مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 27

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 27 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 27
  برگشت از حالت شیشه ای
 DEVITRIFICATION
 [جلبكهای سبز تك سلولی كه در آبهای دریایی لب شور و گرم و كم عمق زندگی می كند
 DASYCLADACEA
 1- حلال، سیال، 2-عمل آبهای جاری
 DIFFLUENCE
 1- دره.2- ربع زمین
 DELLE
 1- فقیر از كلسیم.2-ماده ای كه كلسیم خود را از دست داده باشد.3-فقیر از كلسیم قابل مبادله
 DECALCIFY
 1-اطفاء، فرونشاندن، خاموش كردن، آب دادگی، طریق آب دادن آهن، 2-غوطه ور كردن ماده جامد در مایع
 DIPPING QUENCHING
 1-افشانده، پراكنده، پخش شده منتشر شده، 2- افشانده در روندهای گوناگون بدون محدوده مشخص
 DIFFUSED
 1-بازمانده، خرده، 2- باقیمانده یك سنگ یا صدف یا بلور، 3- موادی كه ماسه و ریگ و قلوه سنگها را به وجود می آورد
 DETRIUM
 1-دولین، 2-نوعی فرورفتگی كه اغلب دارای كف مسطح بوده، عمق آن بیشتر از پهنای آن است.در مناطق آهكی در اثر انحلال آهك در آبها تولید می شود
 DOLINA
 1-زمینهای مرده، خاكهای مرده.2-اصطلاحی است در مورد زمینهای منتهی به سنگهای قابل بهره برداری
 DEAD-GROUND
 آب و هوای خشك و بری، اراضی بی آب، نواحی خشك
 DRYING SECHAGE
 آرام، ملایم
 DEAD
 آزمایش كیفیت قلوه سنگهای طبیعی و بهم خورده
 DEVAL TEST
 آشكار كردن، كشف كردن
 DISCOVERY
 آنزیم، دیاستار
 DIASTASE
 آواری، تخریبی، سایشی، فرسایشی
 DETRITAL DETRITIC
 آهك زدایی
 DECALCARISATION
 اراضی لاروبی، لاروبی كردن زمین
 DREDGING GROUND
 ارتفاع افت، ارتفاع نفوذ یا بار تراوش
 DRAWDOWN, DEPRESSION HEAD
 ارتفاع زهكشی
 DRAINAGE HEAD
 از اقسام درختان كوهستانی كه با سردادن از راهروهای كوهستانی بیرون می كشند
 DEVALAGE
 از دست دادن آهك یا به وسیله مهاجرت در تمام بخش خاك یا در یكی از افقهای آن ویا در قسمتی از افق خاك
 DEFERRISATION
 از هم پاشیدن، فرو ریختن، خرد كردن
 DISINTEGRATING
 ازكاه تهی كردن، از بوریا تهی كردن، فقیر كردن خاك به وسیله بدترین نوع اصلاح خاك
 DESTRAW
 استعداد برخی از نمكهای موجود در خاك كه وجود آنها منجر به آهك زدایی خاك می گردد
 DECALCARISANT
 اسید دی هیدروكسیس تئاریك
 DIHYDROXYSTERIC
 اشتقاق، طغیان
 DERIBE
 افت سفره ای
 DRAWDOWN NAPPE
 افق رس – ماسه كه در زیر خاكهای سیاه قرار دارد
 DANTARE
 افق هوموس داری كه كمتر از %5 مواد آلی دارد
 DAMMERDE
 الماس
 DIAMOND
 امتداد یك لایه، جهت یك لایه
 DIRECTION OF A BED
 امتداد مستقیم
 DIRECTION (STRIGHT)
 انتقال گل و لای
 DEBERNER
 انتقال و ربایش بازهای مركب جذب كننده به وسیله آبشویی متوالی آبهای اسیدی رقیق
 DEBASIFICATION
 انحلال، تجزیه، فساد، تلاشی
 DECOMPOSITION
 انحلال، تجزیه، از هم پاشیدگی
 DISSOLUTION
