مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 88

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 88 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  88
on credit, on account, charge account
 نسیه
on demand
 عنداللزوم
on hand
 موجود، در دست
on margin
 خرید اعتباری اوراق بهادار
on my account
 به‌حساب خود
on risk / hazard (exposure)
 در معرض خطر / (در معرض) خطر، تصادف
on the way
 در سر راه
on time (on sight, on demand)
 مدت دار (به رؤیت، عنداللزوم)
on-line, real-time
 پیوسته، بی‌درنگ
on-the-job training
 آموزش ضمن خدمت
on-time performance
 عملکرد به‌موقع
on-voting share
 سهم بدون رأی
one man company
 شرکت یک نقره
one-line consolidation
 تلفیق تک سطری
one-shift operations
 عملیات یک نوبتی
one-side confidence interval
 بازده اطمینان یک طرفه
one-transaction method
 روش مبتنی بر یک رویداد مالی
one-variance approach
 روش تک انحرافی
onerous contracts
 قرارداد تحمیلی، قرارداد زیان آور
onshore contract
 قرارداد در داخل کشور
open contract
 قولنامه
open discount market
 بازار تنزیل آزاد
open market operations
 عملیات بازار آزاد
open market rate
 نرخ بازار آزاد
open market value (OMV)
 ارزش دارایی در بازار آزاد
open treaty
 معاهده باز
open-end company (or trust)
 صندوق مشترک سرمایه گذاری
open-end investment company
 شرکت سرمایه گذاری با سرمایه متغیر (نامحدود)
open-end mortgage
 رهن آزاد (نامحدود)
open-ended mutual funds
 یک صندوق مشترک سرمایه گذاری که تعداد سهام آن مشخص نیست
opening balance
 مانده افتتاحیه، مانده اول دوره، مانده انتقالی به دوره بعد
passbook
دفتر حساب (پس انداز) بانک
passed
 رد شده
passed dividend
 سود سهام اعلام نشده
passenger manifest
 صورت مسافران، مانیفست مسافران
passive
 مجهول
passive asset
 دارایی راکد
passive bond
 قرض‌الحسنه، اوراق قرضه بدون بهره
passive debt
 بدهی بی‌بهره
passive investment
 سرمایه گذاری غیرفعال
passport
 گذرنامه
password
 اسم رمز، کلمه عبور
password pawn
 کلمه رمز، اسم رمز
past due
 تأخیر در پرداخت و رعایت نکردن در زمان تعیین شده (مورد توافق)
past due bill, overdue bill
 برات سررسید گذشته
past service (pension) cost
 هزینه خدمات قبلی
past, due, overdue
 سررسید گذشته (مهلت منقضی شده)
patent
 حق اختراع
patent office
 اداره ثبت اختراع
patent right, patent, royalty
 حق الاختراع
patent, pervasive
 اختراع ثبت شده، حق ثبت اختراع, حق بهره برداری
patentee
 صاحب اختراع ثبت شده
patrimony
 دارایی موروثی (ترکه)
pattern
 الگو
pattern of cost allocation
 الگوی تخصیص هزینه
pawn broker
 دلال گرو (رهن)
pawn setter
 رهن گذار (راهن)
pawn, pledge, mortgage
 گرو (رهن)، گرو گذاشتن
pawner
 راهن، گرو گذار
pay a draft at sight
 پرداخت برات دیداری
pay as you earn (PAYE)
 پرداخت تدریجی بدهی، پرداخت تدریجی بدهی بر اساس تحصیل درآمد
pay back method
 روش مقایسه بازده (سرمایه گذاری‌ها ، طرح‌ها)
payback
 بازپرداخت، استرداد جه کردن
pay bill, payment voucher, voucher
 سند پرداخت
pay by check
 با چک پرداختن
pay clerk
 متصدی پرداخت
pay day
 روز پرداخت
pay in advance
 پول پیش دادن
pay in installments
 به اقساط پرداختن
pay interest
 بهره پرداختن
pay interest in current account
 به‌حساب جاری بهره دادن
