مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حمل و نقل – بخش 2

در این قسمت  لغات حمل و نقل بخش 2 عرضه شده است.

 

لغات حمل و نقل صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حمل و نقل / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حمل و نقل - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات حمل و نقل بخش 2
سفر برون ـ درون
external-internal trip
ایستگاه پس‌تقاطع
far-side stop
سامانه جابه‌جایی ثابت‌هادی‌راه
fixed guideway transit system
سامانه حمل‌ونقل ثابت‌مسیر
fixed-route transportation system
کرایه ثابت
flat fare
منطقه رایگان
free area
توقفگاه جنبی
fringe parking/  peripheral parking
کرایه تصاعدی
graduated fare
سامانه جابه‌جایی سریع گروهی
group rapid transit system
هادی‌راه
guide way
سفر درون‌سو
inbound trip
تخصیص فزاینده سفر
incremental trip assignment
حمل‌ونقل بین‌شهری
intercity transportation
حمل‌ونقل میان‌خطی
interline transportation
سفر درون ـ درون
internal-internal trip
حجم رابط
link volume/  link load
تعدیل بار
load shedding
ایستگاه میانی
midblock stop
خیابان عادی
mixed mode street
منطقه چندمنظوره
multiple-use area
ایستگاه پیش‌تقاطع
near-side stop
ایستگاه برون‌خط
off-line station
دورپایانه
off-street terminal
ایستگاه برخط
online-station
سفر برون‌سو
outbound trip
انتقال پولی
paid transfer
سامانه انتقال پولی
paid transfer system
ظرفیت توقفگاهی
parking supply
کارکرد توقفگاه
parking turnover
جریان مسافر
passenger flow
مسافر
passenger trip
سامانه جابه‌جایی سریع شخصی
personal rapid transit system
دسترس‌پذیری مکان
point accessibility
تخصیص نسبی سفر
proportional trip assignment
وسیله نقلیه همگانی
public service vehicle
توقفگاه دوردست
remote parking
سفر رفت‌وبرگشت
round trip
مسیر
route
حجم خدمات
service volume
سفر شراکتی
shared ride
سامانه جابه‌جایی خطی
shuttle transit system
نمود چراغ راهنمایی
signal aspect
درختواره چکیده
skimmed tree
ایستگاه
station
دسترس‌پذیری ایستگاه
station accessibility
تخصیص تصادفی سفر
stochastic trip assignment
پایانه بن‌گرد
stub terminal
تاکسی یارانه‌ای
subsidized taxi
ایستگاه پایانی
terminal stop
شبکه درختواره
trace tree
مرکز ایستگاهی
transit center
تندگذر
transit street
درختواره
tree
سفربن
trip end
اتوبوس برقی
trolley bus
میزان اشغال خودرو
vehicle occupancy
دستگاه فرمان واکنشی
vehicle signal actuating device
مدل گزینه انتزاعی
abstract choice model
مدل تخصیص فعالیت
activity allocation model
مدل تقاضای تجمیعی
aggregate demand model
برنامه پایه
base run
مسیر دوچرخه
bicycle lane/  cycle lane/  bicycle route
مدل دوگزینه‌ای
binary choice model
تندرو
Bus Rapid Transit/  BRT
برنامه پایه اتوبوس
bus run
مسافر ناگزیر
captive rider
مسافر ناگزیر عمومی
captive transit rider
مسافر مختار
choice rider
شبکه ترکیبی
composite network
تحلیل شبکه ترکیبی
composite network analysis
ارزیابی شبکه ترکیبی
composite network assessment
مدل شبکه ترکیبی
composite network model
ضربه‌گیر
crash cushion
عرض‌گذر
crossover
پل عرض‌گذر
crossover bridge
گذر عابر
crosswalk
خط برش
cut line
مدل تقاضا
demand model/  demand forecasting model
خط تمایل
desire line
نمودار تمایل
desire line diagram
مدل قطعیتی
deterministic model
خط لوزی‌نشان
diamond lane
مدل تقاضای مستقیم
direct demand model
مدل تقاضای تفریقی
disaggregate demand model
خط ویژه حمل‌ونقل عمومی
exclusive transit lane/  reserved transit lane
برنامه اضافی
extra run/  open run
مدل تسهیم کلی
general share model
مدل گرانشی
gravity model
شبکه شطرنجی
grid network
مدل فرصت‌های مناسب
intervening opportunities model
مدل کاربری زمین
land use model
محور اصلی
main line/  main road
عرض‌گذر میانگاهی
median crossover
مدل سفرگزینی
mode choice model/  modal choice model
مدل چندگزینه‌ای
multiple choice model
کدگذاری شبکه
network coding
برنامه شبانه اتوبوس
owl run/  owl bus run
