مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 7

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 7 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 7
ساختار گشاده‌چین
 open-packed structure
تل‌ماسه سهموی
 parabolic dune
چین موازی
 parallel fold
یخسار نافعال
 passive glacier/ dead glacier
ضریب تراوایی
 permeability coefficient
تراوایی‌سنج
 permeameter
تخلخل‌سنج
 porosimeter
تخلخل
 porosity
متخلخل
 porous
دوشکستی مثبت
 positive birefringence
خزش اولیه
 primary creep
تخلخل اولیه
 primary porosity
دگرگونی پیش‌رونده
 prograde metamorphism/ progressive metamorphism
آتشفشان‌نما
 pseudovolcano
پوکه
 pumice/ pumicite/ pumice stone
فرسایش قطره‌بارانی
 raindrop impact erosion
چین خوابیده
 recumbent fold
چندرنگی بازتابشی
 reflection pleochroism
دگرگونی ناحیه‌ای
 regional metamorphism
سن نسبی
 relative age
تراوایی نسبی
 relative permeability
شکستگی رهایشی
 release fracture
دگرگونی پس‌رونده
 retrograde metamorphism/ retrogressive metamorphism
فرسایش جویباری
 rill erosion
شکستگی حلقوی
 ring fracture
سنگ‌خزش
 rock creep
زمین‌لغزه چرخشی
 rotational landslide
ماسه
 sand
ماسه‌فشان
 sand volcano
خزش ثانویه
 secondary creep
تخلخل ثانویه
 secondary porosity
نیمه‌تراوا
 semipermeable
چین برشی
 shear fold
شکستگی برشی
 shear fracture
درزه برشی
 shear joint
ترک ورقه‌ای
 sheet crack
فرسایش صفحه‌ای
 sheet erosion
درزه ورقه‌ای
 sheet joint
آتشفشان سپری
 shield volcano
دگرگونی ضربه‌ای
 shock metamorphism
ترک انقباضی
 shrinkage crack
چین دوخمه
 sigmoidal fold
چین ساده
 simple fold
چین لخشه‌ای
 slump fold
خاک‌خزش
 soil creep
خاک‌سره
 solifluction/ soil fluxion/ soil flow
تراوایی ویژه
 specific permeability
درزه کره‌وار
 spheroidal joint
شکست تراشه‌ای
 splintery fracture
خزش حالت‌پایا
 steady state creep
آتشفشان چینه‌ای
 stratovolcano
شیاربندی
 striation/ striae
شیار
 striation1/ scratch
درزه امتدادی
 strike joint
زمین‌شناسی ساختاری
 structural geology
خزش سطحی
 surface creep
منفذ درزی
 sutural pore
درز
 suture
زمین‌درز
 suture/ geosuture
خط درز
 suture line
درزدار
 sutured
چین متقارن
 symmetrical fold
شکستگی‌های سامانمند
 systematic fractures
درزه‌های سامانمند
 systematic joints
خزش زمین‌ساختی
 tectonic creep
درزه زمین‌ساختی
 tectonic joint
ترک کششی
 tension crack
شکستگی کششی
 tension fracture
درزه کششی
 tension joint
چهارریختی
 tetramorphism
دگرگونی گرمایی
 thermal metamorphism
چین بسته
 tight fold/ close fold/ closed fold
خزش گذرا
 transient creep
درزه متقاطع
 transverse joint/ cross joint
سه‌ریختی
 trimorphism
فرادگرگونی
 ultrametamorphism
شکست نامنظم
 uneven fracture/ irregular fracture
چین ایستاده
 upright fold
هواویز آتشفشانی
 volcanic aerosol
کمان آتشفشانی
 volcanic arc
خاکستر آتشفشانی
 volcanic ash
گوی آتشفشانی
 volcanic ball
کمربند آتشفشانی
 volcanic belt
بمب آتشفشانی
 volcanic bomb
تخت‌کوه آتشفشانی
 volcanic butte
مرکز آتشفشانی
 volcanic centre
زنجیره آتشفشانی
 volcanic chain
ابر آتشفشانی
 volcanic cloud
خوشه آتشفشانی
 volcanic cluster
مجرای آتشفشانی
 volcanic conduit
مخروط آتشفشانی
 volcanic cone
کنگلومرای آتشفشانی
 volcanic conglomerate
چرخه آتشفشانی
 volcanic cycle
واریزه آتشفشانی
 volcanic debri/ volcanic rubble
گنبد آتشفشانی
 volcanic dome
غبار آتشفشانی
 volcanic dust
زمین‌لرزه آتشفشانی
 volcanic earthquake
گسیل آتشفشانی
 volcanic emission
فوران آتشفشانی