pay master
 مأمور پرداخت
pay master pay plan, paymaster
 مأمور پرداخت
payoff
 بازدهی (برگشت وجه)
pay office
 اداره پرداخت
primary liability
 بدهی اولیه، مدیون اولیه
primary market
 بازار اولیه
primary market transactions
 مبادلات بازار اولیه
primary movement
 تغییر شدید اولیه
primary objective
 هدف اولیه
primary obligation
 تعهدات اولیه و اصلی
primary offering
 عرضه اولیه اوراق بهادار
primary production
 تولید اولیه
primary relatives
 بستگان درجه اول
primary reserve fund
 وجوه اندوخته اولیه
primary reserves
 ذخایر (اندوخته‌های) اولیه
prime bank bill
 برات بانکی ممتاز
prime bill of exchange
 برات اسنادی ممتاز
prime cost percentage
 درصد بهای اولیه
prime cost principal
 هزینه‌های اولیه هزینه‌های اولیه، هزینه‌های تأسیس
prime cost, original cost, direct expenses
 بهای اولیه، هزینه‌های اولیه (مستقیم)
prime interest rate
 نرخ بهره اولیه
prime model, primal model
 مدل اصلی
prime rate
 نرخ بهترین (ممتاز)، نرخ اولیه
principal
 اصل
principal amount, principal sum
 مبلغ اصلی
principal auditor
 حسابرس اصلی
principal books
 دفاتر اصلی
principal budget factor
 عامل کلیدی (اصلی) بودجه
principal creditor
 طلبکار اصلی (عمده)
principal debtor
 بدهکار اصلی (عمده)
principal office of the partnership
 مرکز اصلی مشارکت
principal products
 محصولات اصلی
principal-agent relationship
 رابطه مالک و مدیر، رابطه ارباب و رعیت، رابطه نمایندگی
principle of conservation
 اصل محافظه کاری
principle of consistency for comparison
 اصل ثبات رویه جهت
principle of consolidating statements
 اصل تلفیق کردن صورت‌های مالی
principles of consolidating financial statements
 اصول تلفیق کردن
principles of cost accounting
 اصول حسابداری قیمت تمام شده
principles of double entry accounting
 اصول حسابداری دو طرفه
prior, financial period adjustments
 اصطلاحات دوره مالی قبل
prior period adjustment
 اصلاح سنوات قبل، تعدیلات دوره قبل
prior period′s accounts
 حساب‌های دوره قبل
prior probabilities
 احتمالات پیشین
prior probability distribution
 احتمالات برآوردی
prior shares
 سهام مقدم
prior year
 سال قبل
prior year profit
 سود سال‌های قبل
prior year′s adjustments
 تعدیلات سال قبل
prior years loss(es)
 زیان سنواتی
prior-charge capital
 مبنای اولیه بودجه، سرمایه ممتاز، سرمایه دارای اولویت
priority percentages
 (فهرست) نسبت‌های تقدم
private
 خصوصی، شخصی
private accounting
 حسابداری خصوصی
private bank
 بانک خصوصی
private company, private corporation
 شرکت خصوصی، شرکت سهامی خاص
private contract, private agreement
 قرارداد خصوصی
private costs
 هزینه‌های خصوصی
private debt
 بدهی خصوصی (شخصی)
private deed
 سند خصوصی
private financing
 تأمین مالی خصوصی
private health insurance
 بیمه درمان خصوصی
private joint stock company
 شرکت سهامی خاص
private ledger (PL)
 دفتر خصوصی
private ledgers
 دفاتر خصوصی
private limited company
 شرکت سهامی خاص
private offering
 عرضه خصوصی
private ownership, private property
 مالکیت خصوصی
private placement
 عرضه خصوصی سهام
private property
 اموال خصوصی
private sector
 بخش خصوصی
private securities litigation reform act
