مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زیست شناسی بخش 8

در این قسمت  لغات زیست شناسی بخش 8 عرضه شده است.

لغات زیست شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زیست شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زیست شناسی - ایران ترجمه

لغات زیست شناسی بخش 8
جورآمیزی
assortative mating
جورایی
assortment
نیاسانی
atavism
ابیراهی فام‌تنی
chromosome aberration/chromosomal aberration
نواربندی فام‌تنی
chromosome banding
شکستگی فام‌تن
chromosome breakage
ناپدیدی فام‌تنی
chromosome loss
نقشه فام‌تن
chromosome map/cytogenetic map
نقشه‌نگاری فام‌تن
chromosome mapping
جهش فام‌تنی
chromosome mutation/chromosomal mutation
جفت‌شدگی فام‌تنی
chromosome pairing
چندشکلی فام‌تنی
chromosome polymorphism
‌‌پف فام‌تنی
chromosome puff/chromosomal puff/puff
نظریه فام‌تنی وراثت
chromosome theory of heredity
فام‌تن‌پیمایی
chromosome walking
هم‌بارزیت
codominance
دی‌اکسی‌ریبونوکلئیک‌اسید
deoxyribonucleic acid
دنا
DNA
بارزیت
dominance
دگره بارز
dominant allele
ژن بارز
dominant gene
صفت بارز
dominant trait/dominant character
ویرایش‌تن
editosome
ورادگره
epiallele
گوناگونی وراژنی
epigenetic variation
وراژن‌شناسی
epigenetics
وراژن‌نمود
epigenotype
روایستایی
epistasis
ژن روایستا
epistatic gene
رمز ژنی
genetic code
رانش ژنی
genetic drift
تعادل ‌ژنی
genetic equilibrium
هم‌ایستایی ژنی
genetic homeostasis
نقش‌بست ژنی
genetic imprinting
آرایه ژنگانی
genome array
تراشه ژنگانی
genome chip
نقشه ژنگان
genome map
نقشه‌نگاری ژنگان
genome mapping
ژنگان‌پیمایی
genome walking
نقش‌بست ژنگانی
genomic imprinting
زیرایستایی
hypostasis
ژن زیرایستا
hypostatic gene
جورایی نابسته
independent assortment
دگره کشنده
lethal allele
ژن کشنده
lethal gene
جمعیت مندلی
Mendelian population
نسبت مندلی
Mendelian ratio
رنای پیک
messenger RNA
رناپ
mRNA
دناس
nDNA
دنای هسته‌ای
nuclear DNA
دورگه‌سازی هم‌پوشان
overlap hybridization
بارزیت نسبی
partial dominance
چندنمودی
pleiotropy/pleiotropism/polypheny
صفت چندژنی
polygenic trait/polygenic character
چندژنی
polygeny
تراپیرایش پیش‌رناپ
pre-mRNA trans-splicin
زادگان
progeny/offspring/descendants
دنان
recDNA
دگره نهفته
recessive allele
ژن نهفته
recessive gene
صفت نهفته
recessive trait/recessive character
نهفتگی
recessiveness/recessivity
دنای نوترکیب
recombinant DNA
ریبونوکلئیک‌اسید
ribonucleic acid
رنای رناتنی
ribosomal RNA
رنازیم
ribozyme
رنا
RNA
ویرایش رنا
RNA editing
پردازش رنا
RNA processing/post-transcriptional modification/post-transcriptional RNA processing/RNA maturation/nuclear processing of RNA
پیرایش رنا
RNA splicing
رنار
rRNA
خودپیرایش
self-splicing/auto splicing
نیمه‌بارزیت
semidominance
تنی‌زادگان
siblings/sibs
تنی‌‌آمیزی
sibmating
پیرایش‌تن
spliceosome
پیرایش
splicing
همتافت پیرایشی
splicing complex
همایگی
synapsis
تلاقی آزمونی
test cross
نیاسان
