مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زبان شناسی – بخش 3

در این قسمت  لغات زبان شناسی بخش 3 عرضه شده است.

لغات زبان شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زبان شناسی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زبان شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زبان شناسی بخش 3
واژه
 word
صورت واژه
 word form
رده واژه
 word-class
ترتیب واژه‌ها
 word-order
اندام تولید فعال
 active articulator
جهت معلوم
 active voice
مجهول عامل‌نما
 agentive passive
زبان پیوندی
 agglutinating language
سازوکار جریان هوا
 airstream mechanism
لثوی
 alveolar
لثوی‌ـکامی
 alveo-palatal
زبان تحلیلی
 analytic language
فعل کمکی
 auxiliary verb
دولبی
 bilabial/ labio-labial
بازداری
 blocking
رمزگردانی
 code switching
اسم جمع
 collective noun
دونقطه
 colon
ویرگول
 comma
صفت برتر
 comparative adjective
بازسازی تطبیقی
 comparative reconstruction
وجه شرطی
 conditional mood
فعل ربطی
 copula/ linking verb/ copulative verb
اسم شمارا
 count noun/ countable noun
تیره
 dash
دندانی
 dental
اشتقاق
 derivation
اشتقاقی
 derivational
وند اشتقاقی
 derivational affix
ساختواژه اشتقاقی
 derivational morphology
مشتق
 derivative
ساخت مشتق
 derived structure
مشتق
 derived/ derivative
دونگاره
 digraph
دونگاری
 digraphy
پس‌زبانی ـ لثوی
 dorso-alveolar
پس‌زبانی ـ کامی
 dorso-palatal
پس‌زبانی ـ ملازی
 dorso-uvular
پس‌زبانی ـ نرم‌کامی
 dorso-velar
برونسو
 egressive
فورانی
 ejective
صفت برین
 elative adjective/ absolute superlative
علامت تعجب
 exclamation mark/ exclamation point
فعل تام
 full verb
نقطه
 full-stop/ period
زبان هم‌آمیخته
 fusional language
اسم جنس
 generic noun
غلت
 glide
انسدادی ـ چاکنایی
 glottal stop
سازوکار جریان هوای چاکنایی
 glottalic airstream mechanism
نگاره
 graph
تک‌نگاره
 grapheme
تک‌نگاره‌شناختی
 graphological
تک‌نگاره‌شناسی
 graphology/ graphemics
خط پیوند
 hyphen
وجه امری
 imperative mood
مکیده
 implosive
زبان انضمامی
 incorporating language
وجه اخباری
 indicative mood
زبان تصریفی
 inflecting lanugage
تصریف
 inflection/ inflexion
تصریفی
 inflectional
وند تصریفی
 inflectional affix
ساختواژه تصریفی
 inflectional morphology
درون‌سو
 ingressive
میان‌دندانی
 interdental
بازسازی درونی
 internal reconstruction
وجه پرسشی
 interrogative mood
فعل بی‌قاعده
 irregular verb
زبان گسسته
 isolating language
حنجره‌ای
 laryngeal
فعل واژگانی
 lexical verb
واژه‌نگاشت
 logograph/ logogram
واژه‌نگاشتی
 logographic
خط واژه‌نگار
 logographic writing
واژه‌نگاری
 logography
فعل اصلی
 main verb/ principal verb
اسم ناشمارا
 mass noun/ non-count noun/ uncountable noun
جهت میانه
 middle voice
فعل کمکی وجهی
 modal auxiliary verb
فعل وجهی
 modal verb
وجه
 mood
اسم
 noun
وجه تمنایی
 optative mood
خط
 orthography
کامی
 palatal
اجزای کلام
 parts of speech
اندام تولید غیرفعال
 passive articulator
جهت مجهول
 passive voice
مجهول‌سازی
 passivization
فقه‌اللغه‌ای
 philological
فقه‌اللغه
 philology
واج‌نوشت
 phonemic transcription
واج‌نویسی
 phonemic transcription/ broad transcription
زبان چندترکیبی
 polysynthetic languag
صفت مطلق
 positive adjective
پس‌لثوی
 postalveolar
سازوکار جریان هوای ششی
 pulmonic airstream mechanism
نشانه‌های سجاوندی
 punctuation
نقطه‌گذاری
 punctuation
علامت سؤال
 question mark/ interrogation mark/ interrogation point
گیومه
 quotation marks/ inverted comma
بازسازی
 reconstruction
فعل باقاعده
 regular verb
برگشته
 retroflex
برگشتگی
 retroflexion
فعل قوی
 strong verb
وجه التزامی
 subjunctive mood
صفت برترین
 superlative adjective
خط هجانگار
 syllabary
زبان ترکیبی
 synthetic language
ملازی
 uvular
نرم‌کامی
 velar
نرم‌کامی
 velaric
سازوکار جریان هوای نرم‌کامی
 velaric airstream mechanism
نرم‌کامی شدن
 velarization
جهت
 voice
فعل ضعیف
 weak verb
اشتقاق صفر
 zero derivation
