مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 30

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 30 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 30
 به لسهایی اطلاق می گردد كه عناصر سازنده آن بین 20 تا 60 میكرون می باشند
 FINMO
 بهمن پرشی
 FLYING AVALANCHE
 پاره، قطعه، تكه، ریزه
 FRAGMENT
 پالایش
 FILTERING
 پالایش
 FILTRATION
 پالونه سنگ، صافی سنگ
 FILTERING STONE
 پرتگاه گسلی
 FAULT ESCARPEMENT
 پرده، تیغه، رشته، تار
 FILM
 پلاسیدگی، پژمردگی
 FANAISON
 پودر فسیلی
 FOSSIL POWDER
 پودری كه دارای ذرات بسیار ریز و خردی بوده و به عنوان ماده انفجاری مورد استفاده قرار می گیرد
 FINE GRAINED POWDER
 پهن شدگی
 FLATTENING
 پیاده رو
 FOOTWAY
 تابع، كنشت، عمل كردن
 FUNCTION
 تازه، خالص
 FRESH
 تاژك داران
 FLAGELLATE
 تثبیت عناصر حاصلخیز كننده خاك
 FIXATION OF FERTILIZING ELEMENTS
 تثبیت واریزه ای
 FALLS FIXATION
 تثبیت، تثبیت كننده
 FIXING
 تخمیر
 FERMENTATION
 تراس آبرفتی
 FLOOD PLAINE TERRACE
 تراس رودخانه ای
 FLUVIATILE TERRACE
 تراورتن آهن دار
 FERRUGINOUS SINTER
 ترد، خرد و سائیده شونده
 FRIABLE
 تشخیص حاصلخیزی
 FERTILITY DIAGNOSTIC
 تفكیك بلورین، تفریق بلورین
 FRACTION CRYSTALLIZATION
 تمشك مانند
 FRAMBOIDE
 توالی زیست گیاهی
 FLOR CATENA
 توان انعقاد، قدرت انعقاد
 FLOCCULENT. POWER
 توپاز كاذب، نوعی توپاز زرد رنگ كوارتز كه شباهت ظاهری به توپاز دارد
 FALSE TOPAZ
 توپاز كاذب، توپاز قلابی، توپاز ساختگی، كوارتز زردرنگ
 FALS TORAZ
 توده شل و مجتمع، فلكول، انباشتگی
 FLOCCULES
 توده های كودهای انباشته
 FEMIRON
 تورب زار مسطح و هموار
 FLAT TURBARY
 تورب فیبری
 FIBROUS PEAT
 جدول یخبندان
 FROST TABLE
 جریان آشفتگی، جریان درهم و مغشوش
 FLUXOTURBIDITY
 جلبك مانند
 FUCOID
 جلگه طغیانی، جلگه سیلابی
 FLOOD PLAIN
 جنگل
 FOREST.
 جیب خاك، گودال یا چاله عمیق، ناحیه باتلاقی
 FATTAZ
 چشمه آتشین، چاه آتشین، چشمه سریع الاشتعال
 FIRE WELL
 چشمه آهندار
 FERRUGINOUS SPRING
 چمن، زمین شخم خورده
 FERRATAGE
 چمنزار شناور بر روی آب، چمنزار مواج
 FLOATING MEADOW
 چهره، نما، نمای ظاهری، سطح، رخ، رویه
 FACE
 چیزی كه در رابطه با جریان آبی است، مربوط به رودخانه ای
 FLUVIATIC
 چین
 FOLD
 چین بادبزنی
 FAN FOLD
 چین خوردگی
 FOLDING
 چین خوردگی
 FOLDING, PLICATION
 چین خوردگی، چین
 FOLDING
 چین گسله
 FLEXURE. FAULT
 حاشیه رودی كه در قسمت محدب قرار دارد
 FALO
 حاصلخیزی
 FERTILITY
 حالت چمنی خاكها، نمد مالی
 FELTINC