خط تقدم
priority lane
مدل احتمالاتی
probabilistic model
معبر عمومی
public way
شبکه شعاعی
radial network
کنارگذر راه‌گردبانی
ramp meter bypass
راه‌گردبانی
ramp metering
مدل رشد ناحیه‌ای
regional growth model
مسافر پولی
revenue passenger
سوارگان
ridership
ضریب بسامد سفر
riding frequency coefficient
شبکه حلقوی ـ شعاعی
ring and radial network
نشانگر طول محوری
road miles indicator
طول محوری
road miles/  road kilometers
مدل توالی
sequential model
مدل تسهیم
share model
مدل شبیه‌سازی
simulation model
مدل هم‌زمانی
simultaneous model
طول محور
track
مدل تردد
traffic model
مسافر انتقالی
transfer passenger
محوطه مسافر انتقالی
transfer passenger area
پایانه مسافر انتقالی
transfer passenger terminal
بلیت مسافر انتقالی
transfer passenger ticket
خدمات پرسرعت
accelerated service
نظام سرعت‌افزایی
acceleration regime
فرصت عبور
accepted gap
دسترسی به ایستگاه
access speed
برگشت باربر
backhaul
صف‌گریزی
balking
سرعت جریان آزاد منتخب
base free flow speed
نظام سرعت‌کاهی
braking regime/  deceleration regime
اتوبوس‌راه
busway
بی‌دماغ
cab over tractor
بی‌دماغ
cab over truck
چرخه باربری
car cycle
سکوی میانی
center passenger platform/  center platform
بار بارگنجی
containerized cargo
نرخ تصادف
crash rate
ضریب کاهش تصادف
crash reduction factor
قوس محدب
crest vertical curve
واشد لازم
critical gap
تحلیل میزان خطرخیزی
critical rate analysis
درجه قوس
degree of curvature
شیوه توقف تقاضامحور
demand stopping regime
آسیب مستقیم
direct damage
چرخ‌بری
drayage
خشکه‌فله‌بر
dry-bulk carrier
ظرفیت پویای حمل‌ونقل عمومی
dynamic transit capacity
عمر اقتصادی خودرو
economic vehicle life
خودرو بدل
exemplar vehicle/  simulating vehicle
درآمد بلیت‌فروشی
fare box revenue
کف‌کرایه
fare level
کرایه‌گذاری
fare structure
شیوه توقف ثابت
fixed stopping regime
سرعت جریان آزاد
free flow speed
عمر کارکردی خودرو
functional vehicle life
طراحی هندسی
geometric design
سکوی بلند
high passenger platform/  high platform
خط مستقل
independent transit line
آسیب تبعی
induced damage
سرعت مجاز
legal speed
ظرفیت خط
line capacity
سرعت طرح خط
line design speed
دماغ‌دار
long-nose tractor
دماغ‌دار
long-nose truck
سکوی کوتاه
low passenger platform/  low platform
تقاطع مبنا
master intersection
قطعه پرازدحام
maximum load section
حداکثر سرعت فنی
maximum technical speed
ظرفیت اسمی
offered capacity
شیوه توقف اعلامی
on-call stopping regime
سرعت سفر خط
on-line travel speed
نسبت بهره‌برداری
operative ratio
سرعت مبدأـ مقصد
origin-destination speed
حجم مسافر
Passenger volume/  line volume
فاصله ایمن سبقت
passing sight distance
صف فزاینده
persistent queue
عمر کاری خودرو
physical vehicle life
حمل‌ونقل اختصاصی
private transportation
حمل‌ونقل خصوصی
private transportation
ظرفیت سودمند
productive capacity
شعاع قوس
radius of curve
حمل‌ونقل عمومی دورسیر
regional transit
خدمات عادی
regular transit services/  all-day transit services
ترک صف
reneging
خط ویژه برگشت‌پذیر
reversible bus lane
میزان عمومی‌سواری
riding habits
برنامه‌دهی
run-cutting
زمان خروج‌تاورود
running time
قوس مقعر
sag vertical curve
ظرفیت برنامه‌ای خط
scheduled line capacity
کیفیت خدمات
service quality
سکوی جانبی
side passenger platform/  side platform
صف باثبات
stable queue
ظرفیت ایستای حمل‌ونقل عمومی
static transit capacity
ظرفیت ایستگاه
station capacity
سرعت خروج‌تاخروج
station to station speed
زمان خروج‌تاخروج
station to station time
شیوه توقف
stopping regime
فاصله ایمن توقف
stopping sight distance
حمل‌ونقل عمومی خیابانی
street transit
حمل‌ونقل پایدار
sustainable transportation
پایانه‌مانی
terminal time
ایستگاه انتقال
transfer station
مدت زمان انتقال
transfer time
خط حمل‌ونقل عمومی
transit line
خط انشعابی
transit line branch
خط تغذیه
transit line feeder
الگوهای خطوط