 volcanic eruption
انفجار آتشفشانی
 volcanic explosion
میدان آتشفشانی
 volcanic field
کف آتشفشانی
 volcanic foam/ foam
کانون آتشفشانی
 volcanic focus
گازهای آتشفشانی
 volcanic gases
شیشه آتشفشانی
 volcanic glass
خطر آتشفشانی
 volcanic hazard
جزیره آتشفشانی
 volcanic island
گل آتشفشانی
 volcanic mud
گردن آتشفشانی
 volcanic neck
دشت آتشفشانی
 volcanic plane
ایالت آتشفشانی
 volcanic province
باران آتشفشانی
 volcanic rain
زون کافتی آتشفشانی
 volcanic rift zone
سنگ آتشفشانی
 volcanic rock
ماسه آتشفشانی
 volcanic sand
ماسه‌سنگ آتشفشانی
 volcanic sandstone
چال آتشفشانی
 volcanic sink
لرزش آتشفشانی
 volcanic tremor
آب آتشفشانی
 volcanic water
آتشفشان‌خیزی
 volcanicity
آتشفشان‌آواری
 volcaniclastic
آتشفشانی
 volcanism/ vulcanism
آتشفشان‌شناس
 volcanist/ volcanologist
آتشفشان
 volcano
آتشفشان‌زاد
 volcanogenic
آتشفشان‌شناسی
 volcanology
گودال آتشفشانی‌ـ زمین‌ساختی
 volcano-tectonic depression
تخلخل حفره‌ای
 vuggy porosity
سنگ هوازده
 weathered rock
فرسایش بادی
 wind erosion
گریوه
 butte
سن‌یابی کربنی
 carbon dating
سنگ‌دانه‌درشت
 coarse-grained rock
چرخه رسوب‌گذاری
 cycle of sedimentation/ sedimentary cycle
رسوب‌گذاری چرخه‌ای
 cyclic sedimentation
سن‌یابی
 dating
سنگ‌دانه‌ریز
 fine-grained rock
سن‌یابی اثر شکافت
 fission track dating
قاعده فاز گلدشمیت
 Goldschmidt’s phase rule
فروپاشی دانه‌ای
 granular disintegration
لایه شاخص
 index bed
کلیدلایه
 key bed
کوچراه
 land bridge
یال
 limb/ flank
رانه ساحلی
 littoral drift/ longshore drift/ shore drift
ناوه کرانه‌راستا
 longshore trough
انباشتگاه ماگما
 magma chamber
آمیختگی ماگمایی
 magma mixing
کمان ماگمایی
 magmatic arc
ذخیره ماگمایی
 magmatic deposit
تفریق ماگمایی
 magmatic differentiation
کانسار ماگمایی
 magmatic ore deposit
جدایش ماگمایی
 magmatic segregation
آب ماگمایی
 magmatic water/ giuvenile water/ plutonic water
فعالیت ماگمایی
 magmatism
ماگماگرایی
 magmatism
زبانه گوشته
 mantle plume
نشان‌لایه
 marker bed
حرکت توده‌ای
 mass movement
حرکت جرمی
 mass wasting
رودپیچ
 meander
سد رودپیچ
 meander bar/ point bar
کمربند رودپیچ
 meander belt
تپه رودپیچی
 meander core
هلال رودپیچی
 meander cusp
طول رودپیچ
 meander length
زبانه رودپیچ
 meander lobe/ tongue
گردن رودپیچ
 meander neck
کاودیواره رودپیچ
 meander niche/ wall niche
دشت رودپیچی
 meander plain
داغ رودپیچی
 meander scar/ meander scarp
پادگانه رودپیچ
 meander terrace
پیچان‌رود
 meandering stream/ snaking stream
پیچان‌دره
 meandering valley
سنگ‌دانه‌متوسط
 medium-grained rock
تخت‌تپه
 mesa
انبوهه کانیایی
 mineral aggregate
ذخیره معدنی
 mineral deposit
فروپاشی کانیایی
 mineral disintegration
اقتصاد معدن
 mineral economics
رخساره کانیایی
 mineral facies
پرکننده کانیایی
 mineral filler
خطوارگی کانیایی
 mineral lineation
رخداد معدنی
 mineral occurrence
رنگ‌دانه کانیایی
 mineral pigment
چشمه معدنی
 mineral spring
مدل ذخیره معدنی
 mineral-deposit model
نوع ذخیره معدنی
 mineral-deposit type
کانی‌سازی
 mineralization
کانی‌ساز
 mineralizer
قاعده فاز کانی‌شناختی
 mineralogical phase rule
کانه‌نگاری
 mineralography/ mineragraphy/ ore microscopy
سن‌یابی پرتوسنجشی
 radiometric dating
سن‌یابی نسبی
 relative dating
جزیره سنگی
 rock island
غلظت رسوب
 sediment concentration
بار رسوب
 sediment load
تولید رسوب
 sediment production
انتقال رسوب
 sediment transport
تفریق رسوبی
 sedimentary differentiation
