مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 92

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 92 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  92
prepayment-prior years
 پیش پرداخت سنواتی
preponderance
 برتری
prerogative
 امتیاز ویژه (حق ویژه)
prescription (= time bar)
 مرور زمان (= محدودیت زمانی)
prescriptive approach
 روش تجویزی
present a cheque for payment
 چکی را برای وصول ارائه کردن
present audit, current audit
 حسابرس فعلی
present capital value
 ارزش حال سرمایه
present value
 ارزش روز
present value of asset
 ارزش روز دارایی
present fiscal (financial year)
 سال مالی فعلی
present of financial statement
 ارائه صورت‌های مالی
present production capacity
 ظرفیت جاری تولید
present value (discounted value)
 ارزش فعلی
present value amortization
 روش استهلاک ارزش فعلی
present value factor
 فاکتور ارزش فعلی
present value index
 شاخص ارزش فعلی
present value interest factor (PVIF)
 عامل بهره ارزش فعلی
present value method
 روش ارزش فعلی
present value of 1
 ارزش فعلی یک که در پایان هر یک از دوره‌های بعد به دست آید
present value of an ordinary annuity
 ارزش فعلی اقساط مساوی قابل دریافت یا پرداخت در پایان دوره
present value of deferred annuity
 ارزش فعلی اقساط مساوی انتقالی به دوره‌های آتی
present value of expected cash flows
 ارزش فعلی جریان‌های نقدی مورد انتظار
present value of investment, present value of a single amount
 ارزش فعلی مبلغ واحد
present value table
 جدول تبدیل به ارزش فعلی
present value table of 1 Rial
 جدول ارزش فعلی یک ریال
present value table of an annuity of 1 rial at beginning of period
 جدول ارزش فعلی اقساط اول دوره یک ریال
present value table of an annuity of 1 Rial
 جدول ارزش فعلی اقساط عادی یک ریال
present worth = present value
 ارزش فعلی
presentation
 ارائه، نحوه ارائه
presentation copy
 نسخه تقدیمی
presentation faithful
 ارائه درست
presentation for acceptance
 ارائه برای قبولی (برات)
presentation of financial statements
 نحوه ارائه صورتحساب‌های مالی
presentation of invoice
 ارائه صورتحساب
presentation of the budget
 نحوه ارائه بودجه
presentation report
 گزارش تقدیمی
presentation statement
 صورتحساب تقدیمی
presents fairly
 به نحو مطلوب نشان می‌دهد
presumption income tax
 مالیات بر درآمد از روی قرائن
presumption of fact
 استنباط مبتنی بر امارات و شواهد
presumption of law
 استنباط قانونی
pretax accounting income
 سود حسابداری قبل از کسر مالیات
pretax cash inflow
 جریان ورود پول از قبل از مالیات
pretax rate of return
 نرخ بازده پیش از کسر مالیات
pretax yield
 بازده قبل از کسر مالیات
prevail
 رواج داشتن، غالب شدن، حاکم بودن
prevailing accounting ratios, accounting fashionable ratios
 نسبت‌های متداول حسابداری
preventive actions
 اقدامات پیشگیرانه
preventive maintenance (PM)
 سرویس، سرویس پیشگیرانه
preventive repairs
 تعمیرات پیشگیرانه
previous audit
 حسابرس قبلی
previous audit file
 پرنده حسابرسی قبلی
previous audit program
 برنامه حسابرسی قبلی
previous audit report
