاری عادی
normal income
 درآمد متعارف
normal labor hours, idle hours
 ساعات بیکاری
normal level of activity
 سطح عادی فعالیت
normal shrinkage (spoilage)
 آب‌رفتگی عادی، ضایعات عادی
normal waste
 ضایعات عادی
normalize
 عادی کردن
normative
 هنجاری، دستوری
nominal cost
 هزینه اسمی
nominal rate of interest
 نرخ اسمی بهره
not accrued
 به دست نیامده
not charged, not accounted for
 به‌حساب نیامده (به‌حساب منظور نشده)
not for profit organization
 سازمان غیرانتفاعی
not matured debt
 بدهی موعد نرسیده
not negotiable
 غیرقابل انتقال
not on charge
 به‌حساب نیامده
not rated
 بدون درجه اعتبار
notary public, registry
 محضر، دفتر اسناد رسمی، دفترخانه
note receivable discounted
 سند دریافتنی تنزیل شده
notes paid
 اسناد پرداختی
notes payable account
 حساب اسناد پرداختنی
notes payable, bills payable, documents payable
 اسناد پرداختنی
notes receivable
 اسناد دریافتنی
notes receivable account
 حساب اسناد دریافتنی
notes receivable discounted
 اسناد دریافتنی تنزیل شده
notes to financial statements
 یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی
notes to the balance sheet
 یادداشت‌های پیوست ترازنامه
notes, securities, valuable bi]ls
 اوراق بهادار قابل معامله
notice of change
 یادداشت (نامه) تغییرات
notification
 ابلاغ، اعلام، اخطاریه
notification of intended return
 برگشت کالا
notifying bank
 بانک اعلام کننده (بانک کارگزار)
notional profit
 سود ظاهری
notional rent
 مال‌الاجاره فرضی
notorious-ill named partner
 شریک بدنام
null and void
 کان لم یکن، بی‌اثر
number of days of sickness
 تعداد روزهای بیماری (بیمه شده)
numerator
 صورت کسر، مقسم
numerical calculation
 محاسبه عددی (رقمی)
numerical scale point for importance
 ضریب کمی اهمیت، ضریب مقداری اهمیت
numerical value
 قدر مطلق
object (objective) statement
 صورت وضعیت موضوعی
object classification of cost
 طبقه بندی موضوعی هزینه
objective classification
 طبقه بندی عینی (هزینه‌ها)
objective information
 اطلاعات عینی
objective measurability
 قابلیت اندازه گیری عینی
objective professional judgement
 قضاوت حرفه‌ای بی‌طرفانه
objective value
 ارزش عینی، ارزش بازار
objectives of financial reporting
 اهداف گزارشات مالی
objectives of financial statements
 اهداف صورت‌های مالی
objects clause
 اهداف صورت‌های مالی، بند مربوط به هدف تشکیل سازمان
obligate
 متعهد کردن، ملزم ساختن
obligation
 تعهد، بدهی
Obligations and duties
 تعهدات و وظایف
obligations incurred
 تعهدات انجام شده
obligations outstanding
 تعهدات معوق
obligations under capital lease
 تعهدات اجاره سرمایه‌ای
obligative-irrevocable contract
 عقد لازم
obligatory decrease of capital, obligatory event
 کاهش اجباری سرمایه
obligatory event
 رویداد تعهدآور
observance evidence
 شواهد مشاهده شده
observation
 مشاهده
observation frequency
 فراوانی مشاهده شده
observation test
 آزمون مشاهدات
obtain, to acquire
 به دست آوردن (دارایی یا مال)
accommodation
 توافق، مساعده، قرار
occupancy expense
 هزینه اشغال فضا
occupation tax
 عوارض کسب
occupational accidents
 حوادث شغلی، حوادث ناشی از کار
occupational disease
 بیماری شغلی، بیماری ناشی از کار
occupational pension scheme
 برنامه بازنشستگی کارکنان
occupational safety
 حفاظت کار
occupational tax
 مالیات پیشه وران و اصناف
occupied capacity
 ظرفیت بکار گرفته شده (اشتغال)
occur, take place
 رخ دادن، اتفاق افتادن
occurrence
 رخداد، رویداد
occurrence and existence
 وقوع معامله و وجود مال
of contract
 پیمانکار عمومی (پیمانکار انواع پیمان‌ها)
of price fluctuation
 ترقی و تنزل قیمت (نوسان قیمت)
of relative cost
 ضریب هزینه نسبی
off balance sheet items
 اقلام زیر ترازنامه
off balance sheet risk
 ریسک تأمین مالی خارج از ترازنامه
off-board
 معاملات خارج از بورس
off-setting asset account
 حساب کاهنده دارایی
offer and acceptance
 ایجاب و قبول (در معاملات)
offer and demand
 عرضه و تقاضا
offer commercial
 پیشنهاد (تجارتی)
offer wanted
 گرفتن مظنه قیمت خرید
offering circular
 اعلامیه فروش
offering date
 تاریخ عرضه
office furniture and fixtures
 اثاثیه و لوازم اداری
office of departure
 دفتر گمرکی مبدأ
office of destination
 دفتر گمرکی مقصد
office of loading
 دفتر گمرکی بارگیری
office of paying master
 دفتر رئیس پرداخت
office of unloading
 دفتر گمرکی تخلیه
officers of a company
 مدیران و مقامات ارشد یک شرکت
official discount rate
 نرخ رسمی تنزیل
official document (paper)
 سند رسمی
official list
 فهرست رسمی
official receiver (OR)
 مسئول یا مأمور اداره امور ورشکستگی
official, administrative
 رسمیت اداری
officials, responsibilities
 مسئولین، مقام‌های رسمی
offset clearing
 پایاپای (تهاتر)
offset debt, reciprocal debt
 بدهی متقابل (در مقابل طلب)
offsetting entry, contra entry
 ثبت متقابل (بدهکار در مقابل بستانکار)
offsetting asset accounts
 حساب‌های کاهنده دارایی
offsetting errors, compensating errors
 دو اشتباه که یکدیگر را خنثی کنند، اشتباهات متقابل
offshore account
 حساب برون مرزی
offshore banking
 بانکداری برون مرزی
offshore company
 شرکت فراساحل
offshore contract
 قرارداد در خارج از کشور
old age benefits
 عواید ایام گیری
old age insurance
 بیمه گیری، بیمه کهولت
old age pension
 حقوق بازنشستگی سالخوردگی
old age pension fund
 صندوق بیمه بازنشستگی
old age retirement
 بازنشستگی ناشی از پیری
old age salary
 حقوق دوران سالخوردگی
old, aged
 کهنه (قدیمی)، کهنگی
oldness of asset, age of asset
 قدمت دارائی
on account (O/A)
 به‌طور علی‌الحساب
on account of
 بابت
on account prior years
 علی‌الحساب سنواتی
on account-current year
 علی‌الحساب جاری
on approval
 به‌شرط
on behalf of
 از طرف
on board / afloat
 در کشتی / دو حرکت شناور
on board BIL
 بارنامه روی کشتی
on call
 آماده خدمت
on cash basis
 نقداً
on cost labor (work), indirect labor
 کار غیرمستقیم
on cost transfer pricing
 قیمت گذاری انتقالات داخلی بر مبنای قیمت تمام شده
لغات حسابداری بخش  87
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.