مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زبان شناسی – بخش 2

در این قسمت  لغات زبان شناسی بخش 2 عرضه شده است.

لغات زبان شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زبان شناسی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زبان شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زبان شناسی بخش 2
فاعل دستوری
 grammatical subject/ subject
دستوری بودن
 grammaticality
دستوری شدن
 grammaticalization
دستوری‌شده
 grammaticalized
زمینه‌سازی
 grounding
حذف هجای مکرر
 haplology
همگونی ناقص
 incomplete assimilation
ساخت اطلاع
 information structure
آغازش‌گر
 initiator
کشش
 length
فاعل منطقی
 logical subject
شیوه تولید
 manner of articulation
قلب
 metathesis
مقلوب
 metathesized
حوزه‌ای
 modular
حوزه‌ای بودن
 modularity
حوزه
 module
حفره خیشوم
 nasal cavity
نودستوریان
 neogrammarians
اطلاع نو
 new information
نارسا
 non-sonorant
گرفته
 obstruent
اطلاع کهنه
 old information
دهانی
 oral
حفره دهان
 oral cavity/ oral chamber
همگونی جزئی
 partial assimilation
حلقی
 pharyngeal
حفره حلق
 pharyngeal cavity
حلقی شدن
 pharyngealization
واک‌سازی
 phonation
بخش واجی
 phonological component
فرایند واجی
 phonological process
قاعده واجی
 phonological rule
ساخت گروهی
 phrase structure
دستور ساخت گروهی
 phrase structure grammar
قاعده ساخت گروهی
 phrase structure rule
جایگاه تولید
 place of articulation
پیش‌انگاشته
 presupposed
پیش‌انگاشت
 presupposition
پیش‌انگاشتی
 presuppositional
تولید نخستین
 primary articulation
همگونی پیش‌رو
 progressive assimilation
پیش‌هشت
 prothesis
پیش‌هشتی
 prothetic
فاعل روان‌شناختی
 psychological subject
همگونی پس‌رو
 regressive assimilation/ anticipatory assimilation
پایان‌بخش
 rheme
تولید دومین
 secondary articulation
معنایی
 semantic
بخش معنایی
 semantic component
مشخصه معنایی
 semantic feature
معنی‌شناس
 semanticist
معنی‌شناسی
 semantics
رسا
 sonorant
رسایی
 sonority
تغییر آوایی
 sound change
قانون آوایی
 sound law
تحول آوایی
 sound shift
نظام آوایی
 sound system
روساخت
 surface structure
حذف میانی
 syncope
نحوی
 syntactic
بخش نحوی
 syntactic component
متخصص نحو
 syntactician
نحو
 syntax
پذیرنده
 thematic
آغازگرسازی
 thematization
آغازگر
 theme
پذیرنده
 theme
مبتدا
 topic
مبتداسازی
 topicalization
مبتداسازی‌شده
 topicalized
همگونی کلی
 total assimilation
گشتار
 transformation
گشتاری
 transformational
بخش گشتاری
 transformational component
گشتارگرایی
 transformationalism
گشتارگرا
 transformationalist
پیشین‌شدگی
 umlaut/ vowel mutation
غیردستوری
 ungrammatical
تارآوا
 vocal cord/ vocal band/ vocal fold/ vocal lip
اندام‌های آوایی
 vocal organs/ speech organs
مجرای آوایی
 vocal tract
واک
 voice
زمان آغاز واک
 voice onset time
حالت انتزاعی
 abstract case
تکیه
 accent/ stress/ word accent
تکیه‌دار
 accented
تکیه‌ای
 accentual
زبان‌شناسی کاربردی
 applied linguistics
واج‌شناسی خودواحد
 autosegmental phonology
حالت
 case
حالت
 case
دستور حالت
 case grammar
توانش ارتباطی
 communicative competence
توانش
 competence
ساختار
 construction
زبان‌شناسی مقابله‌ای
