مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 28

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 28 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 28
 سطح شكست كدر، شكستگی كدر و مات
 DULL FRACTURE
 سفره آبدار، سفره مرطوب، سفره مرطوب و خیس، سفره غرقابی، سفره رطوبت دار
 DROWNED NAPPE
 سفره فرودافت، سفره پست
 DEPRESSED NAPPE
 سگ سر، سرسگی
 DOG-HEAD
 سنگ بیمار، سنگ متلاشی شده یا در حال از هم پاشیدگی
 DISEASE
 سنگ خشك
 DRY STONE
 سنگ دیا تومیت
 DIATOMITE
 سنگ ریزه های دورویه
 DOUBLE FLANGED
 سنگ سه گوش
 DREIKANTER
 سنگ شجری، سنگ درخت وار(شكلهای درخت واری كه از رشته های منشعب و شاخه شاخه با بلورهای نامشخص و ناپیدا تشكیل یافته اند)
 DENDRITE
 سنگ های آواری، سنگ های تخریبی
 DETRIAL ROCKS
 سنگفرش صحرا
 DESERT PAVEMENT
 سنگفرش صحرا
 DESERT PAVING
 سنگهای آواری
 DEUTOGENE
 سنگهای تخریبی، سنگهای آواری(مثال : كنگلومرا، ماسه سنگ)
 DETRIAL ROCKS
 سنگهای دیا شیستی
 DIASCHISTIC ROCKS
 سوزن با فنر مدرجی كه به وسیله آن مقاومت و درجه نفوذپذیری تراكم خاك را اندازه گیری می كنند
 DAVIES. COMPACTOMETER
 سیلابی، طوفانی
 DELUVIAL
 سیلت آهك زدایی شده
 DECALCIED. SILT
 سیلیس زدایی
 DESILICIFICATION
 شبكه زهكشی، مجموعه زهكشی های اصلی و درجه دوم و نهرهای كوچك
 DRAINAGE SYSTEM
 شكاف، درز، نوعی شكستگی سنگهاست زمانیكه اختلاف سطح پیدا نكرده اند
 DIACLASE FISSURE JOINT
 شكسته شدن پوسته منطقه در اثر مواد سازنده زیرین آن كه تكه های بالا آمده برای ساختن محوطه زمینی و ایجاد ساختمان بكار می رود
 DETUFFER
 شماتیكی، طرحی، نموداری
 DIAGRAMMATICALLY
 شیب
 DIP
 صحرا
 DESERT
 صحرایی كردن
 DESERTIFICATION
 ضریب انتشار، ضریب پراكندگی
 DISPERSION COEFFICIENT
 ضریب پخش
 DIFFUSION OF COEFFICIENT
 ضعیف شدن، لاغر شدن
 DEMEAGRELY
 طوفان، سیل
 DELUVIUM
 طیف پراش، طیف تجزیه ای، طیف انكساری، طیف پراكندگی، طیف شكست
 DIFFRACTION SPECTRUME
 طیف ناپیوسته، طیف انفصالی
 DISCONTINUOUSE SPECTRUM
 عدم آبگیری، آبدهی
 DESHYDRATION
 عدم اشباع، اشباع زدایی
 DESATURATION
 عروسك، سنگال، كنكرسیون
 DOLL
 علامت افق بخش تحتانی خاك یا سنگ بستر
 D
 علامت یكی از كودهای شیمیایی در زبان آلمانی به معنی فسفات آمونیاك می باشد
 DIAMMONPHS
 عمل حمل مواد
 DRIFT
 فاسد كردن، بدتر كردن، رو بزوال گذاشتن، فرسودگی
 DETERIORATION
 فاصله علامت، بعد نشان، علامت ثالتی كه در قسمتی از خط آهن برای هدایت قطار گذاشته می شود
 DISTANT SIGNAL
 فرم صحرایی، حالت صحرایی، اشكال صحرایی
 DESERTIC FORM
 فرورفتگیهای جدا از هم را گویند كه در سطح ماسه های هموار دیده می شود
 DROP
 فروریختگی، از هم پاشیدگی، تجزیه شدن
 DISINTEGRATION CRUMBLING
 فرونشست عمقی
 DEEP PERCOLATION
 فساد زدایی، عاری از آلودگی، جلوگیری از آلودگی و فساد
 DESINFECTION
 قابلیت تراوایی مستقیم
 DIRECT PERMEABILITY
 قابلیت مفتول شدن، كانال، هدایت كردن