 حالت و فرماسیون درزها و شكافها
 FISSURATION
 حركت فشاری
 FEED MOTION
 خاك قهوه ای جنگلی آبشویی شده
 FOREST LEACHED BROWN SOIL
 خاك آبشویی یافته ضعیف، خاك آبشویی شده ضعیف
 FEEBLY LEACHED SOIL
 خاك پودزولی، هوموسی آهندار
 FERRUGINOUS. HUMOS PODZOL
 خاك ترد وشكننده، خاك خرد شونده
 FRIABLE EARTH
 خاك جنگلی
 FOREST. EARTH
 خاك جنگلی، خاكهای پوشیده از درخت و جنگل را گویند
 FOREST SOIL
 خاك جنگلی، خاكهایی كه تحت تاثیر درختان جنگلی تشكیل یافته اند
 FORESTER EARTH
 خاك جنگلی، خاكهایی كه تحت تاثیر محیط جنگل تشكیل یافته اند
 FOREST SOIL
 خاك دانه ریز
 FINE SOIL
 خاك ریز، خاكهای ریز بافت
 FINE EARTH
 خاك ریزی كردن، بزرگ كردن
 FILLER
 خاك ضعیف، خاكهای لاغر و ضعیف
 FEEBLE EARTH
 خاك فسیلی
 FOSSIL SOIL
 خاك فولر
 FULLERS’ EARTH SMECTITE
 خاك قهوه ای جنگلی
 FORESTBROWN SOIL
 خاك مالشی، خاكهای اصطكاكی
 FRICTION SOIL
 خاكدانه
 FLOCCULED SOIL
 خاكسترهای آمیخته با خاك كه جهت استفاده كورههای زغالی بكار می رود و این خاكستر باعث استتار اجاق می گردد
 FASIN
 خاكشناسی جنگلی، خاكشناسی جنگل
 FOREST. PEDOLOGY
 خاكه، ذرات خاك
 FINENESS.
 خاكهای پودری ژیپس دار كه در زیر قشری از ژیپس قرار دارد و اغلب وسایط نقلیه در آن می لغزند
 FECH FECH
 خاكهای راندزینی جنگلی
 FORESTRY. RENDZINE
 خاكهای رسی، رس
 FETA
 خاكهای زرد روی مانند، خاكهای متنوع رنگین
 FAUVE
 خط ثابت ژئودزی
 FIDUCIAL LINE
 خط گسل
 FAULT LINE
 خم پذیر، قابل انعطاف
 FLEXIBLE
 خمش، قابل انعطاف، قابل ارتجاع، كش دار، تغییر پذیر
 FLEXIBILITY
 در اصطلاح مالگاشی به ماسه وشن گفته می شود
 FASIKA
 در مناطق جنگلی قدیمی ترین جایگاههای زغالی را گویند
 FAULDE
 در مونیخ نوعی از خاكهای مارنی دوران سوم را گویند، دروستفالی شیستهای آمیخته با تخته سنگهای آهكی را گویند
 FLINZ
 درجه گسل
 FAULT STEPING
 درز، ترك، شكاف
 FISSURE
 درزو شكافهای كوچك موجود در سنگها را گویند
 FISSURE
 درزهای موجود درسنگهای رستی و لوحی را گویند
 FINE
 دشت
 FIELD
 دشت كوچك و برهنه
 FINS
 دماسنج فارنهایت
 FAHRENHEIT TERMOMETER
 ذخیره حاصلخیزی
 FERTILITY RESERVE
 ذرات درشت شنی
 FINGRUS
 ذرات ریز، خاكه، ریزه ها
 FINES
 ذوب
 FUSION
 رارور، حاصلخیز
 FECUND
 رخساره
 FACIES
 رخساره انحرافی
 FACIES OBLIQUITY
 رخساره سنگواره ای
 FACIES OF FOSSIL
 رطوبت خاك مزرعه
 FIELD MOISTURE
 روانه
 FLOW
 روانه های لغزشی سیالی
 FLOW SLIDE
 رودخانه دریایی
 FLUVIOMARINE
 رودخانه قابل شناور، رودخانه غیرثابت و دائمأ در حال تغییر، رودخانه ای كه دبی آن مرتب تغییر می كند
