مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 5

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 5 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 5
آبگذر
 gullet
آبکند
 gully
ژرف‌کاف
 chasm
کال
 dry wash
تنگ
 gorge
تنگ‌دره
 ravine
تنگه
 strait
بیابان یخ
 ice desert
یخ رودخانه
 river ice
مرز پیشینی
 antecedent boundary
کشور مجمع‌الجزایری
 archipelagic state
کشور دومردمی
 binational state
منطقه مرزی
 borderland
مرزسازی
 boundary making
کشور حائل
 buffer state
منطقه حائل
 buffer zone
عوامل واگرایی
 centrifugal forces
عوامل هم‌گرایی
 centripetal forces
کشور گردوار
 compact state/ compact country
مرز تبعی
 consequent boundary
مرز فرهنگی ـ سیاسی
 cultural-political boundary
مرزنگاری
 delimitation of boundary/ delimitation
علامت‌گذاری
 demarcation of boundary/ demarcation
واقلمروآگاهی
 deterritorialization
کشور کشیده
 elongated state/ elongated country
کشور محاط
 enclave
جبرگرایی محیطی
 environmental determinism
مرز قوم‌نگاشتی
 ethnographic boundary
برون‌خاک
 exclave
جهان اول
 First World
مرز تقویت‌شده
 fortified boundary
جهان چهارم
 Fourth World
کشور چندپارچه
 fragmented state/ fragmented country
سرحد
 frontier
مرزبان
 frontier guard
منطقه دروازه‌ای
 gateway region
ایالت دروازه‌ای
 gateway state
مرز هندسی
 geometric boundary
دهکده جهانی
 global village
کشور مهاجرپذیر
 immigrant state
معاهده آب‌های مرزی بین‌المللی
 International Boundary Waters Treaty
رودخانه چندکشوری
 international river
سازمان بستر آب‌های بین‌المللی
 International Seabed Authority
بستر آب‌های بین‌المللی
 international seabed/ international seabed area
کشور جزیره‌ای
 island state
کشور خشکی‌بست
 landlocked state/ land-locked state/ landlocked country/ landlocked
مرز زبانی
 language boundary
خردکشور
 microstate
کشور چندمردمی
 multi-nation state/ multinational state
مرز طبیعی
 natural boundary/ physical boundary/ physiographic boundary
کشور همسایه
 neighbouring state/ neighbour state
منطقه بی‌طرف
 neutral zone
کشور محیط
 perforated state/ perforated country
مرز پیشگامان
 pioneer boundary
امکان‌گرایی
 possibilism
کشور دنباله‌دار
 prorupted state/ protruded state
علت وجودی
 raison d’être
مرز متروکه
 relict boundary/ relic boundary
مرز مذهبی
 religious boundary
بازقلمروآگاهی
 reterritorialization
کشور دریابست
 sea-locked state
جهان دوم
 Second World
حس توطن
 sense of place
کشور
 State/ country
دستگاه حکومت
 state apparatus
دولت‌سازی
 state building
مرز پسینی
 subsequent boundary
مرز تحمیلی
 superimposed boundary
ضرورت دفاع از سرزمین
 territorial imperative
دریای سرزمینی
 territorial sea
حکومت سرزمینی
 territorial state
آب‌های سرزمینی
 territorial waters
قلمروداری
 territoriality
قلمروگستری
 territoriality
قلمروآگاهی
 territorialization
جهان سوم
 Third World
کشور گذرگاهی
 transit state
شهر جهانی
 world city/ global city
اختلاف مالکیتی مرز
 allocational boundary dispute