 گزارش حسابرسی قبلی (گزارش قبلی حسابرسی)
previous auditor
 حسابرس قبلی
previous year′s accounts, last year accounts
 حساب‌های سال قبل
previous year′s audit
 حسابرسی سال قبل
previous year′s books
 دفاتر سال قبل
previous year′s expense
 هزینه سال قبل
previous year′s inventory
 موجودی گیری سال قبل
price (rate) variance
 انحراف قیمت (نرخ)
price / earnings multiple approach
 روش ضریب قیمت به سود
price adjustment
 تعدیل قیمت
price contract
 قرارداد به قیمت مطلوب
price determination
 تعیین قیمت
price discrimination
 تمایز قیمت
price earnings ratio
 نسبت قیمت درآمد
price earnings ratio (PE ratio)
 نسبت قیمت به سود
price equalization
 تعادل قیمت (تساوی قیمت)
price equalization point
 نقطه تعادل قیمت
price fixing agreement
 موافقت نامه تثبیت قیمت
price fixing, price stabilization
 تثبیت قیمت، قیمت گذاری انحصاری همراه با تبانی محدود کردن عرضه
price fluctuation risk
 ریسک ناشی از نوسان قیمت
price fluctuations
 نوسان قیمت
price gap
 شکاف قیمت
price gauging
 سنجش قیمت، تخمین قیمت
price impact
 اثر قیمت
price increase
 ترقی قیمت
price index increase
 افزایش شاخص قیمت
price index number of current cost accounting
 شاخص عددی قیمت برای حسابداری به ارزش جاری، شاخص محاسبه ارزش جاری
price level adjustment
 تعدیل سطح قیمت
price level fluctuations
 نوسانات سطح قیمت
price making
 قیمت بندی
price method of valuing
 در ارزش گذاری (مواد) ساده
price quotation
 مظنه قیمت
price range
 دامنه قیمت ، محدوده قیمت
price relative
 قیمت نسبی
price sale ratio
 نسبت قیمت به فروش
price spread
 شکاف قیمت
price standard
 استاندارد قیمت
price tag
 برچسب قیمت
price taker
 قیمت پذیر
price talk
 بحث قیمت
price undertaking
 تعهد قیمت
price variance
 انحراف (مغایرت) قیمت
price variance analysis
 تجزیه و تحلیل انحراف قیمت
price volume variance
 انحراف حجم قیمت
price, cost, finished cost, value worth
 بها
price, value
 قیمت، ارزش پولی، قیمت گذاری کردن
price-dividend ratio (PDR-PID ratio)
 نسبت سود به قیمت
price-earning ratio
 نسبت قیمت به درآمد سهم
price-level accounting
 حسابداری بر مبنای تغییر در سطح قیمت
price-level adjusted cost
 بهای تمام شده تعدیل شده بر مبنای سطح قیمت‌ها
price-level changes, changes in the price level
 تغییر سطح قیمت‌ها
price-rate system of wages
 سیستم نرخ مقداری (تولید) دستمزد
price-sensitive information
 اطلاعات درباره تغییر قیمت سهام شرکت
price-weighted market index
 شاخص مبتنی بر میانگین موزون قیمت اوراق بهادار
pricing based on return on capital
 قیمت گذاری بر مبنای بازده سرمایه
pricing on bargain
 قیمت گذاری بر اساس چانه زدن
pricing strategy
 استراتژی قیمت گذاری
prima
 نخست، مقدم، پیش از همه، نخستین
prima facie
 در نظر اول، در بادی امر، قابل قبول (در نظر اول)
prima facie evidence
 قرائن ظاهری
primage
 اضافه کرایه، پاداش ناخدای کشتی
primal model
 مدل اصلی
primary
 اصلی، اولیه، عمده، مقدماتی
primary (best) evidence
 بهترین شواهد
primary account
 حساب ثبت اولیه، حسابی که رویدادهای مالی خارجی نخست به آن منتقل می‌شوند.