 FLOATABLE RIVER
 رودخانه یخچالی
 FLUVIOGLACIAL
 روزن داران
 FORAMINIFERA
 روزنه با جریان آزاد
 FREE. FALL ORIFICE
 روشی كه طبق آن فعالیت بیولوژیكی خاك اندازه گیری می شود
 FEHER AND KILLIAN METHODE
 ریخت، پیكر
 FORM
 ریزش، لغزش
 FALL DOWN
 ریزش، واریزه
 FALLING IN
 ریزشهای آهكی و سیلیسی در اثر نفوذ ریشه گیاهان در سنگها
 FALLS VEGETATION
 ریف های ساحلی، ریف های حاشیه ای
 FRINGING REEF
 زرد كم رنگ، زرد مایل به قرمز
 FALLOW
 زمین آیش، زمین كشت نشده
 FRESH
 زمین باتلاقی را گویند كه سیرین دارد
 FRESH WATER MOOR
 زمین بیتومین دار متورق، آمپلیت تجریه و دگرسان شده
 FOLITATED BITMINOUS EARTH
 زمین ثابت و پابرجا، اراضی سخت و محكم، زمین سفت
 FIRM GROUND
 زمین شناسی صحرایی
 FIELD GEOLOGY
 ژله، سرماریزه، یخ بندان
 FROST
 ساخت بادبزنی
 FAN SHAPED STRUCTURE
 ساخت روانی، ساخت جریانی
 FLUIDAL STRUCTURE
 ساخت روانی، ساخت جریانی
 FLUXION STRUCTURE
 ساخت روانی، ساخت جریانی
 FLOW STRUCTURE
 ساخت ورقه ای، ساخت متورق، ساخت برگه برگه
 FOLIACEOUS STRUCTURE
 ساختمان، تركیب، بافت
 FABRIC
 ساختمان نواری، متورق شدن، برگه برگه شدن
 FOLIATION
 سازند
 FORMATION
 سرخسها
 FILICALES
 سرخسها
 FERNS
 سست و شل، آویخته
 FLACCIDITY
 سطح آزاد، سطح آزاد سفره آب زیر زمینی
 FREE SURFACE
 سطح شكست
 FRACTURE-PLANE
 سطح صاف
 FACET
 سطح لایه ای
 FACE CLEAT
 سطح یا صفحه گسل
 FAULT-PLANE
 سفال پزی، خاك كوزه گری، ظروف سفالی یا گلی
 FIGULINE
 سفت و سخت شدن سطحی آهكهای گسترده و متوسط كه دارای مواد فیلوسیلیكات می باشد
 FLUATATION
 سفره آزاد
 FREE NAPPE
 سمت یابی رشته میسلهای پهن و گسترده در تمام جهات را خاك گویند كه منجر به تولید خاكهای سخت و سفت را می نماید.تغییرحالت كلوسول به كلوژول را گویند
 FROSTING. GELIFICATION
 سنگ آتش زنه، سنگ سیلكس
 FLINT
 سنگ آسیاب
 FARE WELL ROCK
 سنگ آهن دار
 FERRUGINOUS LIMESTONE
 سنگ چخماق، سنگ آتش زنه
 FIRE STONE
 سنگ چخماق، سنگ آتش زنه
 FLINT PEBBLE
 سنگ چسبنده، كوارتز بد بو، سنگ مركب از مواد آلی كه در اثر سایش بوی نامطبوع تولید می كند
 FETID QUARTZ
 سنگ فرش
 FLAGSTONE
 سنگ فرش، جاده سنگ فرش
 FLAG
 سنگ فرش، آجر فرش
 FLAGGING
 سنگ متورق، سنگهای ورقه ورقه
 FOLIATED ROCK
 سنگ های آواری، سنگ های تخریبی
 FRAGMENTAL ROCKS
 سنگ های آواری، سنگ های تخریبی
 FRAGMENT ROCKS
 سنگالهای آهن و منیزیم
 FERRO MANGANIFEROUS CONCRETION
 سنگواره
 FOSSIL
 سنگهای اصلی، پی سنگ
 FUNDAMENTAL ROCKS
 سنگهای فاقد كانی فلدسپات
