مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زیست شناسی بخش 6

در این قسمت  لغات زیست شناسی بخش 6 عرضه شده است.

لغات زیست شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زیست شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زیست شناسی - ایران ترجمه

لغات زیست شناسی بخش 6
سنبل
Hyacinthus
تخت قورباغه
Hydrocharis
تخت‌قورباغه‌ایان
Hydrocharitaceae
گل‌راعیان
Hypericaceae
گل راعی
Hypericum
زنبقیان
Iridaceae
زنبق
Iris
گردوئیان
Juglandaceae
گردو
Juglans
سازوئیان
Juncaceae
سه‌سیخکیان
Juncaginaceae
سازو
Juncus
نعنائیان
Lamiaceae/ Labiatae
نعناسانان
Lamiales
برگ‌بوئیان
Lauraceae
برگ‌بوسانان
Laurales
برگ بو
Laurus
نیام
legume
عدسک آبی
Lemna
عدسک‌آبیان
Lemnaceae
علف‌انبانیان
Lentibulariaceae
سوسنیان
Liliaceae
سوسن‌سانان
Liliales
سوسن
Lilium
کتانیان
Linaceae
کتان
Linum
تسبیحی
lomentum
مالپیگی‌سانان
Malpighiales
زیتون‌تلخ
Melia
زیتون‌تلخیان
Meliaceae
نعنا
Mentha
پاربر
mericarp
تک‌سو
Monotropa
تک‌سوئیان
Monotropaceae
توتیان
Moraceae
گزروغنی
Moringa
گزروغنیان
Moringaceae
توت
Morus
میوه مرکب
multiple fruit
موز
Musa
موزیان
Musaceae
موردسانان
Myrtales
فندقی
nut
فندقچه
nutlet
شقایق‌سانان
Papaverales
انجیلی
Parrotia
شمعدانی
Pelargonium
کدویی
pepo
گندم‌سانان
Poales
سیبی
pome
گلسرخ‌سانان
Rosales
فندقه بال‌دار
samara
صندل‌سانان
Santalales
افراسانان
Sapindales
خاراشکن
Saxifraga
خاراشکن‌سانان
Saxifragales
چاک‌بر
schizocarp
خورجینک
silicula
خورجین
siliqua/ silique
میوه ساده
simple fruit
بادنجان‌سانان
Solanales
میوه گوشتی
succulent/ fleshy fruit
تمیس
Tamus
گاروم‌زنگی
Terminalia
سه‌سیخک
Triglochin
علف‌انبانی
Utricularia
زنجبیل‌سانان
Zingiberales
کلاه میرحسن
Acantholimon
کیوی
Actinidia
کیویان
Actinidiaceae
پرسیاوش
Adiantum
عرعر
Ailanthus
توسکا
Alnus
آناناس
Ananas
گل‌میمونی
Antirrhinum
کرفس‌سانان
Apiales
کرفس
Apium
خاس‌سانان
Aquifoliales
کاج مطبق
Araucaria
خرماسانان
Arecales
زرآوند
Aristolochia
گل شیپوری
Arum
مارچوبه
Asparagus
حرا
Avicennia
حرائیان
Avicenniaceae
زرشک
Berberis
گاوزبان
Borago
گل کاغذی
Bougainvillea
کلم
Brassica
دم‌موشی
Buddleja
هزارنی
Butomus
شمشاد
Buxus
ستاره آبی
Callitriche
استبرق
Calotropis
گل شرابی
Calycanthus
چای
Camellia
گل استکانی
Campanula
پیچ اناری
Campsis
اختر
Canna
شاهدانه
Cannabis
کبر
Capparis
خربزه درختی
Carica
برگ شاخی
Ceratophyllum
ارغوان
Cercis
کاسنی
Cichorium
گل آفتابی
Cistus
گل حسرت
Colchicum
برگ‌بیدی
Commelina
پیچک
Convulvulus
مازریون
Daphne
سرخس‌عقابیان
Dennstaedtiaceae
میخک
Dianthus
ناترک
Dodonaea
گوشوارکی
Euonymus
باقلائیان
Fabaceae/ Leguminosae
باقلاسانان
Fabales
جسنریان
Gesneriaceae
گنتومیان
Gnetaceae
گنتوم‌سانان
Gnetales
گنتوم
Gnetum
عشقه
Hedera
خاس
Ilex
حنا
Lawsonia
دم‌موشیان
Loganiaceae
موخوریان
Loranthaceae
موخور
Loranthus
حنائیان
Lythraceae
ماگنولیا
Magnolia
ماگنولیائیان
Magnoliaceae
ماگنولیاسانان