 contrastive linguistics/ contrastive analysis
واژگان کنترل‌شده
 controlled vocabulary
زبان‌شناسی پیکره‌ای
 corpus linguistics
زبان‌شناسی انتقادی
 critical linguistics
درزمانی
 diachrony
گویش
 dialect
گویشی
 dialectal
گویش‌شناسی
 dialectology
کنش گفتاری مستقیم
 direct speech act/ speech act
زبان‌شناسی تربیتی
 educational linguistics
زبان برونی
 externalized language/ external language/ extensional language
زبان اول
 first language
زبان‌شناسی قانونی
 forensic linguistics
آواشناسی قانونی
 forensic phonetics
زبان‌شناسی همگانی
 general linguistics
توانش دستوری
 grammatical competence
ساخت دستوری
 grammatical structure
گویش فردی
 idiolect
کنش منظوری
 illocutionary force
کنش گفتاری غیرمستقیم
 indirect speech act
حالت ذاتی
 inherent case
زبان درونی
 internalized language/ internal language/ intensional language
زبان
 language
توانش زبانی
 linguistic competence
کنش زبانی
 linguistic performance
کنش مفهومی
 locutionary act
زبان‌شناسی ریاضی
 mathematical linguistics
عصب‌شناس زبان
 neurolinguist
عصب‌شناسی زبان
 neurolinguistics
زبان‌شناسی همه‌زمانی
 panchronic linguistics
همه‌زمانی
 panchrony
کنش
 performance
کنش تأثیری
 perlocutionary act/ perlocutionary effect
ساخت واجی
 phonological structure
تکیه زیروبمی
 pitch accent
کاربردشناختی
 pragmatic
توانش کاربردشناختی
 pragmatic competence
کاربردشناسی
 pragmatics
گزاره
 predicate
محمول
 predicate/ predicator
اسناد
 predication
اسنادی
 predicative
گزاره
 proposition/ propositional meaning/ propositional content
گزاره‌ای
 propositional
روان‌شناسی زبان
 psycholinguistics
واحد
 segment
واج‌شناسی زنجیری
 segmental phonology
تقطیع
 segmentation
ساخت معنایی
 semantic structure
تکیه جمله
 sentence accent
جامعه‌شناسی زبان
 sociology of language
کنش گفتاری
 speech act
نظریه کنش گفتاری
 speech act theory
زبان‌شناسی آماری
 statistical linguistics
ساختی
 structural
تجزیه ساختی
 structural analysis
حالت ساختاری
 structural case
تغییر ساختی
 structural change
توصیف ساختی
 structural description/ structural index
دستور ساختی
 structural grammar
ساختگرایی
 structuralism/ structural linguistics
ساختگرا
 structuralist
ساخت
 structure
زبرزنجیری
 suprasegmental
مشخصه زبرزنجیری
 suprasegmental feature
آواشناسی زبرزنجیری
 suprasegmental phonetics
واج‌شناسی زبرزنجیری
 suprasegmental phonology
زبان‌شناسی هم‌زمانی
 synchronic linguistics
ساخت نحوی
 syntactic structure
دشواژه
 taboo word
زبان‌شناسی نظری
 theoretical linguistics
تکیه واژه
 word accent
فرهنگ فرهنگستانی
 academy dictionary
فرهنگ فعال‌ساز
 active dictionary/ activator
واژگان فعال
 active vocabulary
کنشگر
 actor
سامان‌گریز
 anomalous
سامان‌گریزی
 anomaly
لوتر
 argot
آرایش
 arrangement
زبان ساختگی
 artificial language
زبان کمکی
 auxiliary language
واژگان پایه
 basic vocabulary/ core vocabulary
بهره‌ور
 benefactive/ beneficiary/ benefactor
دوزبانه
 bilingual
دوزبانگی
 bilingualism
آمیزه
 blend
آمیزه‌سازی
 blending
وام‌گیری
 borrowing
گرده‌برداری
 calque
تعریف دوری
 circular definition
بند
 clause
بریده‌سازی
 clipping
برساخته
 coined
برساختن
 coining/ coinage
