مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زیست شناسی بخش 12

در این قسمت  لغات زیست شناسی بخش 12 عرضه شده است.

لغات زیست شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زیست شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زیست شناسی - ایران ترجمه

لغات زیست شناسی بخش 12
انبانک تخمدان
ovarian follicle/ Graafian follicle/ Graafian vesicle
تخمکی
ovular
تخمکدار
ovulate
تخمک گذاشتن
ovulate
تخمک‏گذاری
ovulation
تخمک‏گذاشتی
ovulatory
گیامامه
ovule
مامه
ovum/ egg cell/ egg/ ovule
پوده
peat
برون‏استی
periosteal/ periosteous
برون‏است
periosteum
برون‏است‏آماس
periostitis
پراکسی‏تنی
peroxisomal
پراکسی‏تن
peroxisome
نورخودپرورد
photoautotroph
نورکانی‏پرورد
photolithotroph
نورآلی‏پرورد
photoorganotroph
نورپرورد
phototroph
نورپرورد
phototrophic
نورپروردگی
phototrophy
میان‏یاخته‏کامی
plasmogamy
چندکام
polygamous
چندکامی
polygamy
آغازگر
primer
پیش‏رویان
proembryo
پیش‏رویانی
proembryonic
پیش‏بر
promoter
تکثیر کردن
propagate
تکثیر
propagation
تکثیری
propagative
تکثیرگر
propagator
قطعه تکثیر
propagulum/ propagule
پروستات
prostate gland/ prostate
پروستاتی
prostatic
پروستات‏آماس
prostatitis
پیش‏ریسه‏ای
prothallial
پیش‏ریسه‏ریخت
prothalliform
پیش‏ریسه‏سا
prothalloid
پیش‏ریسه
prothallus/ prothallium
تک‏کانی‏پرورد
prototroph
تک‏کانی‏پرورد
prototrophic
تک‏کانی‏پروردگی
prototrophy
نوترکیبه
recon
راست‏روده‏ای
rectal
راست‏روده‏درد
rectalgia/ proctalgia
راست‏روده‏برداری
rectectomy/ proctectomy
راست‏روده
rectum/ straight intestine
ترازه
regulon
همتاسازی
replication
همتاشده
replicative
همتاساز
replicator
همتایه
replicon
همتاتن
replisome
فرونشانی
repression/ repressing
فرونشان
repressor
تولیدمثل کردن
reproduce
تولیدمثل
reproduction
تولیدمثلی
reproductive
زمین‏ساقه
rhizome/ rhizoma
زمین‏ساقه‏ریخت
rhizomorph
پوده‏خوار
saprophage/ saprophagous
پوده‏رست
saprophyte
پوده‏رستی
saprophytic
گشناب‏دان
seminal vesicle
یاخته‏های سرتولی
Sertoli’s cells
ماشوره‏کام
siphonogamous/ siphonogamic
ماشوره‏کامی
siphonogamy
باریک‏روده‏ای
small intestinal
باریک‏روده
small intestine
گشناب
sperm
زام‏یاختک
spermatid
گشناب‏ریزی
spermatism
زام‏یاخته
spermatocyte
زامه‏زایی
spermatogenesis
زامه‏زایشی
spermatogenetic
زامه‏زا
spermatogonium
زامه
spermatozoid/ sperm
گشناب‏راه
spermiduct
گوی‏تنی
spherosomal
گوی‏تن
spherosome/ oleosome
بنداره
sphincter
بنداره‏ای
sphincteral/ sphincteric
بنداره‏درد
sphincteralgia
بنداره‏برداری
sphincterectomy
بنداره‏آماس
sphincteritis
بنداره‏شکاف
sphincterotome
بنداره‏شکافی
sphincterotomy
پیچیزه‏ای
spiral
پیچیزه
spirillum
همکام
syngamous/ syngamic
همکامی
syngamy
رونوشت
transcript
رونویسی
transcription
رونوشتی
transcriptional
نظریه دگرگونی انواع
transformation hypothesis
ترجمه
translation
ترجمه‏ای
translational
پس‏روده افقی
transverse colon/ colon transversum
پرده گوش
tympanic membrane/ eardrum/ tympanum
زهراه
vagina
زهراهی
vaginal
زهراه‏دار
vaginate
زهراه‏برداری
vaginectomy
زهراه‏آماس
vaginitis
زهراه‏بری
vaginotomy
خمیزه
vibrio
خمیزه‏وار
vibrioid
پتانسیل کنش
action potential
ترابرد فعال
active transport
تابستانی
aestival/ estival
سرتابستانی
aestival/ estival
تابستان‏خوابی
aestivation/ estivation/ summer dormancy/ torpidity
پادبری
antiport
پادبر
antiporter
پاییزی
autumnal
زی‏سازند
biocoenosis/ biocenosis/ biocoenose/ biocenose
نژاد زیست‏شناختی
biological race
انرژی زی‏توده‏ای
biomass energy
