مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زیست شناسی بخش 9

در این قسمت  لغات زیست شناسی بخش 9 عرضه شده است.

لغات زیست شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زیست شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زیست شناسی - ایران ترجمه

لغات زیست شناسی بخش 9
درون‌شیشه‌ای
in vitro
جهش‌زایی درشیشه
in vitro mutagenesis
رونویسی درون‌شیشه‌ای
in vitro transcription/in vitro RNA synthesis/cell-free transcription
ترجمه درون‌شیشه‌ای
in vitro translation/in vitro protein synthesis/cell-free protein synthesis/cell-free translation
درون‌زیوه‌ای
in vivo
رگه خویش‌آمیخته
inbred line/inbred strain
خویش‌آمیزی
inbreeding
ضریب خویش‌آمیختگی
inbreeding coefficient/coefficient of inbreeding/Wright’s inbreeding coefficient
افت خویش‌آمیختگی
inbreeding depression
چندشکلی تک‌نوکلئوتیدی بین‌ژنی
intergenic single nucleotide polymorphism
چندتک بین‌ژنی
intergenic SNP
چندشکلی تک‌نوکلئوتیدی درون‌ژنی
intragenic single nucleotide polymorphism
چندتک درون‌ژنی
intragenic SNP
پراب
LINES/LINE
فراپیوستگی
linkage disequilibrium/LD/gametic phase disequilibrium/allelic association/gametic disequilibrium
نقشه پیوستگی
linkage map/genetic map/recombinational map/segregation map
عناصر هسته‌ای پراکنده بلند
long interspersed nuclear elements/LINE elements/long interspersed elements/long period interspersion/long interspersed nucleotide element/long interspersed repeat elements
وراثت مادری
maternal inheritance
فراژنگان
metagenome
فراژنگان‌شناسی
metagenomics/environmental genomics
وراثت‌پذیری خصوصی
narrow heritability/narrow-sense heritability
چارچوب خوانش باز
open reading frame/ORF
سرآویز
overhang/overhanging end/extension
هامال
palindrome
توالی هامال
palindrome sequence/palindromic sequence
رخگان‌
phenome
رخگان‌شناسی
phenomics
همسانه‌سازی مکان‌محور
positional cloning/map-based cloning/map-assisted cloning/MAC
چارچوب خوانش
reading frame
چارچوب‌گردانی خوانش
reading frame shift/frame shift/phase shift
آرایش ترا‌پیوستگی
repulsion configuration
تراپیوستگی
repulsion/repulsion phase
ژن‌شناسی معکوس
reverse genetics
نسل فرزندی دوم
second filial generation
عناصر هسته‌ای پراکنده کوتاه
short interspersed nuclear elements/SINE elements/short interspersed elements/short interspersed repeat elements
ترارسانی نشانک
signal transduction
چندشکلی تک‌نوکلئوتیدی خاموش
silent single nucleotide polymorphism
چندتک خاموش
silent SNP
پراک
SINES/SINE
چندشکلی تک‌نوکلئوتیدی
single nucleotide polymorphism
رخ‌نمانگاری چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی
single nucleotide polymorphism profiling
پویش چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی
single nucleotide polymorphism scanning
سنجش چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی
single nucleotide polymorphism scoring
نقشه چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی
single nucleotide polymorphismal map
نقشه چندتک‌ها
SNP map
رخ‌نمانگاری چندتک‌ها
SNP profiling
چندتک‌پویی
SNP scanning
چندتک‌سنجی
SNP scoring
چندتک
SNP/SNIP
زیست‌شناسی سامانه‌ای
system biology
زیست‌شناسی سامانه‌ها
systems biology
آرایش ترانس، آرایش تراسو
trans configuration
چارچوب خوانش ناشناخته
unidentified reading frame/unassigned reading frame/URF
همسانه‌سازی مجازی
virtual cloning
غربالگری مجازی
virtual screening
هم‌ردیف‌سازی
alignment/sequence alignment