throwback
رنای ناقل
transfer RNA
ترا‌ـ رناپیرایش
trans-RNA splicing
تراپیرایش
trans-splicing
رنان
tRNA
نازیست‌زایی
abiogenesis
ژن‌کنش افزایشی
additive gene action
زیست‌فناوری کشاورزی
agricultural biotechnology
پیرایش دگرسان‌ پیش‌رناپ
alternative pre-messanger RNA splicing
شکل پیرایشی دگرسان
alternative splice form
پیرایش دگرسان
alternative splicing/alternative RNA splicing/alternate splicing/AS
ژن‌های ناهم‌ساخت
analogous genes
رشته پادرمزگذار
anticoding strand
رنای پادمعنا
antisense RNA/aRNA/asRNA
رشته پادمعنا
antisense strand
پادپایانش
antitermination
عامل پادپایانش
antitermination factor
پروتئین پادپایانش
antitermination protein
پادپایانگر
antiterminator
ژنگان‌شناسی رفتاری
behavioural genomics
پیش‌بر دوسویه
bidirectional promoter
همتاسازی دوسویه
bidirectional replication
زیست‌زایی
biogenesis
زیست‌باران
biolistics/particle gun technique/particle acceleration technique
زیگان‌شناسی
biomics
زیست‌نانو‌فناوری
bionanotechnology
زیست‌فناوری
biotechnology/biotech/biotechnol
زیست‌فناوری آبی
blue biotechnology
عنصر مرزبند
boundary element
توالی متعارف
canonical sequence
دنای حامل
carrier DNA
دنام
cDNA
یاختمان
cellome
یاختمان‌شناسی
cellomics
آمیژه
chimera/chimaera
پادتن آمیژه‌ای
chimeric antibody
دنای آمیژه‌ای
chimeric DNA
پیش‌بر آمیژه‌ای
chimeric promoter
پروتئین‌های آمیژه‌ای
chimeric proteins
آمیژگی
chimerism
عایق فامینه‌ای
chromatin insulator
نوآرایی فام‌تنی
chromosomal rearrangement
پرش فام‌تنی
chromosome jumping/chromosome hopping
رشته رمزگذار
coding strand/non-transcribed strand
ژنگان‌کاوی مقایسه‌ای
comparative genome analysis
ژنگان‌شناسی مقایسه‌ای
comparative genomics
دنای مکمل
complementary DNA/copy DNA
رنای مکمل
complementary RNA
ژنگان‌شناسی محاسباتی
computational genomics
هم‌خونی
consanguinity
بن‌مایه مشترک
consensus motif
توالی مشترک
consensus sequence
توالی‌بست ‌پایا
conserved sequence box
دگرفامینه نهادی
constitutive heterochromatin
پیش‌‌بر مرکزی
core promoter/promoter core
رنام
cRNA
رایاختمان
cybernome
رایاختمان‌شناسی
cybernomics
وانهش
deletion
ویرایش وانهشی
deletion editing
نقشه‌نگاری وانهشی
deletion mapping
جهش وانهشی
deletion mutation
پیرایش افتراقی
differential splicing
ناتنی
halfsib
ناتنی آمیزی
halfsib mating
ژن گرماشوک
heat-shock gene
پیش‌بر گرماشوک
heat-shock promoter
دگرفامینه
heterochromatin
دگرفامینه‌ای شدن
heterochromatization
ژن‌های دگرساخت
heterologous genes
ژن‌های هم‌ساخت
homologous genes
پیش‌بر دورگه
hybrid promoter
زیست‌فناوری صنعتی
industrial biotechnology
رمزه آغازش
initiation codon/start codon/initiator codon
عامل آغازش
initiation factor
آغازگر
initiator
آغازگر
initiator
بستک آغازگر
initiator box
عنصر آغازگر
initiator element/INR element/Inr
درنهش
insertion
جهش درنهشی
insertion mutation/insertional mutation/addition mutation
توالی درنهشی
insertion sequence
