مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات شیمی بخش 3

در این قسمت  لغات شیمی بخش 3 عرضه شده است.

لغات شیمی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات شیمی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات شیمی - ایران ترجمه

لغات شیمی بخش 3
بالای زمین، روکار
Above Ground
انباشتگر
Accumulator
گاز اسیدی
Acid Gas (CO2+H2S(
ذغال فعال شده
Activated Carbon
جذب کننده (رطوبت گاز)
Absorber
دمنده هوا
Air Blower
کانال هوا
Air Duct
دریافت کننده (مخزن) هوا
Air Receiver
قلیاییت (خصلت قلیایی)
Alkalinity
محلول آمین
Amine Solution
ضد خوردگی
Anti-Corrosion
ضدکف
Anti-Foam
ضد رسوب
Anti-Scale
انجمن نفت آمریکا
API (American Petroleum Institute)
اصطلاحا اختلاف دمای آب خروجی از برج
خنک کننده با دمای حباب تر محیط
Approach
ناحیه
Area
براساس کربنات کلسیم
as CaCO3
انجمن مهندسین مکانیک آمریکا
ASME (American Society of Mechanical Engineering(
موج گیر، سپر
Baffle
شیرتوپی
Ball Valve
لوله های متراکم وکنارهم (دربویلر)
Bank Tube
محدوده عملیاتی
Battery Limit
بشکه
Bbl (barrel) = 159 liter
آب خوراک بویلر
BFW (Boiler Feed Water )
میکروب کش
Biocide
پراکننده کننده میکروارگانیسم ها
Bio-dispersant / Biodispersant
شیرایزوله کننده دردو طرف شیرکنترلی
Block Valves
زیرآب، آبی که برای کنترل غلظت املاح باید از سیستم خارج شده و آب تازه جایگزین آن شود
Blow down
دمنده
Blower
دیگ بخار
Boiler
کمپرسورکمکی
Booster Compressor
پمپ کمکی
Booster Pump
آب شور کمکی
Brackish Water
آب نمک
Brine
واحد انرژی حرارتی در سیستم انگلیس
Btu (British thermal unit ) = 1055 Joule
چاله ذخیره نمک جامد
Bulk Salt Storage Pit
چاله آتش
Burn Pit
مشعل
Burner
شیر پروانه ای
Butterfly Valve
مسیرفرعی
By-Pass / bypass
سرپوش، کلاهک
Cap
فیلتر کربنی
Carbon Filter
حمل قطرات آب بخارخروجی (دربویلر یا تبخیرکننده)
Carry Over
بدنه
Casing
محل های در زیر خطوط که بخارکندانس شده در آن جمع شده و از طریق تله بخار تخلیه میشود
Catch Pot
محلول سود
Caustic
کمپرسور گریز از مرکز
Centrifugal Compressor
شستشوی شیمیایی
Chemical Cleaning
سیستم تزریق مواد شیمیایی
Chemical Injection System
کلرزنی
Chlorination
مسدود
Chock
چرخش
Circulation
روش کلاوس (نوعی روش بازیافت گوگرد)
Clause Method
منعقدکننده و جمع آوری کننده گوگرد، جذب كننده آب ، آبگیر
Coalescer
احتراق
Combustion
محفظه احتراق
Combustion Chamber
کمپرسور
Compressor
محلول غلیظ شده ای که پساب خروجی از فیلتر می باشد
Concentrate
سرعت تغلیظ
Concentration Rate
بخارات آب یا هیدرو کربور (همراه
گاز) چگالیده
Condensate
هوازدای کندانس (برگشتی از واحدها)
Condensate Deaerator
چگالش گر بخار، کندانس کننده  بخار آب رادیاتور
Condenser
چگالش گر بخارات (در واحد بازیافت گوگرد)
Condenser
هدایت (از انواع روشهای انتقال حرارت)
Conduction
برج تماس (آمین با گاز ترش)
Contactor
شیرکنترلی
Control Valve
جابجایی (از انواع روشهای انتقال
حرارت)
Convection
تبدیل کننده نوعی راکتورکاتالیستی که در واحد بازیافت گوگرد استفاده میشود
Convertor
سردکننده (سیال)
Coolant
سردشده
Cooled
برج خنک کننده
Cooling Tower