مرز
 border/ boundary/ frontier
مرز
 boundary/ border/ frontier
آب‌های مجمع‌الجزایری
 archipelagic waters
دولت‌شهر
 city state
عبور بی‌ضرر
 innocent passage
آب‌های داخلی
 internal waters
ملت‌سازی
 nation building
اختلاف سرزمینی
 territorial dispute
تمامیت سرزمینی
 territorial integrity
سرزمین
 territory
آواری
 clastic
آذرین
 igneous
آذرآواری
 pyroclastic
نازیست‌سنگ
 abiolith
فشار منفذی نابهنجار
 abnormal pore pressure
سایش
 abrasion
تخت‌زمین سایشی
 abrasion tableland
مغاکی
 abyssal
کانی فرعی
 accessory mineral
چکادهای همساز
 accordant summits
برافزایش
 accretion
زمین برافزایشی
 accretionary terrane
فصل انباشت
 accumulation season
حاشیه قاره‌ای فعال
 active continental margin
دگرسانی
 alteration
پاره‌گدازشی
 anatectic
پاره‌گدازش
 anatexis
شرایط بی‌اکسیژنی
 anoxic conditions
محیط آبگین
 aqueous environment
آبخوان
 aquifer
سست‌کره
 asthenosphere
اخترزمین‌شناسی
 astrogeology
حوضه پشت‌کمانی
 back-arc basin
سنگ‌آهن نواری
 banded ironstone
سنگ زیست‌شیمیایی
 biochemical rock
زیست‌آوار
 bioclast
زیست‌آواری
 bioclastic
لجن زیست‌زاد
 biogenic ooze
سنگ زیست‌زاد
 biogenic rock
زیست‌زمین‌شیمیایی
 biogeochemical
زیست‌زمین‌شیمی
 biogeochemistry
زیست‌کره
 biosphere
زیست‌چینه‌شناختی
 biostratigraphic
زیست‌چینه‌شناسی
 biostratigraphy
سطح همبری
 contact surface/ contact
نفت خام
 crude oil
واریزه
 debris
دولومیت‌زدایی
 dedolomitization
دگرشکلی
 deformation
جریان چگالی
 density current
ذخیره
 deposit
نهشته
 deposit
جلای بیابانی
 desert varnish
زمین‌جنبایی
 diastrophism
فرسایش تفریقی
 differential erosion
هوازدگی تفریقی
 differential weathering
آذرین‌تیغه
 dike
فوج آذرین‌تیغه
 dike swarm
شیب
 dip
رود شیبی
 dip stream
گسل شیب‌لغز
 dip-slip fault
مرز صفحه واگرا
 divergent plate boundary
زمین‌شناسی اقتصادی
 economic geology
زمین‌شناسی زیست‌محیطی
 environmental geology
خشکی‌زا
 epeirogenic
خشکی‌زایی
 epeirogeny
کانی تبخیری
 evaporite mineral
چین
 fold
برگوارگی
 foliation
سوخت فسیلی
 fossil fuel
زمین‌اخترشناسی
 geoastronomy
زمین‌فشارسنج
 geobarometer
زمین‌زیست‌شناسی
 geobiology
زمین‌زیستگاه
 geobios
پی‌جویی زمین‌گیاه‌شناختی
 geobotanical prospecting
زمین‌گیاه‌شناسی
 geobotany
بی‌هنجاری زمین‌شیمیایی
 geochemical anomaly
اکتشاف زمین‌شیمیایی
 geochemical exploration
زمین‌یخ‌شناسی
 geocryology
زمین‌الکتریسیته
 geoelectricity
علم تاریخ زمین
 geohistory
زمین‌آب‌شناسی
 geohydrology
سازند زمین‌شناختی
 geologic formation
خطر زمین‌شناختی
 geologic hazard
مقیاس زمان زمین‌شناختی
 geologic time-scale
زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic
زمین‌مغناطیس
 geomagnetism
علم زمین‌مغناطیس
 geomagnetism/ geomagnetics
زمین‌ریاضی
 geomathematics
زمین‌ریخت‌شناسی
 geomorphology
زمین‌اسطوره‌شناسی
 geomythology
فشار زمین‌ایستایی
 geostatic pressure
زمین‌آمار
 geostatistics
زمین‌ناودیس
 geosyncline
زمین‌فناوری
 geotechnology
شوراب زمین‌گرمایی
 geothermal brine
سنگ میزبان
 host rock