primary agreement
 قولنامه (قرارداد اولیه)
primary audit objective (VFM)
 (اولیه) حسابرسی هدف اصلی
primary auditor
 حسابرسی که واحد تجاری اصلی را حسابرسی می‌نماید. حسابرسی مسئول اظهار نظر صورت‌های تلفیقی
primary bank reserve
 اندوخته اولیه بانک
primary beneficiary
 ذینفع اول (نخست)
primary books
 دفاتر اولیه (مقدماتی)
primary classification
 طبقه بندی اولیه
primary cost material
 مواد به بهای اولیه
primary dealer
 معامله گر اصلی
primary deposit
 سپرده اولیه (اصلی)
primary documents
 مدارک اولیه
primary elements
 عوامل اولیه
primary financial statements
 صورت‌های مالی اساسی
primary functions
 وظایف اولیه
primary issue
 انتشار سهام اولیه
production quotas
 سهمیه بندی تولید
production sales price
 قیمت فروش تولیدات
production statement
 صورت وضعیت تولید، خلاصه‌ای از عوامل تشکیل دهنده محصول تولیدی
production unit method of application
 روش واحد تولید در تسهیم سربار
production unit method of depreciation
 استهلاک بر اساس روش واحد تولید
production volume variance
 انحراف حجم تولیدی
production wastage
 ضایعات تولید
production-unit method (units of production method) of depreciation
 روش استهلاک مبتنی بر آحاد تولید
production-volume ratio (PV ratio)
 نسبت حجم تولید، نسبت فعالیت
productive asset
 دارایی مولد
productive capacity
 ظرفیت مولد، ظرفیت تولیدی
productive capital
 سرمایه مولد
productive labor (or wages)
 دستمزد مستقیم
productive material
 مواد مولد، مواد مورد نیاز تولید
productive overhead, production overhead
 سربار تولیدی
productive work (labor)
 کار مولد
productivity measurement
 اندازه گیری / سنجش بهره‌وری
productivity of capital
 بهره‌وری سرمایه
professional accountant
 حسابداری حرفه‌ای، حسابدار رسمی، حسابرس قسم خورده
professional accountant′s society
 انجمن حسابداران حرفه‌ای
professional auditor
 حسابرس حرفه‌ای
professional checking
 رسیدگی حرفه‌ای
professional checking on accounts
 رسیدگی حرفه‌ای به حساب‌ها
professional constituencies
 تشکیلات حرفه‌ای، نهادهای حرفه‌ای
professional control (inspection)
 نظارت حرفه‌ای
professional engagement
 قرارداد حسابرسی
professional equipment
 لوازم حرفه‌ای
professional ethics
 اخلاق حرفه‌ای، آیین رفتار حرفه‌ای
professional expertise
 تخصص حرفه‌ای
professional investors
 سرمایه گذاری حرفه‌ای
professional judgement
 قضات حرفه‌ای و تخصصی
professional liability insurance
 بیمه تعهدات حرفه‌ای
professional misconduct
 اشتباه حرفه‌ای
professional obligation, professional duty
 وظیفه حرفه‌ای
professional opinion
 عقیده حرفه‌ای
professional proficiency
 صلاحیت و مهارت تخصصی و حرفه‌ای
professional reputation
 شهرت حرفه‌ای
professional responsibility
 مسئولیت حرفه‌ای
professional silence
 رازداری حرفه‌ای، سکوت حرفه‌ای
professional skepticism
 تردید حرفه‌ای
professional skill
 مهارت حرفه‌ای
professional speculator
 سفته باز حرفه‌ای
professional standards
 استاندارد حرفه‌ای
professional, practitioner
 حرفه‌ای، متخصص
professionalism
 حرفه گرایی
professionally qualified
 صلاحیت حرفه‌ای
profile measurement
 سنجش وضعیت موجود
profit & loss statement
 صورت سود و زیان
profit (earning) after interest and tax(EAIT)
 سود پس از مالیات و بهره
profit (earning) before interest and tax(EBIT)
 سود قبل از مالیات و بهره
profit (making-taking)
 سوددهی (سودآوری)
profit after all expenses
 سود پس از کسر کلیه هزینه‌ها
profit and loss (p and l)
 سود و زیان
profit and loss account (P&L account)
 حساب سود و زیان
profit and loss account for the year
 حساب سود و زیان سال
profit and loss account format