 DUCTILITY
 قانون دارسی
 DARCY
 قشر سیمانی آهك یا گچ به ضخامت چند سانتیمتر در سطح خاكها
 DEB-DEB
 قطر
 DIAMETER
 قطع كننده
 DIACHRONISME
 قطعه فولادی كه جهت اتصال دو تیر در سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
 DOG
 كانال زهكشی
 DRAINAGE CHANNEL
 كانی تیره رنگ
 DARK MINERAL
 كاهش، تخفیف، خشكانیدن زمین بدون عمل آیش برای تولید غله
 DEDUCTION DETAILED ACCOUNT
 كاهش بارخیزی و باروری خاك در اثر فرسایش باد و آب
 DEBEURRER
 كج بیل كوچك با دسته كوتاه شبیه كج بیلهای ماقبل تاریخ
 DABA
 كربن زدایی
 DECARBONATATION
 كربنات منیزیم به فرمول : Co3Mg
 DIALOGITE
 كشش
 DRAWING
 كلسیم زدایی
 DECALCIFICATION
 كلش زدایی
 DESTUBBLE DETHATCHED
 كنتاكت ناهمگن، كنتاكت نا هماهنگ
 DISHARMONIC CONTACT
 كندن سیل آب، از میان بردن و پاك كردن شن و ریگ در اثر پدیده جریان آب (آبشویی)
 DEGRABOUILLER
 گچ، ژیپس
 DZI
 گرد و غبار، گرد وخاك، گرد و غبار برف، برف باد آورد
 DUST
 گرد و غباردار
 DUSTY
 گردو خاك، گرد و غبار
 DUST
 گلهای نمور و نمناك
 DELAYANT
 گمانه دانلوپ، نوعی گمانه ای كه ازآن به عنوان سفتی خاك استفاده می كنند
 DUNLOP SOUND
 گمانه زنی به منظور بهره برداری و استخراج از نفت
 DRILLING FOR PETROLEUM
 گمانه زنی به وسیله الماس
 DIAMOND DRILLING
 گمانه زنی چرخشی
 DRILLING BY ROTATION
 گمانه زنی خشك
 DRY BORING
 گنبد
 DOME
 گود كردن، گود شدن، گود شدن دره در اثر فرسایش یخچالی
 DEEPENING OF A VALLEY BY GLACIAL
 گودال، فرورفتگی
 DEPRESSION
 گودال، راه آب، نهر آب
 DITCH
 گودی موجود در سطح یك تخته سنگ گرانیتی
 DRAWING THE CHARGE KILN
 گوگرد زدایی
 DESULFURICATION
 گونه ای از خاكهای فقیر می باشد كه حدواسط بین Dy,Gyttja بوده و گیتیا برای فعالیتهای بیولوژیكی نامساعد است
 DYGYTTJA
 لاروب، آلت تنقیه قنات
 DREDGE
 لاروب زهكش
 DRAIN CLEANER
 لاروبی كردن
 DREDGING
 لامیناسیون مورب یا چینه بندی كاذب
 DIAGONAL STRATIFICATION
 لایه بی حاصل
 DEAF-BED
 ماده دیامگنتیتی، ماده دیا مغناطیسی
 DIAMAGNETIC SUBSTANCE
 مارن خشك
 DRY MARL
 مارن دولومیتی
 DOLOMITIC MARL
 ماسه های الماس دار
 DIAMONDIFEROUSE SAND
 ماسه های پوششی
 DEKZAND
 ماسه های داغ ماسه هائی كه در اثر حرارت و آتش دستخوش تغییر و تحول شده است
 DEAD SAND
 ماسه های دولومیتی، ماسه دولومیتی
 DOLOMITIC SAND
 ماسه های دیوریتی، شامل سیلیكاتهای آهك و منیزیم می باشد و به عنوان كود مورد استفاده قرار می گیرد
 DIORITIC (SAND)
 ماسه های مرده
 DEATH SAND
 ماسه هایی كه رنگ تیره و كدر دارند
 DARK-COLOURED SAND
 ماشین خندق كن، ماشین گودال كن
 DITCHER, TRENCHER
 متلاشی شدن، تخریب كردن، فروسایی
 DEGENERATION
 مته، سوند، حفاری، عمق یاب، آلت تعیین عمق
 DRILL
 مجتمع تخریبی، مجتمع آواری
 DETRITIC COMPLEX
 مجرای آب گردان
 DIVERSION CHANNEL
 محلول دهم نرمال، 1/10 والانس گرم هر جسم در یك لیتر آب مقطر
 DECINORAMAL SOLUTION