 انفصال، جدایش
 DISCONTINUOUSE
 انفكاك، تقسیم
 DISJUNCTION
 بافت دولریتی
 DOLERITIC
 بالاد، روان آب
 DEPTH OF RUNOFF
 بستر ناپدید شده رودخانه های قدیمی كه گسترده و هموار می باشد
 DALLOL
 بسیاری از سیستمهای قراردادی برای نیمرخهای خاك پیشنهاد شده مانند پالمان و باخ از سویس، كلارك از انگلستان
 DESSIN
 بشقاب طشتك
 DISH
 بلند شدن سنگها، ربایش سنگها
 DEROCHAGE
 بلور بزرگ كائولن كه فطر آن متجاوز از10 میكرون می باشد، و بهتر از بلور كائولینیت متبلور شده است، و از كانیهای فلزی تشكیل یافته است
 DICKITE
 بلوردان، ژئود
 DRUSE
 بورینگ عمیق، حفاری عمیق
 DEEP BORING
 به خرد كردن شدید كلوخه ها گویند
 DESCRAPE
 به دانه های مدور و گردی كه خصوصیات خود را از دست داده اند گفته می شود
 DESEOLISATION
 به نوعی از خاكها گفته می شود كه تغذیه به دشواری در آن صورت می گیرد، در چنین خاكهایی فعالیتهای بیولوژیكی بسیار كند و ضعیف می باشد، زندگی میكروارگانیسمها كند و آرام است
 DYSTROPHIC
 به واژه devolee نگاه كنید
 DEVALE
 بی قرینگی، عدم توازن، عدم تقارن
 DISSYMMETRY
 بیرون كشیدن بازهای محلول كلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم از خاك به وسیله آبشویی طبیعی در اثر هیدرولیز متوالی
 DECALSATION
 پخش پایدار
 DIFFUSION OF CONTANT
 پخش سرعت
 DIFFUSION OF VECLOCITY
 پدیده ای كه مطابق آن مجموعه لایه های رسوبی تقریبا موازی با لایه بندی ها بوده و تولید دو یا واحدهای مستقلی را می كند به طوری كه هریك از لایه هایی كه چین خورده و بالا زدگی حاصل كرده اند از زمینهای قدیمی بالا ترمی باشند.یك برگشتگی منظم ابتدایی بین لایه هایی كه روی هم قرار گرفته اند وجود دارد، اما هر واحد مستقل سپری نرمال و طبیعی را به وجود می آورد.
 DIVERTICULATION
 پراكندگی، پخش
 DIFFUSION
 پراكندگی، پخشیدگی
 DISPERSION
 پراكندگی ریشه گیاهان در خاك
 DISTRIBUTION OF THE ROOTS IN THE SOIL
 پراكنده شدن، توریع شده، پخشیده
 DISPERSE SYSTEM
 پسروی یخچال
 DEGLACIAL
 پوشش مرده
 DEAD COVERING
 تئوری نزولی
 DESCENSIONAL THEORY
 تئوری نزولی، انگاره پایین رونده
 DESCENSION THEORY
 تباهی، فساد، تخریب
 DEGENERTED
 تبدیل شیشه به ماده بلورین، برگشت از حالت شیشه ای
 DEVITRIFICATION
 تجزیه، جدایش بخشهای متصل، تراكافت
 DIALYSIS
 تجزیه نیترات یا دنیتریفیكاسیون
 DENITRIFICATION
 تخریب، از هم پاشیدگی، انهدام
 DESTRUCTION
 تخریب، تباهی
 DEGRADATION
 تخلیه هوای خاكهای رسی كه به وسیله فشار انجام می شود
 DESAERATION
 تراس انحرافی
 DIVERSION TERRACE
 تراس زهكشی
 DRAINAGE TERRACE RUNOFF CONTROL TERRACE
 تراكم زهكشی
 DRAINAGE DENSITY
 ترتیب قرار گرفتن یونهایی با بار الكتریكی مخالف در مجاورت سطوح ذرات رس
 DOUBLE LAYER
 ترك برداشتن در اثر خشكاندن
 DESICCATION FISSURE
 تشخیص، تمیز
