مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زبان شناسی – بخش 1

در این قسمت  لغات زبان شناسی بخش 1 عرضه شده است.

لغات زبان شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زبان شناسی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زبان شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زبان شناسی بخش 1
هم‌معنای مطلق
 absolute synonym
پذیرفتنی
 acceptable
سازگاری
 adaptation
صفتی
 adjectival
صفت
 adjective
بند صفتی
 adjective clause
گروه صفتی
 adjective phrase/ AdjP
قید
 adverb
گروه قیدی
 adverb phrase/ AdvP
قیدی
 adverbial
بند قیدی
 adverbial clause
مطابقه
 agreement
ابهام
 ambiguity
متضاد
 antonym
تضاد معنایی
 antonymy
بدل
 apposition
دوسویه
 appositional
مرکب دوسویه
 appositive compound/ appositive
زیست‌زبان‌شناسی
 biolinguistics
زبان‌شناسی زیستی
 biological linguistics
سببی
 causative
فعل سببی
 causative verb/ factitive verb
زبان‌شناسی بالینی
 clinical linguistics
زبان‌شناسی رایانشی
 computational linguistics/ natural language processing
استعاره مفهومی
 conceptual metaphor
مرکب دوتایی
 copulative compound/ copulative dvandva
خلاقیت
 creativity
دستور توصیفی
 descriptive grammar
توصیف‌گرایی
 descriptivism
توصیف‌گرا
 descriptivist
آرزویی
 desiderative
زبان‌شناسی رشد
 developmental linguistics
ابهام‌زدایی
 disambiguation
دوتایی، متوازن
 dvandva
بوم‌زبان‌شناسی
 ecolinguistics
زبان‌شناسی بوم‌شناختی
 ecological linguistics
درون‌مرکز
 endocentric
مرکب درون‌مرکز
 endocentric compound
برون‌مرکز
 exocentric
مرکب برون‌مرکز
 exocentric compound
گسترش معنایی
 extension/ extension of meaning
جغرازبان‌شناسی
 geolinguistics
متضادهای مدرج
 graded antonyms
ابهام دستوری
 grammatical ambiguity
هسته
 head
پارامتر هسته
 head parameter
هسته‌دار
 headed
هسته‌داری
 headedness
زبان‌های هسته‌آغاز
 head-first languages/ head-initial languages
زبان‌های هسته‌پایان
 head-last languages/ head-final languages
آغازی
 inchoative
فعل آغازی
 inchoative verb
انشایی
 injunctive
فعل تشدیدی
 intensive verb/ intensive
تداخل
 interference
صوت
 interjection
ناگذر
 intransitive
فعل ناگذر، فعل لازم
 intransitive verb
ناگذرساز
 intransitivizer
هم‌جواری
 juxtaposition
افز
 LAD
فراگیری زبان
 language acquisition
ابزار فراگیری زبان
 language acquisition device
تحول زبان
 language change
برخورد زبان‌ها
 language contact
پراکنش زبان
 language dispersal
زبان‌باختگی
 language loss
برنامه‌ریزی زبان
 language planning
سیاست زبانی
 language policy
فعل همکرد
 light verb
زبان‌شناس
 linguist
زبان‌شناسی
 linguistics/ linguistic science
جزءواژه
 meronym
جزءواژگی
 meronymy
فرازبان
 metalanguage
فرازبانی
 metalinguistic
استعاره
 metaphor
استعاری
 metaphoric/ metaphorical
مجازواژه
 metonym
مجازی
 metonymic
تغییر مجازی
 metonymic change
مجاز
 metonymy
جفت کمینه
 minimal pair
مجموعه کمینه
 minimal set
واکه ساده
 monophthong
ساده‌شدگی واکه
 monophthongization
بی‌هسته