 شکل صورت سود و زیان
profit and loss account, income statement
 حساب خلاصه سود و زیان، صورت سود و زیان
profit and loss appropriation account
 حساب تقسیم سود و زیان
profit and loss budget
 بودجه سود و زیان
profit and loss ratios
 نسبت‌های سود و زیان
profit and loss retained
 سود یا زیان انباشته
profit and loss statement, income statement
 صورتحساب درآمد، صورت سود و زیان
profit and loss summary
 خلاصه سود و زیان
profit and loss summary account
 حساب خلاصه سود و زیان
profit and loss variance
 انحراف سود و زیان
profit appropriation account, appropriation account
 حساب تقسیم سود
profit available for appropriation
 سود قابل تخصیص
profit available for distribution
 سود قابل تقسیم
profit available for distribution, distributable profits
 سود قابل تقسیم
profit before tax
 سود قبل از مالیات
profit before tax deduction
 سود قبل از کسر (مالیات)
profit cannibalism
 افراط در تخفیف و ارزان
profit directed activity
 فعالیت انتفاعی
profit forecast
 پیش بینی سود
profit goal
 حد سود
profit making
 کسب سود، تحصیل سود
profit margin
 حاشیه سود، نسبت سود به فروش
profit margin on sales
 حاشیه فروش
profit margin percentage
 درصد سود روی قیمت
profit margin, profit on price
 سود روی قیمت، حاشیه سود خالص
profit margins on individual products
 سود نهایی هر محصول
profit maximization
 حداکثر سازی سود
profit on completed contract
 سود مقاطعه (پیمان)
profit on instalment sale
 سود تحقق یافته فروش اقساطی
profit on sale
 سود فروش
profit on sale of asset
 سود فروش دارایی
profit on uncompleted contract
 سود پیمان ناتمام
profit on under completion contract
 سود مقاطعه (پیمان) در حال انجام
profit or loss on change of asset
 سود یا زیان در تعویض دارایی
profit organization
 سازمان غیرانتفاعی
profit oriented organization
 سازمان انتفاعی (با هدف سود)
profit overstated
 سود اغراق آمیز
profit overstated to obtain higher commission
 سود اغراق آمیز (بیش از واقع) جهت دریافت کمیسیون بیشتر
profit path
 مسیر سود
profit per share
 سود هر سهم
profit planning
 برنامه ریزی سود
profit prior to consolidation
 سود قبل از تلفیق شرکت
profit prior to incorporation
 سود قبل از تأسیس
profit prior to operation
 سود قبل از عملیات (سود غیرعملیاتی)
profit restraints
 موانع سود
profit sharing
 تسهیم سود
profit sharing bond
 سند قرضه سهیم در سود
profit sharing employees
 سود کارکنان در منافع شرکت
profit sharing plan
 طرح سهیم کردن کارکنان در منافع
profit sharing ratio
 نسبت تسهیم سود
profit standards
 معیارهای سد
profit tax
 مالیات بر سود
profit to turnover ratio
 نسبت سود به فروش
profit variance
 انحراف سود و زیان
profit volume ratio
 نسبت حجمی سود (سود نا ویژه به حجم فروش)
profit, gain, income, earnings
 سود، درآمد
profit-sharing plan, income sharing plan
 طرح تقسیم سود
profit-sharing scheme
 طرح سهیم کردن کارکنان در سود
profitability
 سود آوری، سوددهی، سودمندی
profitability accounting
 حسابداری سنجش مسئولیت
profitability analysis
 تجزیه و تحلیل سوددهی
profitability comparison
 مقایسه سودمندی
profitability comparison of projects
 مقایسه سودمندی طرح‌ها
profitability comparison, profit center, income center, profit center
 مرکز سود
profitability index
 شاخص سودمندی
profitability index (PI)
 شاخص سودآوری
profitability of alternative projects
 سودمندی پروژه‌های جایگزین
profitability of investment
 سودمندی (کفایت) سرمایه گذاری
profitability of production
 سودآوری محصول
profitability of projects
 سودمندی طرح‌ها
profitability ratios
 نسبت‌های سودآوری
profitability restraints
 موانع سوددهی