هرم زی‏توده
biomass pyramid
زیمان
biome
زی‏گونه
biospecies
زیواگان
biota
زی‏جا
biotope
ترابرد توده‏ای
bulk transport
تراسپاری فام‏تنی
chromosomal translocation
نظریه اوج
climax theory
میان‏آسایی شرطی
conditional diapause
هم‏ترابردی
cotransport
هم‏ترابر
cotransporter
پادترابردی
countertransport
پوده‏خوار
detritivore/ detriphage/ detriphagous/ detrivorous/ detritus feeder
پوده‏خواری
detritivory
میان‏آسایی
diapause
تنفس پخشی
diffusion respiration
پخش دوجانبه
double diffusion/ double immunodiffusion
هرم بوم‏شناختی
ecological pyramid/ food pyramid/ Eltonian pyramid
نژاد بوم‏شناختی
ecological race
بوم‏گونه
ecospecies
بوم‏سازگان
ecosystem/ ecological system
مرزبوم
ecotone
پخش مبادله‏ای
exchange diffusion
یاخته تحریک‏پذیر
excitable cell
غشای تحریک‏پذیر
excitable membrane/ excitable cell membrane
دفع کردن
excrete
دفع
excretion
ماده دفعی
excretion/ excrement
دفعی
excretory
برون‏زهه
exudate/ exudation
برون‏زهش
exudation
برون‏زهشی
exudative
پخش آسان
facilitated diffusion/ uniport/ carrier membrane diffusion
زنجیره غذایی
food chain/ trophic chain/ trophic pathway
چرخه غذایی
food cycle
شبکه غذایی
food web/ food nexe
پخش آزاد
free diffusion
زهش
guttation/ sudation
زهشی
guttational
زمستانی
hibernal/ hiemal
پخش ایمنی‏شناختی
immunodiffusion/ gel diffusion
فرد
individual
فروگونه‏ای
infraspecific
تراز فروگونه‏ای
infraspecific level
فروزیرگونه‏ای
infrasubspecific
تعریق نامحسوس
insensible perspiration/ transpiration
بین‏گونه‏ای
interspecific
رقابت بین‏گونه‏ای
interspecific competition
دورگه بین‏گونه‏ای
interspecific hybrid
رابطه بین‏گونه‏ای
interspecific relation
درون‏گونه‏ای
intraspecific
رتبه درون‏گونه‏ای
intraspecific rank
مرحله تأخیر
lag phase/ lag growth phase/ lag period
دولایه لیپیدی
lipid bilayer
زی‏سازند دریایی
marine biocoenosis/ marine biocenosis
پتانسیل غشا
membrane potential/ transmembrane potential
ژن‏شناسی مندلی
Mendelian genetics/ Mendelism
ریزی‏سازند
microbiocoenosis/ microbiocenosis
ریزگونه
microspecies/ jordanon
ریخت‏گونه
morphospecies
ناترشح‏ساز
nonsecretor
میان‏آسایی اجباری
obligatory diapause
همه‏چیزخوار
omnivore/ omnivorous/ omnivorous animal/ diversivore
دیرین‏گونه
paleospecies/ chronospecies
ترابرد پیرایاخته‏ای
paracellular transport
ترابرد غیرفعال
passive transport
تعریق
perspiration/ sudation/ sweating
عرق
perspiration/ sweat/ sudor
نژاد کاراندام‏شناختی
physiological race
جمعیت
population
زیست‏شناسی جمعیت
population biology
چرخه جمعیت
population cycle
بوم‏شناسی جمعیت
population ecology
رشد جمعیت
population growth
هرم جمعیت
population pyramid
اندازه جمعیت
population size
ساختار جمعیت
population structure
سربهاری
prevernal
نژاد
race
نژادی
racial
بازقطبش
repolarization
پتانسیل استراحت
resting potential
ترشح کردن
secrete
ترشح
secretion
ترشح‏ساز
secretor
ژن ترشح‏ساز
secretor/ secretor gene
ترشحی
secretory
نیم‏گونه
semispecies/ incipient species/ allospecies
تعریق محسوس
sensible perspiration
بن‏تابستانی
serotinal
گونه‏های همزاد
sibling species/ aphanic species/ twin species/ cryptic species
پخش ساده
simple diffusion/ diffusion
پخش یک‏جانبه
single diffusion
گونه‏زایی
speciation
گونه
species
گونه‏ای
specific
پتانسیل نیزه‏ای
spike potential
زیرگونه
subspecies
زیرگونه‏ای
subspecific
توالی
succession
ابرگونه
superspecies
ابرگونه‏ای
superspecific
فراگونه‏ای
supraspecific
تراز فراگونه‏ای