تکمیل‌سازی دگره‌ای
allelic complementation
اریخت
amorph
اریخت
amorph
دگره اریخت
amorphic allele
جهش اریخت
amorphic mutation,amorphic
پیش‌بروزی
anticipation,genetic anticipation
پادریخت
antimorph
پادریخت
antimorph
دگره پادریخت
antimorphic allele
جهش پادریخت
antimorphic mutation,antimorphic
فاماب
BAC
نقشه فاماب
BAC map/genome fingerprint map
فام‌تن‌‌واره باکتریایی
bacterial artificial chromosome/bacterial artificial chromosome-based plasmid/BACmid
نوار
band
درهم‌رفتگی نوار
band compression
لکه‌برگ
blot
لکه‌گذاری
blotting/blot transfer
لکه‌گذاری مویینه‌ای
capillary blotting
تکمیل‌سازی
complementation
گروه تکمیل‌سازی
complementation group
نقشه تکمیل‌سازی
complementation map
وربست
contig
نقشه وربست
contig map
نقشه‌نگاری وربست
contig mapping
وربستگان
contigs
دادگان توان
dbSTS
دگره بارز منفی
dominant negative allele
جهش بارز منفی
dominant negative mutation
لکه‌گذاری نقطه‌ای
dot blot/spot blot
الکترولکه‌گذار
electroblotter
الکترولکه‌گذاری
electroblotting,electroblot,electrophoretic blotting
الکترونفوذ
electroporation
الکتروتراریختی
electrotransformation
ساعت تکاملی
evolutionary clock
دام‌اندازی بیانه
exon trapping
ناقل دام‌اندازی بیانه
exon trapping vector
شبه‌نرمادگی ماده‌نما
female pseudohermaphroditism
جهش کارکردزا
gain of function mutation/gain of function
خوشه ژنی
gene cluster/gene battery
خانواده ژنی
gene family
تفنگ ژنی
gene gun
تکمیل‌سازی ژنی
genetic complementation
دنای ژنی
genic DNA
نرماده‌ریخت
gynandromorph/gynander
نرماده
hermaphrodite
نرمادگی
hermaphroditism
بیش‌ریخت
hypermorph
بیش‌ریخت
hypermorph
دگره بیش‌ریخت
hypermorphic allele
جهش بیش‌ریخت
hypermorphic mutation/hypermorphic
کم‌ریخت
hypomorph
کم‌ریخت2
hypomorph
دگره کم‌ریخت
hypomorphic allele
جهش کم‌ریخت
hypomorphic mutation/hypomorphic
میان‌نوار
interband
جهش کارکردزدا
loss of function mutation,loss of function
شبه‌نرمادگی نرنما
male pseudohermaphroditism
فام‌تنک
minichromosome
ریزتوالی‌یابی
minisequencing
ساعت مولکولی
molecular clock
خانواده چندژنی
multigene family
نوریخت
neomorph
نوریخت2
neomorph
دگره نوریخت
neomorphic allele
جهش نوریخت
neomorphic mutation,neomorphic
دگره پوچ
null allele
همسانه‌های هم‌پوشان
overlaps/overlapping clones
فام‌تن بس‌رشته
polytene chromosome
بس‌رشته‌شوی
polytenization
توالی‌یابی پیروفسفات‌مبنا
pp-based sequencing
شبه‌نرمادگی
pseudohermaphroditism
توالی‌یابی پیروفسفاتی
pyrosequencing,real-time pyrophosphate detection
سامانه دگربرش ویژه
restriction-modification system/host-controlled restriction-modification/hcR-M
سامانه دگربر
R-M system
دادگان توالی نشانمند
sequence-tagged site database/dbSTS
نقشه توالی نشانمند
sequence-tagged site map/STS map
توالی نشانمند
sequence-tagged site/STS
برگشت جنسی
sex reversal
لکه‌گذاری شیاری
slot blot
هم‌رشته
syntenic
قالب هم‌رشته
syntenic block
ژن‌های هم‌رشته
syntenic genes
هم‌رشتگی
synteny
سه‌فام‌تنه
trisomic
سه‌فام‌تنی
trisomy
لکه‌گذاری خلئی
vacuum blotting
فامر
YAC
گنجینه فامر
yac library
نقشه فامر
yac map
فام‌تن‌واره‌ مخمری
yeast artificial chromosome
خودچندلادی
autopolyploidy
توالی بازی
base sequence
توالی دنا
DNA sequence
توالی نوکلئوتیدی
nucleotide sequence
پایانش
termination
بهنژادی
breeding
بهنژادی جمعی
bulk breeding
بهنژادی جمعی ـ شجره‏ای
bulk-pedigree breeding
والد دهنده
donor parent
بهنژادی جهشی
mutation breeding
بهنژادی شجره‏ای
