مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حمل و نقل – بخش 5

در این قسمت  لغات حمل و نقل بخش 5 عرضه شده است.

 

لغات حمل و نقل صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حمل و نقل / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حمل و نقل - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات حمل و نقل بخش 5
پاناماگذر
panamax
کشتی مسافری
passenger ship
کوتاه‌اسکله
pier
راهنما
pilot
راهنمابر
pilot boat
راهنمایی
pilotage
عوارض راهنمایی
pilotage/ pilotage dues
ناوبری چشمی
pilotage
پاشنه‌گاه
poop
عرشه پاشنه‌گاه
poop deck
بندر
port
اداره بندر
port authority
مقام بندری
port authority
برگه خروج
port clearance
هزینه بندری
port dues
بندری
portal
پاناماناگذر
post panamax
فراورده‌بر
product carrier
ساحل‌اسکله
quay
کشتی یخچالی
reefer ship
شکربر
refined sugar carrier
کشتی تحقیقاتی
research ship
رودبندر
river port
پیچه
roll
چرخ‌بار
rolling cargo
بازگردانی
salvage
بازگردان
salvor
دریابندر
seaport
تدارک‌گر
ship chandler
فرستنده
shipper
نمایندگی کشتیرانی
shipping agency
نماینده کشتیرانی
shipping agent
خط کشتیرانی
shipping line
بدنه‌ساز
shipwright
ساحل
shore
سوئزگذر
suezmax
اضافه‌هزینه
surcharge
نشان‌گذار
tagger
نشان‌گذاری
tagging
بارشماری
tally
الواربر
timber carrier
آزادپیما
tramp
یدک‌کش
tug
میان‌عرشه
tween deck
واحد بار
unit load
بالاعرشه
upper deck
نگهبانی
watch
باربرگه
waybill
آزادعرشه
weather deck
سبک‌اسکله
wharf
هزینه اسکله
wharfage
مسئول اسکله
wharfinger
لنگرآویخته
A-cockbill/ anchor A-cockbill/ cockbill
لنگر
anchor
گواهینامه لنگر و زنجیر
anchor and chain certificate
شرط لنگر و زنجیر
anchor and chain clause
لنگربرپا
anchor apeak/ apeak/ apeek
بازوی لنگر
anchor arm
گوی لنگر
anchor ball
بستر لنگر
anchor bed/ billboard
زنگ لنگر
anchor bell
حوزه لنگراندازی
anchor berth
ناخن لنگر
anchor bill
شناوه لنگر
anchor buoy
زنجیر لنگر
anchor cable/ anchor chain/ chain/ chain cable
تاج لنگر
anchor crown
کشید لنگر
anchor dragging/ dragging of an anchor
موتور لنگر
anchor engine
چشمی لنگر
anchor eye
پرچم لنگر
anchor flag
پنجه لنگر
anchor fluke
لنگرافزار
anchor gear
سر لنگر
anchor head
چراغ لنگر
anchor light
داغ لنگر
anchor mark
نخودک لنگر
anchor pea
سینی لنگر
anchor plate
نیام لنگر
anchor pocket/ anchor recess
حلقه لنگر
anchor ring
بخوی لنگر
anchor shackle
تنه لنگر
anchor shank
محل لنگر
anchor station
شانه لنگر
anchor stock
گلویی لنگر
anchor throat
لنگرگاه
anchorage
عوارض لنگرگاهی
anchorage dues
لنگرانداخته
anchored
شناور لنگرانداخته
anchored vessel
لنگراندازی
anchoring
درلنگر
at anchor
گوی سیاه
black ball
سینه
bow
در سینه
bow door
بارگیری از سینه
bow loading
انباری سینه
bow locker
شیب‌راهه سینه
bow ramp
در نقابی سینه
bow visor
لنگر سینه
bower anchor/ bower
زنجیر لنگر سینه
bower cable
بخوی شناوه، بخوی بویه
buoy shackle
چاه زنجیر
chain locker/ anchor well/ cable locker
لنگر چنگالی
claw anchor
دماغه کاذب
false stem
لنگر پنجه‌ای
fluke anchor
لنگر جمع‌شو
folded anchor
لنگردربند
foul anchor
لنگر چنگکی
grapnel anchor
درپوش دالان زنجیر
hawse pipe cover/ hawse buckler/ hawse flap
دالان زنجیر
hawse pipe/ hawsehole
لنگر یخ‌گیر
ice anchor
ماند بلند
long stay
لنگر شناوه مهار
mooring anchor
شناوه مهار
mooring buoy
بخوی مهار
mooring shackle
لنگر قارچی
mushroom anchor
لنگر خیشی
plow anchor/ plough anchor
لنگرگاه قرنطینه
quarantine anchorage
بخو
shackle/ shot
لنگر یدک
sheet anchor/ spare bower/ waist anchor/ best bower
ماند کوتاه
short stay
لنگر کج‌بیلی
spade anchor
ماند
stay
دماغه
stem
لنگر دماغه
stem anchor/ centre anchor
نوار دماغه
stem band/ stem iron
تیرک دماغه
stem bar/ stem post
پای دماغه
stem foot
سر دماغه
stem head
زانویی دماغه