 مخروط افكنه واریزه ای
 DEBRISCONE DETRITAL CONE
 مرطوب، گل آلود
 DAMP
 مسكن، سكونت گاه، بوم
 DWELLING,HABITATION
 مطالعات تفضیلی
 DETAILED INVESTIGATION
 معادن نواحی عمیق، معادن عمقی
 DEEP-LEVEL MINE
 معدن الماس
 DIAMOND-MINE
 معدن خشك
 DRY MINE
 مكانی كه در بخش جلوی منطقه قرار گرفته است
 DEISSAL
 مواد آواری، به موادی گفته می شود كه از تخریب و تجزیه سنگها حاصل می شود
 DETRITAL MATTER
 مواد آواری، به موادی گفته می شود كه از تخریب و تجزیه سنگها حاصل می شود
 DETRITUS
 موج روی فولاد
 DAMAS
 مورن ته نشین شده، یخرفت ته نشین شده
 DEPOSITED DRIFT
 مولی را گویند كه PH=5 و حدواسط بین مور و مول می باشد
 DUFFMUL
 مهاجرت نزولی
 DESCENDING MIGRATION
 ناحیه صحرایی، منطقه صحرایی
 DESERT REGION
 ناهماوری، انقطاع حالت دلمه ای و لخته ای
 DEFLOCULATION
 ناهماهنگ
 DISHARMONY
 نمایش نموداری
 DIAGRAMMATIC REPRESENTATION
 نمك زدایی
 DESALINATION
 نمودار، گرافیك
 DIAGRAM
 نمونه برداری ژرفی مواد معلق
 DEPTH INTEGRATING SEDIMENT SAMPLER
 نوعی از خاكهای زرد یا آبی را گویند
 DEGNE
 نوعی از سنگها را گویند كه تجزیه و تخریب آنها خوب انجام نگرفته و در نتیجه خاكهای بد با مواد درشت تولید می كنند. چنین خاكهایی بیشتر خاكهای آهكی سنگریزه دار را تشكیل می دهد
 DYSGEOGENE
 نوعی كرم خاكی نسبتا كوچك كه در خاكهای اسیدی زندگی می كند
 DENDROBAENA
 نهر آبرسانی
 DISTRIBUTING CHANNEL
 نهشته های فرسایشی، تخریبی، آواری
 DETRITAL DEPOSITE
 ورقه ورقه شدن، پوسته پوسته شدن
 DESQUAMATION
 ورنی صحرایی
 DESERTIC VERNISH
 همگرآبدهی
 DISCHARGE COEFFICIENT
 هوای نمناك
 DAMP WEATHER
 یخرفت
 DRIFTING
 یخرفت، یخرفت یخچالی، توده های سست سطحی مانند ماسه و امثال آن كه حركت می كنند
 DRIFT GLACIAL
 یخرفت یخچالی
 DRIFT TILL
 یخرفت، توده باد آورده
 DRIFT
 یخرفته های سنگی
 DRIFT BOULDRES
 یكدست و صاف كردن چمن
 DEPLOUNER
  آباد كردن زمین بایر و لم یزرع
 ECHAUMER
  خوردن
 EATING
  سد حفاظتی
 EARTHWORK EMBANKMENT
 1- خاكی، زمینی
 EARTHY
 1- در زمین شناسی كشاوزی مطالعه خاكهای لایه دار زمین شناسی را گویند.2-در زمین شناسی كشاورزی به نوع خاكهایی گفته می شود كه با چینه شناسی طبقات مطابقت دارد.3-تهیه صورت برداری خاكهایی كه متناسب با یكدیگر هستند.4- از نقطه نظر دوشوفر خاكهای جنگلی آلپ را گویند.5- از دیدگاه شارن هاگل طبقه بندی خاكهای بارخیز را گویند
 ET PEDOLOGIE
 1- رسوباتی كه در قسمت فوقانی زمینها قرار دارند، 2- رسوبات و آبرفتهای جوان و جدید
 EPIGEIC
 1- روكش كردن، 2- با پوسته یا قشری پوشاندن، 3- به شكل پوسته در آوردن، پوسته پوسته كردن
 ENCRUSTING
 1- روی زمینی، روی زمین تولید شده 2-بلور بیگانه.3-روینده بر سطح چیزی.4- جانشین شدن یك ماده معدنی به جای یك ماده معدنی دیگر بدون اینكه شكل خارجی آن تغییر كند.5- در ژئومورفولوژی پدیده ای است كه مطابق آن جریانهای آبی بر روی سطح مستوی و هموار جریان دارند.