Magnoliales
پنیرک
Malva
پنیرکیان
Malvaceae
پنیرک‌سانان
Malvales
مارانتا
Maranta
مارانتائیان
Marantaceae
مارتینیان
Martyniaceae
کهوریان
Mimosaceae/ Mimosoidae
گلی‌نازیان
Molluginaceae
گلی‌ناز
Mollugo
غلافی
Monochoria
خارعروس
Morina
خارعروسیان
Morinaceae
موردیان
Myrtaceae
مورد
Myrtus
تیزکیان
Najadaceae
تیزک
Najas
ثعله‌باقلا
Nelumbo
ثعله‌باقلائیان
Nelumbonaceae
خرزهره
Nerium
گل‌کاغذیان
Nyctaginaceae
نیلوفر آبی
Nymphaea
نیلوفرآبیان
Nymphaeaceae
نیلوفرآبیسانان
Nymphaeales
گل مغربی
Oenothera
زیتون
Olea
زیتونیان
Oleaceae
گل‌مغربیان
Onagraceae/ Oenotheraceae
کاکتوس
Opuntia
ثعلبیان
Orchidaceae
ثعلب
Orchis
گل‌جالیزیان
Orobanchaceae
گل جالیز
Orobanche
شاه‌سرخس
Osmunda
شاه‌سرخسیان
Osmundaceae
شاه‌سرخس‌سانان
Osmundales
شبدرترشکیان
Oxalidaceae
شبدرترشک‌سانان
Oxalidales
شبدرترشک
Oxalis
گل صدتومانی
Paeonia
گل‌صدتومانیان
Paeoniaceae
پیچکاجیان
Pandanaceae
پیچکاجیسانان
Pandanales
پیچ کاجی
Pandanus
شقایق
Papaver
شقایقیان
Papaveraceae
گل ساعتی
Passiflora
گل‌ساعتیان
Passifloraceae
کنجدیان
Pedaliaceae
گل آتشی
Phlox
خرما
Phoenix
سرخاب کولی
Phytolacca
سرخاب‌کولیان
Phytolaccaceae
کاج‌سانان
Pinales
فلفل سیاه
Piper
فلفل‌سیاهیان
Piperaceae
فلفل‌سیاه‌سانان
Piperales
پسته
Pistacia
میخک‌درختیان
Pittosporaceae
میخک درختی
Pittosporum
بارهنگیان
Plantaginaceae
بارهنگ
Plantago
چناریان
Platanaceae
چنار
Platanus
کلاه‌میرحسنیان
Plumbaginaceae
گندمیان
Poaceae/ Gramineae
گل‌آتشیان
Polemoniaceae
شیرآور
Polygala
شیرآوریان
Polygalaceae/ Diclidantheraceae/ Moutabeaceae/ Xanthophyllaceae
علف‌هفت‌بندیان
Polygonaceae
علف هفت‌بند
Polygonum
پونته‌دریائیان
Pontederiaceae
خرفه
Portulaca
خرفه‌ایان
Portulacaceae
گوشاب
Potamogeton
گوشابیان
Potamogetonaceae
پامچال
Primula
پامچالیان
Primulaceae
مارتینی
Proboscidea
کهور
Prosopis
چنارسانان
Proteales
سرخس عقابی
Pteridium
انار
Punica
اناریان
Punicaceae
برگ‌امرودی
Pyrola
برگ‌امرودیان
Pyrolaceae
رافلزیا
Rafflesia
رافلزیائیان
Rafflesiaceae
آلاله‌ایان
Ranunculaceae
آلاله‌سانان
Ranunculales
آلاله
Ranunculus
اسپرک
Reseda
اسپرکیان
Resedaceae
عنابیان
Rhamnaceae
چندل
Rhizophora
چندلیان
Rhizophoraceae
گل سرخ
Rosa
گل‌سرخیان
Rosaceae
روناس
Rubia
روناسیان
Rubiaceae
شورابی
Ruppia
شورابیان
Ruppiaceae
کوله‌خاسیان
Ruscaceae
کوله‌خاس
Ruscus
سداب
Ruta
سدابیان
Rutaceae
بنفشه آفریقایی
Saintpaulia
بیدیان
Salicaceae
بید
Salix
مسواک
Salvadora
مسواکیان
Salvadoraceae
آقطی
Sambucus
صندلیان
Santalaceae
صندل
Santalum
ناترکیان
Sapindaceae
چیکو
Sapota
چیکوئیان
Sapotaceae
خاراشکنیان
Saxifragaceae
گل‌میمونیان
Scrophulariaceae
کنجد
Sesamum
عرعریان
Simaroubaceae
ازملکیان
Smilacaceae
ازملک
Smilax
بادنجانیان
Solanaceae
بادنجان
Solanum
اسفناج
Spinacia
کاکائوئیان
Sterculiaceae
گزیان
Tamaricaceae
گز
Tamarix
سرخداریان
Taxaceae
دارتالابیان
Taxodiaceae
دارتالاب
Taxodium