transit line types
رده‌های حمل‌ونقل عمومی
transit mode classes
شبکه حمل‌ونقل عمومی
transit network
اولویت حمل‌ونقل عمومی
transit priority
برنامه‌دهی ناوگان
transit scheduling
ایستگاه حمل‌ونقل عمومی
transit stop
فناوری حمل‌ونقل عمومی
transit technology
خط تک‌پایانه
trough routing
خط محوری
trunk transit line
ظرفیت ناوگانی خط
TU line capacity/  transit unit line capacity
ظرفیت بهره‌برداری
utilized capacity
ظرفیت وسیله نقلیه خط
vehicle line capacity
ظرفیت مسیر
way capacity
حوزه دید مؤثر
zone of spatial commitment
مدت‌زمان پیاده شدن
alighting time
رده شریانی
arterial class
سفر برگشت
backhaul
راه‌بند
barricade
دوگانه‌سوز
bi-fuel
مدت‌زمان سوار شدن
boarding time
نرده پل
bridge railing
سامانه اتوبوس‌رانی
bus transit system/  BTS
اشتراک خودرو
car sharing
سامانه اشتراک خودرو
car sharing system
درجه‌های حمل‌ونقل
classes of transport
ضربه‌تاب
crashworthy
دوکفی
double bottoms
دوسوختی
dual-fuel
عملکرد دومنظوره
dual-mode operation
ته‌بندی حفاظ
end treatment
حفاظ آزمایشی
experimental barrier
مبنای تعیین کرایه
fare basis
برون‌خم
flare
پایه شکننده
frangible base
حمل کالا
freight transportation
سفر رفت
fronthaul
خودرو تمام‌دونیرو
full hybrid car
صفحه ایمنی
fuse plate
حائل نور
glare screen
قطب حمل‌ونقل
hub
خودرو دونیرو
hybrid car/  hybrid electric vehicle/  HEV
حمل‌ونقل واسط
hybrid service
ظرفیت طولی خودرو
linear vehicle capacity
حفاظ طولی
longitudinal barrier
حفاظ میانگاهی
median barrier
خودرو کم‌دونیرو
micro hybrid car
خودرو نیم‌دونیرو
mild hybrid car
شیب برگشت‌ناپذیر
non-recoverable slope
شیب غیرقابل‌عبور
non-traversable slope
حفاظ کارآمد
operational barrier
ول‌شدگی کمربند
payout
پس‌سرش
post impact skid distance
پس‌سرعت
post impact velocity
پیش‌سرش
Pre-impact skid distance
پیش‌سرعت
Pre-impact velocity
شیب برگشت‌پذیر
recoverable slope
حمل‌ونقل منظم
regular transport
خودرو اجاره‌ای
rented car/  rent-a-car
راه‌کنار
roadside
حفاظ راه‌کنار
roadside barrier
علائم راه‌کنار
roadside signs
فاصله آرامش
shy distance
خط ترمز
skid marks
پایه لغزان
slip base
سرنشانه
stellar pattern
سرخوردگی سرنشین
submarining
مانع موقت
temporary barrier
سواره‌رو عبوری
through traveled way
تماسگاه لاستیک
tire patch
حفاظ تبدیلی
transition barrier
سواره‌رو
traveled way
شیب قابل‌عبور
traversable slope
اضافه‌کرایه
add fare
سامانه پیشرفته اطلاع‌رسانی سفر
advanced traveler information system/  ATIS
سوخت جایگزین
alternate fuel
مسافرشمار خودکار
automatic passenger counter/  APC
سامانه خودرویاب
automatic vehicle location system/  AVL system/  AVL
گنجایش معادل سواری
automobile equivalent unit/  AEU
متوسط طول سفر
average trip length
بی‌مانع
barrier-free
خالیماند ایستگاه
berth clearance time
گذرگوشه
circulation area
زمان هدررفته تخلیه
clearance lost time
شیب مرکب
composite grade
تداخل مزاحم
constrained operation
شرایط تنظیم
control conditions
خط تاج
crown line
ظرفیت فشرده
crush capacity
حجم تقاضا
demand volume
زمان سبز مؤثر
effective green time
زمان قرمز مؤثر
effective red time
عرض مؤثر پیاده‌رو
effective walkway width
هادی‌راه هوایی
elevated guideway
کرایه مک
exact fare
محدوده بلیت‌داران
fare paid area/  paid area
کرایه‌گیر
farebox
کارت‌خوان
farecard reader
دروازه ثبات
fare-registering faregate/  turnstile
نظارت آزادراه
freeway surveillance
سطح جناغی
gore area
ناهم‌سطح‌سازی
grade separation
نسبت سبز
green ratio
زمان سبز
green time
هم‌سفران
group riders
هم‌سفری
group riding
آویز
hanger
بافه کشنده
haul rope
پیوستگی فاصله گذر
headway adherence
مدیریت فاصله گذر
headway management
خودرو سنگین
heavy vehicle
سامانه اعتمادی
honour system
فاصله گذر تداخلی
interference headway
جریان ناپیوسته
interrupted flow
خط عبور یک
lane one
لغات حمل و نقل بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.