رخساره رسوبی
 sedimentary facies
کان‌سنگ رسوبی
 sedimentary ore
سنگ‌نگاری رسوبی
 sedimentary petrography
سنگ‌شناسی رسوبی
 sedimentary petrology
سنگ رسوبی
 sedimentary rock
زمین‌ساخت رسوبی
 sedimentary tectonics
تله رسوبی
 sedimentary trap
ذخیره رسوبی‌ـ برون‌دمی
 sedimentary-exhalative mineral deposit
رسوب‌گذاری
 sedimentation
تحلیل رسوب‌گذاری
 sedimentation analysis
رسوبش‌سنج
 sedimentation balance
منحنی رسوب‌گذاری
 sedimentation curve
قطر رسوبی
 Sedimentation diameter
شعاع رسوبی
 sedimentation radius
آهنگ رسوب‌گذاری
 sedimentation rate/ rate of sedimentation
روند رسوب‌گذاری
 sedimentation trend
واحد رسوبی
 sedimentation unit
ذخیره رسوب‌زاد
 sedimentogenic deposit
رسوب‌نگار
 sedimentograph
تخت‌کوه
 table mountain
سن‌یابی سال‌چینه‌ای
 varve dating
بلور سوزنی
 acicular crystal
تونل اصلی
 adit
مصالح دانه‌ای
 aggregate
ساختار انبوهشی
 aggregate structure
آزمایش مصالح دانه‌ای
 aggregate test
انبوهیده
 aggregated
بی‌وجه
 anhedral
زغال‌سنگ‌شناسی
 anthracology
طاقدیسگان
 anticlinorium
بلورهای نواری
 banded crystals
بلور تیغه‌ای
 bladed crystal
بلورهای خوشه‌انگوری
 botryoidal crystals
بلور مویین
 capillary crystal/ filiform crystal
بافت آواربنیاد
 clast support
سنگ‌شناسی زغال‌سنگ
 coal petrology
مصالح دانه‌درشت
 coarse aggregate
بلور ستونی
 columnar crystal
عنصر سازگار
 compatible element
بلورهای هم‌مرکز
 concentric crystals
خمیدگی قاره‌ای
 continental flexure
انبوهه بلوری
 crystal aggregate
شناوری بلور
 crystal floatation
رشد بلور
 crystal growth
نمود بلور
 crystal habit
درهم‌رشدی بلوری
 crystal intergrowth
بررشدی بلور
 crystal overgrowth
مکعب
 cube
دوازده‌وجهی دلتاوار
 deltoid dodecahedron/ deltohedron
بلورهای شاخه‌ای
 dendritic crystals
دوهرم دوشش‌گوشه‌ای
 dihexagonal dipyramid
منشور دوشش‌گوشه‌ای
 dihexagonal prism
هرم دوشش‌گوشه‌ای
 dihexagonal pyramid
رده دوشش‌گوش ـ دوهرمی
 dihexagonal-dipyramidal class
رده دوشش‌گوش ـ هرمی
 dihexagonal-pyramidal class
دو شش‌وجهی
 dihexahedron
دودوازده‌وجهی
 diploid/ didodecahedron
رده دودوازده‌وجهی
 diploidal class/ didodecahedron class
دوهرم دوچهارگوشه‌ای
 ditetragonal dipyramid
منشور دوچهارگوشه‌ای
 ditetragonal prism
هرم دوچهارگوشه‌ای
 ditetragonal pyramid
رده دوچهارگوش ـ دوهرمی
 ditetragonal-dipyramidal class
رده دوچهارگوش ـ هرمی
 ditetragonal-pyramidal class
دوهرم دوسه‌گوشه‌ای
 ditrigonal dipyramid
منشور دوسه‌گوشه‌ای
 ditrigonal prism
هرم دوسه‌گوشه‌ای
 ditrigonal pyramid
رده دوسه‌گوش ـ هرمی
 ditrigonal-pyramidal class
بلورهای واگرا
 divergent crystals
دوازده‌وجهی
 dodecahedron
فروتابیدگی
 downwarp
بلورهای قشری
 drusy crystals
خاک‌شست
 elutriation
خوش‌وجه
 euhedral
سنگ‌شناسی تجربی
 experimental petrology
بلورهای الیافی
 fibrous crystals
مصالح دانه‌ریز
 fine aggregate
چین خمشی
 flexural fold
لغزش خمشی
 flexural slip/ bedding-plane slip
خمیدگی
 flexure
چین خمشی‌ـ جریانی
 flexure-flow fold
چین خمشی‌ـ لغزشی
 flexure-slip fold
بلور برگی
 foliated crystal
کمرپایین
 footwall
ذوب جزءبه‌جزء
 fractional melting
زمین‌ریخت‌شناسی
 geomorphology
بلورهای گویچه‌ای
 globular crystals
بافت دانه‌بنیاد، دانه‌بنیاد
 grain support
دانه‌بنیاد
 grain support
بافت دانه‌ای
 granular texture
تفریق گرانشی
 gravitational differentiation

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 7
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.