 FELDSPAR FREE ROCKS
 سنگهای فلدسپات دار
 FELDSPATHIC ROCKS
 سیال
 FLUID
 سیالی شدن
 FLUIDIFICATION
 شار، فلو، جریان
 FLUX
 شالوده، بنیاد
 FOUNDATION
 شبه فلدسپات، فلدسپاتوئید
 FELDSPATHOID
 شجره، نسبت نامه، خانواده
 FAMILY
 شكاف
 FISSURE CRACK
 شكاف برداشتن، ترك خوردن، شكستن
 FISSURATION CRACKING
 شكاف پذیر، تورق پذیر، قابل شكافتن
 FISSILE
 شكستگی
 FRACTURE
 شكستگی
 FRACTION
 شكستگی، شكست
 FRACTURE
 شكستگی فیبری شكل
 FIBROUS FRACTURE
 شكسته شدن
 FRACTURATION
 شكل، پیكر، تركیب
 FIGURE
 شمشه گچی
 FLOATING SCREED
 شیار، باریكه
 FURROW
 شیار، جویچه ها
 FURROWS
 صافی
 FILTER
 صمغ فسیلی، رزین سنگواره ای
 FOSSIL RESIN
 ضریب آهك دادن
 FACTOR LIMING
 ضریب اصطكاك
 FRICTION COEFFICIENT
 ضریب حاصلخیزی
 FERTILITY COEFFICIENT
 طبقه بندی، حاصلخیزی
 FERTILITY CLASS
 طغیان
 FLOOD
 طغیان، سیل
 FLOOD INUNDATION
 طلای ریز
 FINE GOLD
 طیف شعله ای، طیف زبانه ای
 FLAME SPECTRUM
 طیف شكاف
 FISSON SPECTRUM
 عبارت باروری
 FERTILITY QUOTATION
 عقیق مقاوم، عقیق محكم
 FOTIFICATION AGATE
 علامت اختصاری آهن
 Fe
 علامت افق هوموس دار بخش فوقانی خاك
 F
 علامت رخساره هوموسی خاك است
 F
 عمل آتش، تأثیر حریق
 FIRE ACTION
 فاراتسیهیت
 FARATSIHITE
 فارد
 FARD
 فاصله آبیاری
 FREQUENCY OF IRRIGATION
 فالون
 FALUN
 فایالیت
 FAYALITE
 فتومتری تابشی، قتومتری شعله ای
 FLAME PHOTOMETRY
 فراژیپان، متراكم و سخت
 FRAGIPAN
 فراسنین
 FRASNIAN
 فرالیت
 FERRALLITE
 فرتی لیمتر
 FERTILIMETERE
 فرم، حالت
 FORM
 فرماسیون اكسید یا هیدرات آهن، اشباع از اكسید یا هیدرات آهن
 FERRUGINISATION
 فرورفتگیهای جدا از هم را گویند كه در سطح ماسه های هموار دیده می شود
 FALDJ
 فری سیلیسیك، كمپلكس
 FERRISILICIC COMPLEX
 فسیل شدن، سنگواره شدن
 FOSSILIZATION
 فلاندریان، فلاندرین
 FLANDRIAN
 فلدسپات
 FELDSPAR
 فلدسپات دار
 FELDSPATHIC
 فلسیت
 FELSITE
 فلكول سنج، فلكول متر
 FLOCCULEMETER
 فلوئور، فلوئورین
 FLUORINE
 فلوئورسانس
 FLUORESCENCE
 فلوئورسئین
 FLUORESCEIN
 فلوئورین، فلوئوریت به فرمول CaF2
 FLUORITE
 فلیش
 FLYSCH
 فلینت، سنگ آتش زنه
 FLINSTONE
 فنیت
 FENITE
 فوران
 FURANIC
 فورفورال
 FURFURAL
 فورن
 FORAINE
 فوزولینیده ها
 FUSULINIDIDAE
 فوشین
 FUCHSIN
 فولگریت، سنگ آذرخشی
 FULGURITE
 فومرول، دود آتشفشانی
 FUMAROL
 فونتی ژنیك، چشمه آهك ساز، تشكیلاتی كه به وسیله چشمه تشكیل می شود
 FONTIGENIC
 فویائیت
 FOYAITE
 قاب گرفتن، طرح كردن
 FRAMEWORK
 قاب گرفتن، طرح كردن
 FRAMING.