supraspecific level
رتبه فراگونه‏ای
supraspecific rank
همبری
symport
همبر
symporter
پتانسیل آستانه
threshold potential/ firing point/ firing level/ threshold
ترابرد ترایاخته‏ای
transcellular transport
تراآلایی
transfection
تراسپاری
translocation
تراسپاری
translocation
سرایت‏پذیر
transmissible
تراگسیل
transmission
سرایت
transmission
ژن‏شناسی ترانسلی
transmission genetics/ classical genetics
ترادمش
transpiration
ترابرد
transport
ترابر
transporter/ carrier protein
ترانهش
transposition
ترانهشه
transposon/ mobile genetic element/ selfish genetic element/ transposable element/ mobile element/ jumping gene/ transposon-like element
ترازهه
transudate/ transudation
ترازهش
transudation
ترازهشی
transudatory
تراز تغذیه
trophic level
تک‏بر
uniporter
بن‏بهاری
vernal
زی‏سازگان‏شناسی
biosystematics
رده
class
حوزه
domain
تیره
family
سرده
genus
سلسله
kingdom
راسته
order
رتبه
rank
بخشه
section
برش
section
جنس
sex
یاخته جنسی
sex cell/ sexual cell
فامینه جنسی
sex chromatin/ Bour body
فام‏تن جنسی
sex chromosome
تعیین جنسیت
sex determination
تکوین جنسی
sex development/ sexual development
نسبت جنسی
sex ratio
دوریختی جنسی
sexual dimorphism
تولیدمثل جنسی
sexual reproduction
گزینش جنسی
sexual selection
سازگان‏شناسی
systematics
آرایه
taxon
آرایه‏شناسی
taxonomy
آوندداران
Tracheophytes
طایفه
tribe
نرـ دوپایه
androdioecious
نافه
androecium
نرـ یک‌پایه
andromonoecious
نافه‌بر
androphore/ androphorum
برگه
bract
برگک
bracteole
کاسه
calyx
برچه
carpel
جام
corolla
شکوفا
dehiscent
میوه شکوفا
dehiscent fruit
شفت
drupe/ stone fruit/ drupaceous fruit
درون‌بر
endocarp
درون‌دانه
endosperm
روبر
epicarp/ epicarpium
رودانه
episperm
روآکنه
epithem
برون‌بر
exocarp
میله پرچم
filament
گلچه
floret/ floscule/ flosculus
ماده‌ـ ‌دوپایه
gynodiocious
ماده‌ـ ‌یک‌پایه
gynomonoecious
مادگی‌بر
gynophore
روزنه آبی
hydathode
ناشکوفا
indehiscent
میوه ناشکوفا
indehiscent fruit
تخمدان تحتانی
inferior ovary
گل‌آذین
inflorescence
برگه گل‌آذین
inflorescence bract
جوانه گل‌آذین
inflorescence bud
تخمک‌پوش
integument/ tegument
عدسک
lenticel
میان‌بر
mesocarp
سفتی
micropylar
سفت
micropyle
خورشی
nucellar
خورش
nucellus
تخمدان
ovary
گرده‌شناسی
palynology/ pollen analysis
دمگل
pedicel
دمگل‌آذین
peduncle
گل‌پوش
perianth
قطعه گل‌پوش
perianth segment
پیرابر
pericarp
پیرادانه
perisperm
گلبرگ
petal
مادگی
pistil/ gynoecium/ pistillum
مادگی‌دار
pistilate
مادگی‌واره
pistillode
گرده
pollen
دانه گرده
pollen grain
کیسه گرده
pollen sac
میوه کاذب
pseudocarp/ accessory fruit/ false fruit
دانه
seed
پوسته دانه
seed coat/ testa
کاسبرگ
sepal
پرچم
stamen
کلاله
stigma
روزنه هوایی
stoma
خامه
style
پایک خامه
stylopodium
تخمدان فوقانی
superior ovary
گلپار
tepal
گلپارواره
tepaloid
کرک‌روزنه
trichome-hydathode
اوج
climax
شوره‏زدایی
denitrification
زی‏توده
biomass
شیو الکتروشیمیایی
electrochemical gradient
شیو غلظت
concentration gradient
چلیپای بینایی
optic chiasma/ chiasma opticum/ optic chiasm/ optic decussation
پس‌پتانسیل
afterpotential
کوررنگی
achromatic vision/ achromatism/ achromatopsia/ complete colour blindness/ total colour blindness
تک‌رنگ‌بینی
monochromatism/ monochromasia/ monochromatic vision/ monochromatopsia
رده‏بندی
classification
فلس جوانه
bud scale
جوانه‌پوش
tegmentum/ cataphyll
لغات زیست شناسی بخش 12
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.