عایق
insulator
رشته پیرو
lagging strand
رشته پیشرو
leading strand
زیست‌فناوری پزشکی
medical biotechnology
رشته منفی
minus strand
جهش دگرمعنا
missense mutation
صفت چندعاملی
multifactorial trait
بار جهشی
mutational load
رشته ناالگو
non template strand
دنای نارمزگذار
non-coding DNA
رشته نارمزگذار
non-coding strand/transcribed strand
جهش بی معنا
nonsense mutation
ژن‌های ارتاساخت
orthologous genes
بیش‌بارزیت
overdominance/heterozygote advantage
ژن‌های پراساخت
paralogous genes
ذره‌باران
particle bombardment/microprojectile bombardment
تبارژنگان‌شناسی
phylogenomics
رشته مثبت
plus strand
بسپاراز
polymerase
ژن‌شناسی جمعیت
population genetics
زیست‌فناوری قرمز
red biotechnology
حباب همتاسازی
replication bubble
چشم همتاسازی
replication eye
دوشاخه همتاسازی
replication fork
مبدأ همتاسازی
replication origin/origin of replication/origin/ori site/ori
درون‌نوکلئاز ویژه‌بر
restriction endonuclease/REase/restriction nuclease
ز‌ی‌مایه ویژه‌بر، آنزیم ویژه‌بر
restriction enzyme
جهش برگشتی
reverse mutation/back mutation
وارونوشتاز
reverse transcriptase/RNA-dependent DNA polymerase/RTase
وارونویسی
reverse transcription
برگشت
reversion
تداخل رنایی
RNA interference/RNAi/RNA-mediated interference/post transcriptional RNA gene silencing
رنابسپاراز
RNA polymerase/DNA-dependent RNA polymerase
کاوند رنایی
RNA probe
رناخاموشی
RNA silencing
رناز
RNase/ribonuclease
جهش هم‌معنا
samesense mutation/synonymous mutation
واجدایش
segregation
دگرگردان واجدایش
segregation distorter/SD
دگرگردی واجدایش
segregation distortion
رشته بامعنا
sense strand
ناقل دوکارکردی
shuttle vector/bifunctional vector
تنی زادگی
sibship
خاموشگر
silencer
عنصر خاموشگر
silencer element
جهش خاموش
silent mutation/silent site mutation
رناتک
siRNA
رنای بازدارنده کوچک
small inhibitory RNA
رنای تداخلگر کوچک
small interfering RNA
جهش بدنی
somatic mutation
زایش خودبه‌خودی
spontaneous generation
ژنگان‌شناسی ساختاری
structural genomics
زیر‌همسانه
subclone/sub-clone
زیر‌همسانه‌سازی
subcloning/sub-cloning/recloning
ابربارزیت
superdominance
رشته الگو
template strand
پایانگر
terminator
سم‌ژنگان‌شناسی
toxicogenomics
رونوشتاز
transcriptase
آغازگاه رونویسی
transcription initiation site
واحد رونویسی
transcription unit/TU
افزایشگر رونویسی
transcriptional enhancer
رونوشتگان
transcriptome
تصویربرداری رونوشتگان
transcriptome imaging/transcript imaging
رونوشتگان‌شناسی
transcriptomics
رونوشت‌تن
transcriptosome
تراژن‌زایی
transgenesis
هم‌گشت
transition
جهش هم‌گشتی
transition mutation/transitional mutation
آغازگاه ترجمه
translation initiation site
تراگشت
transversion
جهش تراگشتی
transversion mutation
زیست‌فناوری سفید
white biotechnology
جهش‌کاه
anti-mutator
ژن جهش‌کاه
antimutator gene
ژن پادمعنا
antisense gene
سر صاف
blunt end/butt end
دنای سرصاف
blunt ended DNA