stem knee
پاشنه
stern
لنگر پاشنه
stern anchor
در پاشنه
stern door
چراغ پاشنه
stern light
شیب‌راهه پاشنه
stern ramp
لنگر شانه‌دار
stocked anchor
لنگر بی‌شانه
stockless anchor
زنجیر روان!
surge cable
لنگربادوار!
walking back the anchor
لنگربرداری
weighing anchor
بند شناوه لنگر
weighing line
لنگر کاری
working anchor
پس‌ورگه
abaft the beam/ before the beam
پاشنه‌سو
abaft/ aft
ورگه‌سو
abeam/ on the beam
همبر
abreast/ side by side
پس
aft
دم پاشنه
aftmost/ aftermost
جلو
ahead
لنگرآونگ
anchor’s aweigh/ anchor aweigh
به‌عقب
astern
زنجیرگاه‌عمود
athwart hawse
اظهارنامه ترازه
ballast declaration
ساق‌باترازه
ballast leg
لوله ترازه
ballast line
دریچه ترازه
ballast port
تلمبه ترازه
ballast pump
لوله مکش ترازه
ballast suction pipe
مخزن ترازه
ballast tank
وزن ترازه
ballast weight
عوارض ترازه‌گیری
ballastage
ترازه‌گیری
ballasting
ورگه
beam
ورگه
beam/ breadth
زنجیرگاه‌بالا
bold hawse
لمان‌شکسته
break sheer
لنگرگرفت
brought up/ come to/ got her anchor
کمان
catenary
ترازه پالوده
clean ballast
لنگرآزاد
clear anchor
دوزنجیرجدا
clear hawse/ open hawse
لنگرآماده
clearing anchors/ clearing away anchors
تک‌پیچ
cross
دوزنجیرتک‌پیچ
cross in the hawse
خیلی‌آهسته‌به‌جلو
dead slow ahead
خیلی‌آهسته‌به‌عقب
dead slow astern
ترازه‌برداری
deballasting
ترازه آلوده
dirty ballast
دوپیچ
elbow
دوزنجیردوپیچ
elbow in the hawse
سینه‌سو
forward
پیش‌ورگه
forward of the beam
دوزنجیرپیچ
foul hawse
تمام‌به‌جلو
full ahead/ full speed ahead
تمام‌به‌عقب
full astern
بودگاه
gauge
سمت زنجیر
grow/ lead
نصف‌به‌جلو!
half ahead
نصف‌به‌عقب!
half astern
دوزنجیره
hawse
زنجیرگاه
hawse
زنجیرنشین
hawse
زنجیرگاه‌درآب
hawse fallen
جلوروی
headway
خیزافت
heave
انحراف کژینگی
heeling deviation
خطای کژینگی
heeling error
گشتاور کژینگی
heeling moment/ upsetting moment
مخزن کژینگی
heeling tank
کژینگی
heeling/ heel
باترازه
in ballast/ on ballast
تکان‌به‌جلو
kick ahead
تکان‌به‌عقب
kick astern
بادپناه
lee
لنگر بادپناه
lee anchor
بودگاه بادپناه
lee gauge
سکان به بادپناه
lee helm
ساحل بادپناه
lee shore
طرف بادپناه
lee side/ leeward
کشند بادپناه
lee tide/ leeward tide
پناه‌روی
leeway
لنگربه‌آب!
let go anchor
کژمان
list
لمیدگی
loll
زنجیر‍ ترنجیده
nipped cable
پهنک
palm/ palm of anchor
ترازه دائمی
permanent ballast
پیش‌کژمانی
prelisting
زنجیرچینی
ranging cable
زنجیرباترمز
render cable
دامنه زنجیر
riding scope/ scope
دوره غلتش
rolling period/ period of roll
چندپیچ
round turn
دوزنجیرچندپیچ
round turn in the hawse
خمان
sheer
لمان
sheer/ natural sheer
خط خمان
sheer line/ sheer curve
طرح خمان شناور
sheer plan/ sheer draught
ترازه منقول
shifting ballast/ portable ballast
آهسته‌به‌جلو
slow ahead
آهسته‌به‌عقب
slow astern
زنجیرایست
snub cable
عقب‌روی
Sternway
سینه‌سری
surge
پهلوسری
swaying/ sway
لبه تاج
tripping palm/ canting piece
زنجیرقائم
up-and-down
زنجیربادوار
veer cable
ترازه آبی
water ballast
بادخور
weather/ windward
لنگر بادخور
weather anchor
سینه بادخور
weather bow
چارک بادخور
weather quarter
غلت بادخور
weather roll
طرف بادخور
weather side
کشند بادخور
weather tide
اتاقک روبه‌داخل
atrium cabin
کرایه برگشتی
back freight
بند
bay
جانمای بارگنج
bay plan
پرت بارچینی
broken stowage
قایق تفریحی اتاق‌دار
cabin cruiser
تخته زهوار
cargo batten/ hold sparring/ hold batten/ sparring batten/ spar ceiling
کشتی باری
cargo boat/ cargo ship/ freighter
دفترچه بار
cargo book
خدمات ذخیره جای بار
cargo booking service
ترخیص کالا
cargo clearance
در بار
cargo door
عوارض بار
cargo dues
بارافزار
cargo gear
بارورزی
cargo handling
هزینه بارورزی
cargo handling charges
لغات حمل و نقل بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.