 non-headed
گروه اسمی
 noun phrase/ NP
زبان هدف
 object language
نام‌آوا
 onomatopoeia
استعاره هستی‌شناختی
 ontological metaphor
تمنایی
 optative
استعاره جهتی
 orientational metaphor
جانشینی
 paradigmatic
رابطه جانشینی
 paradigmatic relation/ paradigmatic relationship
پیرازبان
 paralanguage
تجزیه‌گر
 parser
تجزیه
 parsing
هم‌معنای نسبی
 partial synonym
زبان‌شناسی فلسفی
 philosophical linguistics
فعل گروهی
 phrasal verb
گروه
 phrase
جمله‌نما
 phrase marker
درخت ساخت گروهی
 phrase structure tree
چندمعنا
 polysemic/ polysemous
چندمعنایی
 polysemy
پس‌اضافه
 postposition
گروه پس‌اضافه‌ای
 postpositional phrase
پیش‌اضافه
 preposition
حرف‌اضافه
 preposition/ adposition
رهاسازی حرف اضافه
 preposition stranding
حرف اضافه‌ای
 prepositional
گروه حرف‌اضافه‌ای
 prepositional phrase/ PP
فعل حرف‌اضافه‌ای
 prepositional verb
دستور تجویزی
 prescriptive grammar/ normative grammar
زایا
 productive
زایایی
 productivity
زبان‌شناسی کمی
 quantitative linguistics
واژه پرسشی
 question word,interrogative word
دستور مرجع
 reference grammar
تخصیص معنایی
 restriction of meaning/ specialization/ narrowing
نیمه‌زایا
 semi-productive
استعاره ساختاری
 structural metaphor
مجاز جزءوکل
 synecdoche
هم‌معنا
 synonym
هم‌معنایی
 synonymy
هم‌نشینی
 syntagmatic
رابطه هم‌نشینی
 syntagmatic relation/ syntagmatic relationship
پی‌پرسش
 tag question
گذرا
 transitive
فعل گذرا، فعل متعدی
 transitive verb
گذرایی
 transitivity
گذراساز
 transitivizer
نمودار درختی
 tree diagram
واکه سه‌گانه
 triphthong
متضادهای نامدرج
 ungraded antonyms
نازایا
 unproductive/ non-productive
فعل
 verb
گروه فعلی
 verb phrase/ VP
ارتقای فعل
 verb raising
پیاپی‌سازی افعال
 verb serialization/ serial verb construction
فعل‌دوم
 verb-second
حرکت پرسش‌واژه
 wh-movement
پرسش که ـ چه‌دار
 wh-question
پرسش‌واژه
 wh-word
واژه‌سازی
 word formation
پرسش آری ـ نه‌ای
 yes-no question
حالت مطلق
 absolutive case/ absolutive
حالت مفعولی
 accusative case/ accusative
آواشناسی صوتی
 acoustic phonetics
وند
 affix
وندافزایی
 affixation
وندی
 affixing
انسدادی‌سایشی
 affricate
تکواژگونه
 allomorph
واجگونه
 allophone
واجگونه‌ای
 allophonic
آواشناسی تولیدی
 articulatory phonetics
آواشناسی شنیداری
 auditory phonetics
پایه
 base
کناری دوسویه
 bilateral
تکواژ وابسته
 bound morpheme
همخوان
 consonant
همخوانی
 consonantal
سازه
 constituent
ساخت سازه‌ای
 constituent structure
تکواژ اشتقاقی
 derivational morpheme
مشخصه تمایزدهنده
 distinctive feature
واژ تهی
 empty morph
حالت کنایی
 ergative case/ ergative
آهنگ افتان
 falling intonation
زنشی
 flapped/ flap
صورت
 form
صوری
 formal
صورت‌ساز
 formative
تکواژ آزاد
 free morpheme
سایشی
 fricative
سایش
 friction
تکواژ نقشی
 functional morpheme
تکواژ دستوری
 grammatical morpheme
تجزیه سازه‌ای بلافصل
 immediate constituent analysis
میانوند
 infix
میانوندافزایی
 infixation
میانوندی