پیوند سرصاف
blunt-end ligation/blunt ligation/blunt ending
رنای ناقل باردار
charged transfer RNA/acylated tRNA/amino acylated tRNA
رنان باردار
charged tRNA
رنای ناقل هم‌شناسا
cognate transfer RNA
رنان هم‌شناسا
cognate tRNA
پایانه جورشونده
compatible terminus/compatible end
دنای واسرشته
denatured DNA
دناپیونداز
DNA ligase/ligase
پیوندش دنا
DNA ligation
دورگه‌سازی دنا ـ دنا
DNA-DNA hybridization
حامل دنا
DNA carrier
دنابسپاراز
DNA polymerase/DNA-dependent DNA polymerase/DNA nucleotidyl transferase
کاوند دنایی
DNA probe
توالی یابی دنا
DNA sequencing
ناقل دنا
DNA vector
دناز
DNase/deoxyribonuclease/DNAse
طول‌افزایش
elongation
درون‌نوکلئاز
endonuclease
افزای‌تن
enhanceosome
عنصر افزایشگر
enhancer element
جهش ‌افزایشگر
enhancer mutation
توالی افزایشگر
enhancer sequence
افزایشگر
enhancer/strong positive element/SPE/upstream activator sequence/UAS
زیست‌فناوری زیست‌محیطی
environmental biotechnology
وراژنگان
epigenome
وراژنگان‌شناسی
epigenomics
هوفامینه
euchromatin
ژنگان‌شناسی تکاملی
evolutionary genomics
برون‌نوکلئاز
exonuclease/exo
ژنگان بیان‌شده
expressed genome
ژنگان‌شناسی بیانی
expression genomics
دگرفامینه اختیاری
facultative heterochromatin
ژنگان‌شناسی کارکردی
functional genomics
ژن‌کنش
gene action
کنانش ژن
gene activation
همتافت ژنی
gene complex
تبدیل ژن
gene conversion
گسیختگی ژنی
gene disruption
جریان ژن
gene flow
کاوند ژنی
gene probe/genetic probe
خاموش‌سازی ژن
gene silencing
ژن‌درمانی
gene therapy/gene surgery
بار ژنی
genetic load/genetic burden
نشانگر ژن‌شناختی
genetic marker
ژنگان‌شناسی
genomics
جهش زایشی
germinal mutation
جهش رگه ‌زایشی
germ-line mutation
زیست‌فناوری سبز
green biotechnology
دورگه دنا ـ رنا
DNA-RNA hybrid
دورگه‌سازی دنا ـ رنا
DNA-RNA hybridization
سر تراز
flush end
پیوستگی ژنی
gene linkage/linkage/genetic linkage
رنای راهنما
guide RNA/gRNA
رنای هسته‌ای ناهمگن
heterogeneous nuclear RNA
دنای پرتکرار
highly repetitive DNA
رناس ناهمگن
hnRNA
نوترکیبی هم‌ساخت
homologous recombination/HR/legitimate recombination
رنای ناقل همسان‌پذیر
isoaccepting transfer RNA/isoacceptor transfer RNA/transfer RNA isoacceptor
رنان همسان‌پذیر
isoaccepting tRNA/isoacceptor tRNA
دنای بی‌نمود
junk DNA
دنای رابط
linker DNA
ژن ریزرنا
microRNA gene/mir gene
ریزرنا
microRNA/miRNA/tiny RNA/small temporal RNA
دنای ماهواره‌ای ریز
microsatellite DNA
دنای ماهواره‌ای خرد
minisatellite DNA/minisatellite
دنای میان‌تکرار
moderately repetitive DNA/middle repetitive DNA
جهش‌افزا
mutator
ژن جهش‌افزا
mutator gene
دنای نیم‌ساخته
nascent DNA
رنای نیم‌ساخته
nascent RNA
سر ناچسب
non-cohesive end
دنای سربار
parasitic DNA
رناپ چندکارایه‌ای
polycistronic mRNA/polycistronic message
رنای پیک پیش‌ساز
precursor messenger RNA
ریزرنای پیش‌ساز
precursor microRNA
رناپ پیش‌رس
premature mRNA
پیش‌رناپ
pre-messenger RNA/pre-mRNA