 قابل اصلاحیه پیگرد قانونی اوراق بهادار بخش خصوصی
private treaty
 معامله خصوصی
private treaty pro-forma invoice
 معامله اشخاص وابسته، معامله داخلی، معامله خصوصی
private warehouse
 انبار اختصاصی
privatization
 خصوصی سازی
privileged communication
 رابطه خاص بین وکیل و موکل، پزشک و بیمار، حسابرس و صاحب‌کار
privileged information
 اطلاعات ممتاز
privileges, benefits, advantages, rewards
 مزایا
privity of contract
 مسئولیت طرفین قرارداد
pro forma data
 اطلاعات (داده‌های) فرضی / پیش بینی شده
pro rata
 متناسب (در مورد سرشکن کردن هزینه‌ها، به کار می‌برند)
pro rata allocation
 تخصیص متناسب
pro rata distribution
 توزیع متناسب (هزینه، درآمد، وجوه)
pro rata liability clause
 ماده مسئولیت متناسب (در قرارداد)
pro-forma financial statements
 صورت‌های مالی پیش بینی شده
pro-forma invoice
 پیش فاکتور، پروفرما، صورتحساب موقت
pro-rata rate
 نرخ نسبی (نرخ تسهیم به نسبت)
pro-ration of costs
 تسهیم بندی هزینه (به دوایر ، به آحاد)
pro-ration of joint costs
 تسهیم بندی هزینه مشترک (به دوایر ، به آحاد تولید)
proactive
 پیشگیرانه، قبل از وقوع، پیش هنگام
probabilistic forecasting
 پیش بینی مبتنی بر احتمالات
probabilistic sample selection
 انتخاب نمونه بر اساس احتمالات آماری
probability
 احتمال، ضریب احتمال
probability distribution
 توزیع احتمالات
probability frequency function
 یک تابع ریاضی که نشان دهنده احتمال رخداد رویدادهای تصادفی در یک سیستم مبتنی بر رویدادهای تصادفی است
probability of bankruptcy
 احتمال ورشکستگی
probability of loss
 احتمال ضرر و زیان
probability of loss, likelihood of loss (income)
 احتمال ضرر (درآمد)
probability of obtaining loan
 احتمال اخذ وام
probability proportionate to size (PPS) sampling
 نمونه گیری رویدادهای احتمالی متناسب با «اندازه یا بزرگی» نمونه
probability sample
 نمونه احتمالی
probability-proportion-to-size sample selection (PPS)
 انتخاب نمونه به روش احتمال متناسب با اندازه
probable event
 یک رویداد آتی که رخداد آن محتمل است
probable life
 عمر احتمالی
probable life of asset
 عمر احتمالی دارایی
probable life of machinery
 عمر احتمالی ماشین آلات
probable value
 ارزش احتمالی
probate value
 ارزش همه اموال متوفی، هنگام فوت
prob1em delineation
 تشریح و بیان موضوع (مسئله)
problem error cause, prob1ems, errors, mistakes
 اشتباهات
procedural (executional) activities
 فعالیت‌های اجرایی
procedural audit (or review)
 بررسی کنترل‌های داخلی و سایر روش‌های مورد استفاده سازمان به‌وسیله یک حسابرس خارجی
procedure library
 بایگانی دستورالعمل‌های اجرائی
procedure on checking accounts
 طرز عمل رسیدگی به‌ حساب‌ها
procedure on stocktaking
 دستورالعمل صورت برداری از انبار
procedures to obtain an understanding
 روش‌های کسب شناخت
procedures to obtain an understanding of internal control
 روش‌های شناخت از کنترل‌های داخلی
proceeds amount, proceeds
 مبلغ حاصل از فروش
proceeds of sale, sales revenue
 عواید فروش، وجوه حاصل از فروش
process audit
 فرایند حسابرسی
process benchmarking
 الگو گزینی فرآیند، مقایسه فرایند با الگوی برگزیده
process cost account
 حساب هزینه مرحله عمل
process cost accounting
 حسابداری هزینه یابی مراحل عمل