 EPIGENESIS
 1- سری دوره ائوسن، 2- واحد زمانی چینه شناسی ائوسن، 3- پراكندگی و انتشار دوره زمین شناسی ائوسن
 EOCENE SERIES
 1- شخم عمیق را گویند.2- فرو بردن گاو آهن به طور عمیق در خاك
 ETRAMPER
 1-آسان، سهل، 2- اراضی سبك، نرم، بدون سنگریزه داررا گویند كه شخم و كار بر روی آن به آسانی صورت می گیرد
 EASY EARTH
 آبرفت
 ELUVION
 آرایش ذرات مختلف خاك كه شامل مواد میكروسكوپی می باشد
 ELEMENTARY. CONSTITUTION
 آندربیت
 ENDERBITE
 آندوپركولاتیف
 ENDOPERCOLATIF
 آندودیناموژن
 ENDODYNAMO MORPHE
 آندولیت
 ENDOLITHE
 آندومورفیسم، درون دگرگونی
 ENDOMORPHISM
 ائوژن، تجزیه خوب، دگرسانی خوب
 EUGEOGENE
 ائوسن
 EOCENE
 ائوكامبرین
 EOCAMBRAIN
 ائولیانت
 EOLIANITE
 ائوهیپوس
 EOHIPPUS
 ابزار سه شاخه ای كه جهت جمع آوری یا پخش كود مورد استفاده قرار می گیرد
 EPONDOIRE
 اپسومیت
 EPSOMITE
 اپی تاكسی
 EPITAXIE
 اپی زون، منطقه دگرگونی ضعیف
 EPIZONE
 اپی سینیت
 EPISYENITE
 اپی لیت، سنگ زیان بیرونی
 EPILITHE
 اپیدوت
 EPIDOTE
 اپیدوتیت
 EPIDOTITE
 اتروفیك
 EUTROPHIC
 ادافولوژی
 EDAPHOLOGY
 اراضی اشباع از نمك
 EARTH SALT
 اراضی بد و غیر بارور را گویند
 EGARIPELEIRO
 ارزش خاك، ارزش زمین
 EARTH VALUE
 اروبسیت
 ERUBES
 اریپتروژینوس
 EUR YPTERYGINUS
 اریوپس
 ERYOPS
 از تریلوبیتهای دوره اردویسین می باشد
 EOHARPS
 استرلیت
 ESTERELLITE
 استومپاژ
 ESTOMPAGE
 اسكسیت
 ESSEXITE
 اسیدیته مبادله ای
 EXCHANGE ACIDITY
 افت بار ورودی
 ENTRANCE. LOSS
 اقتصاد
 ECONOMY
 اقلیم استوایی
 EQUATORIAL CLIMAT
 اكلوژیت
 ECLOGITE
 اكوتوپ
 ECOTOPE
 الكترواسموز
 ELECTRO OSMOSE
 الكترودیالیز
 ELECTRODIALYSE
 الكتروفورز
 ELECTROPHORESE
 الكترولیت
 ELECTROLYTE
 الكترولیز
 ELECTROLYSE
 الكتروم
 ELECTRUM
 الكترون
 ELECTRON
 امولسیون
 EMULSION
 انبساط گازها
 EXPANSION OF GASES
 انبساط مایعات
 EXPANSION OF LIQUIDS
 انبساط، 1-بازشدگی، انبساط.2-افزایش طول، سطح یا حجم چیزی در اثر افزایش حرارت بدون اینكه ماهیت یا حالت آن جسم تغییر كند
 EXPANSION DILATATION
 انتقال
 ELUVIATION
 انحنا، خمیدگی
 ENSELLEMENT
 انرژی
 ENERGY
 باد شرق
 EAST WIND
 بادی
 EOLIAN
 باران كارآی اصلی
 ESSENTIAL EFFECTIVE PAINFALL
 باران كارا
 EFFECTIVE RAINFALL
 بالایش برونی
 EXOPERCOLATIF
 بخار خروجی، بخار تخلیه ای، بخار رها شده
 EXHAUST STEMA
 برجستگی سطحی
 EPIRELIEF
 برداشتن قشرهای سطحی خاك زمینهای آیشی كه می توان چنین زمینهایی را اصلاح و قابل كشت گرداند
 ETREPER
 برون حرارت زا، برون گرمازا
 EXOTHERMIC
 برون راد
 EXOSMOSIS
 برون زاد، دارای منشأ خارجی