ازی
 ablative
حالت ازی
 ablative case
خوانش‌پریشی عارضی
 acquired dyslexia/ alexia
کفایت
 adequacy
نگارش‌پریشی
 agraphia
نگارش پریشانه
 agraphic
الفبا
 alphabet
الفبایی
 alphabetical/ alphabetic
پیش‌مرجعی
 anaphora/ back reference
مرجع‌دار
 anaphora/ anaphor
مرجع‌داری
 anaphora
پیش‌مرجع
 anaphoric
واکه افزوده
 anaptyctic
واکه‌افزایی
 anaptyxis
جانداری
 animacy
سلسله‌مراتب جانداری
 animacy hierarchy
جاندار
 animate
مرجع
 antecedent
زبان‌پریشی
 aphasia/ dysphasia
زبان‌پریش
 aphasic/ dysphasic
زبان پریشانه
 aphasic/ dysphasic
پس‌سازی
 back formation
پس‌مرجعی
 cataphora/ forward reference
پس‌مرجع
 cataphoric
مقوله‌ای
 categorical/ categorial
مقوله‌بندی
 Categorization
مقوله
 category
گاه‌شمارشی
 chronological
گاه‌شماری
 chronology
طبقه‌بند
 classifier
هم‌خانواده
 cognate
زبان‌های هم‌خانواده
 cognate languages
مجموعه هم‌خانواده
 cognate set
واژه هم‌خانواده
 cognate word
پیوستگی
 coherence
پیوسته
 coherent
انسجام
 cohesion/ cohesiveness
انسجامی
 cohesive
منسجم
 cohesive
تصریف فعل
 conjugation
واژه محتوایی
 content word
محتوایی
 contentive
همگرایی
 convergence
همگرا
 convergent
تغییر مقوله
 conversion
خط میخی
 cuneiform/ cuneiform writing
برایی
 dative
حالت برایی
 dative case
زبان مرده
 dead language
تصریف اسم
 declension
اشاره
 deixis
کفایت توصیفی
 descriptive adequacy
تخصیص‌گر
 determiner
خوانش‌پریشی رشدی
 developmental dyslexia
واکه مرکب
 diphthong
دوگانه‌شدگی واکه
 diphthongization
واگرایی
 divergence
خوانش‌پریشی
 dyslexia
خوانش‌پریش
 dyslexic
خوانش‌پریشانه
 dyslexic
حذف
 ellipsis
محذوف
 ellipted
حذفی
 elliptical
پایانه
 ending/ desinence
شناسه
 ending/ termination
درون‌مرجعی
 endophora
درون‌مرجع
 endophoric
برون‌مرجعی
 exophora
برون‌مرجع
 exophoric
کفایت تبیینی
 explanatory adequacy
زبان خاموش
 extinct language
درخت خانوادگی
 family tree
زبان مجاز
 figurative language
پایه
 foot
سازند
 formant
نقش‌نما
 function word/ grammatical word
مقوله نقشی
 functional category
اضافه
 genitive
حالت اضافه
 genitive case
چم
 gloss
مقوله دستوری
 grammatical category
هم‌نام
 homonym
هم‌نامی
 homonymy
هم‌آوا
 homophone
هم‌آوا
 homophonic
هم‌آوایی
 homophony
فراشمول
 hypernym
فراشمولی
 hypernymy
تصویرگونه
 iconic
تصویرگونگی
 iconicity
واژگان درونی
 internal lexicon
خانواده زبانی
 language family
زبان‌پایی
 language maintenance
دگرگشت زبان
 language shift
مقوله واژگانی
 lexical category
دری
 locative
حالت دری
 locative case
واژگان ذهنی
 mental lexicon
کفایت مشاهده‌ای
 observational adequacy
صیغگان
 paradigm
خوانش‌پریشی واجی
 phonological dyslexia
ارجاع
 reference
دلالت مصداقی
 reference
مصداق
 referent/ reference
عبارت مصداقی
 referential expression
عبارت ارجاعی
 referring expression
اشاره اجتماعی
 social deixis
خوانش‌پریشی سطحی
 surface dyslexia
مقوله نحوی
 syntactic category
ندایی، آیی
 vocative
حالت ندایی
 vocative case
آغازش
 initiation
چاکنای
 glottis
کانون
 focus
پیش‌زمینه
 foreground
پس‌زمینه
 background
اصطلاح‌نامه کلان
 macrothesaurus
اصطلاح‌نامه خرد
 microthesaurus
اصطلاح‌نامه
 thesaurus
فرهنگ‌نگار
 lexicographer
فرهنگ‌نگاشتی
 lexicographical
فرهنگ‌نگاری
 lexicography
کوته‌سازی
 abbreviation
کوته‌نوشت
 abbreviation
سرنام
 acronym
فرهنگ دوسویه
 bidirectional dictionary
فرهنگ دوکاره
 bifunctional dictionary
فرهنگ جامع
 comprehensive dictionary
تعریف
 definition
فرهنگ زبان‌آموز
 learners dictionary
واژگانی شدن
 lexicalization
واژگانی‌شده
 lexicalized
اطلس زبانی
 linguistic atlas
فرهنگ زانسو
 reverse dictionary/ reverse-order dictionary
بانک اصطلاحات
 term bank
فرهنگ مفصل
 unabridged dictionary
املایی
 orthographic
نقطه‌ویرگول
 semi-colon
نویسه‌گردانی
 transliteration
نویسه‌گردانی‌شده
 transliteration
عامل
 agent

 

لغات زبان شناسی بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.