مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حمل و نقل – بخش 18

در این قسمت  لغات حمل و نقل بخش 18 عرضه شده است.

 

لغات حمل و نقل صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حمل و نقل / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حمل و نقل - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات حمل و نقل بخش 18
ایستگـاه شبکه مخابراتی ثابت هوانوردی
aeronautical fixed telecommunication network station/ aeronautical fixed telecommunications network station/ AFTN station
شبکه مخابراتی ثابت هوانوردی
aeronautical fixed telecommunication network/ aeronautical fixed telecommunications network/ AFTN
ایستگاه هوانوردی
aeronautical station
ایستگاه مخابراتی هوانوردی
aeronautical telecommunication station
سامانه نشان‌فرست راداری مراقبت پرواز
air traffic control radar beacon system/ ATCRBS
ایستگاه درون‌هواگرد
aircraft station
ایستگاه واپایش رادیویی هوا ـ زمین
air-ground control radio station
سامانه ایمنی منطقه حرکت فرودگاه
airport movement-area safety system/ Amass
منطقه خدمات راداری فرودگاه
airport radar service area/ ARSA
فرمان‌پذیری سبکبار
carefree handling
پایداری سمتی دینامیکی
dynamic directional stability/ DDS
سامانه ردیابی راداری خودکار در مسیر
en-route automated radar tracking system/ EARTS
فرمان‌پذیری
handling
گروه ارزیابی فرمان‌پذیری
handling squadron
پایداری ذاتی
inherent stability
ایستگاه زمینی سیار
mobile surface station
منطقه حرکت
movement area
پایداری منفی
negative stability
پایداری ایستای منفی
negative static stability
ایستگاه شبکه
network station
تعادل خنثی
neutral equilibrium
پایداری خنثی
neutral stability, indifferent stability
پایداری ایستای خنثی
neutral static stability
پایداری آونگی
pendulum stability
پایداری مثبت
positive stability
پایداری ایستای مثبت
positive static stability
جولان روشمند
procedure maneuver
حالت واپایش ارتفاع راداری
radar altitude control mode
قطع تماس راداری
radar contact lost
افق رادار
radar horizon
خدمات اطلاعات راداری
radar information service
نقشه‌سازی راداری
radar mapping
پایش راداری
radar monitoring
فاصله‌یابی راداری
radar ranging
پایان خدمات راداری
radar service terminated
اطلاعات ردیابی راداری
radar tracking information
بردارش راداری
radar vectoring
هواگرد رادارشناخته
radar-identified aircraft
ایستگاه جهت‌یابی رادیویی
radio direction-finding station
افق رادیویی
radio horizon
ایستگاه متعارف
regular station
پایداری ایستای واهلیده
relaxed static stability
منطقه خدمات‌رسانی
service area
پایداری سرعتی
speed stability
پایداری مارپیچی
spiral stability
ارتفاع پایداری
stabilising altitude / stabilizing altitude
شناور پایدارساز
stabilising float
ارابه فرود پایدارساز
stabilising gear/ outrigger
چتر پایدارساز
stabilising parachute
سامانه پایداری‌افزا
stability augmentation system/ SAS/ stability augmentation
حدود پایداری
stability limits
حاشیه پایداری
stability margin
حاشیه ایستایی
static margin
جبرانگر پایداری ایستا
static-stability compensator/ static-stability augmenter
پایداری‌افزا
stability augmentor
منطقه خدمات راداری پایانه
terminal radar service area/ TRSA
ایستگاه فرعی
tributary station
هواگرد پایداری‌متغیر
variable-stability aircraft
بار مجاز
baggage allowance
بار تحویلی
checked-in baggage/ checked-in luggage
آزمون پذیرش
acceptance test
پیکربندی
configuration
سقف
ceiling
تونل باد
wind tunnel
سوخت‌گیری مجدد
refueling
بارناظر
loadmaster
وظایف بارناظر
loadmaster duties
بادسو
windward/ windside
دریچه دسترسی
access panel
سیاه‌غش خلبان
pilot black out
ترازبرگه
weight and balance sheet
شیر برچین
bleed valve
فشرده‌ساز
compressor
پوسته فشرده‌ساز
compressor case
فشار تخلیه فشرده‌ساز
compressor discharge pressure
فشار ورودی فشرده‌ساز
compressor inlet pressure
قایق نجات
life boat
رادار هواشناسی هوابرد
airborne weather radar/ AWR
رادار مراقبت تقرب
approach-control radar/ approach control radar/ ACR1
سامانه راداری خودکار پایانه
automated radar terminal system/ ARTS
رادار زمینی تقرب
ground-controlled approach radar/ GCA radar
منطقه جولان
maneuvering area/ manoeuvering area
سطح ارتفاع‌سنجی رادار
radar altimetry area
ارتفاع راداری
radar altitude
سامانه نشان‌فرست راداری
radar beacon system/ RBS
تراپاسخگر نشان‌فرست راداری
radar beacon transponder
نشان‌فرست راداری
radar beacon/ racon
تماس راداری
radar contact, radar identified
خروج راداری
radar departure
تعقیب راداری پرواز
radar flight-following
واگذاری راداری
radar handover/ radar hand-off
شناسایی راداری
radar identification
نقشه راداری
radar map
هدایت ناوبری راداری
radar navigation guidance
برد رادار
radar range
پاسخ راداری
radar response
مسیر راداری
radar route
جدایش راداری
