مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 39

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 39 عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 39
round arch
چفته چرب
shouldered flat arch
چفته هوبری تخت
springing line
خط پاکار
vault
خزانه‌خانه
pitch
خیز
intrados/ soffit
درون‌سو
span/ chord/ bearing distance
دهانه
order
رج چفته
vault/ cellar
سردابچه
tympanum
سینه سنتوری
springer/ abacus/ springing stone
سنگ پاکار
tympanum/ tympan
سینه چفته
haunch/ hance/ hench/ flank
شانه
vault
طاق
vault
طاق
arch
طاق
triumphal arch
طاق‌نصرت
round arch
قوس چرب
semicircular arch
قوس نیم‌گرد
arch
قوس
elliptical arch/ semielliptical arch/ basket-handled arch/ basket arch
قوس پانیذ
depressed arch
قوس خفته
catenary arch/ parabolic arch/ catenarian arch
قوس تابی
segmental arch/ segmented arch
قوس هلالی
shoulder arch/ caernarvon arch/ square-headed trefoil arch/ shoulder -headed arch
قوس هوبری
circular arch
قوس گرد
shouldered flat arch
قوس هوبری تخت
flat arch/ jack arch/ straight arch
کفته
arc/ arch
کمان
crown
کلاله
spandrel
لچک
spandrel
لچکی
spandrel/ stair spandrel
لچکی زیرپله
haunch/ hance/ flank
لنگه
voussoir
مهره‌چفته
stepped voussoir
مهره‌چفته کنگره‌ای
Crown
تاج
anchor plate
ورق مهار
arch
قوس
arch truss
خرپای قوسی
auxiliary beam
تیر فرعی
ball joint
اتصال گوی‌سان
bar
میله
bar element
جزء میله‌ای
base plate
ورق زیرستون
batten plate
ورق بست
beam
تیر
beam bearing plate
ورق تکیه‌گاه تیر
beam column
تیرستون
beam element
جزء تیری
bearing plate
ورق تکیه‌گاه
bearing wall
دیوار باربر
bending
خمش
box girder/ box beam
تیر جعبه‌ای
brace
مهاربند
braced frame
قاب مهاربندی‌شده
bracing
مهاربندی
buckle plate
ورق کمانی
building
ساختمان
buttress
پشت‌بند
buttressed
پشت‌بنددار
buttressed wall
دیوار پشت‌بنددار
cable element
جزء بافه‌ای
cantilever beam/ cantilever
تیر طره‌ای
castellated beam
تیر لانه‌زنبوری
cavity wall
دیوار توخالی
chord
یال
column
ستون
columned
ستون‌دار
combined footing
پی مرکب
composite beam
تیر مرکب
construction
اجرا
continous beam
تیر سراسری
continuous footing
پی پیوسته
corrugated plate
ورق چین‌دار
curtain wall
دیوار پرده‌ای
cutoff wall
دیوار آب‌بند
deep beam
تیر جان‌بلند
element
جزء
fixed-end beam/ built-in beam
تیر دوسرگیردار
fixed-free beam
تیر گیردارـ ساده
flange
بال
footing
پی
foundation
شالوده
frame
قاب
framed building
ساختمان قابی
framed structure
سازه قابی
framework
داربست
girder
شاه‌تیر
gravity retaining wall
دیوار حایل وزنی
gusset plate
ورق اتصال
haunched beam
تیر ماهیچه‌دار
head plate
ورق سرستون
hollow column
ستون توخالی
infilled column
ستون توپر
joint
اتصال
joist
تیرچه
lattice girder/ lattice beam
تیر مشبک
lintel
تیر درگاهی
masonry wall
دیوار بنایی
mat foundation
شالوده تخت
multispan beam
تیر چنددهانه
nonbearing wall
دیوار غیر باربر
pedestal
ستون‌پایه
pin joint
اتصال مفصلی
plane
صفحه
plate bearing test
آزمایش باربری ورقی
plate girder
تیرورق
prismatic beam
تیر منشوری
purlin
تیرک
rafter
تیر مایل
reinforced concrete column
ستون بتن‌فولادی
reinforcing plate
ورق تقویت
retaining wall
دیوار حایل
ribbed bar
میله آجدار
ridge beam
تیر تیزه
ridge roof/ gable roof
سقف دوشیبه
ring beam
تیر حلقوی