 قابلیت تورق پذیری
 FISSILITY
 قابلیت گداز
 FUSIBILITY
 قطعه قطعه شدن
 FRAGMENTATION
 كاغذ فسیلی
 FOSSIL PAPER
 كانون، مركز
 FOCUS
 كانی های آهن و منیزیوم دار
 FEMIC
 كبالت آهن دار، آهن كبالت دار
 FERROCOBALTITE
 كشت عمود بر شیب، كشت نواری صحرایی
 FIELD STRIP CROPPING
 كف چمنهای مرطوب و غیر قابل نفوذ كه باتلاقی نیستند
 FAULE BUEDEM
 كلیواژ لغزشی، شكاف پذیری لغزشی، كلیواژبرشی
 FALSE CLEAVAGE
 كمپلكس رودخانه های یخچالی
 FLUVIO GLACIAL COMPLEX
 كمپلكس فرو سیلیسیك
 FERROSILICIC. COMPLEX
 كود دادن، باروركردن
 FERTILIZING
 كود، مواد تقویت كننده خاك
 FEMBER
 كودهای شناور
 FLOATING FERTILISERS
 گاز سریع الاشتعال، موقت قابل اشتعال، حفره گاز
 FIRE DAMP
 گاز قابل احتراق معدن
 FIRE DAMP PIT GAS,FIRE
 گانسنگهایی كه فلز موجود در آن به حالت آزاد یافت می شوند، گانسنگ آزاد
 FREE MILLING ORE
 گداختنی، ذوب شدنی
 FUSIL
 گداز آور ماده
 FLUX SUBSTANCE
 گرد وخاك
 FLOUR FOLLE
 گردابهای كوچكی كه مانند عمل پخش فورانی باعث از بین رفتن انرژی می شوند
 FIND GRAIN TURBULENCE
 گسل
 FAULTING
 گسل
 FAULT
 گسله پانامائی، گسل پانامائی
 FAULT PANAMEAN
 گل بند، هلال گل
 FESTOON
 گل سفید بریاسون
 FRENCH CHALK
 گمانه زنی به صورت سقوط آزاد (ضربه ای)
 FREE-FALL DRILLING
 گمانه زنی به صورت سقوط آزاد (ضربه ای)
 FREE FALL BORING
 گنجایش زراعتی
 FIELD. CAPACITY
 لامپ قوسی كربنی
 FLUTED CARBON
 لایه بندی چلیپائی
 FALSE BEDDING
 لایه لایه، ورقه ورقه
 FOLIATED. LAMINATED
 لس ماسه دار
 FLOTTLEAM
 لسهای دانه ریز
 FINMJALA
 لسی كه اندازه دانه های آن بین 5 تا 20 میكرون است
 FINE SILT
 لولای یك چین خوابیده یا برگشته را گویند
 FLEXURE HEAD
 لولای یك چین خوابیده یا برگشته را گویند
 FOLD HEAD
 مارنهای صدف دار
 FALUN
 ماسه سنگ یا سنگ آهكی كه بدون درزو دیاكلاز بوده و به آسانی شكل پذیر می باشد و به عنوان مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد
 FREESTONE
 ماسه های موجود در خاكهای فقیر را كه محتوی رسهای دانه ریز است را می گویند
 FLOTTSAND CROWFISHED SAND
 ماهیها، ماهیان
 FISHS
 مئاندر دشتهای سیلابی، آبكندهای دشتهای سیلابی
 FLOOD PLAIN MEANDER
 مجذوب كردن
 FASCINATING
 مخفف كانی فایالیت
 FA
 مخمر
 FERMENT
 معدن آتش، معدن گاز، معدن زغال
 FIERY. MINE
 مقدار بارخیزی، ارزش بارخیزی
 FERTILITY APPRECIATION
 مقیاس ریزی و نرمی
 FINENESS MODULE
 مناطق یخچالی
 FRIGID ZONES
 منطقه ای كه در معرض طغیانهای جذر ومدی قرار می گیرد
 FASSADE ZONE
 منطقه جنگلی
 FOREST AREA
 مواد تثبیت شده
 FIXED PLANT
 مورفیبری
 FIBROUS. MOR
 مول تورب دار مناطق گرم و مرطوب را گویند
 FEN MULL
 ناحیه مقدم چین خوردگی
 FORELAND
 نرمی و ریزی آهك
 FINENESS OF LIME
 نشست، فرونشست
 FALL
 نشست قیفی شكل
 FONZA
 نقطه انجماد، درجه یخبندان
 FREEZING. POINT
 نگاه كنید به complexe
 FERROSILICIC
 نمك فسیلی
 FOSSIL SALT
 نواحی باتلاقی، گل و لای
 FANGE
 نوسازی جنكل، تجدید جنگل، اصلاح جنگل
 FOREST. REGENERATION
 نوع شخمی كه تابع منحنیهای میزان است
 FARMING

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 30
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.