process cost accounting method
 روش حسابداری قیمت تمام شده مرحله‌ای
process map
 تصویر فرایند ، نقشه فرایند
process material
 مواد در جریان ساخت
process of financial reporting
 فرایند گزارشگری مالی
process payment, stage payment
 پرداخت مرحله‌ای
process productivity analysis
 تجزیه تحلیل بهره‌وری فرآیند
process quality yield
 بازده کیفیت فرایند
process value analysis
 تجزیه و تحلیل ارزش فرایند
processes, stages
 مراحل
processing departments
 دوایر ساخت
processing flow-chart
 نمودار جریان پردازش اطلاعات در برنامه
processing information
 اطلاعات در حال پردازش
opening balance sheet
 ترازنامه افتتاحیه اختتامی، تراز آزمایشی پس از بستن حساب‌ها و انجام ثبت‌های تعدیلی
opening bank
 بانک بازکننده اعتبار
opening trial balance
 تراز آزمایشی افتتاحیه
operable time
 زمان آمادگی، زمان دسترسی
operate, practice
 عمل کردن
operating
 عملیاتی، فعالیت یک سازمان
operating (income-profit)
 سود عملیاتی
operating (period-cycle), cycle of operations
 دوره گردش عملیات
operating activities, operational activities
 فعالیت‌های عملیاتی
operating and financial review
 بررسی وضع مالی و عملیاتی شرکت
operating asset
 دارایی فعال (مؤثر در بهره برداری)
operating capability
 توان عملیاتی
operating capability maintenance
 حفظ توان عملیاتی
operating cash inflows
 جریان‌های وجه نقد ورودی حاصل از عملیات
operating cycle
 چرخه عملیات، دوره عملیاتی، گردش عملیات
operating earnings
 عایدات عملیاتی
operating effectiveness
 سودمندی عملکرد درجه (عملیات)
operating efficiency
 کارایی عملی (مؤثر)
operating expense (cost)
 هزینه عملیاتی
operating income (or profit)
 سود عملیاتی
operating income
 درآمد عملکرد، درامد عملیاتی
operating items
 اقلام عملیاتی
operating lease
 اجاره عملیاتی
operating leverage
 اهرم عملیاتی
operating loss
 زیان عملیاتی
operating manual
 راهنمای عملیاتی
operating margin
 سود نا ویژه
operating method
 روش عملیاتی
operating performance
 عملکرد، میزان مهارت و موقتی حاصل از هر نوع فعالیت
operating performance ratio(s)
 نسبت‌های عملیاتی (عملکرد)
operating profit
 سود عملکرد
operating ratio
 نبت عملیاتی
operating report
 گزارش عملیاتی
operating reserve
 ذخایر عملیاتی
operating result(s), results of operations
 نتایج عملیات، سود یا زیان خالص
operating revenue
 درآمد عملیاتی
operating risk
 ریسک عملیاتی
operating segment
 بخش (واحد) عملیاتی
operating statement
 صورت عملکرد
operating system
 سیستم عامل
operating trend
 روند عملیات
operation
 عملیات، عملکرد
operation budget
 بودجه عملیاتی
operation cost center
 مرکز هزینه عملیات
operation costing
 هزینه یابی عملیاتی
operation leverage
 اهرم عملیاتی
operation research
 تحقیق در عملیات
operation test run period
 دوره عملکرد آزمایشی
operation time
 زمان مشغول به کار
operational
 عملیاتی
operational accountability
 پاسخگویی نسبت به عملیات، مسئولیت مقامات اجرایی
operational asset
 دارایی عملیاتی
operational audit(ing)
 حسابرس عملیاتی
operational capacity, practical capacity, practical attainable capacity
 ظرفیت عملی، قدرت عملیات
operational control information system
 سیستم اطلاعاتی کنترل عملیات