rolled beam
تیر نوردی
roof truss
خرپای سقف
sandwich beam/ flitch beam/ flitch girder
تیر چندلا
shear
برش 8
shear wall
دیوار برشی
shell
پوسته
short column
ستون کوتاه
simple supported beam
تیر ساده
single footing
پی منفرد
slender column
ستون لاغر
sloped footing
پی شیب‌دار
solid wall
دیوار توپر
space structure
سازه فضایی
spandrel beam
تیر محیطی
spatial structure
فضاسازه
splice plate
ورق وصله
stepped footing
پی پله‌ای
stiffener plate/ stiffener
ورق سخت‌کننده
strip footing
پی نواری
structural
سازه‌ای
structure
سازه
tapered beam
تیر شیب‌دار
tie beam
تیر مهاری
truss
خرپا
truss member
عضو خرپا
truss rod
میل خرپا
trussed arch
قوس خرپایی
trussed beam
تیر خرپایی
trussed roof
سقف خرپایی
web
جان
wing wall
دیوار بالی
Freezing and Thawing
یخبندان و ذوب یخ
Concrete curing
فرآوری بتن، به عمل آوری بتن
Air-Entraining Admixtures
ترکیبات هوازا
C157/C157M – Test Method for Length Change of Hardened
Hydraulic-Cement Mortar and Concrete
روش آزمایشی برای تغییر طول ملات و سیمان بتنی- هیدورلیکی سخت شده
C192/C192M – Practice for Making and Curing Concrete Test
Specimens in the Laboratory
راهکار انجام و فرآوری آزمون نمونه های بتن تحت شرایط آزمایشگاهی
C215 – Test Method for Fundamental Transverse,
Longitudinal, and Torsional Resonant Frequencies of
Concrete Specimens
روش آزمایشی برای فرکانس های تشدید پیچشی طولی و عرضی اصلی نمونه های بتن
C233- Test Method for Air-Entraining Admixtures for Concrete
روش آزمایشی برای ترکیبات هوازا در بتن
C295 – Guide for Petrographic Examination of Aggregates for
Concrete
راهنمای بررسی پتروگرافی مصالح برای بتن
C341/C341M – Practice for Preparation and Conditioning of
Cast, Drilled, or Sawed Specimens of Hydraulic-Cement
Mortar and Concrete Used for Length Change Measurements
آماده سازی و بهینه سازی روش آزمون تعیین تغییر طول نمونه های قالبگیری شده، مغزه گیری شده یا بریده شده ملات و بتن با سیمان هیدرولیکی
C490 – Practice for Use of Apparatus for the Determination of
Length Change of Hardened Cement Paste, Mortar, and
Concrete
روش کاربرد وسایل برای تعیین تغییر طول خمیر بتن، ملات و بتن سخت شده
C494/C494M – Specification for Chemical Admixtures for
Concrete
مشخصه های ترکیبات شیمیایی بتن
C670 – Practice for Preparing Precision and Bias Statements
for Test Methods for Construction Materials
روش مهیا سازی توصیفات دقیق و سودار برای روی آزمایش مصالح ساختمانی
C823 – Practice for Examination and Sampling of Hardened
Concrete in Constructions
راهکار بررسی و نمونه برداری بتن سخت شده در صنعت ساخت و ساز
ASTM STP 169C and D – Significance of Tests and
Properties of Concrete and Concrete-Making Materials
اهمیت آزمایش و خواص بتن و مواد تشکیل دهنده آن
air-void
حفره هوا
fine air-void
حباب های ریز هوا
Coarse air-void
حباب های درشت هوا
Urban sprawl
گسترش بی رویه شهر، پراکنده رویی، هرزه رویی شهری
cityscape
منظره شهری، نمای شهری
Scatter plot
نمودار پراکندگی
synoptic view
دید کلی
maximum likelihood supervised classification method
روش دسته بندی نظارت شده حداکثر احتمال
rangeland
مرتع
Kappa statistic
آماره کاپا
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 39
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.