radar separation
خدمات راداری
radar service
ردیابی راداری
radar tracking
تراپاسخگر راداری
radar transponder
بردار راداری
radar vector
ارتفاع رادیویی
radio altitude
رادار حرکت سطحی
surface-movement radar/ SMR
سامانه برخوردگریز و هشدار شدآمد
traffic alert and collision-avoidance system/ TCAS/ traffic alert and collision avoidance
رادار هواشناسی
weather radar/ weather observation radar
سپرک
baffle
بالگرد
helicopter
پخشگر
diffuser
تشابه دینامیکی
dynamic similarity
شارش برین‌صوتی
hypersonic flow
سرعت برین‌صوتی
hypersonic speed
سایه‌نگاری
shadowgraph
سایه‌نگاشت
shadowgraph/ shadowgram
شارش زیربحرانی
subcritical flow
شارش زیرصوتی
subsonic flow
سرعت زیرصوتی
subsonic speed
شارش ابربحرانی
supercritical flow
آئرودینامیک ابرصوتی
supersonic aerodynamics
پخشگر ابرصوتی
supersonic diffuser
شارش ابرصوتی
supersonic flow
شارش تراصوتی
transonic flow
گستره تراصوتی
transonic range
سرعت تراصوتی
transonic speed
پایداری دینامیکی
dynamic stability
نقطه خنثی
neutral point
پایداری طولی ایستا
static longitudinal stability
پایداری ایستا
static stability
درجه عادی
economy class/ tourist class
شبکه توزیع جهانی
global distribution system/ GDS
فهرست انتظار
waiting list
حرکت مخروطی
coning
تأییدنامه نوع
type approval
تأسیسات سوخت
fuel farms/ joint holder user installation/ JHUI
راهنمای عمومی عملیات پرواز
general operations manual/ GOM
گواهینامه تکمیلی نوع
supplemental type certificate/ STC
گواهینامه نوع
type certificate
آزمون‌پرواز
check flight/ check ride/ checkout flight
آزمون گواهینامه
certification test
آموزش آشنایی پایه
basic familiarization training/ basic indoctrination
آموزش احراز مجوز نوع
type rating training
آموزش پرواز
flight training/ flying training
آموزش تبدیلی
conversion training
آموزش تطبیقی
differences training
آموزش گذار
transition training
بخش‌نامه توصیه‌ای
advisory circular
پرواز آموزشی
training flight
License / licence
پروانه خلبانی تجاری
commercial pilot’s licence/ CPL
پروانه خلبانی خطوط هوایی
airline transport pilot’s licence/ air transport pilot’s licence/ ATPL/ air transport pilot certificate
پروانه خلبانی شخصی
private pilot’s licence/ PPL
پیشینه فنی هواگرد
aircraft technical records/ technical records/ quality records
تصویرنامه قطعات
illustrated parts catalogue/ IPC/ illustrated parts breakdown/ IPB/ illustrated parts lists/ IPL
توصیه
advisory
توصیه پروازی
flight advisory
توصیه راداری
radar advisory
توصیه‌نامه صرفه‌جویی سوخت
fuel savings advisory
توصیه هواشناسی پرواز
flight advisory weather service/ FAWS
چراغ راهنما
advisory light
خلبان گواهی‌کننده
certification pilot
خلبان آزمونگر
check pilot
دستورکار فنی
technical order/ TO
دستگاه آموزش پرواز
flight trainer
دستگاه تنظیم سوخت
fuel control unit/ FCU
دفتر ثبت فنی هواگرد
aircraft technical log/ ATL/ technical log/ aircraft log book/ log book
دورریزی سوخت
fuel dumping
راهنمای نگهداری هواگرد
aircraft maintenance manual/ AMM/ maintenance manual
راهنمای عملیات پرواز
operations manual/ OM
راهنمای مسیر و فرودگاه
route and airport manual/ route guide/ airway manual/ route and aerodrome manual
راهنمای تعمیرات سازه
structural repair manual/ SRM
راهنمای پرواز هواگرد
aircraft operating manual/ AOM/ aeroplane flight manual/ aircraft flight manual/ AFM/ company flight manual/ CFM/ flight crew operating manual/ FCOM/ pilot operating manual/ POM
راهنمای آموزش
training manual
سوخت سفر
trip fuel
سوختگاه زیرزمینی
hydrant dispenser
سوخت انتظار
holding fuel
سوخت‌پاش
fuel injector/ injection pump
سوخت احتیاطی
contingency fuel
سوخت خزش
taxi fuel
سوخت افزوده
additional fuel/ unusable fuel
سوخت ذخیره
reserve fuel
فاتا
FADEC
عیار سوخت
fuel grade
فضای پرواز توصیه‌ای
advisory airspace/ ADA
فن‌ورز گواهینامه‌دار
certificated technician
کج‌پری
crab
گواهینامه صلاحیت پرواز
certificate of airworthiness/ CofA/ airworthiness certificate
گواهی ترخیص
certificate or release
گواهینامه هواگرد
aircraft certificate
گواهینامه مهارت
certificate of experience/ CofE
گواهینامه خلبانی
pilot certificate/ pilot licence
مجوز نوع
type rating
مسیر توصیه‌ای
advisory route/ ADR
مصرف ویژه سوخت
specific fuel consumption/ SFC
منطقه ایمن سوخت‌گیری
fueling safety zone/ refueling safety zone
مکانیک گواهینامه‌دار
certificated mechanic
میله سوخت‌نمای قطره‌ریز
drip-stick gauge
میله سوخت‌نما
dipstick
واپایشگر رقمی‌ـ الکترونیکی تمام‌اختیار
full-authority digital electronic control/ full-authority digital engine control
هواگرد گواهینامه‌دار
certificated aircraft
افزودنی سوخت
fuel additive
چندراهه سوخت
fuel manifold
لغات حمل و نقل بخش 18
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.