آب‌زیستگاه
 hydrobios
آب‌کره
 hydrosphere
فرایندهای گرمابی
 hydrothermal processes
لایه ناتراوا
 impermeable layer
حوضه میان‌قاره‌ای
 intercontinental basin
میان‌کشندی
 intertidal
کوژسنگ
 laccolith/ laccolite
گدازه
 lava
آبشویی
 leaching
سنگ‌آهک
 limestone
سنگ‌کره
 lithosphere
کاوسنگ
 lopolith
عنصر اصلی
 major element
صخره دریایی
 marine cliff
مرداب
 marsh
زمین‌شناسی پزشکی
 medical geology
دگرگونی
 metamorphism
ریزساختار
 microstructure
منابع معدنی
 mineral resources
معدن‌کاری
 mining
عنصر فرعی
 minor element
یخ‌رفت
 moraine
گل‌سنگ
 mudstone
ابر سوزان
 nuée ardente
دیرینه‌شناختی
 paleontologic
دیرینه‌شناس
 paleontologist
دیرینه‌شناسی
 paleontology
حاشیه قاره‌ای نافعال
 passive continental margin
خاک‌آهن
 pedalfer
خاک‌آهک
 pedocal
دریامیانی
 pelagic
ذخیره چندفلزی
 polymetallic deposit
سنگ چندکانیایی
 polyminerallic rock
چندریختی
 polymorphism
دریاچه پیش‌یخساری
 proglacial lake
معدن‌کاری روباز
 quarrying
سنگ‌پوشه
 regolith
سنگ مخزن
 reservoir rock
کافت
 rift
موج‌نقش
 ripple mark
رواناب
 runoff
جریان شوری
 salinity current
شیست‌وارگی
 schistosity
رسوب
 sediment
رسوب‌شناختی
 sedimentologic
رسوب‌شناس
 sedimentologist
رسوب‌شناسی
 sedimentology
آذرین‌لایه
 sill
کارست‌چال
 sinkhole
ریزکره
 spherule
پاره‌ژرف‌سنگ
 stock
چینه‌شناسی
 stratigraphy
چرخه زمین‌ساختی
 tectonic cycle
علم زمین‌ساخت
 tectonics
کانسار دورماگمایی
 telemagmatic ore deposit
پادگانه
 terrace
دماشیب
 thermocline
یخ‌نهشته
 till
عنصر کم‌مقدار
 trace element
ژرفناوه
 trench
محیط توریده
 turbid environment
تیرگی‌سنج
 turbidimeter
جریان توریدگی
 turbidity current
رگه
 vein
آتشفشانی
 volcanic
سنگ دیواره
 wall rock
آتشفشان فعال
 active volcano
جلای الماسی
 adamantine luster
کفه قلیایی
 alkali flat
آبرفتی
 alluvial
آبرفت‌گذاری
 alluviation
آبرفت
 alluvium/ alluvial deposit
بافت ناویدا
 aphanitic texture
پشته بی‌لرزه
 aseismic ridge
گوارده
 assimilated
گوارد
 assimilation/ magmatic assimilation/ magmatic dissolution
لایه
 bed
لایه‌ای
 bedded
لایه‌بندی
 bedding/ layering
زیست‌کانی
 biomineral
زیست‌کانی‌سازی
 biomineralization
زیست‌کانی‌شناسی
 biomineralogy
ژرفای موازنه کربنات
 carbonate compensation depth/ calcium-carbonate compensation depth/ depth of compensation
سکوی کربناتی
 carbonate platform
فلات قاره کربناتی
 carbonate shelf
آژند
 cement
آژندش
 cementation
آژندیده
 cemented
گل‌سفید
 chalk
هوازدگی شیمیایی
 chemical weathering
رخ
 cleavage
کوهرفتی
 colluvial
کوهرفت
 colluvium
لایه‌بندی همساز
 concordant bedding/ parallel bedding
رانه قاره‌ای
 continental drift/ continental displacement
خیز قاره
 continental rise/ continental apron
فلات قاره
 continental shelf
شیب قاره
 continental slope
صدف‌سنگ
 coquina
آژندزدایی
 decementation
آبدهی
 discharge
چین ناهمساز
 discordant fold
آتشفشان خاموش
 dormant volcano/ subactive volcano
جلای مات
 dull luster
تل‌ماسه
 dune
پوسته‌پوسته‌شده
 exfoliated