پیش‌ریزرنا
pre-miRNA
ریزرنای اولیه
primary microRNA/pri-miRNA
رونوشت اولیه
primary transcript
پایانه بیرون‌زده
protruding terminus
بازسرشت
renaturation/reannealing/reassociation
دنای تکراری
repetitive DNA/repetitious DNA/reiterated sequence
رناپیونداز
RNA ligase
دورگه‌سازی رنا ـ رنا
RNA-RNA hybridization
دناماه
satDNA/sat-DNA
دنای ماهواره‌ای
satellite DNA
رنای پیک کمیاب
scarce messenger RNA
رناپ کمیاب
scarce mRNA
رناکم
scRNA
دنای خودخواه
selfish DNA/ignorant DNA/incidental DNA
دنای تک‌نسخه
single-copy DNA
رنای کوچک میان‌یاخته‌ای
small cytoplasmic RNA
رنای کوچک هسته‌ای
small nuclear RNA
رنای کوچک هستکی
small nucleolar RNA
رنای کوچک
small RNA/small endogenous RNA
رناک هستکی
snoRNA
رناک هسته‌‌ای
snRNA
دنای فاصله‌انداز
spacer DNA
رناک
sRNA
سر چسبنده
sticky end/cohesive end/staggered end
دنای سرچسب
sticky ended DNA
پایانه چسبنده
sticky terminus/cohesive terminus
رنای ناقل سرکوبگر
suppressor transfer RNA
رنان سرکوبگر
suppressor tRNA
رنای ناپ
tmRNA
رنای ناقل ـ پیک
transfer-messenger RNA
دنای یکتا
unique DNA/unique sequence DNA
دگرچارلاد
allotetraploid
دوجوردولاد
amphidiploid
دوجوردولاد
amphidiploid
دوجوردولادی
amphidiploidy
دوجورلاد
amphiploid
دوجورلاد
amphiploid
دوجورلادی
amphiploidy
ناهولاد
aneuploid
ناهولادی
aneuploidy
خودچندلاد
autopolyploid/autoploid
خودچندلاد
autopolyploid
چارچوب خوانش بسته
blocked reading frame/closed reading frame
وراثت‌پذیری عمومی
broad heritability/broad-sense heritability
نقشه پیوستگی حلقوی
circular linkage map
آرایش سیس، آرایش ورسو
cis configuration
آرایش هم‌پیوستگی
coupling configuration
هم‌پیوستگی
coupling phase/coupling
وراثت میان‌یاخته‌ای
cytoplasmic inheritance
نظریه درون‌همزیستی
endosymbiotic theory/endosymbiont theory
هولاد
euploid
هولادی
euploidy
برون‌شیشه‌ای
ex vitro
برون‌زیوه‌ای
ex vivo
بیانایی
expressivity
وراثت برون‌فام‌تنی
extra chromosomal inheritance
وراثت برون‌هسته‌ای
extranuclear inheritance
نسل فرزندی
filial generation
نسل فرزندی اول
first filial generation
اثر بنیانگذار
founder effect
اصل بنیان‌گذار
founder principle
جهش چارچوب‌گردان
frame shift mutation/phase shift mutation/reading frame shift mutation
تکثیر ژن
gene amplification
ساختار ریز ژن
genetic fine structure
ژنگان‌گزاری
genome annotation/annotation
زادمایه
germplasm
وراثت‌پذیری
heritability
جنس ناجورکامه
heterogametic sex
دورگگی
heterosis
جنس جورکامه
homogametic sex
برتری دورگه
hybrid vigor
درون‌تراشه‌ای
in silico
همسانه‌سازی درون‌تراشه‌ای
in silico cloning/cloning insilico
ژن‌یابی درون‌تراشه‌ای
in silico gene hunting
نقشه‌نگاری درون‌تراشه‌ای
in silico mapping
کاوش درون‌تراشه‌ای
in silico mining
پروتگان‌شناسی درون‌تراشه‌ای
in silico proteomics
غربالگری درون‌تراشه‌ای
in silico screening
لغات زیست شناسی بخش 8
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.