pedigree breeding
بهنژادی گیاهی
plant breeding
والد گیرنده
recipient parent
رگه اضافه‏دار
addition line
رگه بیگانه‏اضافه‏دار
alien addition line
رگه آ
A-line
بهنژادی تلاقی برگشتی
backcross breeding
دورگه مرکب
composite cross
تلاقی دودگره‏ای
diallel cross
گزینش جهت‏دار
directional selection/directed selection
گزینش گسلنده
disruptive selection
چهاررگه
double cross/four-way hybrid
پایین‏دست
downstream
ناقل بیانی
expression vector/expression cloning vector/transcription vector
رگه بازگردان باروری
fertility restorer line/restorer line
بانک ژن
gene bank
تثبیت ژن
gene fixation
گنجینه ژن
gene library/clone library
خزانه ژن
gene pool
جایگزینی ژن
gene replacement
ژن‏بوم‏شناسی
genecology
نظریه ژن برای ژن
gene-for-gene theory
ترکیب‏پذیری عام
general combining ability
ژنگان
genom
گنجینه ژنگان
genomic library/genomic DNA library
رگه‏های هم‏ژن
isogenic lines/isolines
رگه نگهدار
maintainer line
رگه نرعقیم
male steril line
رقم چندرگه‏ای
multiline variety
رگه‏های نسبتاً هم‏ژن
near isogenic lines
رگه خالص
pure line
رگه آر
R-line
گزینش
selection
دورگه ساده
single cross
ترکیب‏پذیری خاص
specific combining ability
سه‏رگه
three-way cross/three-way hybrid
عامل رونویسی
transcription factor
خاموش‏سازی رونویسی
transcriptional silencing
تراژن
transgene
تراژنی
transgenic
رگه تراژنی
transgenic line
بالادست
upstream
نهنج
receptacle/thulamus
اسیددوست
acid-loving/acidophilus/acidophilic
سرمادهی
chilling
آغازگر هرز
degenerate primer
اثر چندهٔ ژن
gene dosage effect
ارزش سی
C value
انگشت‌نگاری دنا
DNA fingerprinting/genetic fingerprinting/restriction enzyme analysis
ایمنی رسوبش فامینه
chromatin immunoprecipitation/CHIP/ChIP
بازآرایی فامینه
chromatin remodelling
برخوری دنا
DNA shuffling
بیانتئین
extein/external protein sequence/EPS
بیان افتراقی ژن
differential gene expression/DGE
پارزاگ
merozygote
پیرایش پروتئین
protein splicing
تراکم ژنی
gene density
تکامل جهت‌داده
directed evolution/directional evolution
تکراری‌های پیاپی برساخته
synthetic tandem repeat
تکراری‌های پیاپی شمارمتغیر
variable number of tandem repeat/VNTR
تکراری‌های پیاپی
tandem repeat/tandem duplication/tandem array
تکراری‌های پیاپی کوتاه
short tandem repeat/STR/repetitive simple sequence/RSS/simple sequence repeat/SSR
تنظیم ژن
gene regulation
جایگاه برشی
restriction site
جورزاگ
homozygous
جورزاگی
homozygosis/homozygosity
جورزاگ
homozygote
جهش‌زایی جهت‌دار
site-directed mutagenesis/site-specific mutagenesis/directed mutagenesis/targeted mutagensis/localized mutagenesis/oligonucleotid directed mutagenesis
چندشکلی متوازن
balanced polymorphism
چندشکلی طولی قطعهٔ برشی
restriction fragment length polymorphism/RFLP
چندهٔ ژن
gene dosage/gene dose
خودزاگ
autozygote
دگرش فامینه
chromatin modification
دگرزاگ
allozygote
دنای ماهواره‌ای ریز
micro satellite DNA
رمز هرز
degenerate code
رخ‌نمانگاری دنا
DNA profiling/genetic profiling
رنای نارمزگذار
non-coding RNA/ncRNA/non-protein-encoding RNA/non-protein-coding RNA/npcRNA
ریزماهواره
microsatellite
زاگ
zygote
ژن‌پروری
gene farming
ژن‌یابی
gene finding
شکار ژن
gene hunting
شکافتگی
cleavage/segmentation
شمار ژن
gene number
شناسایی ژن
gene identification/gene recognition
فراتنظیم
upregulation
فروتنظیم
downregulation
فراوانی ژن
gene frequency
فرضیهٔ لقی
wobble hypothesis
فرونشانی فروگشته‌ای
catabolite repression