پوسته‌پوسته شدن
 exfoliation/ spalling/ scaling/ desquamation/ sheeting/ sheet jointing
آتشفشان منقرض
 extinct volcano
برون‌ریزی
 extrusion/ effusion
سنگ بیرونی
 extrusive rock
برونی
 extrusive/ effusive
آبدره
 fjord
سنگ چخماق
 flint/ firestone
سیلاب‌دشت
 flood plain/ floodplain/ flood-plain/ floodland
آب‌فشان
 geyser
یخسارش
 glaciation
یخسار
 glacier
جلای چرب
 greasy luster
توده نفوذی
 intrusion
نفوذ
 intrusion
نفوذی
 intrusive
سنگ نفوذی
 intrusive rock
کویر
 kavir
جلای فلزی
 metallic luster
گل‌ترک
 mud crack
گل‌شار
 mudflow
جلای غیرفلزی
 nonmetallic luster
جلای صدفی
 pearly luster/ nacreous luster
بافت ویدا
 phaneritic texture
دغ
 playa/ dry lake/ kavir/ takir
سیلرفتی
 proluvial
سیلرفت
 proluvium
تغذیه
 recharge/ intake/ replenishment
جلای رزینی
 resinous luster
کفه‌نمک
 salt flat
جلای ابریشمی
 silky luster
جلای شبه‌فلزی
 submetallic luster
جلای شیشه‌ای
 vitreous luster
زهکش همساز
 accordant drainage/ concordant drainage
چین همساز
 accordant fold
پیوستگاه همساز
 accordant junction/ concordant junction
مخروط آبرفتی
 alluvial cone/ cone of detritus/ debris cone
پنجه آبرفتی
 alluvial fan
طاقدیسی
 anticlinal
محور طاقدیسی
 anticlinal axis
ستیغ طاقدیسی
 anticlinal crest
چین طاقدیسی
 anticlinal fold
دماغه طاقدیسی
 anticlinal nose/ nose/ structural nose
مخزن طاقدیسی
 anticlinal reservoir
نظریه طاقدیسی
 anticlinal theory
دره طاقدیسی
 anticlinal valley
طاقدیس
 anticline
آبخوان کم‌تراوا
 aquiclude/ aquitard
جزیره سدی
 barrier island
بار بستر
 bed load
سنگ بستر
 bed rock
زیست‌گاه‌شماری
 biochronology
زیست‌رخساره‌ای
 biofacial
زون زیست‌رخساره‌ای
 biofacial zone
زیست‌رخساره
 biofacies
نقشه زیست‌رخساره
 biofacies map
تخته‌سنگ
 boulder
رس تخته‌سنگی
 boulder clay
ساحل قلوه‌سنگی
 cobble beach/ shingle beach
قلوه‌سنگ
 cobble/ roundstone
سنگ قلوه‌سنگی
 cobblestone
قلوه‌سنگی
 cobbly
آمیزه رنگین
 coloured mélange
زهکش ناهمساز
 discordant drainage
پیوستگاه ناهمساز
 discordant junction
چین دوشیب‌محور
 doubly plunging fold
سنگ تورق‌پذیر
 fissile rock
آب شیرین
 fresh water
رسوب آب شیرین
 fresh water sediment
باتلاق آب شیرین
 fresh water swamp
دودخان
 fumarole
میدان دودخان
 fumarole field
دودخانی
 fumarolic
مرحله دودخانی
 fumarolic stage
عصر یخ‌بندان
 glacial age
سال‌چینه یخساری
 glacial varve
شن
 gravel
شنی
 gravely
فسیل راهنما
 guide fossil
خط لولا
 hinge line
گسل خط لولایی
 hinge line fault
چین افقی
 horizontal fold/ level fold
فسیل شاخص
 index fossil
آمیزه
 mélange
پشته میان‌اقیانوسی
 mid-oceanic ridge
چین ناشیب‌محور
 nonplunging fold
گسل عادی
 normal fault
فرارانده
 obducted
صفحه فرارو
 obducting plate
فرارانش
 obduction
گسل اریب‌لغز
 oblique-slip fault/ diagonal-slip fault
تله نفتی
 oil trap
کوه‌زادی
 orogenic
کمربند کوه‌زایی
 orogenic belt
چرخه کوه‌زایی
 orogenic cycle
کوه‌زایی
 orogeny/ orogenesis
برون‌زد
 outcrop

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.