سرخدار
Taxus
چائیان
Theaceae
سرخس‌باتلاقیان
Thelypteridaceae
سرخس باتلاقی
Thelypteris
کاکائو
Theobroma
مازریونیان
Thymelaeaceae
نمدار
Tilia
نمداریان
Tiliaceae
سهکنجه‌خیز
Trapa
سهکنجه‌خیزیان
Trapaceae
گندم
Triticum
لادنیان
Tropaeolaceae
لادن
Tropaeolum
لوئی
Typha
لوئیان
Typhaceae
نارونیان
Ulmaceae
نارون
Ulmus
گزنه
Urtica
گزنه‌ایان
Urticaceae
سنبل‌الطیب
Valeriana
سنبل‌الطیبیان
Valerianaceae
شاه‌پسند
Verbena
شاه‌پسندیان
Verbenaceae
ماشک
Vicia
بنفشه
Viola
بنفشه‌ایان
Violaceae
دارواشیان
Viscaceae
دارواش
Viscum
انگوریان
Vitaceae
انگورسانان
Vitales
انگور
Vitis
زانیشلیا
Zannichellia
زانیشلیائیان
Zannichelliaceae
زنجبیل
Zingiber
زنجبیلیان
Zingiberaceae
عناب
Ziziphus
نواری
Zostera
نواریان
Zosteraceae
قیچیان
Zygophyllaceae
قیچ‌سانان
Zygophyllales
قیچ
Zygophyllum
سوزنی
acicular/ needle-shaped
گوشک‌دار
auriculate
دواره‌ای
biserrate/ doubly serrate
پهنک
blade/ lamina
مستطیلی پهن
broadly oblong
مژه‌دار
ciliate
مژک‌دار
ciliolate
قلبی
cordate/ heart-shaped
کنگره‌ای
crenate
ریزکنگره‌ای
crenulate
تخم‌مرغی کشیده
deeply ovoid
دلتاوار
deltoid/ triangular
دندانه‌ای
dentate/ toothed/ notched
ریزدندانه‌ای
denticulate/ finely dented
مستطیلی فروفشرده
depressed oblong
دلوی‌شکل
doliform
شمشیری‌شکل
ensiform/ sword-shaped
کامل
entire
داسی
falcate
داسی‌شکل
falciform
نخی‌شکل
filiform/ thread-like/ filamentous
شرابه‌ای
fimbriate/ fimbriated/ fringed
تخم‌مرغی کامل
finely ovoid
بادبزنی
flabellate
بادبزنی‌شکل
flabelliform/ fan-shaped
دوکی‌شکل
fusiform
زوبینی
hastate
زوبین‌شکل
hastiform
لیموسنگی‌شکل
hesperidiform
شکافته
incised
درون‌پیچ
involute
کافته
laciniate/ jagged
سرنیزه‌ای
lanceolate
برگ
leaf
برگچه
leaflet
زبانک‌دار
ligulate
زبانه‌ای
ligulate/ strap-shaped/ tongue-shaped
زبانک
ligule
خطی
linear
مستطیلی خطی
linearly oblong
لپ‌دار
lobed
تسبیحی‌شکل
lomentiform
تسمه‌ای
lorate/ loratus/ loriformis
ربابی
lyrate
مستطیلی باریک
narrowly oblong
واژقلبی
obcordate
واژدلتاوار
obdeltoid
واژسرنیزه‌ای
oblanceolate/ inversely lanceolate
مستطیلی
oblong
واژتخم‌مرغی
obovate/ inversely ovate
واژقلیانی
obpandurate
واژگلابی‌شکل
obpyriform/ inverted pyriform
دایره‌ای
orbicular
تخم‌مرغی
ovate/ egg-shaped
پف پخت
oven spring
تخم‌مرغ‌وار
ovoid
پنجه‌ای
palmate
بریده‌پنجه‌ای
palmatified
چاک‌پنجه‌ای
palmatisect
قلیانی
pandurate
قلیانی‌شکل
panduriform
سپری
peltate/ shield-shaped
دمبرگ
petiole/ leafstalk
دمبرگچه‌دار
petiolulate
دمبرگچه
petiolule
شانه‌ای
pinnate
بریده‌شانه‌ای
pinnatifid/ pinnisected
چاک‌شانه‌ای
pinnatisect/ pinnatisected
چین‌دار
plicate/ plaited
بالشتک
pulvinus
گلابی‌شکل
pyriform
کلیوی‌شکل
reniform/ kidney-shaped
برون‌پیچ
revolute/ rolled back
لوزی‌وار
rhomboid
چپ‌اره‌ای
runcinate
پیکانی
sagittate
لغات زیست شناسی بخش 6
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.