 EXOGENOUS
 بستر مخروط افكنه ای
 EJECTA BED
 بلور الكترو والانسی
 ELEXTROVALENT CRYSTAL
 بوم شناسی، اكولوژی
 ECOLOGY
 به جنس خاكهایی گفته می شود كه تكامل خاك تحت تأثیر اقلیم مشخص به وجود نیامده است و عوامل دیگر در تكوین آن مؤثر بوده است.طبق نظر كلود برنارد به چنین خاكهایی باید خاكهای استثنایی لقب داد
 EXTRA NORMAL SOIL
 به مجموعه باندهای خاك گفته می شود كه در اثر شخم زدن یك باند بر روی یك باند دیگر خوابیده است
 ENDOS
 به مزارعی گفته می شود كه پوشش گیاهی انگلی آن را فراگرفته است
 EFOUCELA
 بی دندان ها
 EDANTATA
 بیداری خاك
 EARTH AWAKENING
 بیرون اندازی، بیرون آمدگی
 EXTRUSION
 بیرونی، خارجی
 EXTERN
 بیل سه دندانه ای آهنی كه در پخش كود از آن استفاده می شود
 EPANCHOUX
 پرتگاههای مناطق آهكی، مغاكهای آهكی
 ENDOUZOIR
 پورل سبز، اپیدوت به فرمول NaZrSi6O15 . 3H20
 EPIDOTE
 پوسته پوسته شدن، ورقه ورقه شدن
 EXFOLIATION
 تاثیر ریشه ها بر سطح خاك
 EFFECT OF ROOTS ON THE SOIL
 تاثیر یك واكنش، كارسازی
 EFFETIVE
 تأثیر PH، نفوذ PH
 EFFECT PH
 تخلخل مؤثر
 EFFECTIVE . POROSITY
 تراس بندی، پشته خاك، خاك برداری، گودالش، خاكریز مصنوعی
 EARTHWORK
 تراس جذبی سدی
 EMBANKMENT ABSORPTION TERRACE
 تراست سطحی، روراندگی سطحی
 EPIGLYPTIC THRUST
 تراوش، ترشح
 EXSUDATION
 تركیبات اصلی سنگها
 ELEMENTARY COMPOSITION OF ROCKS
 تزریق شدید مایعات و یا مواد لبنیاتی سیمانی تحت فشار در یك سونداژ
 ESQUICHE
 تغذیه خارجی
 ECTOTROPHE
 تغییرات سطح دریا، بالا و پایین رفتن آب دریا در مقیاس جهانی
 EUSTATISME
 تكامل، تغییر شكل
 EVOLUTION
 تكتونیك جلدی
 EPIDERMIC TECTONIC
 تكتونیك رویانی
 EMBRYONIC TECTONIC
 تلفات آب در بهره برداری
 ESCAPED WATER
 توان امولسیونی، قدرت امولسیونی
 EMULSIONNANT. POWER
 توده شنی، رشته های ماسه ای و شنی، تپه های ماسه ای
 ERG
 توده هم ارز
 EQUIVALENT MASS
 جابجا كننده خاك
 EARTH MOVER
 جریانهای محدود در محیطهای بسته
 EUXINIC
 جمع قلب
 EGLAB
 جوهر، اصلی، اساسی
 ESSENTIAL
 چشمی، چشم دار
 EYELET
 چیدن سنگها خاك، چیدن سنگهای سطحی خاك
 EPIERREMENT
 چین راست
 ERECT FOLD
 چینهای پارازیتی، چینهای دربرگیرنده
 ENTRAINEMENT FOLD
 حادثه اولدوائی، رخداد اولدوائی
 EPISODE OLDOWAI
 حالت كشسانی جاده، حالت الاستیسیته شوسه
 ELASTICITY OF ROADWAY
 حركت جابجایی زمین
 EARTH FLOW CREEPIN
 حفاری آزمایشی، حفاری تحقیقاتی، گمانه زنی اكتشافی
 EXPRIMENTAL BORING
 حفاری كردن، پوك كردن
 EXCAVATE

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 28
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.