 DIAGNOSTIC
 تعریف، تعیین، روشن، محدودیت
 DEFINITION
 تعیین سن لایه، سنگواره یا ساختمان زمین
 DATATION
 تغییر شكل، از شكل طبیعی خارج كردن
 DEFORMATION
 تغییر و تحول شیمیایی و فیزیكی معكوس پدیده ژلی فیكاسیون را گویند
 DEGLAISIFICATION
 تفكیك، تجزیه، حالت تجزیه، جداسازی
 DISSOCIATION
 تفكیك، تفریق، تشخیص
 DIFFERENTIATION
 تقسیم زمین
 DIVIDED EARTH
 تقسیم خاك یا زمین
 DIVIDED SOIL
 تل شنی، ریگ روان، تپه یا خاكریز شنی
 DUNE
 تلاشی، تباهی
 DESINTEGRATION
 توده باد آورده، توده یخ آب آورده
 DRIFTING LEVEL
 تورب خشك
 DRY PEAT
 تورفتگی، گود شدگی
 DEPRESSION
 توزیع آب، تقسیم آب، پخش آب، پراكندگی آب
 DISTRIBUTION OF WATER
 توزیع خاك، پراكندگی خاك، پخش خاكها
 DISTRIBUTION OF SOIL
 توفهای آهكی
 DAUSCHKALK
 ته نشست، ته نشین، لایه، رسوب
 DEPOSITING
 ته نشست مواد رسوبی
 DESPOIT WARP
 تهی كردن از نمك، نمك زدایی
 DESSALEMENT
 جدا كردن ابزاری كه به زمین مرطوب چسبیده است
 DEGOUYI
 جداكردن خشك، بوجاری خشك
 DRY VANNING
 جذر و مد روزانه
 DIURNAL TIDES
 جرثقیل، نقل و انتقال به وسیله جرثقیل
 DERRICK
 جلگه فرسایشی
 DENUDATION-PLAIN
 جنگلهای موجود در اقلیمهای معتدل گرم یا فصول خشك دارای برگهای مقاوم و سخت خشكی دوست
 DURISILVE
 جوش آتشفشانی
 DRUMEL
 جهت دار
 DIRECTIONAL
 چاله بسته طبیعی كه در آن آبهای باران به طور موقت جمع می شود
 DAYA
 چاه خشك، چاه بی آب
 DRY WELL
 چاه كور
 DUMB WELL
 چگالی، وزن مخصوص، توده ویژه، غلظت
 DENSITY
 چگالی برف
 DENSITY OF SNOW
 چگالی سنج، غلظت سنج، تكاثف سنج (دستگاهی برای اندازه گیری وزن مخصوص مواد معلق)
 DENSIMETER
 حالت صحرایی
 DESERT FORM
 حركت یا جابجایی قائم لایه های جابجا شده زمین به طرف پایین
 DOWNTHROW
 حفار كابل دار
 DRAGLINE CABLEWAY
 حفاری
 DRILLING
 حفاری دیناموستریكی، عمق یاب دینامومتری
 DYNAMONETRIC DRILLING
 حفاری عمیق
 DEEP DRILLING
 حفاری عمیق، سوراخ گمانه ای
 DEEP BORE-HL
 خاك بیابانی، خاك صحرایی
 DESERT SOIL
 خاك تیره منطقه استوایی و جنب استوایی، خاكهای تیره استوایی و زیر استوایی
 DARK COLOURED SOIL IN TROPICS AND SUBTROPICS
 خاك چكه ای، اراضی كه دارای چشمه سارهای فراوانی است
 DROP EARTH
 خاك دیاتومه دار، خاك دیاتومی
 DIATOMACEOUSE EARTH
 خاك دیاتومی
 DIATOM EARTH
 خاك شاه بلوطی تیره رنگ
 DARK. CHESTUNT. SOIL
 خاك قرمز پس رفته، خاك قرمز متلاشی شده، خاك قرمز تخریب شده
 DEGRADED RED EARTH
 خاك قهوه ای جنگلی
 DESERT BROWN SOIL
 خاك مرده
 DAMNED EARTH
 خاك مرده
 DEATH SOIL
 خاكشناسی تشریحی
 DESCRIPTIVE. PEDOLOGY
 خاكهای حد واسط dior ماسه ای و dek ماسه – رسی كه اغلب سطح دامنه های سخت و سفت قدیمی را می پوشاند و كمتر از 7% رس دارد
 DEK-DIOR
 خاكهای خشك
 DRY SOIL