آب (گرم) برگشتی به برج خنک کننده
Cooling Water Return
آب سرد خروجی از برج خنک کننده
Cooling Water Supply
خوردگی
Corrosion
باردارنده خوردگی
Corrosion Inhibitor
جریان متقابل (در برج خنک کننده)
Counter Flow
جرثقیل
Crane
جریان متقاطع (در برج خنک کننده)
Cross Flow
سیکلون، چرخانه (وسیله ای جهت حذف قطرات آب همراه بخارخروجی ازبویلر)
Cyclone
دی اتانول امین
D.E.A (Die Ethanol Amine)
پمپ گردش امین
DEA Circulating Pump
هوازدا (حذف کننده اکسیژن ازآب)
Deaerator
دیکربناتور (حذف کننده دی اکسیدکربن از آّب)
Decarbonator
گاززدا
Degasser
آبزدایی
Dehydration
آب بدون املاح معدنی (اصطلاحا آب مقطر)
Demineralized Water
لایه (مجرای) خشک کننده بخار (از قطرات مایع)
Demister Pad
چگالی
Density
آب بدون املاح (اصطلاحا آب
مقطر)
Desalinated Water
مواد شیمیای خشک کننده رطوبت زا (مانند سیلیکاژن)
Desiccant
نقطه شبنم
Dew Point
خط خروجی (از پمپ یا کمپرسور)
Discharge
پراکنده کننده (رسوب)
Dispersant
آب مقطر
Distilled Water
توزیع کننده
Distributor
میزان تزریق
Dosage
مسیرحرکت توده ای فازمایع (امین) در یک برج (تماس با احیا)
Downcomer
لوله های هدایت کننده آب از درام بالایی به پایینی در بویلر
Downcomer (Fall Tube(
جریان هوا
Draft
تخلیه از پایین
Drain
مخرن تخلیه
Drain Drum
حذف کننده قطره
Drift Eliminator
آب آشامیدنی
Drinking Water
دمای حباب خشک
Dry Bulb Temperature
خشک کننده
Dryer
بازدهی
Efficiency
هدایت الکتریکی آب
Electrical Conductivity
ذرات ریز نفت که در داخل آب به صورت معلق درامده و پایدار می باشند
Emulsion
تجهیزات
Equipment
سرعت تبخیر
Evaporation Rate
تبخیرکننده
Evaporator
اگزوز
Exhaust
فن
Fan
عرشه بالای برج خشک کننده و محل استقرار فنها
Fan Deck
نقص، خطا
Fault
آمین تشکیل دهنده فیلم (درداخل لوله جهت جلوگیری از خوردگی داخل)
Filming Amine
اطفاء حریق
Fire Fighting
کمکهای اولیه
First Aids
مرحله اول
First Stage
شعله
Flame
ممانعت کننده شعله
Flame Arrester
مشعل (پالایشگاه)
Flare
نوک مشعل
Flare Tip
مخزن فلاش شدن (جهت آزاد شدن گازهای اسیدی همراه امین کثیف خروجی از برج تماس آن را در درام مذکور فلش میکنند)
Flash Drum
میزان جریان، دبی
Flow-rate / Flowrate
گازهای دودکش
Flue Gas
کف زایی
Foaming
جریان اجباری هوا (بوسیله مکش فن از بالا در برجهای خنک کننده)
Forced Draft
گاز سوخت
Fuel Gas
کوره
Furnace
واحد تصفیه گاز
G.T.U (GAS TREATING UNIT)
شیر دروازه ای
Gate Valve
درجه، معیار
Gauge
درجه نشان دهنده سطح آب داخل یک درام
Gauge Glass
آب بندکن
Gland
شیرکره ای
Globe Valve
گالن در دقیقه (واحد میزان جریان)
GPM (Gallon Per Minute)
ژنراتوری که باتوربین گازی به چرخش در آمده و برق تولید میکند
GTG (Gas Turbine Generator(
واحد بازیافت حرارت
H.R.U.(Heat Recovery Unit (
واحد ایمنی بهداشت و محیط زیست
H.S.E (Health , Safety & Environment)
جابجای (روش حمل و نقل موادشیمیایی)
Handling
آب سخت
Hard Water
سختی
Hardness
خطر
Hazard
انشعاب اصلی
Header
مبدل حرارتی
Heat exchanger
بارحرارتی
Heat Load
اسب بخار
HP (Horse Power)
فشار بالا
HP(High Pressure)
ترکیبات هیدروکربن
Hydrocarbon
قطرداخلی
ID (Inside Diameter)
پروانه
Impeller