profitability standards
 معیارهای سوددهی
profitability yield
 حاصل (بازده) سودآوری
profitable, gainful, profitable
 پرسود (سودمند)، پر فایده، سودبخش
proforma
 پیش نویس، سیاهه
proforma amount
 مبلغ فرضی
proforma balance sheet
 ترازنامه پیش بینی شده
proforma budget
 بودجه پیش نویس
proforma income statement
 صورتحساب فرضی درآمد (پیش نویس)
proforma invoice
 سیاهه مقدماتی، پیش فاکتور
proforma source and application of funds
 صورت وضعیت پیش بینی منابع و مصارف وجوه
proforma statement
 صورت وضعیت تخمینی (برآوردی)
program
 برنامه
program accounting
 حسابداری برنامه
program analysis techniques
 تکنیک‌های تجزیه و تحلیل برنامه
program audit(ing)
 حسابرسی برنامه
program evaluation & review techniques (PERT)
 تکنیک‌های ارزیابی و بررسی برنامه
program evaluation and review technique
 روش ارزشیابی و تجدیدنظر در پروژه، روش مسیر بحرانی
program flowchart
 نمودگار برنامه، نمودار گردش کار برنامه
program planning budgeting system (PPBS)
 سیستم برنامه ریز و بودجه بندی
program trading
 داد و ستد بر اساس برنامه
program evaluation and review technique (PERT)
 روش مسیر بحرانی، فنون ارزیابی و تجدیدنظر در پروژه
programmed contro5, standing data file controls
 کنترل‌های برنامه ریزی شده
programmed cost
 هزینه برنامه‌ای (طبق برنامه)
programmed delivery dates
 برنامه زمان‌بندی شده تحویل محصول به مشتریان
programmed fixed cost
 هزینه ثابت برنامه ریزی شده
progress payment
 پرداخت در ازای پیشرفت کار، دریافت بابت صورت وضعیت
progressive average
 معدل تصاعدی
progressive reducing rate
 نرخ تصاعدی نزولی
progressive salary
 حقوق تصاعدی (پله کانی)
progressive tax, gradual tax
 مالیات تصاعدی
progressive taxation
 مالیات بندی تصاعدی
progressive wage
 مزد تصاعدی (بالا رونده)
prohibited article, prohibited goods
 کالای ممنوعه (قدغن)
prohibitive tariff
 تعرفه بازدارنده (ورود یا صدور کالا)
prohibitive tax
 مالیات گزافی که صدور یا ورود کالا را غیرممکن می‌سازد ، مالیات بازدارنده
project account
 حساب پروژه
project administration cost
 هزینه اداری پروژه
project audit
 حسابرسی پروژه
project classification
 طبقه بندی پروژه‌ها
project cost ledger summary
 خلاصه دفتر هزینه طرح
procuration fee
 حق‌العمل تحصیل وام (قرضه)
procuration subrogation
 وکالت
procurator, agent
 وکیل، نماینده
procurement fraud
 تقلب تدارکاتی
procurement lead time
 مدت زمان تدارک (کالا)
Production department
 واحد تولید
produce advance
 پیش پرداخت خرید محصولات
producer advertising
 تبلیغ توسط سازنده، تبلیغ محصولات
producer(s) capital
 کالای سرمایه‌ای
product analysis
 تجزیه و تحلیل محصول (برحسب محصول)
product capabilities
 خواص (قابلیت) محصول
product contribution margin
 حاشیه فروش محصول
product financing arrangement
 قرارداد تأمین مالی محصول
product launch
 جا انداختن محصول در بازار
product liability
 مسئولیت در قبال کالا
product liability insurance
 بیمه مسئولیت کیفی تولید
product life expectancy
 عمر مورد انتظار محصول
product line margin
 حاشیه فروش خط تولید
product master
 محصول اصلی
product quality control
 کنترل کیفی تولید
product usage rate
 میزان مصرف محصل
product variety, product diversity
 تنوع محصل
product warranty
 تضمین فرآورده (تولید)
product warranty expense
 هزینه ضمانت تولید
product-level (sustaining) activities
 فعالیت‌های نگهداری سطح محصول
production basis of revenue recognition
 شناسایی درآمد بر مبنای تولید
production budget (operating budget)
 بودجه تولید، بودجه عملیاتی
production capacity
 ظرفیت تولید
لغات حسابداری بخش  92
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.