 خاكهای دولومیتی
 DOLOMITIC SOIL
 خاكهای راندزینی با دگرسانی ضعیف
 DEFACED FEEBLY RENDZINA
 خاكهای رس و هوموس دار كف دره ها
 DEURR
 خاكهای رسی با شكافهای چند وجهی كه كار برروی آن به دشواری انجام می شود
 DANFATONGUI
 خاكهای رسی همراه با رس و ماسه، بارخیز و عمیق
 DANTA-FORE
 خاكهای سبك ماسه ای – لس دار، اغلب قرمزرنگ، در فصول خشك نسبتا سخت و سفت است
 DANGA
 خاكهای سنگلاخی، خاكهای بسیار سنگین
 DIFFICULTY IN
 خاكهای سیلابی، خاكهای طغیانی
 DELUVIAL SOIL
 خاكهای عمیق
 DECKEBUEDEM
 خاكهای غنی از نمك كه افق سطحی آن ریز و غباری شكل باشد
 DANTE
 خاكهای فرو ساییده شده جنگلی، خاكهای بد جنگل
 DEGRADE FOREST SOIL
 خاكهای قهوه ای تجزیه و متلاشی شده
 DEGRADED BROWN SOIL
 خاكهای قهوه ای جنگلی نواحی خشك
 DRY REGION FOREST BROWN SOIL
 خاكهای مردابی قرمز یا خرمایی رنگ ضخیم كه سنگین و چسبنده بوده و در آبهای لب شور تشكیل می شود
 DARG
 خاكهای مرده
 DEAD-SOIL
 خاكهایی را گویند كه از تپه ماسه های قدیمی حادث شده است، سرشار از ماسه، قابلیت نفوذ را داشته، خاكشویی شده، PH خاك 6 تا 7، به كشت آراشید اختصاص دارد
 DIOR
 خاكهایی كه دارای ساختمان عروسكی می باشند
 DOLL SOIL
 خشك، رودخانه خشك، منطقه خشك
 DRY
 خشك شدن، زهكشی، زهكشی فاضل آب، خشك افتادن، عمل خشك كردن
 DRYING UP OF THE GROUND DRAINING
 خشكاندن
 DESSICATION
 خشكسالی، خشكسالی شدید
 DRYNESS
 خشكی
 DRYNESS
 خط پایه-اثر جزر و مد در ساحل دریا
 DATUM LINE
 خط مستقیم
 DIVIDE
 خط مستقیم
 DIVIDE LINE
 خمیدگی، زاویه انحراف، تمایل، میل
 DECLINATION
 داسیت
 DACITE
 داسیت مانند، شبیه داسیت
 DACITOIDE
 داگر
 DOGGER
 داموریت
 DAMOURITE
 دانتالیوم
 DENTALIUM
 دایك
 DIKE
 دایك، آب بند، خاك ریز، رگه
 DYKE
 در فیزیك نشانه و علامت سنگینی ویژه است، چگالی
 D
 در مناطق گود و عمیق رسهایی كه قابلیت نفوذ دارند متراكم شده و در اثر نفوذ مواد آلی به رنگ خاكستری در آمده و در اثر رطوبت لاتریتی نمی شود
 DEMBO
 در مورد پودزولی شدن خاكها ناپدید شدن خاكهای رسی از افق فوقانی به افقهای زیرین خاك را گویند
 DEGLEYIFICATION
 درختان جنگل را قطع كردن، تسطیح و صاف كردن
 DEFOREST
 درز و شكافهای كوچك موجود در سنگها را گویند
 DIACLASE
 دروملین، خاكه
 DRUMLIN
 دره خشك
 DRY VALLEY
 دستگاه خشك كن، خشكانه
 DRYER DESICCATOR
 دستگاه كند كننده یا داش پوت
 DASHPOT
 دشت هموار و مصطح كه پوشیده از خاكهای رسی ترك برداشته است
 DAHRAT
 دگرسانی میكا و فادسپات در اثر عمل هیدراتاسیون وبه وجود آمدن داموریت
 DAMOURITISATION
 دگرشیبی
 DISCONFORMITY
 دلتا
 DELTA
 دلتا(در بعضی كشورها به جای آب دوره آبیاری بكار می رود
 DELTA
 دماسنج خشك، میزان الحراره خشك
 DRY BULB THERMOMETER
 دمولون (دستگاهی برای تعیین مقدار ازت آمونیاكی سرد)