قطعهٔ برشی
restriction fragment
کاهانش
attenuation
کاهانه
attenuator
محتوای ژنی
gene content
مهندسی پروتئین
protein engineering
مولکول‌پروری
molecular farming/molecular pharming/molecular agriculture/biofarming
میانتئین
intein/protein intron/internal protein sequence/intervening protein sequence/IVPS/intervening sequence/IVS
ناجورزاگ
heterozygote
ناسازنمای ارزش سی
C value paradox
ناجورزاگی
heterozygosis/heterozygosity
نقشهٔ برشی
restriction map/restriction site map
نقشهٔ فیزیکی
physical map
هدف‌گیری ژن
gene targeting
واکنش زنجیره‌ای بسپاراز
polymerase chain reaction/PCR
وراثت کمی
quantitative inheritance
همتابی
annealing/DNA annealing
همسانه‌ای
clonal
همسانه‌سازی
cloning
همسانه‌سازی‌شده
cloned
همسانه
clone
کشت هوازی
aerobic culture
کشت بی هوازی
anaerobic culture
باکتری‌شناسی
bacteriology
باکتری‌خوار
bacteriophage/ phage
باکتری‌میزی
bacteriuria
جسم پایه
basal body/ flagellar motor
پوشه
capsid
پوشه‌پار
capsomere
کشت یاخته
cell culture
مژک‌داران
ciliophora
مژک
cilium
باکتری‌شناسی بالینی
clinical bacteriology
میکرب‌شناسی بالینی
clinical microbiology
قارچ‌شناسی بالینی
clinical mycology
ویروس‌شناسی بالینی
clinical virology
کشت پیوسته
continuous culture
کشت جاری
continuous-flow culture
کشت
culture
میکرب‌شناسی محیطی
environmental microbiology
پرنیاز
fastidious
کرک
fimbria
قارچ‌خونی
fungemia/ fungaemia/ mycethemia/ mycohemia
قارچ‌ایستان
fungistatic
میکرب‌شناسی صنعتی
industrial microbiology
کشت در مایع
liquid culture/ broth culture
باکتری‌شناسی پزشکی
medical bacteriology
میکرب‌شناسی پزشکی
medical microbiology
قارچ‌شناسی پزشکی
medical mycology
ویروس‌شناسی پزشکی
medical virology
میکرب
microbe
غلظت میکرب  کشی
microbicidal concentration
میکرب‌کش
microbicide
میکرب‌شناسی
microbiology
میکرب‌ایستان
microbistatic
ریزگان
microflora/ normal microbial flora/ flora
کشت مخلوط
mixed culture
باکتری‌شناسی مولکولی
molecular bacteriology
میکرب‌شناسی مولکولی
molecular microbiology
قارچ‌شناسی مولکولی
molecular mycology
ویروس‌شناسی مولکولی
molecular virology
قارچ‌شناسی
mycology
قارچ‌خوار
mycophage
کم‌نیاز
nonfastidious
ریزگان طبیعی
normal flora
کشت کهنه
old culture
عفونت فرصت‌طلب
opportunistic infection
کشت پتری
Petri dish culture
مویکینه
pilin
مویک
pilus
کشت سطحی
plate culture
کشت اولیه
primary culture
کشت خالص
pure culture
ریزگان مقیم
resident flora/ commensal flora
کشت انتخابی
selective culture
کشت تکانشی
shake culture
کشت درشیب
slant culture/ slope culture
لعاب‌لایه
slime layer
خار
spike
کشت سنبه‌ای
stab culture
واکشت
subculture
کشت همگام
synchronous culture/ synchronised culture/ synchronized culture
کشت بافت
tissue culture
ریزگان گذرا
transient flora
ویریون
virion/ viral particle/ virus particle
ویروس‌شناسی
virology
ویروس‌میزی
viruria
استات‌زایی
acetogenesis
عفونت حاد ویروسی
acute viral infection
هوازی
aerobe
تنفس هوازی
aerobic respiration
هوازیوی
aerobiosis
هواتاب
aerotolerant
قلیادوست
alkalophil
بی‌هوازی
anaerobe
تنفس بی‌هوازی
anaerobic respiration
بی‌هوازیوی
anaerobiosis
ترابرد به‌سو
anterograde transport
پادزهرابه
antitoxin
خزان یاخته‌ای
apoptosis
کهن‌باکتری‌ها
archaebacteria
پرگنه باکتریایی
bacterial colony
آگار باکتری‌ایستان
bacteriostasis agar
فشاردوست
barophile
محیط پایه
basal medium
آگار خون‌دار
blood agar
آبگوشت
broth
آگار عصاره مخمر زغال‌دار
charcoal yeast extract agar
آگار شکلاتی