آلودگی هوای ورودی به برج خنک کننده توسط یک منبع حرارتی که درنزدیکی برج قرار دارد
Interference
زباله سوز
Incinerator
جریان اجباری هوا (بوسیله دمیدن فن از پایین در برجهای خنک کننده)
Induced Draft
گاز ورودی
Inlet Gas
ورودی
Inlet, Intake
هوای ابزار دقیق
Instrument Air
استاندارد مواد نفتی ایران
IPS (Iranian Petroleum Standard)
سازمان بین المللی استانداردهای جهان
ISO (International Organization for Standardization)
ناک اوت درام
K.O.D.(Knock Out Drum)
ناک اوت درام مربوط به کندانس خروجی از تله های بخار
L.P.Trap Condensate K.O.Drum
آمین تمیز (تقریبا عاری از گاز اسیدی)
Lean Amine
بار
Load
برگه ثبت گزارش عملیات
Logsheet / Log-sheet
لور
Lower
کم فشار
LP (Low Pressure)
روغن روان سازی
Lube Oil
متیل دی اتانل امیل
M.D.E.A (Methyl Di Ethanol Amine)
جبرانی
Makeup
هوازدای آب جبرانی
Makeup Deaerator
قلیاییت نسبت به متیل اورانژ
M-Alkalinity
دریچه آدم رو
Man Hole
گلوله های پلاستیکی بالای بستر زرین (از آب سنگینتر و از زرین سبکتر)
Mass
تور، صافی
Mesh
یک میلیون استاندارد فوت مکعب در روز
MMSCFPD
فشار متوسط
MP (Medium Pressure(
هزار استاندارد فوت مکعب در روز
MSCFD
برگه اطلاعات ایمنی مواد
MSDS (Material Safety Data Sheet)
درام پایینی بویلر که لجن ها در آن جمع میشوند
Mud Drum(Lower Drum)
جریان طبیعی هوا
Natural Draft
انجمن ملی حفاظت از حریق
NFPA (National Fire Protection Association(
هیچ، صفر
Nil
قطرخارجی
OD (Outside Diameter)
روغن روان سازی
Oil
جداکننده آب روغنی
Oily Water Separator
صفحه گرد روزنه داری که جهت براورد میزان جریان در یک لوله می باشد
Orifice Plate
سرریز
Overflow
تعمیرات اساسی
Overhaul
بالا سری
Overhead
حذف کننده اکسیژن (مانند هیدرازین، سولفیت یا deha)
Oxygen Scavenger
نقشه لوله کشی به همراه تجهیزات ابزار دقیق (کنترلی)
P&ID (Piping & Instrument Diagram)
پرکن ها
Packing
قلیاییت نسبت به فنل فتالئین
P-Alkalinity
نفوذ کردن (جریان آب عبور کرده از فیلتر اسمز معکوس)
Permeate
نقشه جریان فرایند
PFD (Process Flow Diagram)
خواص فیزیکی
Physical Properties
توپک
Pig
محل انداختن توپک به داخل خط لوله
Pig Launcher
دریافت کننده توپ
Pig Receiver
راهنما، شمعک
Pilot
خوردگی حفره ای
Pitting Corrosion
شیر سماوری
Plug Valve
آب آشامیدنی
Potable Water
گاز محرک اکچوئیتورهای شیرهای مکانیکی (مانند kv ها در برج های خشک کننده)
Power Gas
قسمت در هزار میلیون
PPB (Part Per Billion) = 1000PPM
قسمت در میلیون
PPM (Part Per Million)
پیش گرم کن
Preheater
شیر اطمینان (از افرایش ناخواسته فشار)، شیر فشار شکن
Pressure Safety Valve
محصول
Product
واحد فشار مطلق
psia (Pounds per square inch absolute)
واحد فشار نسبی
psig (Pounds per square inch gauge)
تابش (از انواع انتقال حرارت)
Radiation
اختلاف دمای آب ورودی وخروجی از برج خنک کننده
Radiation
آب خام
Raw Water
راکتور
Reactor
کوره,واکنش (واحد بازیافت گوگرد)
Reactor-Furnace
معرف (در تست های آزمایشگاهی)
Reagent
کمک گرم کن
Reboiler
کمپرسور پیستونی (رفت وبرگشتی)
Reciprocating Compressor
برگشت مجدد هوای مرطوب خروجی ازبرج خنک کننده به داخل برج
Recirculation