 DEMOLON
 دنباله های كشیدگی
 DRAWING TAIL
 دودكش الماس دار، دودكش پیپ
 DIAMOND PIPE
 دورمان
 DORMANT
 دورنگی
 DICHROISM
 دوره حفاری
 DIGGING CYCLE
 دوشكلی، اختلاف، مغایرت
 DIMORPHISM
 دولریت، میكروگابروها
 DOLERITE
 دولومیت
 DOLOMITE
 دولومیتی شدن
 DOLOMITISATION
 دومیت
 DOMITE
 دونین
 DEVONIAN
 دی
 DY
 دی هیدرول
 DIHYDROL
 دیاباز
 DIABASE
 دیابلاستیك
 DIABLASTIC
 دیاپیر
 DIAPIR
 دیاتومه
 DIATOM
 دیاژنز
 DIAGENESIS
 دیاسپور
 DIASPORE
 دیاستروفیسم
 DIASTROPHISM
 دیاگرام، نمودار، نمایش نموداری
 DIAGRAM
 دیالاژ
 DIALLAGE
 دیان، خاكهای رسی و لسی در دلتای مركزی رودخانه نیجر
 DIAN
 دیپلودوكوس
 DIPLODOCUS
 دیژیتاسیون
 DIGITATION
 دیستن، سیانیت، كیانیت
 DISTHENE
 دیسكوسیكلینا
 DISCOCYCLINA
 دیسیون
 DITION
 دیكسی رس
 DIXIECLAY
 دیمترودون
 DIMETRODON
 دیناسین
 DINATIAN
 دینامیك خاكها، تكامل و تحول خاكها
 DYNAMICS SOILS
 دینو فلاژله ها (شلاقك داران مخوف)، تاژك داران
 DINOFLAGELLATA
 دینوتر
 DINOTHERE
 دینوزورها
 DINOSAURIENS
 دیوپسید
 DIOPSIDE
 دیورهایی كه از علف های ابتدایی پوشیده شده است
 DIORBOYE
 دیوریت
 DIORITE
 دیوریتهای اوربی كولار
 DIORITE ORBICULAR
 ذوب، پرتو افكن، آتش دوتایی
 DIPYRE
 راست گردان، راست چرخان، راست بر
 DEXTROGYER
 راستگرد
 DEXTR
 راندزینهای قرمز متلاشی شده
 DEFACED RED RENDZINA
 رب النوع زمین در اساطیر یونانی
 DA-MATER
 رسوبات حاصله از طوفان
 DILUVIUM
 رسهای پوششی
 DEKKLEI
 رسهای مایل به آبی
 DIEVE
 رشد، توسعه، بسط، گسترش، عمل گسترش و بسط دادن
 DEVELOPPMENT
 ركود، استراحت گیاه
 DORMANCY
 روبش، فرسایش كامل
 DEFLATION
 روش پراكنش
 DISPENSING METHOD
 روش دب، روش اندازه گیری آهن آزاد خاك
 DEB(METHODE)
 روش دراونیو
 DROUINEAU METHOD
 ریزه، خرده، آوار
 DETRITUS
 ریگ و شنهای مربوط به پلیوسن و یا كواترنر زیرین كه تولید زمینهای غیر بارور را می نماید مگر اینكه با لیمون پوشیده شده باشد
 DECKENSCHOTTER
 زاویه میل
 DIP ANGLE
 زمین مرده
 DEATH EARTH
 زمینهای آبرفتی با پوشش سطحی رس
 DESS
 زمینهای سیلیسی و رسی با دانه بندی ریز كه اغلب در فرورفتگیهای فیما بین تپه های شنی قرار گرفته است
 DAK
 زمینهای سیلیسی و رسی با دانه بندی ریز كه اغلب در فرورفتگیهای فیما بین تپه های شنی قرار گرفته است
 DEK
 زنگار صحرایی، ورنی صحرایی
 DESERTIC PATINA
 زهكشی
 DRAIN
 زهكشی
 DRAINAGE
 ژاله، شبنم، قطره شبنم
 DEW
 ساخت نا هماهنگ، ساخت نا موزون
 DISHARMONIC STRUCTURE
 ساختمان غباری
 DUSTY STRUCTURE
 سد آتشفشانی
 DAM VOLCANIC
 سد وزنی
 DAMGRAVITY
 سد، بند
 DAM
 سرعت خروجی آب
 DISHARGE VELOCITY

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 27
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.