 infixing
تکواژ تصریفی
 inflectional morpheme
آهنگ
 intonation
درنگ
 juncture
کناری
 lateral
تکواژ واژگانی
 lexical morpheme
روان
 liquid
واژ
 morph
تکواژ
 morpheme
تکواژی
 morphemic
ساختواژی
 morphological
ساختواژه
 morphology/ morphemics
خیشومی
 nasal
خیشومی بودن
 nasality
خیشومی شدن
 nasalization
خیشومی‌شده
 nasalized
حالت فاعلی
 nominative case/ nominative
غیرکناری
 non-lateral
مکث
 pause
آوا
 phone
واج
 phoneme
مشخصه واجی
 phonemic feature
نمود واجی
 phonemic representation
آواشناختی
 phonetic
آوایی
 phonetic
مشخصه آوایی
 phonetic feature
نمود آوایی
 phonetic representation
نماد آوایی
 phonetic symbol
آواشناس
 phonetician
آواشناسی
 phonetics
واج‌شناختی
 phonological/ phonemic
واجی
 phonological/ phonemic
واج‌شناسی
 phonology/ phonemics
زیروبمی
 pitch
انفجاری
 plosive
پیشوند
 prefix
پیشوندافزایی
 prefixation
پیشوندی
 prefixing
مشخصه حشو
 redundant feature
آهنگ خیزان
 rising intonation
غلتان
 rolled/ roll
نیم‌همخوان، نیم‌صامت
 semi-consonant
نیم‌واکه
 semi-vowel
ستاک
 stem
انسدادی
 stop
پسوند
 suffix
پسوندافزایی
 suffixation
پسوندی
 suffixing
تک‌ضربی
 tap
نواختی
 tonal
نواخت
 tone
لرزشی
 trilled/ trill
کناری یک‌سویه
 unilateral
گفته
 utterance
واکه
 vowel
هماهنگی واکه‌ای
 vowel harmony
واژ صفر
 zero morph
واکه‌گشت
 ablaut/ vowel gradation/ gradation/ apophony
حذف پایانی
 apocope
تولید
 articulation
اندام تولید
 articulator
تولیدی
 articulatory
همگون شدن
 assimilate
همگون‌شده
 assimilated
همگونی
 assimilation
پس‌زمینه‌سازی‌شده
 backgrounded
پس‌زمینه‌سازی
 backgrounding
بخش پایه
 base component
زمینه‌برچینی کردن
 bleed
زمینه‌برچینی
 bleeding
هم‌فراگویی
 coarticulation
دستور شناختی
 cognitive grammar
معنی‌شناسی شناختی
 cognitive semantics
خبر
 comment
همگونی کامل
 complete assimilation
بخش
 component
مؤلفه
 component/ sense component
تجزیه مؤلفه‌ای
 componential analysis
عکس زمینه‌برچینی
 counter-bleeding
عکس زمینه‌چینی
 counter-feeding
ژرف‌ساخت
 deep structure/ underlying structure
حذف
 deletion
تجزیه دوگانه
 double articulation/ duality/ duality of structure/ duality of patterning
تولید دوگانه
 double articulation
دیرش
 duration
حذف آوایی
 elision
میان‌هشت
 epenthesis
میان‌هشتی
 epenthetic
مشخصه
 feature
هندسه مشخصه‌ها
 feature geometry
زمینه‌چینی کردن
 feed
زمینه‌چینی
 feeding
پیش‌زمینه‌سازی‌شده
 foregrounded
پیش‌زمینه‌سازی
 foregrounding
معنی‌شناسی صوری
 formal semantics
دستور نقش‌گرا
 functional grammar
دستور زایشی
 generative grammar
معنی‌شناسی زایشی
 generative semantics
دستور زایشی- گشتاری
 generative transformational grammar/ transformational grammar/ transformational generative grammar
اطلاع مفروض
 given information
چاکنایی
 glottal
چاکنایی شدن
 glottalization
چاکنایی‌شده
 glottalized
دستور زبان
 grammar
دستوری
 grammarian
دستوری
 grammatical

 

لغات زبان شناسی بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.