operational control operating control
 کنترل عملیاتی
operational expense
 هزینه عملیاتی، هزینه عملیات عادی واجد تجاری
operational internal audit plan
 طرح عملیاتی حسابرسی داخلی
operational management
 مدیریت عملیاتی
operational report
 گزارش عملیاتی
operational variances
 انحراف‌های عملیاتی ، مغایرت‌های عملیاتی
operations research (OR)
 تحقیق عملیاتی
operations, transactions
 عملیات
opinion paragraph (auditing)
 بند اظهارنظر
opinion research
 تحقیق آراء، تحقیق عقاید
opinion, attitude, view, award
 نظرگاه، دیدگاه، رأی، عقیده، آرا، حکم
opportunity cost (allocation)
 هزینه فرصت‌های از دست رفته
opposite side of account
 طرف مقابل حساب
optimal capital structure
 ساختار بهینه سرمایه
optimal cost management system
 سیستم مدیریت (کنترل) بهینه هزینه
optimal level
 سطح مطلوب
optimal portfolios
 پرتفوی بهینه، مطلوب‌ترین مجموعه سرمایه گذاری
optimal solution
 راه حل بهینه
optimum (optimal) allocation method
 روش تخصیص مطلوب
optimum performance
 اجرای مطلوب (عملیات)
optimum tariff
 تعرفه بهینه
optimum trading range
 دامنه مطلوب دادوستد، حد بهینه خرید و فروش
option dealing
 سفته بازی روی ترقی سهام، معامله اختیاری
option spread
 فرم سفارش
optional dividend
 سود سهام اختیاری (نقدی یا مصرفی با سهام جایزه)
optional redemption
 باز خرید اختیاری
order confirmation
 تأییدیه سفارش
orderly marketing arrangement (OMA)
 ترتیبات بازاریابی منظم ترتیبات / خودداری
orders in transit
 سفارشات در راه
orders outstanding control account
 حساب کنترل سفارشات معلق
ordinary annuity
 اقساط مساوی (قسط قابل پرداخت در آخر دوره)
ordinary creditor
 بستانکار عادی
ordinary debt
 بدهی عادی (معمول)
ordinary depreciation
 استهلاک عادی
ordinary general meeting, Annual General Meeting (AGM)
 مجمع عمومی عادی
ordinary income
 درآمد عادی
ordinary incremental budget
 بودجه تفاضلی (فزاینده) عادی
ordinary interest
 بهره عادی (ساده)
ordinary loss, normal loss
 ضرر عادی ناشی از فعالیت‌های شرکت
ordinary negligence
 سهل انگاری
ordinary profit
 سود ناشی از فعالیت‌های شرکت
ordinary repair
 تعمیر عادی
ordinary share
 سهم عادی
ordinary shareholder′s equity (ordinary shareholder′s funds)
 ارزش سهام عادی پس از کسر سهام ممتاز
ordinary shareholders
 صاحبان سهام عادی
organization
 سازمان
organization chart
 نمودار سازمانی
organization controls
 کنترل‌های سازمانی
organization for economic cooperation and development (OECD)
 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
organization for European economic cooperation (OEEC)
 سازمان همکاری اقتصادی اروپا
organization unit
 واحد سازمانی
organization′s goal
 هدف سازمان
organization, body corporate, corporation
 سازمان
organizational controls
 کنترل‌های سازمانی
organizational goal
 هدف سازمانی
organizational relationships
 روابط سازمانی
organizational status
 موقعیت سازمانی
organizational structure
 ساختار سازمانی
organizational unit
 واحد سازمانی
organizations, institutions
 مؤسسات
organize
 تأسیس کردن، سازمان دهی کردن
organizer
 مؤسسین
organizing
 سازماندهی
لغات حسابداری بخش  88
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.