chocolate agar
پرگنه گرد
circular colony
پرگنه
colony
پرگنه‌شمار
colony counter
روش شمارش واحد پرگنه‌ساز
colony forming unit counting method
واحد پرگنه‌ساز
colony forming unit/ cfu
پرگنه رنگی
coloured colony
پرگنه کوژ
convex colony
پرگنه فنجانی
crateriform colony
محیط کشت
culture medium
پرگنه مجعد
curled colony
اثر یاخته‌آسیبی
cytopathic effect/ CPE
یاخته‌زهرابه
cytotoxin
ویروس ناقص
defective virus
محیط افتراقی
differential medium
محیط دوفازی
diphasic medium
پرگنه خشک
dry colony
آگار زرده تخم‌مرغ
egg-yolk agar
درون‌زاد
endogenous
محیط غنی‌شده
enriched medium
محیط غنی‌کننده
enrichment medium
روده‌زهرابه
enterotoxin
پرگنه کامل
entire colony
هوباکتری‌ها
eubacteria
برون‌زاد
exogenous
مرحله نمایی
exponential phase
برون‌یاخته‌ای
extracellular
فرین‌دوست
extremophil
بی‌هوازی اختیاری
facultative anaerobe
پرگنه رشته‌ای
filamentous colony
پرگنه مویی
filiform colony
پرگنه تخت
flat colony
پرگنه قارچی
fungal colony
قندپروتئین
glycoprotein
گرم‌منفی
Gram negative
گرم‌مثبت
Gram positive
رنگ‌آمیزی گرم
Gram stain
نمک‌دوست1
halophile
نمک‌دوست2
halophilic
نمک‌تاب
halotolerant
تقارن مارپیچی
helical symmetry
ویروس یاور
helper virus
تقارن بیست‌وجهی
icosahedral symmetry
جسم گنجیده
inclusion body
بین‌یاخته‌ای
intercellular
درون‌یاخته‌ای
intracellular
پرگنه نامنظم
irregular colony
پرگنه بزرگ
large colony
عفونت نهان ویروسی
latent viral infection
محیط مایع
liquid medium
پرگنه کنگره‌ای
lobate colony
مرحله لگاریتمی
logarithmic phase
کافت
lysis
کافت‌آما
lysogen
کافت‌زایی
lysogenesis
کافت‌آمایشی
lysogenic
چرخه کافت‌آمایی
lysogenic cycle
کافت‌زایایی
lysogenicity
کافت‌آمایی
lysogeny
چرخه کافت
lytic cycle
پروتئین بستره
matrix protein/ MP
محیط
medium
متان‌دوست
methanophilic
متان‌پرورد
methanotroph
متان‌پروردگی
methanotrophy
متیل‌پرورد
methylotroph
متیل‌پروردگی
methylotrophy
کم‌هوادوست1
microaerophile
کم‌هوادوست2
microaerophilic
محیط کمینه
minimum medium
پرگنه مخاطی
mucoid colony
جسم نگری
Negri body
پی‌زهرابه
neureotoxin
ژن‌پوشه
nucleocapsid
آگار مغذی
nutrient agar
آبگوشت مغذی
nutrient broth
مرحله میرایی
phase of decline/ death phase
آمیختگی رخ‌نمودی
phenotypic mixing
پرگنه گود
pitted colony
مرگ برنامه‌ریزی‌شده یاخته
programmed cell death
نیروی محرک پروتونی
proton motive force
پرگنه تک‌یاخته‌ای
protozoal colony
پیش‌ویروس
provirus
ویریون کاذب
pseudovirion
سرماپرورد
psychrotroph/ psychrophilic
پرگنه نقطه‌ای
punctiform colony
پرگنه برآمده
raised colony
عفونت عودکننده ویروسی
recurrent viral infection
ترابرد واسو
retrograde transport
پرگنه ریشه‌ای
rhizoid colony
ویروس یاورنیاز
satellite virus
محیط انتخابی
selective medium
خودگردایش
self assembly/self-assembly
محیط نیمه‌جامد
semi-solid medium
پرگنه براق
shiny colony
محیط ساده
simple medium
پرگنه کوچک
small colony
محیط جامد
solid medium
پرگنه دوکی
spindle colony
مرحله ایستایی
stationary phase
هم‌میان‌یاخته
syncytium
گرماتاب
thermotolerant/ thermoduric
پرگنه شفاف
translucent colony
محیط انتقالی
transport medium
آگار سه‌قندی آهن‌دار
triple sugar iron agar/ TSI
تندلی‌سازی
tyndallization
پرگنه ناف‌دار
umbilicate colony
پرگنه پستانکی
umbonate colony
پرگنه موج‌دار
undulate colony
عفونت ویروسی
viral infection
بار ویروس
viral load
همتاسازی ویروسی
viral replication
ترارسانی ویروسی
viral transduction
لغات زیست شناسی بخش 9
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.