برگشت میعانات همراه گاز اسیدی به داخل برج احیا
Reflux
برج احیا
Regenerator Tower
شیر ایمنی آزادکننده
Relief Valve
گاز باقیمانده
Residue Gas
زرین
Resin
اسمز معکوس
Reverse Osmosis
آمین کثیف
Rich Amine
بالابر
Riser
قسمت چرخان توربین یامولد
Rotor
واحد بازیافت گوگرد
S.R.U.(SULFUR RECOVERY UNIT)
ایمنی
Safety
نقطه نمونه گیری
Sample Point
رسوب، قیاس
Scale
استاندارد متر مکعب در دقیقه یا ساعت (واحد میزان جریان یک گاز)
scfm,scfh (Standard cubic feet per minute or hour)
لوله های فاصله دراز هم در داخل بویلر
Screen Tube
خشک کننده بخارخروجی از قطرات آب درsteam drum بویلر
Scrubber
آب بندی کردن
Seal
مرحله دوم
Second Stage
جداکننده دو فاز از هم
Separator
آب سرویس
Service Water
مبدل حرارتی پوست ولوله
Shell and tube heat exchangers
از سرویس خارج شدن
Shut Down
صداخفه کن
Silencer
دریچه بازدید
Site Glass
پایه دامنی شکل زیر درام ها و برج های عمودی
Skirt
لجن چسب ناک
Slime
شیب
Slope
لجن
Sludge
توزیع کننده بخار (جهت تامین بخارsteam tracingها)
SM (Steam Manifold)
آب نرم
Soft Water
نرم کننده، سخت گیر
Softener
گاز ترش
Sour Gas
آب ترش
Sour Water
یدکی
Spare
مارپیچی
Spiral wound
آب اسپری
Spray Water
ذرات ریز جامد معلق داخل مایع (آب) بصورت سوسپانسیون
SS (Suspended Solid ) or TSS
ضریب پایداری
Stability Index
تثبیت کننده
Stabilizer
دودکش
Stack ,Chimney
فولاد زنگ نزن
Stainless Steel
در حالت آماده بودن
Standby
راه اندازی
Start-up
کتابچه راه انداز
Start-up Manual
قسمت ثابت توربین یا مولد
Stator
بخار
Steam, vapor
درام بالایی در بویلرکه بخار اشباح از آن خارج میشود
Steam Drum ( Upper Drum)
تله بخار
Steam Trap
ژنراتوری که با توربین بخاری به چرخش درامده و برق تولید می کند
STG(Steam Turbine Generator)
تانک ذخیره سازی
Storage Tank
صافی
Strainer
برج عریان کننده
Stripper Column
مکش، خط ورودی به پمپ یا کمپرسور
Suction
چاله گوگرد
Sulfur Pit
فوق گرم کننده
Super Heater
درام نوسان گیر
Surge Drum
سوسپانسیون
Suspension
گاز شیرین
Sweet Gas
کل آهن محلول در آب
T.Fe (Total Iron)
کل مواد جامد محلول در آب
TDS (Total Dissolved Solid )
هدری که کندانس خروجی چند تله بخار به آن تخلیه می شود
TM(Trap Manifold)
ناچیز
Trace
لوله های”8/3 حاوی بخار که جهت گرم نگه داشتن خطوط فرایندی از آن استفاده میشود
Tracing
واحد
Train
سینی (در برج های تماس یا احیا)
Tray
آب تصفیه شده (آب های صنعتی)
Treated Water
تصفیه
Treating
از کار افتادن
Trip
کل مواد جامد داخل آب
TS (Total Solid ) = TDS + SS
درخواست خدمات فنی
TSR(Technical Service Request)
زیرزمین
Under Ground
بی باری
Unload
شیر
Valve
طرف فروشنده قرارداد
Vendor
مجرای به اتمسفر
Vent
ونتوری
Venturi
بویلری که از گرمای تلف شده بخار تولید نماید
W.H.B.(Waste Heat Boiler)
پساب
Waste Water
نوعی بویلرکه آب در داخل لوله ها جریان دارد
Water tube
دمای حباب تر
Wet Bulb Temperature
محفظه ای در بویلرکه هوای خروجی ازطریق آن به محفظه احتراق هدایت میشود
Wind Box
شیر های سر چاه که شبیه درخت صنوبر می باشد
X-Mass Tree
تقطیر
Distillation
لغات شیمی بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.