بند متممی
 complement clause
متمم‌ساز
 complementizer/ subordinator/ subordinating conjunction
جمله مرکب
 complex sentence
اصطلاح ترکیبی
 complex term
اصطلاح مرکب
 compound term
معنای ضمنی
 connotation
بافت
 context
بافت وابسته
 context dependent
بافت‌آزاد
 context free
بافت موقعیتی
 context of situation
بافتی
 contextual
بافتی کردن
 contextualization
ادغام‌شده
 contracted
ادغام
 contraction
پیوند همپایه‌ساز
 co-ordinating conjunction
همپایگی
 co-ordination
همپایه‌ساز
 co-ordinator
واژه پایه
 core word
هم‌متن
 cotext
زبان آمیخته مادری
 creole
پیدایش زبان آمیخته
 creolization
گفتمان‌شناسی انتقادی
 critical discourse analysis/ CDA
بافت‌زدوده
 decontextualized
سبک تعریف
 definition style
معنای صریح
 denotation/ denotative meaning/ referential meaning
بند وابسته
 dependent clause
وام‌گیری گویشی
 dialect borrowing
دوزبان‌گونگی
 diglossia
گفتمان
 discourse
گفتمان‌شناسی
 discourse analysis/ DA
ژ ـ ساخت
 D-structure
به‌گویی
 euphemism
به‌واژه
 euphemism
نیم‌زبان‌های گسترش‌یافته
 expanded pidgins
تجربه‌گر
 experiencer
مقصد
 goal
نظریه حاکمیت و مرجع‌گزینی
 Government & Binding Theory
معنای دستوری
 grammatical meaning
سرواژه‌سازی
 initialism/ alphabetism/ acrophone
ابزاری
 instrumental
میان‌ساخت
 intermediate structure
بن‌واژه
 lemma
بن‌واژه‌سازی
 lemmatization
تکواژه
 lexeme
تکواژه‌ای
 lexemic
ابهام واژگانی
 lexical ambiguity
مدخل
 lexical entry
خلأ واژگانی
 lexical gap
معنای واژگانی
 lexical meaning
زبان میانجی
 lingua franca/ interlingua
بافت زبانی
 linguistic context
معنای تحت‌اللفظی
 literal meaning
وام‌واژه
 loan word
صورت منطقی
 logical form
بند پایه
 main clause/ matrix clause/ superordinate clause
معنا
 meaning
برنامه کمینه‌گرا
 minimalist program
چندزبانگی
 multilingualism
بافت غیرزبانی
 non-linguistic context
بند موصولی توضیحی
 non-restrictive relative clause/ additive relative clause/ appositive relative clause
واژه نوشتاری
 orthographic word
واژگان غیرفعال
 passive vocabulary
پذیرا
 patient
صورت آوایی
 phonetic form
واژه واجی
 phonological word
نیم‌زبان
 pidgin
نیم‌زبان‌شده
 pidginized
نظریه اصول و پارامترها
 principles & parameters theory
دریافت‌کننده
 recipient
تعریف برگشتی
 recursive definition
سیاق
 register
بند موصولی
 relative clause
ضمیر موصولی
 relative pronoun
موصولی‌سازی
 relativization
بند موصولی توصیفی
 restrictive relative clause/ defining relative clause
معنای جمله
 sentence meaning
موقعیت
 setting
زبان اشاره
 sign language
دلالت
 signification
مدلول
 signified/ signifié
دال
 signifier/ signifiant
اصطلاح ساده
 simple term
مبدأ
 source
ر ـ ساخت
 S-structure
بند پیرو
 subordinate clause/ embedded clause
وابسته‌سازی
 subordination
اصطلاح
 term
اصطلاح‌نگار
 terminographer
اصطلاح‌نگاری
 terminography
متن
 text
تحلیل متن
 text analysis
معیار تتا
 theta criterion
شبکه تتا
 theta grid/ θ-grid
نقش‌های تتایی
 theta roles/ θ-roles/ thematic roles
نظریه تتا
 theta theory/ θ-theory
نمونه
 token
نوع
 type
گنگی
 vagueness

 

لغات زبان شناسی بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.